ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 197 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.49
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 59
27 45.76
6 10.17
16 27.12
3 5.08
7 11.86
0 0.00
59 100.00%
2  โรงเรียนบ้านจันลม 176
39 22.16
30 17.05
9 5.11
21 11.93
22 12.50
55 31.25
121 68.75%
3  โรงเรียนบ้านหลัก 78
14 17.95
6 7.69
8 10.26
13 16.67
11 14.10
26 33.33
52 66.67%
4  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 75
6 8.00
5 6.67
6 8.00
11 14.67
11 14.67
36 48.00
39 52.00%
5  โรงเรียนบ้านอาวอย 176
46 26.14
15 8.52
17 9.66
7 3.98
0 0.00
91 51.70
85 48.30%
6  โรงเรียนบ้านระกา 98
31 31.63
4 4.08
7 7.14
4 4.08
0 0.00
52 53.06
46 46.94%
7  โรงเรียนบ้านโพงกอก 84
11 13.10
0 0.00
10 11.90
13 15.48
3 3.57
47 55.95
37 44.05%
8  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 185
18 9.73
25 13.51
38 20.54
0 0.00
0 0.00
104 56.22
81 43.78%
9  โรงเรียนบ้านแซรไปร 270
35 12.96
36 13.33
27 10.00
0 0.00
19 7.04
153 56.67
117 43.33%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 97
12 12.37
14 14.43
10 10.31
6 6.19
0 0.00
55 56.70
42 43.30%
11  โรงเรียนบ้านปรือคัน 281
43 15.30
46 16.37
24 8.54
4 1.42
3 1.07
161 57.30
120 42.70%
12  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 305
29 9.51
15 4.92
16 5.25
44 14.43
26 8.52
175 57.38
130 42.62%
13  โรงเรียนบ้านพราน 68
13 19.12
4 5.88
1 1.47
4 5.88
6 8.82
40 58.82
28 41.18%
14  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 22
2 9.09
2 9.09
4 18.18
1 4.55
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
15  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 235
21 8.94
34 14.47
21 8.94
15 6.38
5 2.13
139 59.15
96 40.85%
16  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 86
12 13.95
0 0.00
11 12.79
8 9.30
4 4.65
51 59.30
35 40.70%
17  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 136
5 3.68
9 6.62
12 8.82
14 10.29
14 10.29
82 60.29
54 39.71%
18  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 191
54 28.27
3 1.57
3 1.57
7 3.66
8 4.19
116 60.73
75 39.27%
19  โรงเรียนบ้านมะขาม 226
31 13.72
21 9.29
16 7.08
17 7.52
0 0.00
141 62.39
85 37.61%
20  โรงเรียนบ้านดินแดง 70
4 5.71
9 12.86
9 12.86
1 1.43
3 4.29
44 62.86
26 37.14%
21  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 163
9 5.52
5 3.07
19 11.66
14 8.59
13 7.98
103 63.19
60 36.81%
22  โรงเรียนบ้านละลม 372
8 2.15
21 5.65
34 9.14
29 7.80
44 11.83
236 63.44
136 36.56%
23  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 206
31 15.05
24 11.65
16 7.77
3 1.46
0 0.00
132 64.08
74 35.92%
24  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 447
24 5.37
26 5.82
36 8.05
29 6.49
44 9.84
288 64.43
159 35.57%
25  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1310
78 5.95
18 1.37
172 13.13
96 7.33
102 7.79
844 64.43
466 35.57%
26  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 270
14 5.19
10 3.70
70 25.93
2 0.74
0 0.00
174 64.44
96 35.56%
27  โรงเรียนบ้านดองดึง 93
2 2.15
4 4.30
12 12.90
6 6.45
9 9.68
60 64.52
33 35.48%
28  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 74
7 9.46
7 9.46
8 10.81
4 5.41
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
29  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 254
28 11.02
18 7.09
31 12.20
12 4.72
0 0.00
165 64.96
89 35.04%
30  โรงเรียนบ้านไทร 129
13 10.08
8 6.20
16 12.40
4 3.10
3 2.33
85 65.89
44 34.11%
31  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 97
8 8.25
15 15.46
7 7.22
3 3.09
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
32  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 30
2 6.67
1 3.33
4 13.33
3 10.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
33  โรงเรียนบ้านชำแระ 84
11 13.10
10 11.90
7 8.33
0 0.00
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
34  โรงเรียนบ้านตาดม 36
10 27.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
35  โรงเรียนบ้านเขวา 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
36  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 97
26 26.80
5 5.15
1 1.03
0 0.00
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
37  โรงเรียนบ้านโคกตาล 239
18 7.53
14 5.86
23 9.62
12 5.02
11 4.60
161 67.36
78 32.64%
38  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 136
11 8.09
11 8.09
11 8.09
11 8.09
0 0.00
92 67.65
44 32.35%
39  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 93
9 9.68
8 8.60
10 10.75
3 3.23
0 0.00
63 67.74
30 32.26%
40  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 75
13 17.33
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
41  โรงเรียนบ้านอังกุล 141
12 8.51
12 8.51
9 6.38
12 8.51
0 0.00
96 68.09
45 31.91%
42  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 170
31 18.24
0 0.00
23 13.53
0 0.00
0 0.00
116 68.24
54 31.76%
43  โรงเรียนบ้านตะเภา 63
6 9.52
3 4.76
11 17.46
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
44  โรงเรียนบ้านหว้าน 123
2 1.63
3 2.44
13 10.57
5 4.07
16 13.01
84 68.29
39 31.71%
45  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 95
4 4.21
12 12.63
5 5.26
4 4.21
5 5.26
65 68.42
30 31.58%
46  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 77
5 6.49
8 10.39
9 11.69
1 1.30
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
47  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 47
4 8.51
2 4.26
6 12.77
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
48  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 197
28 14.21
15 7.61
11 5.58
4 2.03
0 0.00
139 70.56
58 29.44%
49  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 72
7 9.72
0 0.00
12 16.67
1 1.39
1 1.39
51 70.83
21 29.17%
50  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 96
15 15.63
0 0.00
13 13.54
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
51  โรงเรียนบ้านพอก 138
14 10.14
11 7.97
13 9.42
2 1.45
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
52  โรงเรียนบ้านติ้ว 104
12 11.54
8 7.69
6 5.77
4 3.85
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
53  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 175
23 13.14
21 12.00
6 3.43
0 0.00
0 0.00
125 71.43
50 28.57%
54  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 105
11 10.48
2 1.90
13 12.38
4 3.81
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
55  โรงเรียนบ้านขี้นาค 123
7 5.69
11 8.94
5 4.07
9 7.32
2 1.63
89 72.36
34 27.64%
56  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 116
10 8.62
2 1.72
7 6.03
9 7.76
4 3.45
84 72.41
32 27.59%
57  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 157
10 6.37
8 5.10
12 7.64
8 5.10
5 3.18
114 72.61
43 27.39%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 100
9 9.00
9 9.00
5 5.00
4 4.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
59  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 163
18 11.04
8 4.91
15 9.20
3 1.84
0 0.00
119 73.01
44 26.99%
60  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 135
4 2.96
4 2.96
12 8.89
8 5.93
8 5.93
99 73.33
36 26.67%
61  โรงเรียนบ้านสวาย 220
9 4.09
17 7.73
12 5.45
20 9.09
0 0.00
162 73.64
58 26.36%
62  โรงเรียนบ้านไฮ 110
11 10.00
0 0.00
18 16.36
0 0.00
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
63  โรงเรียนบ้านเหล็ก 415
13 3.13
15 3.61
35 8.43
28 6.75
18 4.34
306 73.73
109 26.27%
64  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 218
28 12.84
8 3.67
18 8.26
3 1.38
0 0.00
161 73.85
57 26.15%
65  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 377
38 10.08
13 3.45
27 7.16
16 4.24
2 0.53
281 74.54
96 25.46%
66  โรงเรียนบ้านตาจวน 59
5 8.47
6 10.17
4 6.78
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
67  โรงเรียนบ้านตาโสม 185
8 4.32
10 5.41
11 5.95
18 9.73
0 0.00
138 74.59
47 25.41%
68  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 130
19 14.62
8 6.15
5 3.85
1 0.77
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
69  โรงเรียนบ้านตราด 71
9 12.68
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
70  โรงเรียนบ้านสำโรง 79
4 5.06
5 6.33
11 13.92
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
71  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 112
11 9.82
0 0.00
10 8.93
7 6.25
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
72  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 69
7 10.14
2 2.90
4 5.80
4 5.80
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
73  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 61
3 4.92
5 8.20
5 8.20
1 1.64
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
74  โรงเรียนบ้านหนองกาด 120
16 13.33
11 9.17
2 1.67
0 0.00
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
75  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 112
14 12.50
6 5.36
4 3.57
2 1.79
1 0.89
85 75.89
27 24.11%
76  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 168
15 8.93
4 2.38
18 10.71
1 0.60
2 1.19
128 76.19
40 23.81%
77  โรงเรียนบ้านโคกสูง 198
11 5.56
8 4.04
28 14.14
0 0.00
0 0.00
151 76.26
47 23.74%
78  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 93
7 7.53
4 4.30
11 11.83
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
79  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 86
5 5.81
2 2.33
2 2.33
7 8.14
4 4.65
66 76.74
20 23.26%
80  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 332
33 9.94
18 5.42
24 7.23
2 0.60
0 0.00
255 76.81
77 23.19%
81  โรงเรียนบ้านบัวบก 57
8 14.04
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
82  โรงเรียนบ้านตูม 141
6 4.26
4 2.84
21 14.89
1 0.71
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
83  โรงเรียนวัดเขียน 287
39 13.59
0 0.00
26 9.06
0 0.00
0 0.00
222 77.35
65 22.65%
84  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 217
16 7.37
14 6.45
19 8.76
0 0.00
0 0.00
168 77.42
49 22.58%
85  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 120
17 14.17
3 2.50
6 5.00
1 0.83
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
86  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 116
13 11.21
0 0.00
13 11.21
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
87  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 58
5 8.62
4 6.90
4 6.90
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
88  โรงเรียนบ้านเรียม 68
3 4.41
5 7.35
1 1.47
6 8.82
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
89  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 188
4 2.13
14 7.45
23 12.23
0 0.00
0 0.00
147 78.19
41 21.81%
90  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 170
7 4.12
8 4.71
8 4.71
6 3.53
8 4.71
133 78.24
37 21.76%
91  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 46
0 0.00
1 2.17
8 17.39
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
92  โรงเรียนบ้านนาวา 129
2 1.55
0 0.00
25 19.38
1 0.78
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
93  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 60
5 8.33
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
94  โรงเรียนบ้านใจดี 134
9 6.72
0 0.00
10 7.46
10 7.46
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
95  โรงเรียนบ้านตาเปียง 148
10 6.76
4 2.70
18 12.16
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
96  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 66
8 12.12
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
97  โรงเรียนบ้านกะดึ 100
16 16.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
98  โรงเรียนบ้านทำนบ 124
7 5.65
0 0.00
18 14.52
1 0.81
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 153
9 5.88
5 3.27
17 11.11
1 0.65
0 0.00
121 79.08
32 20.92%
100  โรงเรียนบ้านผือ 96
9 9.38
1 1.04
9 9.38
1 1.04
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
101  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 82
10 12.20
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
102  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 136
10 7.35
7 5.15
7 5.15
3 2.21
1 0.74
108 79.41
28 20.59%
103  โรงเรียนบ้านกู่ 83
7 8.43
1 1.20
8 9.64
1 1.20
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
104  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 336
14 4.17
31 9.23
21 6.25
2 0.60
0 0.00
268 79.76
68 20.24%
105  โรงเรียนบ้านแขว 203
6 2.96
5 2.46
6 2.96
11 5.42
13 6.40
162 79.80
41 20.20%
106  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 129
4 3.10
8 6.20
13 10.08
1 0.78
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
107  โรงเรียนบ้านจำปานวง 179
8 4.47
6 3.35
12 6.70
6 3.35
4 2.23
143 79.89
36 20.11%
108  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 106
5 4.72
2 1.89
14 13.21
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
109  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 355
10 2.82
31 8.73
24 6.76
5 1.41
0 0.00
285 80.28
70 19.72%
110  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137
12 8.76
1 0.73
13 9.49
1 0.73
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
111  โรงเรียนบ้านกฤษณา 129
6 4.65
8 6.20
8 6.20
3 2.33
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
112  โรงเรียนบ้านเค็ง 130
16 12.31
6 4.62
3 2.31
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
113  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 42
1 2.38
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
114  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 96
7 7.29
4 4.17
7 7.29
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
115  โรงเรียนบ้านโสน 161
5 3.11
9 5.59
15 9.32
1 0.62
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
116  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 522
26 4.98
17 3.26
53 10.15
0 0.00
0 0.00
426 81.61
96 18.39%
117  โรงเรียนบ้านตรอย 60
2 3.33
3 5.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
118  โรงเรียนบ้านกำแมด 142
9 6.34
3 2.11
14 9.86
0 0.00
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
119  โรงเรียนบ้านหนองพัง 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
120  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 105
4 3.81
7 6.67
5 4.76
3 2.86
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
121  โรงเรียนบ้านตาสุด 216
16 7.41
20 9.26
2 0.93
1 0.46
0 0.00
177 81.94
39 18.06%
122  โรงเรียนบ้านสมอ 122
8 6.56
1 0.82
13 10.66
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
123  โรงเรียนบ้านอาลัย 50
0 0.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
124  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 140
3 2.14
3 2.14
18 12.86
1 0.71
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
125  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 45
3 6.67
2 4.44
2 4.44
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
126  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 114
3 2.63
5 4.39
11 9.65
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
127  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 178
9 5.06
6 3.37
1 0.56
15 8.43
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
128  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 139
6 4.32
2 1.44
15 10.79
0 0.00
1 0.72
115 82.73
24 17.27%
129  โรงเรียนวนาสวรรค์ 292
24 8.22
12 4.11
12 4.11
2 0.68
0 0.00
242 82.88
50 17.12%
130  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 106
0 0.00
0 0.00
8 7.55
10 9.43
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
131  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 208
5 2.40
15 7.21
15 7.21
0 0.00
0 0.00
173 83.17
35 16.83%
132  โรงเรียนบ้านสลักได 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
133  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 357
14 3.92
14 3.92
31 8.68
0 0.00
0 0.00
298 83.47
59 16.53%
134  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 123
8 6.50
6 4.88
2 1.63
4 3.25
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
135  โรงเรียนบ้านสามขา 80
6 7.50
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
136  โรงเรียนบ้านกันจาน 105
9 8.57
6 5.71
2 1.90
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
137  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 113
6 5.31
2 1.77
7 6.19
3 2.65
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 170
9 5.29
7 4.12
11 6.47
0 0.00
0 0.00
143 84.12
27 15.88%
139  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 145
4 2.76
3 2.07
16 11.03
0 0.00
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
140  โรงเรียนบ้านกะกำ 127
5 3.94
4 3.15
2 1.57
9 7.09
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
141  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 89
6 6.74
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
142  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 150
4 2.67
5 3.33
13 8.67
1 0.67
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
143  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 470
32 6.81
19 4.04
21 4.47
0 0.00
0 0.00
398 84.68
72 15.32%
144  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 138
7 5.07
5 3.62
8 5.80
1 0.72
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
145  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 145
9 6.21
7 4.83
4 2.76
2 1.38
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
146  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 106
5 4.72
5 4.72
6 5.66
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
147  โรงเรียนบ้านดู่ 186
15 8.06
1 0.54
12 6.45
0 0.00
0 0.00
158 84.95
28 15.05%
148  โรงเรียนบ้านทะลอก 140
11 7.86
4 2.86
5 3.57
1 0.71
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
149  โรงเรียนบ้านบ่อ 100
3 3.00
1 1.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
150  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 135
7 5.19
1 0.74
11 8.15
1 0.74
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
151  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 104
6 5.77
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
152  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 203
5 2.46
3 1.48
19 9.36
2 0.99
0 0.00
174 85.71
29 14.29%
153  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 70
2 2.86
0 0.00
5 7.14
3 4.29
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
154  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 128
5 3.91
4 3.13
9 7.03
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
155  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 114
5 4.39
2 1.75
8 7.02
0 0.00
1 0.88
98 85.96
16 14.04%
156  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 114
8 7.02
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
157  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 115
7 6.09
6 5.22
3 2.61
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
158  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 72
0 0.00
6 8.33
2 2.78
2 2.78
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
159  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
160  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 162
14 8.64
4 2.47
4 2.47
0 0.00
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
161  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 111
8 7.21
4 3.60
3 2.70
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
162  โรงเรียนบ้านโพง 91
4 4.40
5 5.49
0 0.00
1 1.10
2 2.20
79 86.81
12 13.19%
163  โรงเรียนบ้านแทรง 100
4 4.00
5 5.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
164  โรงเรียนบ้านหนองแวง 154
8 5.19
1 0.65
9 5.84
1 0.65
1 0.65
134 87.01
20 12.99%
165  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 263
14 5.32
2 0.76
18 6.84
0 0.00
0 0.00
229 87.07
34 12.93%
166  โรงเรียนบ้านนาตราว 215
8 3.72
5 2.33
8 3.72
3 1.40
3 1.40
188 87.44
27 12.56%
167  โรงเรียนบ้านเขวิก 72
1 1.39
1 1.39
7 9.72
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
168  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 114
5 4.39
2 1.75
7 6.14
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
169  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 91
7 7.69
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
170  โรงเรียนบ้านตาเจา 127
3 2.36
2 1.57
9 7.09
0 0.00
1 0.79
112 88.19
15 11.81%
171  โรงเรียนบ้านปะอุง 102
5 4.90
1 0.98
5 4.90
1 0.98
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
172  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 120
4 3.33
0 0.00
10 8.33
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
173  โรงเรียนบ้านตาอุด 345
18 5.22
7 2.03
12 3.48
2 0.58
0 0.00
306 88.70
39 11.30%
174  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 128
5 3.91
4 3.13
3 2.34
2 1.56
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
175  โรงเรียนบ้านกระแมด 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
176  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 102
5 4.90
4 3.92
2 1.96
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
177  โรงเรียนบ้านหว้า 75
3 4.00
1 1.33
4 5.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
178  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 59
1 1.69
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
179  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 81
2 2.47
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
180  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
181  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 43
2 4.65
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
182  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 76
1 1.32
1 1.32
5 6.58
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
183  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 87
5 5.75
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
184  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
185  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 79
2 2.53
2 2.53
3 3.80
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
186  โรงเรียนบ้านแดง 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
187  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 59
2 3.39
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
188  โรงเรียนบ้านพนมชัย 134
1 0.75
2 1.49
6 4.48
2 1.49
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
189  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 119
4 3.36
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
190  โรงเรียนบ้านสกุล 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
191  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 203
4 1.97
2 0.99
2 0.99
0 0.00
1 0.49
194 95.57
9 4.43%
192  โรงเรียนจะกงวิทยา 163
1 0.61
0 0.00
6 3.68
0 0.00
0 0.00
156 95.71
7 4.29%
193  โรงเรียนบ้านสนาย 111
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
194  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 179
0 0.00
0 0.00
3 1.68
0 0.00
0 0.00
176 98.32
3 1.68%
195  โรงเรียนบ้านปราสาท 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,929 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,055 7.36
เตี้ย  1,231 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,223 7.96
ผอมและเตี้ย  759 2.72
อ้วนและเตี้ย  473 1.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,188 75.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,741 คน


24.14%


Powered By www.thaieducation.net