ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 238 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 238 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 150
22 14.67
18 12.00
26 17.33
2 1.33
0 0.00
82 54.67
68 45.33%
2  โรงเรียนบ้านบัวยาง 98
15 15.31
12 12.24
17 17.35
0 0.00
0 0.00
54 55.10
44 44.90%
3  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 32
3 9.38
0 0.00
8 25.00
3 9.38
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
4  โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 91
7 7.69
11 12.09
10 10.99
7 7.69
4 4.40
52 57.14
39 42.86%
5  โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 84
11 13.10
4 4.76
4 4.76
3 3.57
13 15.48
49 58.33
35 41.67%
6  โรงเรียนบ้านชีทวน 138
25 18.12
13 9.42
5 3.62
11 7.97
1 0.72
83 60.14
55 39.86%
7  โรงเรียนบ้านหนองเซือม 48
2 4.17
2 4.17
12 25.00
0 0.00
3 6.25
29 60.42
19 39.58%
8  โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1752
82 4.68
40 2.28
252 14.38
122 6.96
185 10.56
1071 61.13
681 38.87%
9  โรงเรียนบ้านเตย 70
15 21.43
2 2.86
10 14.29
0 0.00
0 0.00
43 61.43
27 38.57%
10  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3532
173 4.90
60 1.70
522 14.78
233 6.60
325 9.20
2219 62.83
1313 37.17%
11  โรงเรียนบ้านหนองแก 27
8 29.63
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
12  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 112
16 14.29
11 9.82
2 1.79
9 8.04
3 2.68
71 63.39
41 36.61%
13  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 44
0 0.00
2 4.55
14 31.82
0 0.00
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
14  โรงเรียนบ้านแก้งซาว 126
15 11.90
7 5.56
9 7.14
9 7.14
5 3.97
81 64.29
45 35.71%
15  โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 62
6 9.68
3 4.84
11 17.74
2 3.23
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
16  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 102
5 4.90
8 7.84
14 13.73
9 8.82
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
17  โรงเรียนบ้านโอดนาดี 86
6 6.98
11 12.79
13 15.12
0 0.00
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
18  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 23
5 21.74
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 61
11 18.03
0 0.00
5 8.20
0 0.00
5 8.20
40 65.57
21 34.43%
20  โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 92
7 7.61
4 4.35
7 7.61
1 1.09
12 13.04
61 66.30
31 33.70%
21  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 54
3 5.56
5 9.26
8 14.81
1 1.85
1 1.85
36 66.67
18 33.33%
22  โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 12
1 8.33
1 8.33
1 8.33
1 8.33
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
23  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 147
9 6.12
22 14.97
16 10.88
2 1.36
0 0.00
98 66.67
49 33.33%
24  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 124
24 19.35
0 0.00
17 13.71
0 0.00
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
25  โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 124
21 16.94
4 3.23
16 12.90
0 0.00
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 127
1 0.79
4 3.15
13 10.24
5 3.94
18 14.17
86 67.72
41 32.28%
27  โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 120
6 5.00
1 0.83
14 11.67
1 0.83
16 13.33
82 68.33
38 31.67%
28  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 68
9 13.24
1 1.47
10 14.71
1 1.47
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
29  โรงเรียนบ้านทัพไทย 23
2 8.70
1 4.35
1 4.35
2 8.70
1 4.35
16 69.57
7 30.43%
30  โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 46
4 8.70
4 8.70
4 8.70
1 2.17
1 2.17
32 69.57
14 30.43%
31  โรงเรียนบ้านข่าโคม 63
7 11.11
1 1.59
10 15.87
0 0.00
1 1.59
44 69.84
19 30.16%
32  โรงเรียนบ้านกอก 83
4 4.82
9 10.84
12 14.46
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
33  โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 51
4 7.84
4 7.84
4 7.84
3 5.88
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
34  โรงเรียนบ้านนาเลิง 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
35  โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 129
0 0.00
3 2.33
17 13.18
3 2.33
14 10.85
92 71.32
37 28.68%
36  โรงเรียนบ้านรังแร้ง 28
1 3.57
3 10.71
4 14.29
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
37  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 187
7 3.74
20 10.70
2 1.07
6 3.21
18 9.63
134 71.66
53 28.34%
38  โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 60
1 1.67
5 8.33
11 18.33
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
39  โรงเรียนบ้านยางเทิง 32
4 12.50
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
40  โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 109
3 2.75
2 1.83
11 10.09
2 1.83
12 11.01
79 72.48
30 27.52%
41  โรงเรียนบ้านท่าเมือง 131
7 5.34
9 6.87
12 9.16
1 0.76
7 5.34
95 72.52
36 27.48%
42  โรงเรียนบ้านจานตะโนน 113
9 7.96
6 5.31
8 7.08
8 7.08
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
43  โรงเรียนบ้านดงยาง 113
13 11.50
2 1.77
16 14.16
0 0.00
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
44  โรงเรียนบ้านนาไผ่ 45
2 4.44
0 0.00
8 17.78
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
45  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
46  โรงเรียนบ้านศรีบัว 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
2 8.70
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
47  โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 93
3 3.23
2 2.15
19 20.43
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
48  โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 35
4 11.43
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
49  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 148
15 10.14
3 2.03
9 6.08
11 7.43
0 0.00
110 74.32
38 25.68%
50  โรงเรียนบ้านกระบูน 98
6 6.12
5 5.10
7 7.14
7 7.14
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
51  โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 120
4 3.33
8 6.67
17 14.17
0 0.00
1 0.83
90 75.00
30 25.00%
52  โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 232
13 5.60
7 3.02
35 15.09
3 1.29
0 0.00
174 75.00
58 25.00%
53  โรงเรียนบ้านมะเขือ 60
4 6.67
4 6.67
3 5.00
2 3.33
2 3.33
45 75.00
15 25.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 40
5 12.50
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
55  โรงเรียนบ้านแสง 64
2 3.13
4 6.25
10 15.63
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
56  โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
57  โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 114
12 10.53
5 4.39
11 9.65
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
58  โรงเรียนบ้านก่อบึง 37
2 5.41
7 18.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
59  โรงเรียนบ้านผือ 58
5 8.62
0 0.00
7 12.07
0 0.00
2 3.45
44 75.86
14 24.14%
60  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 83
1 1.20
0 0.00
14 16.87
5 6.02
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
61  โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 25
0 0.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
62  โรงเรียนบ้านธรรมละ 42
5 11.90
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
63  โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 391
21 5.37
19 4.86
52 13.30
0 0.00
0 0.00
299 76.47
92 23.53%
64  โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 34
0 0.00
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
65  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 30
4 13.33
0 0.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
66  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 60
6 10.00
0 0.00
7 11.67
1 1.67
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
67  โรงเรียนบ้านปลาดุก 155
5 3.23
4 2.58
20 12.90
7 4.52
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
68  โรงเรียนบ้านปะอาว 238
3 1.26
0 0.00
18 7.56
12 5.04
22 9.24
183 76.89
55 23.11%
69  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 78
3 3.85
6 7.69
8 10.26
0 0.00
1 1.28
60 76.92
18 23.08%
70  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 87
5 5.75
0 0.00
15 17.24
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
71  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 31
3 9.68
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
72  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 85
6 7.06
3 3.53
1 1.18
5 5.88
4 4.71
66 77.65
19 22.35%
73  โรงเรียนบ้านนาคำ 81
7 8.64
2 2.47
9 11.11
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
74  โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
75  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 185
13 7.03
5 2.70
23 12.43
0 0.00
0 0.00
144 77.84
41 22.16%
76  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 159
14 8.81
2 1.26
14 8.81
4 2.52
1 0.63
124 77.99
35 22.01%
77  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 60
3 5.00
2 3.33
4 6.67
3 5.00
1 1.67
47 78.33
13 21.67%
78  โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 185
8 4.32
4 2.16
24 12.97
4 2.16
0 0.00
145 78.38
40 21.62%
79  โรงเรียนบ้านยางกะเดา 93
5 5.38
4 4.30
10 10.75
1 1.08
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
80  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 80
4 5.00
0 0.00
4 5.00
2 2.50
7 8.75
63 78.75
17 21.25%
81  โรงเรียนบ้านป่าก่อ 33
4 12.12
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
82  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 109
3 2.75
3 2.75
17 15.60
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
83  โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 81
3 3.70
1 1.23
2 2.47
7 8.64
4 4.94
64 79.01
17 20.99%
84  โรงเรียนบ้านนาเมือง 48
6 12.50
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
85  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 101
4 3.96
8 7.92
9 8.91
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
86  โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1640
89 5.43
27 1.65
206 12.56
14 0.85
4 0.24
1300 79.27
340 20.73%
87  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 29
1 3.45
2 6.90
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
88  โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
5 14.71
27 79.41
7 20.59%
89  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 248
26 10.48
5 2.02
15 6.05
4 1.61
1 0.40
197 79.44
51 20.56%
90  โรงเรียนบ้านผาแก้ว 273
10 3.66
15 5.49
25 9.16
6 2.20
0 0.00
217 79.49
56 20.51%
91  โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 78
3 3.85
0 0.00
9 11.54
4 5.13
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
92  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 49
6 12.24
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
93  โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 49
5 10.20
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
94  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอเมือง) 216
14 6.48
15 6.94
13 6.02
2 0.93
0 0.00
172 79.63
44 20.37%
95  โรงเรียนบ้านตำแย 59
3 5.08
3 5.08
5 8.47
0 0.00
1 1.69
47 79.66
12 20.34%
96  โรงเรียนบ้านขามป้อม 64
3 4.69
2 3.13
4 6.25
2 3.13
2 3.13
51 79.69
13 20.31%
97  โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 35
4 11.43
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
98  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 45
2 4.44
1 2.22
5 11.11
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
99  โรงเรียนบ้านจิก 105
1 0.95
3 2.86
9 8.57
8 7.62
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
100  โรงเรียนบ้านนามน 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
101  โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 70
6 8.57
1 1.43
7 10.00
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
2 5.71
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
103  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
104  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 177
19 10.73
3 1.69
9 5.08
2 1.13
2 1.13
142 80.23
35 19.77%
105  โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 56
2 3.57
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
106  โรงเรียนบ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
2 4.88
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
107  โรงเรียนบ้านขามน้อย 149
10 6.71
2 1.34
17 11.41
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
108  โรงเรียนบ้านหวาง 47
5 10.64
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
109  โรงเรียนบ้านเศรษฐี 47
5 10.64
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
110  โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 89
6 6.74
1 1.12
10 11.24
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
111  โรงเรียนบ้านศรีสุข 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
2 3.17
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 254
30 11.81
6 2.36
12 4.72
0 0.00
0 0.00
206 81.10
48 18.90%
113  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 223
8 3.59
5 2.24
28 12.56
1 0.45
0 0.00
181 81.17
42 18.83%
114  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 165
9 5.45
3 1.82
12 7.27
7 4.24
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
115  โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 38
3 7.89
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
116  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 114
5 4.39
4 3.51
12 10.53
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
117  โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 22
3 13.64
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
118  โรงเรียนบ้านแสงน้อย 105
1 0.95
6 5.71
10 9.52
2 1.90
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
119  โรงเรียนบ้านนามึน 117
6 5.13
6 5.13
9 7.69
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
120  โรงเรียนบ้านยาง 78
5 6.41
5 6.41
4 5.13
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
121  โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 45
1 2.22
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
122  โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 68
8 11.76
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
123  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 17
1 5.88
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
124  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2428
79 3.25
58 2.39
209 8.61
46 1.89
35 1.44
2001 82.41
427 17.59%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 97
3 3.09
0 0.00
14 14.43
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
126  โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
127  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 179
8 4.47
11 6.15
9 5.03
3 1.68
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
128  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 58
2 3.45
2 3.45
6 10.34
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
129  โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 64
2 3.13
0 0.00
8 12.50
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
130  โรงเรียนบ้านยางขี้นก 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
131  โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 71
3 4.23
3 4.23
4 5.63
2 2.82
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 137
7 5.11
2 1.46
13 9.49
1 0.73
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
133  โรงเรียนบ้านขมิ้น 48
1 2.08
3 6.25
3 6.25
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
134  โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 84
5 5.95
1 1.19
8 9.52
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
135  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
136  โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 201
8 3.98
5 2.49
17 8.46
3 1.49
0 0.00
168 83.58
33 16.42%
137  โรงเรียนบ้านบุตร 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
138  โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 92
10 10.87
0 0.00
3 3.26
1 1.09
1 1.09
77 83.70
15 16.30%
139  โรงเรียนบ้านหนองมุก 105
2 1.90
4 3.81
11 10.48
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
140  โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 50
2 4.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
141  โรงเรียนบ้านป่าข่า 50
3 6.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
142  โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 50
1 2.00
1 2.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
143  โรงเรียนศรีศึกษา 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
144  โรงเรียนบ้านเค็ง 71
1 1.41
1 1.41
9 12.68
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
145  โรงเรียนบ้านคำไหล 39
1 2.56
1 2.56
3 7.69
1 2.56
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
146  โรงเรียนบ้านท่าวารี 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
147  โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
148  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 91
3 3.30
3 3.30
8 8.79
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
149  โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 47
1 2.13
2 4.26
2 4.26
0 0.00
2 4.26
40 85.11
7 14.89%
150  โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 94
4 4.26
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
151  โรงเรียนบ้านทัน 116
7 6.03
2 1.72
8 6.90
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
152  โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 111
3 2.70
1 0.90
11 9.91
1 0.90
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
153  โรงเรียนบ้านเอ้ 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
154  โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
2 3.51
1 1.75
49 85.96
8 14.04%
155  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 65
4 6.15
1 1.54
3 4.62
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
156  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
157  โรงเรียนเมืองอุบล 174
4 2.30
0 0.00
6 3.45
4 2.30
10 5.75
150 86.21
24 13.79%
158  โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 138
7 5.07
5 3.62
5 3.62
2 1.45
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
159  โรงเรียนบ้านหัวคำ 109
6 5.50
3 2.75
6 5.50
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
160  โรงเรียนบ้านแต้เก่า 59
5 8.47
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
161  โรงเรียนบ้านสำราญ 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
162  โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 83
4 4.82
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
163  โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 130
8 6.15
3 2.31
4 3.08
2 1.54
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
164  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
165  โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 692
0 0.00
2 0.29
60 8.67
7 1.01
16 2.31
607 87.72
85 12.28%
166  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
167  โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 58
0 0.00
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
168  โรงเรียนบ้านดอนประทาย 25
3 12.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
169  โรงเรียนบ้านแพง 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
170  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 167
7 4.19
1 0.60
12 7.19
0 0.00
0 0.00
147 88.02
20 11.98%
171  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
2 4.76
2 4.76
37 88.10
5 11.90%
172  โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 76
3 3.95
3 3.95
3 3.95
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
173  โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 137
10 7.30
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
174  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 69
3 4.35
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
175  โรงเรียนบ้านปลาฝา 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
176  โรงเรียนบ้านพับ 26
2 7.69
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
177  โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 200
10 5.00
0 0.00
13 6.50
0 0.00
0 0.00
177 88.50
23 11.50%
178  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 183
4 2.19
0 0.00
17 9.29
0 0.00
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
179  โรงเรียนบ้านโพนแพง 140
6 4.29
0 0.00
10 7.14
0 0.00
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
180  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
181  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
2 1.52
0 0.00
12 9.09
1 0.76
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
182  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
183  โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 125
1 0.80
1 0.80
6 4.80
6 4.80
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
184  โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 127
5 3.94
9 7.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
185  โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 138
1 0.72
1 0.72
12 8.70
0 0.00
1 0.72
123 89.13
15 10.87%
186  โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 74
0 0.00
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
187  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 37
3 8.11
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
188  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 102
1 0.98
0 0.00
9 8.82
1 0.98
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
189  โรงเรียนบ้านหนองบก 102
6 5.88
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
190  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 86
3 3.49
2 2.33
4 4.65
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
191  โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
192  โรงเรียนบ้านดอนแดง 87
2 2.30
6 6.90
1 1.15
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
193  โรงเรียนบ้านท่าลาด 30
0 0.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
194  โรงเรียนบ้านนาดูน 80
1 1.25
3 3.75
4 5.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
195  โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 101
3 2.97
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
196  โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
197  โรงเรียนบ้านไผ่ 52
3 5.77
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
198  โรงเรียนบ้านหาด 94
2 2.13
2 2.13
1 1.06
4 4.26
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
199  โรงเรียนบ้านหนองหิน 84
5 5.95
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
200  โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
201  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
202  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 123
3 2.44
5 4.07
2 1.63
1 0.81
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
203  โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 174
4 2.30
3 1.72
8 4.60
0 0.00
0 0.00
159 91.38
15 8.62%
204  โรงเรียนปทุมวิทยากร 946
17 1.80
16 1.69
45 4.76
2 0.21
1 0.11
865 91.44
81 8.56%
205  โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
206  โรงเรียนบ้านเป้า 106
5 4.72
0 0.00
3 2.83
1 0.94
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
207  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
208  โรงเรียนบ้านท่าลาด 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
209  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
210  โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
211  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 49
0 0.00
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
212  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 123
4 3.25
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
213  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 125
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
214  โรงเรียนบ้านดูน 89
3 3.37
2 2.25
0 0.00
2 2.25
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
215  โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 70
1 1.43
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
216  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
217  โรงเรียนบ้านเทพา 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
3 5.36
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
218  โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 72
1 1.39
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
219  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 29
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
220  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
221  โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
222  โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
223  โรงเรียนบ้านทุ่ง 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
224  โรงเรียนบ้านเหล่าแค 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
225  โรงเรียนบ้านอีต้อม 64
1 1.56
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
226  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.65
41 95.35
2 4.65%
227  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 65
2 3.08
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
228  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 179
2 1.12
2 1.12
1 0.56
0 0.00
3 1.68
171 95.53
8 4.47%
229  โรงเรียนบ้านโนนรัง 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
230  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 115
5 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
231  โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 59
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
232  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
233  โรงเรียนบ้านก่อ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
234  โรงเรียนบ้านค้อ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านนาผาย 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนวัดท่าวังหิน 11
-1 -9.09
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,787 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,462 4.91
เตี้ย  747 2.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,861 9.60
ผอมและเตี้ย  693 2.33
อ้วนและเตี้ย  780 2.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,244 78.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,543 คน


21.97%


Powered By www.thaieducation.net