ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 210 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 10
3 30.00
0 0.00
2 20.00
1 10.00
0 0.00
4 40.00
6 60.00%
2  โรงเรียนบ้านแก 156
37 23.72
16 10.26
14 8.97
7 4.49
1 0.64
81 51.92
75 48.08%
3  โรงเรียนบ้านเพ็ก 85
15 17.65
4 4.71
10 11.76
3 3.53
8 9.41
45 52.94
40 47.06%
4  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 99
21 21.21
5 5.05
11 11.11
8 8.08
1 1.01
53 53.54
46 46.46%
5  โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา) 272
32 11.76
21 7.72
44 16.18
7 2.57
21 7.72
147 54.04
125 45.96%
6  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 43
8 18.60
1 2.33
9 20.93
1 2.33
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
7  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 66
15 22.73
5 7.58
4 6.06
4 6.06
0 0.00
38 57.58
28 42.42%
8  โรงเรียนบ้านหนองรุง 52
14 26.92
0 0.00
3 5.77
3 5.77
2 3.85
30 57.69
22 42.31%
9  โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ 73
8 10.96
9 12.33
6 8.22
7 9.59
0 0.00
43 58.90
30 41.10%
10  โรงเรียนบ้านตาปรก 148
26 17.57
19 12.84
15 10.14
0 0.00
0 0.00
88 59.46
60 40.54%
11  โรงเรียนบ้านโนนงาม 84
7 8.33
6 7.14
18 21.43
3 3.57
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 210
27 12.86
17 8.10
20 9.52
10 4.76
10 4.76
126 60.00
84 40.00%
13  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 83
26 31.33
4 4.82
3 3.61
0 0.00
0 0.00
50 60.24
33 39.76%
14  โรงเรียนบ้านตาเอก 136
29 21.32
8 5.88
12 8.82
4 2.94
0 0.00
83 61.03
53 38.97%
15  โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 77
4 5.19
10 12.99
13 16.88
2 2.60
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
16  โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 320
41 12.81
26 8.13
19 5.94
21 6.56
12 3.75
201 62.81
119 37.19%
17  โรงเรียนบ้านพยอม 94
1 1.06
11 11.70
22 23.40
0 0.00
0 0.00
60 63.83
34 36.17%
18  โรงเรียนบ้านบักดอง 261
34 13.03
19 7.28
14 5.36
13 4.98
14 5.36
167 63.98
94 36.02%
19  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 75
21 28.00
2 2.67
2 2.67
2 2.67
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
20  โรงเรียนบ้านดาน(ขุนหาญ) 118
9 7.63
16 13.56
15 12.71
0 0.00
2 1.69
76 64.41
42 35.59%
21  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 105
12 11.43
7 6.67
16 15.24
1 0.95
1 0.95
68 64.76
37 35.24%
22  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 91
5 5.49
4 4.40
18 19.78
5 5.49
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
23  โรงเรียนบ้านจานบัว 149
15 10.07
11 7.38
11 7.38
5 3.36
10 6.71
97 65.10
52 34.90%
24  โรงเรียนบ้านขะยูง 133
28 21.05
0 0.00
18 13.53
0 0.00
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
25  โรงเรียนบ้านปุน 210
34 16.19
2 0.95
34 16.19
2 0.95
0 0.00
138 65.71
72 34.29%
26  โรงเรียนบ้านด่าน(กันทรลักษ์) 414
100 24.15
8 1.93
29 7.00
3 0.72
0 0.00
274 66.18
140 33.82%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 88
8 9.09
10 11.36
8 9.09
3 3.41
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
28  โรงเรียนบ้านอาราง 77
6 7.79
3 3.90
11 14.29
5 6.49
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
29  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 173
21 12.14
14 8.09
12 6.94
7 4.05
0 0.00
119 68.79
54 31.21%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 151
7 4.64
17 11.26
15 9.93
0 0.00
8 5.30
104 68.87
47 31.13%
31  โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 197
8 4.06
12 6.09
19 9.64
12 6.09
10 5.08
136 69.04
61 30.96%
32  โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 144
10 6.94
7 4.86
14 9.72
5 3.47
7 4.86
101 70.14
43 29.86%
33  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 133
17 12.78
3 2.26
19 14.29
0 0.00
0 0.00
94 70.68
39 29.32%
34  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 362
18 4.97
17 4.70
33 9.12
16 4.42
22 6.08
256 70.72
106 29.28%
35  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 79
7 8.86
3 3.80
13 16.46
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
36  โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 181
19 10.50
7 3.87
8 4.42
14 7.73
4 2.21
129 71.27
52 28.73%
37  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 265
27 10.19
9 3.40
28 10.57
12 4.53
0 0.00
189 71.32
76 28.68%
38  โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 224
11 4.91
9 4.02
11 4.91
12 5.36
21 9.38
160 71.43
64 28.57%
39  โรงเรียนบ้านตานวน 28
4 14.29
0 0.00
2 7.14
2 7.14
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
40  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 133
14 10.53
4 3.01
5 3.76
11 8.27
4 3.01
95 71.43
38 28.57%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 172
8 4.65
8 4.65
14 8.14
9 5.23
9 5.23
124 72.09
48 27.91%
42  โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 61
5 8.20
1 1.64
11 18.03
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
43  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 127
5 3.94
3 2.36
10 7.87
8 6.30
8 6.30
93 73.23
34 26.77%
44  โรงเรียนบ้านตาเส็ด 64
0 0.00
5 7.81
5 7.81
4 6.25
3 4.69
47 73.44
17 26.56%
45  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 223
12 5.38
13 5.83
32 14.35
2 0.90
0 0.00
164 73.54
59 26.46%
46  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) 129
4 3.10
6 4.65
13 10.08
7 5.43
4 3.10
95 73.64
34 26.36%
47  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 160
15 9.38
5 3.13
16 10.00
3 1.88
3 1.88
118 73.75
42 26.25%
48  โรงเรียนบ้านขนา 134
14 10.45
5 3.73
8 5.97
7 5.22
1 0.75
99 73.88
35 26.12%
49  โรงเรียนบ้านหนองขนาน 23
4 17.39
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
50  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 128
6 4.69
11 8.59
6 4.69
10 7.81
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
51  โรงเรียนบ้านซำตาโตง 128
11 8.59
5 3.91
16 12.50
1 0.78
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
52  โรงเรียนบ้านคำกลาง 70
4 5.71
6 8.57
7 10.00
1 1.43
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
53  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 176
15 8.52
20 11.36
8 4.55
2 1.14
0 0.00
131 74.43
45 25.57%
54  โรงเรียนบ้านตาหมื่น 75
12 16.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
55  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2257
156 6.91
53 2.35
290 12.85
55 2.44
17 0.75
1686 74.70
571 25.30%
56  โรงเรียนบ้านสดำ 156
13 8.33
7 4.49
19 12.18
0 0.00
0 0.00
117 75.00
39 25.00%
57  โรงเรียนบ้านกันทรอม 291
35 12.03
10 3.44
22 7.56
5 1.72
0 0.00
219 75.26
72 24.74%
58  โรงเรียนบ้านนาขนวน 197
12 6.09
7 3.55
13 6.60
5 2.54
11 5.58
149 75.63
48 24.37%
59  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 54
5 9.26
1 1.85
7 12.96
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
60  โรงเรียนบ้านกระทิง 79
4 5.06
8 10.13
2 2.53
5 6.33
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
61  โรงเรียนบ้านจองกอ 184
11 5.98
2 1.09
13 7.07
13 7.07
5 2.72
140 76.09
44 23.91%
62  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 154
4 2.60
8 5.19
24 15.58
0 0.00
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
63  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 227
18 7.93
2 0.88
13 5.73
15 6.61
5 2.20
174 76.65
53 23.35%
64  โรงเรียนบ้านกระหวัน 129
4 3.10
6 4.65
17 13.18
3 2.33
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
65  โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 95
8 8.42
8 8.42
3 3.16
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
66  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 268
16 5.97
17 6.34
14 5.22
12 4.48
3 1.12
206 76.87
62 23.13%
67  โรงเรียนบ้านตาเครือ 52
6 11.54
0 0.00
4 7.69
1 1.92
1 1.92
40 76.92
12 23.08%
68  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร) 214
18 8.41
20 9.35
10 4.67
0 0.00
1 0.47
165 77.10
49 22.90%
69  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 197
6 3.05
3 1.52
23 11.68
2 1.02
11 5.58
152 77.16
45 22.84%
70  โรงเรียนบ้านสลับ 114
4 3.51
7 6.14
11 9.65
4 3.51
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
71  โรงเรียนบ้านกระเจา 98
6 6.12
4 4.08
12 12.24
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
72  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 99
4 4.04
8 8.08
7 7.07
2 2.02
1 1.01
77 77.78
22 22.22%
73  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 77
11 14.29
1 1.30
5 6.49
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
74  โรงเรียนบ้านซำ 115
4 3.48
6 5.22
9 7.83
6 5.22
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
75  โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน 123
11 8.94
5 4.07
9 7.32
1 0.81
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
76  โรงเรียนบ้านสว่าง 161
11 6.83
10 6.21
13 8.07
0 0.00
0 0.00
127 78.88
34 21.12%
77  โรงเรียนบ้านขนุน 209
10 4.78
13 6.22
21 10.05
0 0.00
0 0.00
165 78.95
44 21.05%
78  โรงเรียนบ้านตระกาจ 100
6 6.00
4 4.00
9 9.00
0 0.00
2 2.00
79 79.00
21 21.00%
79  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 596
41 6.88
24 4.03
36 6.04
11 1.85
13 2.18
471 79.03
125 20.97%
80  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 172
13 7.56
0 0.00
13 7.56
9 5.23
1 0.58
136 79.07
36 20.93%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 110
7 6.36
6 5.45
2 1.82
4 3.64
4 3.64
87 79.09
23 20.91%
82  โรงเรียนบ้านกระเบา 91
5 5.49
0 0.00
12 13.19
2 2.20
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
83  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 274
25 9.12
17 6.20
14 5.11
1 0.36
0 0.00
217 79.20
57 20.80%
84  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 279
10 3.58
3 1.08
9 3.23
20 7.17
16 5.73
221 79.21
58 20.79%
85  โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 213
12 5.63
9 4.23
23 10.80
0 0.00
0 0.00
169 79.34
44 20.66%
86  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 44
8 18.18
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 14.55
3 5.45
44 80.00
11 20.00%
88  โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 120
7 5.83
8 6.67
9 7.50
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
89  โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 185
18 9.73
9 4.86
10 5.41
0 0.00
0 0.00
148 80.00
37 20.00%
90  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 111
12 10.81
2 1.80
8 7.21
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
91  โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 184
12 6.52
5 2.72
9 4.89
6 3.26
4 2.17
148 80.43
36 19.57%
92  โรงเรียนบ้านตูม 925
11 1.19
120 12.97
50 5.41
0 0.00
0 0.00
744 80.43
181 19.57%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 174
15 8.62
4 2.30
13 7.47
2 1.15
0 0.00
140 80.46
34 19.54%
94  โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 171
16 9.36
5 2.92
11 6.43
1 0.58
0 0.00
138 80.70
33 19.30%
95  โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) 47
2 4.26
1 2.13
5 10.64
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
96  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 159
3 1.89
8 5.03
11 6.92
8 5.03
0 0.00
129 81.13
30 18.87%
97  โรงเรียนบ้านโตนด 261
21 8.05
9 3.45
19 7.28
0 0.00
0 0.00
212 81.23
49 18.77%
98  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 96
8 8.33
4 4.17
4 4.17
2 2.08
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
99  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) 136
5 3.68
7 5.15
13 9.56
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
100  โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 136
10 7.35
6 4.41
9 6.62
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
101  โรงเรียนบ้านระโยง 77
4 5.19
1 1.30
9 11.69
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
102  โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 99
4 4.04
2 2.02
9 9.09
1 1.01
2 2.02
81 81.82
18 18.18%
103  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 55
1 1.82
3 5.45
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
104  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 50
0 0.00
2 4.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
105  โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) 89
5 5.62
1 1.12
10 11.24
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
106  โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 195
5 2.56
6 3.08
19 9.74
3 1.54
2 1.03
160 82.05
35 17.95%
107  โรงเรียนบ้านตาแท่น 151
13 8.61
5 3.31
9 5.96
0 0.00
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
108  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 124
14 11.29
3 2.42
5 4.03
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
109  โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) 188
21 11.17
4 2.13
5 2.66
3 1.60
0 0.00
155 82.45
33 17.55%
110  โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 57
4 7.02
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
111  โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 268
22 8.21
2 0.75
18 6.72
5 1.87
0 0.00
221 82.46
47 17.54%
112  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 114
0 0.00
10 8.77
9 7.89
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
113  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 1017
41 4.03
19 1.87
113 11.11
2 0.20
1 0.10
841 82.69
176 17.31%
114  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 151
6 3.97
7 4.64
13 8.61
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
115  โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 93
3 3.23
6 6.45
7 7.53
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
116  โรงเรียนบ้านชำเขียน 64
4 6.25
7 10.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
117  โรงเรียนบ้านจะเนียว 169
7 4.14
8 4.73
10 5.92
2 1.18
2 1.18
140 82.84
29 17.16%
118  โรงเรียนบ้านระหาร 105
4 3.81
6 5.71
8 7.62
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
119  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ 140
5 3.57
7 5.00
12 8.57
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
120  โรงเรียนบ้านชำม่วง 129
4 3.10
4 3.10
13 10.08
1 0.78
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
121  โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 88
2 2.27
2 2.27
11 12.50
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
122  โรงเรียนบ้านสามเส้า 306
12 3.92
14 4.58
26 8.50
0 0.00
0 0.00
254 83.01
52 16.99%
123  โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 178
12 6.74
13 7.30
5 2.81
0 0.00
0 0.00
148 83.15
30 16.85%
124  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 95
7 7.37
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
125  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 66
7 10.61
3 4.55
0 0.00
1 1.52
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
126  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 121
6 4.96
0 0.00
13 10.74
0 0.00
1 0.83
101 83.47
20 16.53%
127  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 103
5 4.85
4 3.88
8 7.77
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
128  โรงเรียนบ้านโดนอาว 419
35 8.35
16 3.82
6 1.43
8 1.91
4 0.95
350 83.53
69 16.47%
129  โรงเรียนบ้านสังเม็ก 281
16 5.69
14 4.98
15 5.34
1 0.36
0 0.00
235 83.63
46 16.37%
130  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 202
7 3.47
10 4.95
16 7.92
0 0.00
0 0.00
169 83.66
33 16.34%
131  โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 160
7 4.38
5 3.13
7 4.38
6 3.75
1 0.63
134 83.75
26 16.25%
132  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 136
4 2.94
3 2.21
13 9.56
2 1.47
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
133  โรงเรียนบ้านชำเบ็ง 31
2 6.45
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
134  โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 62
6 9.68
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
135  โรงเรียนบ้านดู่ 149
6 4.03
3 2.01
9 6.04
4 2.68
2 1.34
125 83.89
24 16.11%
136  โรงเรียนบ้านนารังกา 174
4 2.30
5 2.87
6 3.45
8 4.60
5 2.87
146 83.91
28 16.09%
137  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 87
4 4.60
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 81
5 6.17
0 0.00
6 7.41
0 0.00
2 2.47
68 83.95
13 16.05%
139  โรงเรียนบ้านหินวิทยา 107
6 5.61
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
140  โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 203
10 4.93
8 3.94
8 3.94
0 0.00
6 2.96
171 84.24
32 15.76%
141  โรงเรียนบ้านภูทอง 64
2 3.13
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
142  โรงเรียนบ้านศิวาลัย 141
5 3.55
3 2.13
14 9.93
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
143  โรงเรียนบ้านหนองคับคา 45
4 8.89
0 0.00
2 4.44
0 0.00
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
144  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 45
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
2 4.44
38 84.44
7 15.56%
145  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 129
0 0.00
5 3.88
15 11.63
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
146  โรงเรียนบ้านหนองคู 117
5 4.27
5 4.27
8 6.84
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
147  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 196
4 2.04
7 3.57
19 9.69
0 0.00
0 0.00
166 84.69
30 15.31%
148  โรงเรียนบ้านหนองจิก 157
8 5.10
7 4.46
9 5.73
0 0.00
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
149  โรงเรียนบ้านบึงมะลู 263
13 4.94
11 4.18
15 5.70
1 0.38
0 0.00
223 84.79
40 15.21%
150  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 80
5 6.25
2 2.50
5 6.25
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
151  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองทา 55
4 7.27
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
153  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 76
2 2.63
2 2.63
7 9.21
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
154  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 208
22 10.58
2 0.96
3 1.44
3 1.44
0 0.00
178 85.58
30 14.42%
155  โรงเรียนบ้านขนาด 118
3 2.54
3 2.54
11 9.32
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
156  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) 118
5 4.24
3 2.54
9 7.63
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
157  โรงเรียนบ้านดอนข่า 70
4 5.71
5 7.14
1 1.43
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
158  โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 105
3 2.86
4 3.81
8 7.62
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
159  โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 236
11 4.66
9 3.81
11 4.66
2 0.85
0 0.00
203 86.02
33 13.98%
160  โรงเรียนบ้านกันจาน 51
0 0.00
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
161  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 220
17 7.73
5 2.27
8 3.64
0 0.00
0 0.00
190 86.36
30 13.64%
162  โรงเรียนบ้านตระกวน 96
11 11.46
2 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
163  โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 127
4 3.15
2 1.57
11 8.66
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
164  โรงเรียนบ้านตาแบน 68
4 5.88
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
165  โรงเรียนบ้านเดื่อ 62
3 4.84
0 0.00
4 6.45
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
166  โรงเรียนบ้านซะวาซอ 39
3 7.69
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
167  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 172
15 8.72
0 0.00
7 4.07
0 0.00
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
168  โรงเรียนบ้านหนองบัว 149
3 2.01
2 1.34
14 9.40
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
169  โรงเรียนบ้านปะทาย 136
7 5.15
5 3.68
5 3.68
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
170  โรงเรียนบัานกันจด 65
4 6.15
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
171  โรงเรียนบ้านหนองยาว 95
2 2.11
0 0.00
8 8.42
0 0.00
1 1.05
84 88.42
11 11.58%
172  โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 79
4 5.06
0 0.00
3 3.80
2 2.53
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
173  โรงเรียนบ้านสะพุง 238
6 2.52
6 2.52
14 5.88
1 0.42
0 0.00
211 88.66
27 11.34%
174  โรงเรียนบ้านกราม 212
3 1.42
15 7.08
6 2.83
0 0.00
0 0.00
188 88.68
24 11.32%
175  โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 62
3 4.84
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
176  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 258
14 5.43
6 2.33
7 2.71
2 0.78
0 0.00
229 88.76
29 11.24%
177  โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
2 4.44
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
178  โรงเรียนบ้านดอนเขียว 120
1 0.83
2 1.67
9 7.50
1 0.83
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
179  โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 103
3 2.91
2 1.94
6 5.83
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
180  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 206
7 3.40
6 2.91
9 4.37
0 0.00
0 0.00
184 89.32
22 10.68%
181  โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 435
16 3.68
10 2.30
13 2.99
7 1.61
0 0.00
389 89.43
46 10.57%
182  โรงเรียนบ้านกระบี่ 125
0 0.00
0 0.00
6 4.80
6 4.80
1 0.80
112 89.60
13 10.40%
183  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 140
2 1.43
3 2.14
6 4.29
3 2.14
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
184  โรงเรียนบ้านผือ 131
3 2.29
3 2.29
7 5.34
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
185  โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง 162
4 2.47
3 1.85
4 2.47
2 1.23
3 1.85
146 90.12
16 9.88%
186  โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 82
2 2.44
1 1.22
5 6.10
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
187  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 571
17 2.98
7 1.23
29 5.08
1 0.18
1 0.18
516 90.37
55 9.63%
188  โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 115
4 3.48
2 1.74
5 4.35
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
189  โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 157
2 1.27
3 1.91
9 5.73
0 0.00
0 0.00
143 91.08
14 8.92%
190  โรงเรียนบ้านโนนแก 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
21 91.30
2 8.70%
191  โรงเรียนบ้านม่วงแยก 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
1 1.43
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
192  โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 119
3 2.52
5 4.20
1 0.84
0 0.00
1 0.84
109 91.60
10 8.40%
193  โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 131
4 3.05
4 3.05
3 2.29
0 0.00
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
194  โรงเรียนบ้านหนองผือ 49
1 2.04
1 2.04
0 0.00
2 4.08
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
195  โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 87
3 3.45
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
196  โรงเรียนชนะใช้กิจการ 106
1 0.94
3 2.83
3 2.83
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
197  โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 78
3 3.85
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
198  โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 185
3 1.62
0 0.00
7 3.78
0 0.00
0 0.00
175 94.59
10 5.41%
199  โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์ 173
6 3.47
0 0.00
3 1.73
0 0.00
0 0.00
164 94.80
9 5.20%
200  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
201  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 98
1 1.02
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
202  โรงเรียนบ้านจานเลียว 139
4 2.88
0 0.00
3 2.16
0 0.00
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
203  โรงเรียนบ้านโนนจิก 68
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
204  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 70
1 1.43
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
205  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 120
2 1.67
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
206  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 78
2 2.56
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
207  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 154
1 0.65
0 0.00
3 1.95
0 0.00
0 0.00
150 97.40
4 2.60%
208  โรงเรียนบ้านหนองเก่า 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
209  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,729 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,141 6.54
เตี้ย  1,281 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,460 7.52
ผอมและเตี้ย  562 1.72
อ้วนและเตี้ย  323 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,962 79.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,767 คน


20.68%


Powered By www.thaieducation.net