ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจาน 65
14 21.54
13 20.00
11 16.92
16 24.62
11 16.92
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 28
19 67.86
0 0.00
9 32.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 9
4 44.44
0 0.00
5 55.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
4  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 45
32 71.11
2 4.44
11 24.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00%
5  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 235
48 20.43
45 19.15
50 21.28
50 21.28
42 17.87
0 0.00
235 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 8
1 12.50
2 25.00
1 12.50
1 12.50
1 12.50
2 25.00
6 75.00%
7  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 75
14 18.67
4 5.33
7 9.33
16 21.33
14 18.67
20 26.67
55 73.33%
8  โรงเรียนบ้านตัง 96
35 36.46
11 11.46
15 15.63
8 8.33
0 0.00
27 28.13
69 71.88%
9  โรงเรียนบ้านมะยาง 50
13 26.00
11 22.00
1 2.00
10 20.00
0 0.00
15 30.00
35 70.00%
10  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 44
2 4.55
4 9.09
6 13.64
5 11.36
9 20.45
18 40.91
26 59.09%
11  โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 93
15 16.13
2 2.15
9 9.68
17 18.28
9 9.68
41 44.09
52 55.91%
12  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1023
132 12.90
34 3.32
141 13.78
163 15.93
87 8.50
466 45.55
557 54.45%
13  โรงเรียนบ้านบุยาว 116
2 1.72
12 10.34
16 13.79
14 12.07
18 15.52
54 46.55
62 53.45%
14  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 137
7 5.11
9 6.57
12 8.76
16 11.68
21 15.33
72 52.55
65 47.45%
15  โรงเรียนบ้านยาง 131
11 8.40
11 8.40
12 9.16
2 1.53
25 19.08
70 53.44
61 46.56%
16  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 155
16 10.32
19 12.26
20 12.90
11 7.10
6 3.87
83 53.55
72 46.45%
17  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 177
8 4.52
11 6.21
22 12.43
19 10.73
21 11.86
96 54.24
81 45.76%
18  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 45
4 8.89
5 11.11
8 17.78
3 6.67
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
19  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 133
25 18.80
9 6.77
13 9.77
8 6.02
4 3.01
74 55.64
59 44.36%
20  โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 104
8 7.69
16 15.38
10 9.62
10 9.62
2 1.92
58 55.77
46 44.23%
21  โรงเรียนบ้านอีสร้อย 79
15 18.99
6 7.59
11 13.92
2 2.53
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
22  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 66
3 4.55
10 15.15
13 19.70
0 0.00
2 3.03
38 57.58
28 42.42%
23  โรงเรียนบ้านหนองแคน 102
10 9.80
4 3.92
7 6.86
11 10.78
11 10.78
59 57.84
43 42.16%
24  โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 130
15 11.54
17 13.08
9 6.92
11 8.46
2 1.54
76 58.46
54 41.54%
25  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 80
14 17.50
7 8.75
7 8.75
5 6.25
0 0.00
47 58.75
33 41.25%
26  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 93
12 12.90
11 11.83
11 11.83
2 2.15
2 2.15
55 59.14
38 40.86%
27  โรงเรียนบ้านยางเอือด 85
13 15.29
5 5.88
11 12.94
2 2.35
3 3.53
51 60.00
34 40.00%
28  โรงเรียนบ้านโจดม่วง 124
4 3.23
4 3.23
17 13.71
8 6.45
15 12.10
76 61.29
48 38.71%
29  โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 127
9 7.09
2 1.57
14 11.02
10 7.87
13 10.24
79 62.20
48 37.80%
30  โรงเรียนบ้านกุงขาม 80
12 15.00
5 6.25
6 7.50
7 8.75
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
31  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 40
7 17.50
6 15.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
32  โรงเรียนบ้านหว้า 108
10 9.26
2 1.85
7 6.48
12 11.11
9 8.33
68 62.96
40 37.04%
33  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 341
24 7.04
17 4.99
43 12.61
4 1.17
38 11.14
215 63.05
126 36.95%
34  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 41
3 7.32
2 4.88
8 19.51
2 4.88
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
35  โรงเรียนบ้านโดด 81
4 4.94
9 11.11
8 9.88
5 6.17
3 3.70
52 64.20
29 35.80%
36  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 181
18 9.94
21 11.60
23 12.71
1 0.55
0 0.00
118 65.19
63 34.81%
37  โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 61
10 16.39
3 4.92
8 13.11
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
38  โรงเรียนบ้านโก 134
6 4.48
8 5.97
31 23.13
0 0.00
1 0.75
88 65.67
46 34.33%
39  โรงเรียนบ้านโคก 56
7 12.50
2 3.57
8 14.29
1 1.79
1 1.79
37 66.07
19 33.93%
40  โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 42
5 11.90
1 2.38
3 7.14
2 4.76
3 7.14
28 66.67
14 33.33%
41  โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 112
10 8.93
8 7.14
9 8.04
2 1.79
8 7.14
75 66.96
37 33.04%
42  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 73
9 12.33
8 10.96
5 6.85
2 2.74
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
43  โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 70
6 8.57
0 0.00
15 21.43
2 2.86
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
44  โรงเรียนบ้านจิก 125
15 12.00
6 4.80
4 3.20
16 12.80
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
45  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 61
5 8.20
4 6.56
5 8.20
0 0.00
6 9.84
41 67.21
20 32.79%
46  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 305
15 4.92
9 2.95
31 10.16
24 7.87
21 6.89
205 67.21
100 32.79%
47  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104
11 10.58
11 10.58
11 10.58
1 0.96
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
48  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 86
8 9.30
0 0.00
20 23.26
0 0.00
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
49  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 40
4 10.00
2 5.00
5 12.50
1 2.50
1 2.50
27 67.50
13 32.50%
50  โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 148
9 6.08
13 8.78
23 15.54
3 2.03
0 0.00
100 67.57
48 32.43%
51  โรงเรียนบ้านเสียว 114
9 7.89
4 3.51
21 18.42
2 1.75
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
52  โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 61
3 4.92
3 4.92
13 21.31
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
53  โรงเรียนบ้านขวาว 29
4 13.79
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
54  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) 122
15 12.30
6 4.92
14 11.48
1 0.82
1 0.82
85 69.67
37 30.33%
55  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 165
21 12.73
1 0.61
28 16.97
0 0.00
0 0.00
115 69.70
50 30.30%
56  โรงเรียนบ้านโซงเลง 114
4 3.51
2 1.75
12 10.53
6 5.26
10 8.77
80 70.18
34 29.82%
57  โรงเรียนบ้านสะเดา 47
3 6.38
3 6.38
5 10.64
2 4.26
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
58  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 82
8 9.76
2 2.44
14 17.07
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
59  โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 240
24 10.00
13 5.42
20 8.33
7 2.92
6 2.50
170 70.83
70 29.17%
60  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 24
3 12.50
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
61  โรงเรียนบ้านกอย 166
7 4.22
13 7.83
24 14.46
4 2.41
0 0.00
118 71.08
48 28.92%
62  โรงเรียนบ้านหนองยาง 46
4 8.70
1 2.17
7 15.22
1 2.17
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
63  โรงเรียนบ้านขะยุง 78
1 1.28
2 2.56
16 20.51
1 1.28
2 2.56
56 71.79
22 28.21%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 39
0 0.00
4 10.26
7 17.95
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
65  โรงเรียนบ้านหอย 61
1 1.64
2 3.28
10 16.39
2 3.28
2 3.28
44 72.13
17 27.87%
66  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 633
28 4.42
18 2.84
98 15.48
16 2.53
16 2.53
457 72.20
176 27.80%
67  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 163
16 9.82
5 3.07
23 14.11
0 0.00
0 0.00
119 73.01
44 26.99%
68  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 93
2 2.15
6 6.45
14 15.05
3 3.23
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
69  โรงเรียนบ้านโคก 201
9 4.48
10 4.98
20 9.95
9 4.48
5 2.49
148 73.63
53 26.37%
70  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 38
2 5.26
3 7.89
3 7.89
1 2.63
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
71  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 61
6 9.84
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
72  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 42
5 11.90
5 11.90
1 2.38
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
73  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 84
4 4.76
4 4.76
8 9.52
5 5.95
1 1.19
62 73.81
22 26.19%
74  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 62
9 14.52
4 6.45
3 4.84
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
75  โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 152
4 2.63
6 3.95
17 11.18
5 3.29
7 4.61
113 74.34
39 25.66%
76  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
3 6.38
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
77  โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 67
2 2.99
4 5.97
10 14.93
0 0.00
1 1.49
50 74.63
17 25.37%
78  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 104
12 11.54
4 3.85
10 9.62
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 76
13 17.11
1 1.32
5 6.58
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
80  โรงเรียนบ้านตาโกน 221
11 4.98
9 4.07
35 15.84
0 0.00
0 0.00
166 75.11
55 24.89%
81  โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 69
4 5.80
4 5.80
8 11.59
1 1.45
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
82  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 94
4 4.26
2 2.13
13 13.83
3 3.19
1 1.06
71 75.53
23 24.47%
83  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 149
10 6.71
2 1.34
15 10.07
2 1.34
7 4.70
113 75.84
36 24.16%
84  โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 54
6 11.11
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
85  โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 59
1 1.69
0 0.00
12 20.34
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
86  โรงเรียนบ้านม่วง 76
5 6.58
4 5.26
5 6.58
4 5.26
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
87  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 55
6 10.91
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
88  โรงเรียนบ้านโนนสูง 115
5 4.35
8 6.96
14 12.17
0 0.00
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
89  โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 64
4 6.25
1 1.56
10 15.63
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
90  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 73
8 10.96
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
91  โรงเรียนบ้านไผ่ 104
6 5.77
6 5.77
4 3.85
5 4.81
3 2.88
80 76.92
24 23.08%
92  โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 48
3 6.25
1 2.08
7 14.58
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
93  โรงเรียนบ้านเขวา 66
4 6.06
1 1.52
2 3.03
8 12.12
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
94  โรงเรียนบ้านอะลาง 53
5 9.43
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
95  โรงเรียนบ้านแข้ 80
12 15.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
96  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 85
4 4.71
0 0.00
15 17.65
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 171
5 2.92
3 1.75
30 17.54
0 0.00
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
98  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 140
19 13.57
0 0.00
12 8.57
0 0.00
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
99  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 77
2 2.60
1 1.30
13 16.88
0 0.00
1 1.30
60 77.92
17 22.08%
100  โรงเรียนบ้านปะอาว 64
1 1.56
0 0.00
10 15.63
2 3.13
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
101  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 128
13 10.16
3 2.34
8 6.25
1 0.78
3 2.34
100 78.13
28 21.88%
102  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 74
5 6.76
0 0.00
9 12.16
2 2.70
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
103  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 125
9 7.20
2 1.60
15 12.00
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
104  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 415
20 4.82
17 4.10
50 12.05
1 0.24
1 0.24
326 78.55
89 21.45%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 98
7 7.14
4 4.08
5 5.10
3 3.06
2 2.04
77 78.57
21 21.43%
106  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 131
10 7.63
1 0.76
17 12.98
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
107  โรงเรียนบ้านหนองผือ 80
9 11.25
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
108  โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 66
0 0.00
1 1.52
9 13.64
1 1.52
3 4.55
52 78.79
14 21.21%
109  โรงเรียนบ้านนาโนน 90
12 13.33
1 1.11
4 4.44
0 0.00
2 2.22
71 78.89
19 21.11%
110  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 91
4 4.40
4 4.40
10 10.99
1 1.10
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
111  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 48
1 2.08
2 4.17
6 12.50
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
112  โรงเรียนบ้านดงแดง 131
6 4.58
8 6.11
7 5.34
4 3.05
2 1.53
104 79.39
27 20.61%
113  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 146
10 6.85
3 2.05
15 10.27
0 0.00
2 1.37
116 79.45
30 20.55%
114  โรงเรียนบ้านกระเต็ล 128
8 6.25
8 6.25
8 6.25
2 1.56
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
115  โรงเรียนบ้านท่า 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
116  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 56
2 3.57
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
117  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 52
3 5.77
1 1.92
6 11.54
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
118  โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 94
7 7.45
4 4.26
5 5.32
2 2.13
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
119  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 157
2 1.27
1 0.64
27 17.20
0 0.00
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
120  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 90
6 6.67
2 2.22
4 4.44
3 3.33
2 2.22
73 81.11
17 18.89%
121  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 171
7 4.09
4 2.34
21 12.28
0 0.00
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
122  โรงเรียนบ้านโนนลาน 71
5 7.04
0 0.00
7 9.86
1 1.41
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
123  โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 61
4 6.56
3 4.92
3 4.92
0 0.00
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
124  โรงเรียนบ้านครั่ง 78
2 2.56
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
125  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 62
4 6.45
0 0.00
5 8.06
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
126  โรงเรียนบ้านปะหละ 124
3 2.42
4 3.23
8 6.45
3 2.42
4 3.23
102 82.26
22 17.74%
127  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 113
7 6.19
5 4.42
8 7.08
0 0.00
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
128  โรงเรียนบ้านพงพรต 147
11 7.48
6 4.08
9 6.12
0 0.00
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
129  โรงเรียนบ้านกุง 41
3 7.32
3 7.32
1 2.44
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
130  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 65
2 3.08
0 0.00
7 10.77
2 3.08
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
131  โรงเรียนบ้านหนองแปน 78
2 2.56
0 0.00
11 14.10
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
132  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 177
5 2.82
6 3.39
18 10.17
0 0.00
0 0.00
148 83.62
29 16.38%
133  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 172
2 1.16
12 6.98
13 7.56
1 0.58
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
134  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 80
7 8.75
1 1.25
5 6.25
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
135  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
2 5.41
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
136  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 99
7 7.07
1 1.01
8 8.08
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
137  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 198
7 3.54
8 4.04
12 6.06
3 1.52
2 1.01
166 83.84
32 16.16%
138  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองม้า 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
140  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 71
4 5.63
2 2.82
5 7.04
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
141  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 162
10 6.17
0 0.00
15 9.26
0 0.00
0 0.00
137 84.57
25 15.43%
142  โรงเรียนบ้านเปือยขาม 46
1 2.17
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
143  โรงเรียนบ้านคูสระ 117
3 2.56
1 0.85
12 10.26
1 0.85
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
144  โรงเรียนบ้านพะวร 173
5 2.89
7 4.05
11 6.36
2 1.16
0 0.00
148 85.55
25 14.45%
145  โรงเรียนบ้านเชือก 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
0 0.00
1 2.04
42 85.71
7 14.29%
146  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 92
3 3.26
3 3.26
6 6.52
1 1.09
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
147  โรงเรียนบ้านทุ่ม 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
148  โรงเรียนบ้านกระสังข์ 74
1 1.35
2 2.70
7 9.46
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
149  โรงเรียนบ้านตาทอง 209
5 2.39
3 1.44
19 9.09
1 0.48
0 0.00
181 86.60
28 13.40%
150  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 45
0 0.00
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
151  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 92
0 0.00
5 5.43
7 7.61
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
152  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 214
0 0.00
2 0.93
23 10.75
0 0.00
0 0.00
189 88.32
25 11.68%
153  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
154  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 123
2 1.63
11 8.94
1 0.81
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
155  โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 124
4 3.23
3 2.42
7 5.65
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
156  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 270
3 1.11
3 1.11
17 6.30
5 1.85
2 0.74
240 88.89
30 11.11%
157  โรงเรียนบ้านบึงหมอก 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
158  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
159  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 83
4 4.82
3 3.61
0 0.00
2 2.41
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
160  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 48
3 6.25
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
161  โรงเรียนบ้านปลาขาว 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
162  โรงเรียนบ้านโทะ 132
1 0.76
4 3.03
8 6.06
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
163  โรงเรียนบ้านโกทา 125
3 2.40
0 0.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
164  โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
2 3.17
1 1.59
57 90.48
6 9.52%
165  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 86
4 4.65
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
166  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 172
3 1.74
4 2.33
9 5.23
0 0.00
0 0.00
156 90.70
16 9.30%
167  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
168  โรงเรียนบ้านพงสิม 108
1 0.93
1 0.93
5 4.63
2 1.85
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
169  โรงเรียนบ้านหนองกก 65
4 6.15
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
170  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
171  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 106
3 2.83
1 0.94
4 3.77
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
172  โรงเรียนบ้านมะฟัก 82
0 0.00
1 1.22
5 6.10
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
173  โรงเรียนบ้านผือ 154
4 2.60
2 1.30
5 3.25
0 0.00
0 0.00
143 92.86
11 7.14%
174  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
175  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 126
5 3.97
0 0.00
3 2.38
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
176  โรงเรียนบ้านสระภู 112
3 2.68
1 0.89
3 2.68
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
177  โรงเรียนบ้านจังเอิน 77
3 3.90
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
178  โรงเรียนบ้านกงพาน 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
179  โรงเรียนบ้านห้วย 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
180  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,032 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,355 7.12
เตี้ย  772 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,044 10.74
ผอมและเตี้ย  654 3.44
อ้วนและเตี้ย  503 2.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,704 72.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,328 คน


27.99%


Powered By www.thaieducation.net