ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 24
3 12.50
3 12.50
4 16.67
2 8.33
3 12.50
9 37.50
15 62.50%
2  โรงเรียนบ้านคำแคน 76
11 14.47
4 5.26
19 25.00
5 6.58
8 10.53
29 38.16
47 61.84%
3  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 119
40 33.61
2 1.68
14 11.76
14 11.76
1 0.84
48 40.34
71 59.66%
4  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 108
23 21.30
14 12.96
14 12.96
10 9.26
0 0.00
47 43.52
61 56.48%
5  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 101
14 13.86
12 11.88
6 5.94
25 24.75
0 0.00
44 43.56
57 56.44%
6  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 40
7 17.50
3 7.50
6 15.00
3 7.50
1 2.50
20 50.00
20 50.00%
7  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 60
11 18.33
10 16.67
3 5.00
3 5.00
3 5.00
30 50.00
30 50.00%
8  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 97
11 11.34
11 11.34
19 19.59
0 0.00
4 4.12
52 53.61
45 46.39%
9  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 70
12 17.14
2 2.86
7 10.00
6 8.57
3 4.29
40 57.14
30 42.86%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 195
18 9.23
11 5.64
51 26.15
3 1.54
0 0.00
112 57.44
83 42.56%
11  โรงเรียนบ้านนาแวง 107
17 15.89
7 6.54
13 12.15
5 4.67
2 1.87
63 58.88
44 41.12%
12  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 91
3 3.30
12 13.19
6 6.59
10 10.99
6 6.59
54 59.34
37 40.66%
13  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 47
6 12.77
2 4.26
7 14.89
2 4.26
2 4.26
28 59.57
19 40.43%
14  โรงเรียนบ้านเลาะ 35
3 8.57
4 11.43
6 17.14
1 2.86
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
15  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 71
14 19.72
7 9.86
5 7.04
2 2.82
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
16  โรงเรียนบ้านสงยาง 33
10 30.30
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
17  โรงเรียนบ้านพะไล 84
15 17.86
7 8.33
10 11.90
0 0.00
1 1.19
51 60.71
33 39.29%
18  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 253
44 17.39
15 5.93
23 9.09
8 3.16
9 3.56
154 60.87
99 39.13%
19  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1011
92 9.10
54 5.34
194 19.19
29 2.87
25 2.47
617 61.03
394 38.97%
20  โรงเรียนบ้านหนองผือ 328
34 10.37
23 7.01
23 7.01
20 6.10
21 6.40
207 63.11
121 36.89%
21  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 59
3 5.08
3 5.08
6 10.17
5 8.47
4 6.78
38 64.41
21 35.59%
22  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 76
10 13.16
6 7.89
9 11.84
2 2.63
0 0.00
49 64.47
27 35.53%
23  โรงเรียนบ้านนาชุม 102
12 11.76
11 10.78
12 11.76
1 0.98
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
24  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 68
7 10.29
0 0.00
8 11.76
1 1.47
8 11.76
44 64.71
24 35.29%
25  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 86
8 9.30
7 8.14
11 12.79
4 4.65
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
26  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 55
5 9.09
4 7.27
5 9.09
4 7.27
1 1.82
36 65.45
19 34.55%
27  โรงเรียนบ้านไทรงาม 130
24 18.46
2 1.54
13 10.00
3 2.31
2 1.54
86 66.15
44 33.85%
28  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 133
6 4.51
5 3.76
20 15.04
10 7.52
4 3.01
88 66.17
45 33.83%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 288
38 13.19
8 2.78
50 17.36
0 0.00
1 0.35
191 66.32
97 33.68%
30  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 63
8 12.70
9 14.29
4 6.35
0 0.00
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
31  โรงเรียนบ้านเขือง 51
7 13.73
1 1.96
8 15.69
1 1.96
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
32  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 132
20 15.15
7 5.30
9 6.82
5 3.79
2 1.52
89 67.42
43 32.58%
33  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 28
7 25.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
34  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 94
10 10.64
6 6.38
11 11.70
2 2.13
1 1.06
64 68.09
30 31.91%
35  โรงเรียนบ้านโนนหอม 44
5 11.36
3 6.82
4 9.09
2 4.55
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
36  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 262
36 13.74
19 7.25
28 10.69
0 0.00
0 0.00
179 68.32
83 31.68%
37  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 136
16 11.76
15 11.03
4 2.94
4 2.94
4 2.94
93 68.38
43 31.62%
38  โรงเรียนบ้านโสกชัน 143
14 9.79
0 0.00
31 21.68
0 0.00
0 0.00
98 68.53
45 31.47%
39  โรงเรียนบ้านกุศกร 103
19 18.45
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
71 68.93
32 31.07%
40  โรงเรียนบ้านดอนหมู 26
3 11.54
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
41  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 52
4 7.69
2 3.85
0 0.00
2 3.85
8 15.38
36 69.23
16 30.77%
42  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 187
32 17.11
13 6.95
12 6.42
0 0.00
0 0.00
130 69.52
57 30.48%
43  โรงเรียนบ้านนาเมือง 160
22 13.75
10 6.25
9 5.63
7 4.38
0 0.00
112 70.00
48 30.00%
44  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 84
11 13.10
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
45  โรงเรียนบ้านนาขาม 173
6 3.47
17 9.83
16 9.25
7 4.05
5 2.89
122 70.52
51 29.48%
46  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 82
5 6.10
7 8.54
9 10.98
1 1.22
2 2.44
58 70.73
24 29.27%
47  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 42
5 11.90
5 11.90
2 4.76
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
48  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 187
22 11.76
5 2.67
21 11.23
4 2.14
0 0.00
135 72.19
52 27.81%
49  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 47
7 14.89
3 6.38
2 4.26
0 0.00
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
50  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 153
13 8.50
13 8.50
12 7.84
4 2.61
0 0.00
111 72.55
42 27.45%
51  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 102
9 8.82
0 0.00
18 17.65
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
52  โรงเรียนบ้านคำข่า 84
5 5.95
7 8.33
10 11.90
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
53  โรงเรียนบ้านนานวน 107
9 8.41
4 3.74
13 12.15
2 1.87
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
54  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 92
15 16.30
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
55  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 139
14 10.07
9 6.47
13 9.35
0 0.00
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
56  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 74
5 6.76
2 2.70
7 9.46
2 2.70
3 4.05
55 74.32
19 25.68%
57  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 180
20 11.11
6 3.33
20 11.11
0 0.00
0 0.00
134 74.44
46 25.56%
58  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 51
4 7.84
3 5.88
3 5.88
2 3.92
1 1.96
38 74.51
13 25.49%
59  โรงเรียนบ้านกะเตียด 103
14 13.59
1 0.97
10 9.71
1 0.97
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
60  โรงเรียนบ้านค้อ 116
4 3.45
3 2.59
8 6.90
5 4.31
9 7.76
87 75.00
29 25.00%
61  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 154
26 16.88
1 0.65
10 6.49
1 0.65
0 0.00
116 75.32
38 24.68%
62  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 61
0 0.00
5 8.20
6 9.84
4 6.56
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
63  โรงเรียนบ้านดอนจิก 58
2 3.45
3 5.17
8 13.79
0 0.00
1 1.72
44 75.86
14 24.14%
64  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 629
51 8.11
32 5.09
59 9.38
4 0.64
3 0.48
480 76.31
149 23.69%
65  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 107
14 13.08
1 0.93
10 9.35
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
66  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 120
8 6.67
11 9.17
4 3.33
4 3.33
1 0.83
92 76.67
28 23.33%
67  โรงเรียนบ้านพะลาน 69
3 4.35
5 7.25
8 11.59
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
68  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 274
15 5.47
10 3.65
11 4.01
9 3.28
17 6.20
212 77.37
62 22.63%
69  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 112
13 11.61
5 4.46
4 3.57
2 1.79
1 0.89
87 77.68
25 22.32%
70  โรงเรียนบ้านคำมณี 168
9 5.36
3 1.79
6 3.57
12 7.14
7 4.17
131 77.98
37 22.02%
71  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 50
3 6.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
72  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 148
8 5.41
7 4.73
10 6.76
4 2.70
3 2.03
116 78.38
32 21.62%
73  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 51
2 3.92
3 5.88
3 5.88
2 3.92
1 1.96
40 78.43
11 21.57%
74  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 75
7 9.33
3 4.00
4 5.33
1 1.33
1 1.33
59 78.67
16 21.33%
75  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 43
3 6.98
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
76  โรงเรียนบ้านโคกจาน 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
77  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 49
4 8.16
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
78  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 59
3 5.08
1 1.69
5 8.47
1 1.69
2 3.39
47 79.66
12 20.34%
79  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
80  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 145
10 6.90
7 4.83
11 7.59
1 0.69
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
81  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 286
25 8.74
5 1.75
24 8.39
3 1.05
0 0.00
229 80.07
57 19.93%
82  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 122
6 4.92
6 4.92
9 7.38
3 2.46
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
83  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 41
2 4.88
3 7.32
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
84  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 159
15 9.43
2 1.26
8 5.03
4 2.52
2 1.26
128 80.50
31 19.50%
85  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 36
3 8.33
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
86  โรงเรียนบ้านฮี 93
4 4.30
0 0.00
9 9.68
5 5.38
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
87  โรงเรียนบ้านโพนแพง 145
9 6.21
5 3.45
7 4.83
4 2.76
3 2.07
117 80.69
28 19.31%
88  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 105
12 11.43
1 0.95
5 4.76
2 1.90
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
89  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 42
1 2.38
0 0.00
5 11.90
2 4.76
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
90  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 123
10 8.13
0 0.00
7 5.69
4 3.25
2 1.63
100 81.30
23 18.70%
91  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 141
2 1.42
0 0.00
24 17.02
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
93  โรงเรียนบ้านตระการ 125
4 3.20
0 0.00
19 15.20
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
94  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 208
7 3.37
8 3.85
23 11.06
0 0.00
0 0.00
170 81.73
38 18.27%
95  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 104
6 5.77
2 1.92
11 10.58
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
96  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
97  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 172
19 11.05
4 2.33
7 4.07
1 0.58
0 0.00
141 81.98
31 18.02%
98  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 67
6 8.96
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 220
12 5.45
8 3.64
17 7.73
2 0.91
0 0.00
181 82.27
39 17.73%
100  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 40
3 7.50
2 5.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
101  โรงเรียนบ้านคำไหล 52
3 5.77
1 1.92
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
102  โรงเรียนบุญจิราธร 139
5 3.60
9 6.47
10 7.19
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
103  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 105
7 6.67
6 5.71
5 4.76
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
104  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 111
9 8.11
2 1.80
7 6.31
1 0.90
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
105  โรงเรียนบ้านนาม่วง 112
9 8.04
1 0.89
9 8.04
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
106  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 197
5 2.54
15 7.61
13 6.60
0 0.00
0 0.00
164 83.25
33 16.75%
107  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 54
2 3.70
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
108  โรงเรียนบ้านพนมดี 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
1 4.17
20 83.33
4 16.67%
109  โรงเรียนบ้านห้วยที 90
11 12.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.44
75 83.33
15 16.67%
110  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 42
0 0.00
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
111  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 91
6 6.59
3 3.30
4 4.40
2 2.20
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
112  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 261
22 8.43
0 0.00
20 7.66
0 0.00
0 0.00
219 83.91
42 16.09%
113  โรงเรียนบ้านกะลึง 56
1 1.79
1 1.79
7 12.50
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
114  โรงเรียนบ้านคำสมิง 193
15 7.77
8 4.15
7 3.63
1 0.52
0 0.00
162 83.94
31 16.06%
115  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 50
0 0.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
116  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 25
2 8.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
21 84.00
4 16.00%
117  โรงเรียนบ้านกาบิน 94
3 3.19
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
118  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 88
6 6.82
2 2.27
5 5.68
1 1.14
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
119  โรงเรียนบ้านศรีสุข 57
4 7.02
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
120  โรงเรียนบ้านดงบัง 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
121  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 103
5 4.85
5 4.85
6 5.83
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
122  โรงเรียนบ้านคำหาด 117
4 3.42
6 5.13
3 2.56
5 4.27
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
123  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 86
2 2.33
0 0.00
6 6.98
0 0.00
5 5.81
73 84.88
13 15.12%
124  โรงเรียนบ้านนาหว้า 86
4 4.65
4 4.65
5 5.81
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
125  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 67
3 4.48
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
126  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 62
3 4.84
2 3.23
3 4.84
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
127  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 90
4 4.44
3 3.33
6 6.67
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
128  โรงเรียนบ้านนานางวาน 91
4 4.40
1 1.10
8 8.79
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
129  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 163
12 7.36
4 2.45
7 4.29
0 0.00
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
130  โรงเรียนเขมราฐ 390
14 3.59
29 7.44
8 2.05
2 0.51
2 0.51
335 85.90
55 14.10%
131  โรงเรียนบ้านตุ 123
9 7.32
3 2.44
0 0.00
0 0.00
5 4.07
106 86.18
17 13.82%
132  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 29
3 10.34
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
133  โรงเรียนบ้านบึงหอม 116
7 6.03
3 2.59
4 3.45
2 1.72
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
134  โรงเรียนบ้านบาก 155
4 2.58
2 1.29
4 2.58
6 3.87
5 3.23
134 86.45
21 13.55%
135  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 193
8 4.15
3 1.55
11 5.70
3 1.55
1 0.52
167 86.53
26 13.47%
136  โรงเรียนบ้านตากแดด 261
17 6.51
0 0.00
18 6.90
0 0.00
0 0.00
226 86.59
35 13.41%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 165
7 4.24
2 1.21
5 3.03
3 1.82
5 3.03
143 86.67
22 13.33%
138  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
139  โรงเรียนบ้านลุมพุก 128
4 3.13
0 0.00
12 9.38
0 0.00
1 0.78
111 86.72
17 13.28%
140  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 46
2 4.35
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
141  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 215
10 4.65
9 4.19
8 3.72
1 0.47
0 0.00
187 86.98
28 13.02%
142  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 77
5 6.49
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 85
6 7.06
5 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
144  โรงเรียนบ้านเล้า 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
14 87.50
2 12.50%
145  โรงเรียนบ้านโหมน 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
146  โรงเรียนบ้านพอก 172
6 3.49
4 2.33
4 2.33
3 1.74
4 2.33
151 87.79
21 12.21%
147  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 74
3 4.05
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
148  โรงเรียนบ้านนาพิน 168
6 3.57
4 2.38
8 4.76
0 0.00
2 1.19
148 88.10
20 11.90%
149  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 84
5 5.95
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
150  โรงเรียนบ้านดอน 51
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
1 1.96
45 88.24
6 11.76%
151  โรงเรียนบ้านบก 111
5 4.50
1 0.90
7 6.31
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
152  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
153  โรงเรียนบ้านทรายพูล 149
6 4.03
0 0.00
3 2.01
4 2.68
4 2.68
132 88.59
17 11.41%
154  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 97
2 2.06
1 1.03
8 8.25
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
155  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 168
7 4.17
1 0.60
9 5.36
2 1.19
0 0.00
149 88.69
19 11.31%
156  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 224
7 3.13
5 2.23
0 0.00
13 5.80
0 0.00
199 88.84
25 11.16%
157  โรงเรียนบ้านพังเคน 352
13 3.69
13 3.69
13 3.69
0 0.00
0 0.00
313 88.92
39 11.08%
158  โรงเรียนบ้านดอนงัว 136
5 3.68
0 0.00
4 2.94
0 0.00
6 4.41
121 88.97
15 11.03%
159  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 127
2 1.57
4 3.15
8 6.30
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
160  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 200
2 1.00
0 0.00
18 9.00
1 0.50
1 0.50
178 89.00
22 11.00%
161  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 122
4 3.28
5 4.10
2 1.64
2 1.64
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
162  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 123
0 0.00
0 0.00
13 10.57
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
163  โรงเรียนบ้านนาขนัน 97
1 1.03
2 2.06
6 6.19
0 0.00
1 1.03
87 89.69
10 10.31%
164  โรงเรียนบ้านโนนกุง 175
5 2.86
6 3.43
3 1.71
3 1.71
1 0.57
157 89.71
18 10.29%
165  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 130
7 5.38
5 3.85
0 0.00
0 0.00
1 0.77
117 90.00
13 10.00%
166  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
167  โรงเรียนบ้านสารภี 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
168  โรงเรียนบ้านปากแซง 66
2 3.03
0 0.00
2 3.03
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
169  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
170  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 109
3 2.75
0 0.00
6 5.50
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
171  โรงเรียนบ้านนาทราย 87
4 4.60
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
172  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 112
4 3.57
0 0.00
3 2.68
2 1.79
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
173  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 38
3 7.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
174  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
3 3.95
1 1.32
70 92.11
6 7.89%
175  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
176  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 91
2 2.20
1 1.10
4 4.40
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
177  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
178  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 55
3 5.45
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
179  โรงเรียนบ้านนายูง 194
6 3.09
4 2.06
4 2.06
0 0.00
0 0.00
180 92.78
14 7.22%
180  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
181  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 85
2 2.35
1 1.18
2 2.35
1 1.18
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
182  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 58
0 0.00
2 3.45
0 0.00
2 3.45
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
183  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
184  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
185  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
186  โรงเรียนบ้านพะลอง 76
2 2.63
1 1.32
2 2.63
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
187  โรงเรียนบ้านสองคอน 199
5 2.51
2 1.01
6 3.02
0 0.00
0 0.00
186 93.47
13 6.53%
188  โรงเรียนบ้านแพง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.45
29 93.55
2 6.45%
189  โรงเรียนบ้านคอนสาย 98
3 3.06
0 0.00
2 2.04
1 1.02
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
190  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
191  โรงเรียนบ้านดอนชาด 69
1 1.45
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
192  โรงเรียนบ้านนากลาง 89
2 2.25
1 1.12
2 2.25
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
193  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 108
1 0.93
1 0.93
4 3.70
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
194  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 133
2 1.50
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
126 94.74
7 5.26%
195  โรงเรียนบ้านกาจับ 59
2 3.39
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
196  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
197  โรงเรียนบ้านเกษม 120
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
198  โรงเรียนตระการพืชผล 745
3 0.40
2 0.27
31 4.16
0 0.00
0 0.00
709 95.17
36 4.83%
199  โรงเรียนบ้านนาแมด 153
0 0.00
0 0.00
7 4.58
0 0.00
0 0.00
146 95.42
7 4.58%
200  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 88
1 1.14
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
201  โรงเรียนบ้านกระเดียน 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
202  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 135
2 1.48
0 0.00
4 2.96
0 0.00
0 0.00
129 95.56
6 4.44%
203  โรงเรียนบ้านคำกลาง 231
3 1.30
3 1.30
2 0.87
1 0.43
1 0.43
221 95.67
10 4.33%
204  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
205  โรงเรียนบ้านกองโพน 227
4 1.76
2 0.88
1 0.44
2 0.88
0 0.00
218 96.04
9 3.96%
206  โรงเรียนบ้านทม 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
207  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 115
0 0.00
1 0.87
2 1.74
0 0.00
0 0.00
112 97.39
3 2.61%
208  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
209  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.60
123 98.40
2 1.60%
210  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
211  โรงเรียนบ้านหนองแดง 104
0 0.00
0 0.00
1 0.96
0 0.00
0 0.00
103 99.04
1 0.96%
212  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 107
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 99.07
1 0.93%
213  โรงเรียนบ้านโนนตูม 170
0 0.00
1 0.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
169 99.41
1 0.59%
214  โรงเรียนบ้านคึม 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านร่องข่า 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านสำโรง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,768 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,623 6.55
เตี้ย  802 3.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,776 7.17
ผอมและเตี้ย  379 1.53
อ้วนและเตี้ย  248 1.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,940 80.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,828 คน


19.49%


Powered By www.thaieducation.net