ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.18
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 34
9 26.47
4 11.76
5 14.71
2 5.88
14 41.18
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสำโรง 16
3 18.75
4 25.00
8 50.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 6
1 16.67
0 0.00
5 83.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
6  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 96
81 84.38
1 1.04
11 11.46
3 3.13
0 0.00
0 0.00
96 100.00%
7  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 47
4 8.51
0 0.00
39 82.98
0 0.00
4 8.51
0 0.00
47 100.00%
8  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 50
16 32.00
11 22.00
8 16.00
7 14.00
8 16.00
0 0.00
50 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 122
23 18.85
17 13.93
26 21.31
20 16.39
15 12.30
21 17.21
101 82.79%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 112
21 18.75
22 19.64
19 16.96
20 17.86
7 6.25
23 20.54
89 79.46%
11  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 39
26 66.67
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 25.64
29 74.36%
12  โรงเรียนบ้านแวงน้อย 95
18 18.95
15 15.79
0 0.00
0 0.00
26 27.37
36 37.89
59 62.11%
13  โรงเรียนบ้านแฝก 44
9 20.45
6 13.64
10 22.73
0 0.00
0 0.00
19 43.18
25 56.82%
14  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 162
14 8.64
6 3.70
41 25.31
5 3.09
25 15.43
71 43.83
91 56.17%
15  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 83
15 18.07
11 13.25
5 6.02
9 10.84
2 2.41
41 49.40
42 50.60%
16  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 75
5 6.67
6 8.00
9 12.00
6 8.00
7 9.33
42 56.00
33 44.00%
17  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
2 5.13
2 5.13
8 20.51
4 10.26
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
18  โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 134
14 10.45
6 4.48
20 14.93
10 7.46
4 2.99
80 59.70
54 40.30%
19  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 76
8 10.53
0 0.00
22 28.95
0 0.00
0 0.00
46 60.53
30 39.47%
20  โรงเรียนบ้านรัตนะ 142
17 11.97
9 6.34
27 19.01
1 0.70
2 1.41
86 60.56
56 39.44%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 358
7 1.96
21 5.87
72 20.11
5 1.40
33 9.22
220 61.45
138 38.55%
22  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 103
12 11.65
11 10.68
11 10.68
5 4.85
0 0.00
64 62.14
39 37.86%
23  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 237
8 3.38
23 9.70
25 10.55
8 3.38
23 9.70
150 63.29
87 36.71%
24  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 17
3 17.65
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
25  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 45
2 4.44
3 6.67
5 11.11
2 4.44
3 6.67
30 66.67
15 33.33%
26  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 70
8 11.43
8 11.43
7 10.00
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
27  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 62
7 11.29
0 0.00
11 17.74
2 3.23
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
28  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 80
6 7.50
3 3.75
15 18.75
1 1.25
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
29  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 58
4 6.90
5 8.62
0 0.00
5 8.62
4 6.90
40 68.97
18 31.03%
30  โรงเรียนบ้านวังคูณ 94
9 9.57
5 5.32
11 11.70
2 2.13
2 2.13
65 69.15
29 30.85%
31  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 88
12 13.64
0 0.00
15 17.05
0 0.00
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
32  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 154
10 6.49
12 7.79
10 6.49
7 4.55
8 5.19
107 69.48
47 30.52%
33  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 47
6 12.77
5 10.64
3 6.38
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
34  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 48
3 6.25
0 0.00
9 18.75
1 2.08
1 2.08
34 70.83
14 29.17%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 124
7 5.65
0 0.00
24 19.35
0 0.00
5 4.03
88 70.97
36 29.03%
36  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 62
10 16.13
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
37  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 57
4 7.02
2 3.51
2 3.51
2 3.51
6 10.53
41 71.93
16 28.07%
38  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 131
22 16.79
4 3.05
10 7.63
0 0.00
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
39  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 41
4 9.76
0 0.00
5 12.20
0 0.00
2 4.88
30 73.17
11 26.83%
40  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 83
7 8.43
8 9.64
7 8.43
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
41  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 53
5 9.43
1 1.89
8 15.09
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
42  โรงเรียนบ้านปอแดง 57
10 17.54
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
43  โรงเรียนบ้านหนองแสง 87
11 12.64
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
44  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 9.52
3 14.29
16 76.19
5 23.81%
45  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 76
4 5.26
4 5.26
5 6.58
2 2.63
3 3.95
58 76.32
18 23.68%
46  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 66
3 4.55
3 4.55
9 13.64
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
47  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 97
1 1.03
2 2.06
18 18.56
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
48  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 103
6 5.83
7 6.80
2 1.94
4 3.88
3 2.91
81 78.64
22 21.36%
49  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 61
5 8.20
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
50  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 68
6 8.82
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
51  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 39
3 7.69
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
52  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 54
3 5.56
0 0.00
6 11.11
1 1.85
1 1.85
43 79.63
11 20.37%
53  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 74
3 4.05
0 0.00
9 12.16
2 2.70
1 1.35
59 79.73
15 20.27%
54  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 89
2 2.25
2 2.25
13 14.61
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
55  โรงเรียนบ้านหันน้อย 66
6 9.09
1 1.52
3 4.55
1 1.52
2 3.03
53 80.30
13 19.70%
56  โรงเรียนจตุคามวิทยา 67
2 2.99
6 8.96
3 4.48
2 2.99
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
57  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 150
12 8.00
3 2.00
12 8.00
2 1.33
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
58  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 73
5 6.85
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
59  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 136
5 3.68
5 3.68
16 11.76
0 0.00
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
60  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 123
5 4.07
0 0.00
18 14.63
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
61  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 81
4 4.94
5 6.17
3 3.70
1 1.23
2 2.47
66 81.48
15 18.52%
62  โรงเรียนบ้านหนองแดง 76
9 11.84
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 144
9 6.25
6 4.17
10 6.94
0 0.00
1 0.69
118 81.94
26 18.06%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 74
1 1.35
12 16.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
65  โรงเรียนมิตรภาพ 2 65
5 7.69
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
66  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
67  โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 69
2 2.90
1 1.45
7 10.14
1 1.45
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
68  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 82
10 12.20
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
69  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 89
3 3.37
0 0.00
5 5.62
0 0.00
6 6.74
75 84.27
14 15.73%
70  โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า 81
6 7.41
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
71  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 162
7 4.32
5 3.09
8 4.94
3 1.85
1 0.62
138 85.19
24 14.81%
72  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 89
1 1.12
3 3.37
9 10.11
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
73  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 42
4 9.52
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
74  โรงเรียนบ้านดอนโจด 81
4 4.94
0 0.00
6 7.41
0 0.00
1 1.23
70 86.42
11 13.58%
75  โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
2 3.33
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
76  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 61
3 4.92
1 1.64
2 3.28
2 3.28
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
77  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 172
4 2.33
9 5.23
9 5.23
0 0.00
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
78  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 150
3 2.00
5 3.33
3 2.00
5 3.33
3 2.00
131 87.33
19 12.67%
79  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 87
0 0.00
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
80  โรงเรียนบ้านหนองยาง 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
81  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 178
3 1.69
0 0.00
12 6.74
7 3.93
0 0.00
156 87.64
22 12.36%
82  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 82
4 4.88
1 1.22
1 1.22
0 0.00
4 4.88
72 87.80
10 12.20%
83  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 128
0 0.00
0 0.00
15 11.72
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
84  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
85  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 124
4 3.23
3 2.42
5 4.03
1 0.81
1 0.81
110 88.71
14 11.29%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 73
3 4.11
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
87  โรงเรียนบ้านผักหวาน 94
0 0.00
0 0.00
8 8.51
2 2.13
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
88  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 199
2 1.01
2 1.01
17 8.54
0 0.00
0 0.00
178 89.45
21 10.55%
89  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 118
1 0.85
2 1.69
0 0.00
4 3.39
5 4.24
106 89.83
12 10.17%
90  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 159
2 1.26
2 1.26
8 5.03
2 1.26
0 0.00
145 91.19
14 8.81%
91  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
23 92.00
2 8.00%
92  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
93  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 210
7 3.33
0 0.00
8 3.81
0 0.00
0 0.00
195 92.86
15 7.14%
94  โรงเรียนบ้านหนองไทร 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
95  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
96  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
97  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 100
0 0.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองแปน 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
100  โรงเรียนบ้านเมย 106
1 0.94
1 0.94
3 2.83
0 0.00
0 0.00
101 95.28
5 4.72%
101  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 187
2 1.07
3 1.60
3 1.60
0 0.00
0 0.00
179 95.72
8 4.28%
102  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 71
1 1.41
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
103  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 193
0 0.00
1 0.52
3 1.55
0 0.00
1 0.52
188 97.41
5 2.59%
104  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.75
56 98.25
1 1.75%
105  โรงเรียนบ้านศุภชัย 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
106  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
87 98.86
1 1.14%
107  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านทับบา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านทางขวาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านละหานนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านเปาะ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านโนนกราด 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,407 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  650 6.91
เตี้ย  342 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  886 9.42
ผอมและเตี้ย  182 1.93
อ้วนและเตี้ย  241 2.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,106 75.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,301 คน


24.46%


Powered By www.thaieducation.net