ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 258 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 258 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกะวัน 50
0 0.00
0 0.00
48 96.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
50 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสบาย 180
44 24.44
29 16.11
60 33.33
28 15.56
19 10.56
0 0.00
180 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหยอด 57
19 33.33
9 15.79
13 22.81
9 15.79
7 12.28
0 0.00
57 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโพนค้อ 142
30 21.13
9 6.34
22 15.49
39 27.46
31 21.83
11 7.75
131 92.25%
5  โรงเรียนบ้านคูเมือง 54
7 12.96
8 14.81
13 24.07
5 9.26
15 27.78
6 11.11
48 88.89%
6  โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 47
1 2.13
19 40.43
18 38.30
0 0.00
1 2.13
8 17.02
39 82.98%
7  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) 38
10 26.32
8 21.05
3 7.89
8 21.05
0 0.00
9 23.68
29 76.32%
8  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 134
27 20.15
24 17.91
16 11.94
23 17.16
9 6.72
35 26.12
99 73.88%
9  โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 740
109 14.73
48 6.49
78 10.54
157 21.22
126 17.03
222 30.00
518 70.00%
10  โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 116
23 19.83
16 13.79
19 16.38
10 8.62
4 3.45
44 37.93
72 62.07%
11  โรงเรียนบ้านผักขะ 95
12 12.63
11 11.58
20 21.05
3 3.16
10 10.53
39 41.05
56 58.95%
12  โรงเรียนบ้านอีปาด 38
6 15.79
5 13.16
5 13.16
5 13.16
1 2.63
16 42.11
22 57.89%
13  โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 64
14 21.88
0 0.00
8 12.50
0 0.00
15 23.44
27 42.19
37 57.81%
14  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 148
1 0.68
18 12.16
24 16.22
19 12.84
23 15.54
63 42.57
85 57.43%
15  โรงเรียนบ้านหนองครก 118
13 11.02
11 9.32
34 28.81
5 4.24
1 0.85
54 45.76
64 54.24%
16  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 83
10 12.05
4 4.82
16 19.28
5 6.02
10 12.05
38 45.78
45 54.22%
17  โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 124
26 20.97
14 11.29
9 7.26
14 11.29
4 3.23
57 45.97
67 54.03%
18  โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 91
30 32.97
2 2.20
7 7.69
7 7.69
3 3.30
42 46.15
49 53.85%
19  โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง 41
9 21.95
7 17.07
1 2.44
5 12.20
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
20  โรงเรียนบ้านปลาข่อ 57
12 21.05
7 12.28
6 10.53
3 5.26
2 3.51
27 47.37
30 52.63%
21  โรงเรียนมหาราช 3 44
6 13.64
8 18.18
0 0.00
8 18.18
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
22  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1063
89 8.37
27 2.54
20 1.88
116 10.91
275 25.87
536 50.42
527 49.58%
23  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 67
5 7.46
10 14.93
17 25.37
1 1.49
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
24  โรงเรียนบ้านดงยาง 49
3 6.12
1 2.04
11 22.45
0 0.00
9 18.37
25 51.02
24 48.98%
25  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 88
12 13.64
10 11.36
14 15.91
6 6.82
0 0.00
46 52.27
42 47.73%
26  โรงเรียนบ้านโนนแกด 147
21 14.29
15 10.20
20 13.61
8 5.44
4 2.72
79 53.74
68 46.26%
27  โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 295
8 2.71
6 2.03
51 17.29
14 4.75
57 19.32
159 53.90
136 46.10%
28  โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 107
14 13.08
15 14.02
15 14.02
3 2.80
1 0.93
59 55.14
48 44.86%
29  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 126
14 11.11
19 15.08
12 9.52
11 8.73
0 0.00
70 55.56
56 44.44%
30  โรงเรียนบ้านเทิน 48
3 6.25
2 4.17
14 29.17
0 0.00
2 4.17
27 56.25
21 43.75%
31  โรงเรียนบ้านตีกา 67
20 29.85
0 0.00
7 10.45
2 2.99
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
32  โรงเรียนบ้านบ้านดอนสั้น 48
7 14.58
3 6.25
7 14.58
1 2.08
2 4.17
28 58.33
20 41.67%
33  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 168
7 4.17
13 7.74
8 4.76
20 11.90
21 12.50
99 58.93
69 41.07%
34  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 193
21 10.88
17 8.81
21 10.88
13 6.74
7 3.63
114 59.07
79 40.93%
35  โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 42
6 14.29
2 4.76
8 19.05
1 2.38
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
36  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 122
14 11.48
8 6.56
7 5.74
5 4.10
15 12.30
73 59.84
49 40.16%
37  โรงเรียนบ้านละทาย 157
15 9.55
19 12.10
28 17.83
0 0.00
0 0.00
95 60.51
62 39.49%
38  โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 97
7 7.22
9 9.28
17 17.53
5 5.15
0 0.00
59 60.82
38 39.18%
39  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 595
21 3.53
40 6.72
33 5.55
61 10.25
73 12.27
367 61.68
228 38.32%
40  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 42
5 11.90
6 14.29
5 11.90
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
41  โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 144
7 4.86
5 3.47
15 10.42
13 9.03
14 9.72
90 62.50
54 37.50%
42  โรงเรียนบ้านโนนแย้ 97
17 17.53
6 6.19
10 10.31
2 2.06
1 1.03
61 62.89
36 37.11%
43  โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 124
11 8.87
12 9.68
11 8.87
12 9.68
0 0.00
78 62.90
46 37.10%
44  โรงเรียนบ้านหนองสวง 49
5 10.20
2 4.08
9 18.37
2 4.08
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
45  โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 30
4 13.33
6 20.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
46  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 136
16 11.76
7 5.15
18 13.24
5 3.68
3 2.21
87 63.97
49 36.03%
47  โรงเรียนบ้านสร้างบาก 108
18 16.67
0 0.00
20 18.52
0 0.00
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
48  โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 137
4 2.92
6 4.38
9 6.57
14 10.22
15 10.95
89 64.96
48 35.04%
49  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 195
10 5.13
7 3.59
29 14.87
2 1.03
20 10.26
127 65.13
68 34.87%
50  โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 81
4 4.94
11 13.58
10 12.35
2 2.47
1 1.23
53 65.43
28 34.57%
51  โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 172
17 9.88
14 8.14
23 13.37
2 1.16
3 1.74
113 65.70
59 34.30%
52  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม 70
4 5.71
12 17.14
6 8.57
2 2.86
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
53  โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 234
30 12.82
25 10.68
25 10.68
0 0.00
0 0.00
154 65.81
80 34.19%
54  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 9
2 22.22
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
55  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 176
18 10.23
13 7.39
24 13.64
3 1.70
0 0.00
118 67.05
58 32.95%
56  โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 141
15 10.64
3 2.13
15 10.64
5 3.55
8 5.67
95 67.38
46 32.62%
57  โรงเรียนบ้านโคก 34
6 17.65
4 11.76
1 2.94
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
58  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 121
22 18.18
4 3.31
10 8.26
2 1.65
1 0.83
82 67.77
39 32.23%
59  โรงเรียนบ้านดู่ 32
6 18.75
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
60  โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 109
4 3.67
2 1.83
14 12.84
2 1.83
12 11.01
75 68.81
34 31.19%
61  โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 129
14 10.85
8 6.20
4 3.10
10 7.75
4 3.10
89 68.99
40 31.01%
62  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 138
10 7.25
15 10.87
15 10.87
2 1.45
0 0.00
96 69.57
42 30.43%
63  โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 63
4 6.35
6 9.52
5 7.94
1 1.59
3 4.76
44 69.84
19 30.16%
64  โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 40
2 5.00
1 2.50
6 15.00
2 5.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
65  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 64
4 6.25
6 9.38
6 9.38
3 4.69
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
66  โรงเรียนบ้านเปือย กร. 75
10 13.33
3 4.00
5 6.67
4 5.33
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
67  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 24
1 4.17
3 12.50
2 8.33
1 4.17
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
68  โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 110
4 3.64
8 7.27
15 13.64
5 4.55
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
69  โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 131
10 7.63
6 4.58
20 15.27
2 1.53
0 0.00
93 70.99
38 29.01%
70  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) 138
18 13.04
8 5.80
5 3.62
7 5.07
2 1.45
98 71.01
40 28.99%
71  โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 83
8 9.64
5 6.02
7 8.43
3 3.61
1 1.20
59 71.08
24 28.92%
72  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 118
15 12.71
6 5.08
8 6.78
5 4.24
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
73  โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) 118
7 5.93
10 8.47
16 13.56
1 0.85
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
74  โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
1 2.38
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
75  โรงเรียนบ้านละเอาะ 260
0 0.00
0 0.00
48 18.46
24 9.23
2 0.77
186 71.54
74 28.46%
76  โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 110
11 10.00
13 11.82
6 5.45
1 0.91
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
77  โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 71
4 5.63
0 0.00
4 5.63
10 14.08
2 2.82
51 71.83
20 28.17%
78  โรงเรียนบ้านคอนกาม 103
7 6.80
0 0.00
22 21.36
0 0.00
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
79  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ) 154
15 9.74
5 3.25
23 14.94
0 0.00
0 0.00
111 72.08
43 27.92%
80  โรงเรียนบ้านสะมัด 36
2 5.56
2 5.56
2 5.56
2 5.56
2 5.56
26 72.22
10 27.78%
81  โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 150
17 11.33
3 2.00
21 14.00
0 0.00
0 0.00
109 72.67
41 27.33%
82  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 22
1 4.55
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
83  โรงเรียนตะดอบวิทยา 268
11 4.10
31 11.57
28 10.45
2 0.75
1 0.37
195 72.76
73 27.24%
84  โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 162
9 5.56
0 0.00
32 19.75
3 1.85
0 0.00
118 72.84
44 27.16%
85  โรงเรียนบ้านโพนแดง 52
3 5.77
0 0.00
9 17.31
1 1.92
1 1.92
38 73.08
14 26.92%
86  โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 41
3 7.32
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
87  โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 109
14 12.84
4 3.67
10 9.17
0 0.00
1 0.92
80 73.39
29 26.61%
88  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 49
2 4.08
2 4.08
8 16.33
1 2.04
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
89  โรงเรียนบ้านดินดำ 99
9 9.09
4 4.04
11 11.11
2 2.02
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
90  โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 123
9 7.32
5 4.07
5 4.07
4 3.25
9 7.32
91 73.98
32 26.02%
91  โรงเรียนบ้านกล้วย 154
5 3.25
10 6.49
13 8.44
5 3.25
7 4.55
114 74.03
40 25.97%
92  โรงเรียนบ้านขามป้อม 27
1 3.70
2 7.41
4 14.81
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
93  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 31
0 0.00
1 3.23
3 9.68
4 12.90
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
94  โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 66
8 12.12
1 1.52
8 12.12
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
95  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 140
5 3.57
10 7.14
15 10.71
4 2.86
2 1.43
104 74.29
36 25.71%
96  โรงเรียนบ้านจิกกะลา 43
2 4.65
3 6.98
4 9.30
2 4.65
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
97  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 43
4 9.30
3 6.98
1 2.33
1 2.33
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
98  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 47
7 14.89
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
99  โรงเรียนบ้านโนนดู่(วังหิน) 200
14 7.00
16 8.00
15 7.50
6 3.00
0 0.00
149 74.50
51 25.50%
100  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 83
11 13.25
2 2.41
8 9.64
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
101  โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 127
16 12.60
0 0.00
16 12.60
0 0.00
0 0.00
95 74.80
32 25.20%
102  โรงเรียนบ้านทาม 44
6 13.64
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
103  โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 80
5 6.25
6 7.50
5 6.25
4 5.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 145
5 3.45
16 11.03
15 10.34
0 0.00
0 0.00
109 75.17
36 24.83%
105  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 141
11 7.80
12 8.51
9 6.38
3 2.13
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
106  โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 97
12 12.37
3 3.09
5 5.15
2 2.06
2 2.06
73 75.26
24 24.74%
107  โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 98
3 3.06
14 14.29
5 5.10
2 2.04
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
108  โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 78
7 8.97
1 1.28
11 14.10
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
109  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 169
7 4.14
2 1.18
14 8.28
9 5.33
9 5.33
128 75.74
41 24.26%
110  โรงเรียนบ้านโนนดู่(โนนคูณ) 62
9 14.52
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
111  โรงเรียนบ้านร่องเก้า 46
4 8.70
1 2.17
4 8.70
0 0.00
2 4.35
35 76.09
11 23.91%
112  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 229
11 4.80
18 7.86
17 7.42
8 3.49
0 0.00
175 76.42
54 23.58%
113  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 245
9 3.67
10 4.08
19 7.76
10 4.08
9 3.67
188 76.73
57 23.27%
114  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 113
9 7.96
4 3.54
12 10.62
1 0.88
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
115  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 96
7 7.29
4 4.17
4 4.17
6 6.25
1 1.04
74 77.08
22 22.92%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 35
4 11.43
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
117  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 158
13 8.23
1 0.63
21 13.29
0 0.00
1 0.63
122 77.22
36 22.78%
118  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 79
2 2.53
4 5.06
10 12.66
2 2.53
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
119  โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 167
9 5.39
8 4.79
20 11.98
1 0.60
0 0.00
129 77.25
38 22.75%
120  โรงเรียนบ้านพันลำ 66
4 6.06
1 1.52
7 10.61
3 4.55
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
121  โรงเรียนบ้านหนองคู 49
7 14.29
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
122  โรงเรียนบ้านบก 58
4 6.90
2 3.45
6 10.34
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
123  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) 215
17 7.91
11 5.12
18 8.37
2 0.93
0 0.00
167 77.67
48 22.33%
124  โรงเรียนบ้านหนองบาง 72
3 4.17
4 5.56
8 11.11
1 1.39
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
125  โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 99
9 9.09
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
126  โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ 123
3 2.44
3 2.44
16 13.01
5 4.07
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
127  โรงเรียนบ้านแก้ง 55
3 5.45
1 1.82
7 12.73
1 1.82
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
128  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 92
3 3.26
1 1.09
14 15.22
1 1.09
1 1.09
72 78.26
20 21.74%
129  โรงเรียนบ้านหนองค้า 60
3 5.00
1 1.67
6 10.00
2 3.33
1 1.67
47 78.33
13 21.67%
130  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
3 8.11
1 2.70
29 78.38
8 21.62%
131  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 65
5 7.69
5 7.69
4 6.15
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
132  โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 103
9 8.74
8 7.77
4 3.88
0 0.00
1 0.97
81 78.64
22 21.36%
133  โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 108
4 3.70
4 3.70
11 10.19
3 2.78
1 0.93
85 78.70
23 21.30%
134  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 95
6 6.32
3 3.16
9 9.47
2 2.11
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
135  โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 91
3 3.30
5 5.49
5 5.49
2 2.20
4 4.40
72 79.12
19 20.88%
136  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1019
34 3.34
22 2.16
98 9.62
28 2.75
29 2.85
808 79.29
211 20.71%
137  โรงเรียนบ้านหนองเทา 63
0 0.00
3 4.76
10 15.87
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
138  โรงเรียนบ้านหนองบัว 118
4 3.39
2 1.69
10 8.47
2 1.69
6 5.08
94 79.66
24 20.34%
139  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 129
9 6.98
5 3.88
12 9.30
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
140  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 135
3 2.22
3 2.22
21 15.56
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
141  โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ 85
9 10.59
0 0.00
7 8.24
0 0.00
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
142  โรงเรียนบ้านเปือย (เมือง) 110
2 1.82
5 4.55
15 13.64
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
143  โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 167
8 4.79
5 2.99
13 7.78
3 1.80
4 2.40
134 80.24
33 19.76%
144  โรงเรียนบ้านเจี่ย 169
11 6.51
6 3.55
13 7.69
3 1.78
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
145  โรงเรียนบ้านคูซอด 108
4 3.70
5 4.63
3 2.78
5 4.63
4 3.70
87 80.56
21 19.44%
146  โรงเรียนบ้านหนองออ 67
4 5.97
3 4.48
6 8.96
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
147  โรงเรียนบ้านโนนงาม 68
4 5.88
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
148  โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 68
6 8.82
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
149  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
150  โรงเรียนบ้านสะพุง 74
10 13.51
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
151  โรงเรียนบ้านโปร่ง 37
4 10.81
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
152  โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 90
7 7.78
2 2.22
6 6.67
1 1.11
1 1.11
73 81.11
17 18.89%
153  โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 70
2 2.86
2 2.86
8 11.43
1 1.43
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
154  โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
155  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 71
2 2.82
2 2.82
7 9.86
1 1.41
1 1.41
58 81.69
13 18.31%
156  โรงเรียนบ้านลุมภู 115
5 4.35
5 4.35
6 5.22
3 2.61
2 1.74
94 81.74
21 18.26%
157  โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 121
6 4.96
1 0.83
12 9.92
3 2.48
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
158  โรงเรียนบ้านทุ่ง 45
1 2.22
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
159  โรงเรียนบ้านขาม 108
5 4.63
1 0.93
13 12.04
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
160  โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 132
0 0.00
8 6.06
10 7.58
5 3.79
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
161  โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 52
6 11.54
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
162  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 134
10 7.46
5 3.73
8 5.97
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
163  โรงเรียนบ้านจาน 129
7 5.43
2 1.55
13 10.08
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
164  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พย. 141
4 2.84
8 5.67
7 4.96
5 3.55
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
165  โรงเรียนบ้านขมิ้น 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
166  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 66
7 10.61
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
167  โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
168  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
5 7.58
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
169  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 36
4 11.11
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
170  โรงเรียนบ้านโพนยาง 126
1 0.79
8 6.35
11 8.73
1 0.79
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
171  โรงเรียนบ้านคูบ 259
10 3.86
9 3.47
24 9.27
0 0.00
0 0.00
216 83.40
43 16.60%
172  โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 98
5 5.10
2 2.04
9 9.18
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
173  โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 50
5 10.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
174  โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 94
5 5.32
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
175  โรงเรียนบ้านกะเอิน 178
4 2.25
8 4.49
7 3.93
6 3.37
3 1.69
150 84.27
28 15.73%
176  โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 97
3 3.09
5 5.15
3 3.09
2 2.06
2 2.06
82 84.54
15 15.46%
177  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 110
5 4.55
3 2.73
6 5.45
2 1.82
1 0.91
93 84.55
17 15.45%
178  โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 91
5 5.49
4 4.40
2 2.20
2 2.20
1 1.10
77 84.62
14 15.38%
179  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 65
1 1.54
1 1.54
8 12.31
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
180  โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
3 6.52
39 84.78
7 15.22%
181  โรงเรียนบ้านรุ่ง 138
7 5.07
0 0.00
13 9.42
1 0.72
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
182  โรงเรียนบ้านหนองคำ 73
2 2.74
0 0.00
6 8.22
0 0.00
3 4.11
62 84.93
11 15.07%
183  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 100
0 0.00
8 8.00
6 6.00
0 0.00
1 1.00
85 85.00
15 15.00%
184  โรงเรียนบ้านโพนงาม 60
7 11.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
185  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 88
4 4.55
1 1.14
7 7.95
1 1.14
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
186  โรงเรียนบ้านสีถาน 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
187  โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 96
2 2.08
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
188  โรงเรียนบ้านกระถุน 70
1 1.43
1 1.43
6 8.57
2 2.86
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
189  โรงเรียนบ้านนาดี 49
5 10.20
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
190  โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 129
5 3.88
1 0.78
5 3.88
7 5.43
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
191  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 36
1 2.78
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
192  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(โนนคูณ) 166
9 5.42
2 1.20
12 7.23
0 0.00
0 0.00
143 86.14
23 13.86%
193  โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 22
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
194  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
195  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 44
0 0.00
3 6.82
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
196  โรงเรียนบ้านอาลัย 133
9 6.77
0 0.00
9 6.77
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
197  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 74
4 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 8.11
64 86.49
10 13.51%
198  โรงเรียนบ้านเขวา 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
199  โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
200  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
201  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 85
3 3.53
0 0.00
2 2.35
2 2.35
4 4.71
74 87.06
11 12.94%
202  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
203  โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 141
7 4.96
3 2.13
5 3.55
2 1.42
1 0.71
123 87.23
18 12.77%
204  โรงเรียนบ้านยางเครือ 71
3 4.23
0 0.00
5 7.04
1 1.41
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
205  โรงเรียนบ้านหนองกก 56
3 5.36
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
206  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 153
7 4.58
4 2.61
7 4.58
1 0.65
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
207  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 81
5 6.17
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
208  โรงเรียนบ้านเวาะ 114
3 2.63
0 0.00
9 7.89
2 1.75
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
209  โรงเรียนบ้านหนองโอง 49
1 2.04
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
210  โรงเรียนบ้านบูรพา 99
5 5.05
2 2.02
4 4.04
1 1.01
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
211  โรงเรียนบ้านหนองรัง 66
0 0.00
2 3.03
3 4.55
3 4.55
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
212  โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง 58
3 5.17
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
213  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 352
13 3.69
14 3.98
15 4.26
0 0.00
0 0.00
310 88.07
42 11.93%
214  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
2 4.55
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
215  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 98
0 0.00
0 0.00
11 11.22
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
216  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 63
0 0.00
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
217  โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 108
2 1.85
0 0.00
10 9.26
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
218  โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 63
0 0.00
5 7.94
0 0.00
1 1.59
1 1.59
56 88.89
7 11.11%
219  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 116
1 0.86
0 0.00
11 9.48
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
220  โรงเรียนบ้านโพนดวน 137
3 2.19
4 2.92
2 1.46
3 2.19
2 1.46
123 89.78
14 10.22%
221  โรงเรียนบ้านอีต้อม 59
1 1.69
1 1.69
2 3.39
1 1.69
1 1.69
53 89.83
6 10.17%
222  โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 158
5 3.16
4 2.53
3 1.90
4 2.53
0 0.00
142 89.87
16 10.13%
223  โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 124
2 1.61
1 0.81
6 4.84
3 2.42
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
224  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 136
4 2.94
1 0.74
6 4.41
1 0.74
1 0.74
123 90.44
13 9.56%
225  โรงเรียนบ้านจานหนองคู 130
3 2.31
0 0.00
6 4.62
3 2.31
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
226  โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
4 5.26
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
227  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 134
6 4.48
2 1.49
3 2.24
1 0.75
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
228  โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 143
7 4.90
0 0.00
5 3.50
0 0.00
0 0.00
131 91.61
12 8.39%
229  โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
230  โรงเรียนบ้านสะเต็ง 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
231  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 147
1 0.68
2 1.36
8 5.44
0 0.00
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
232  โรงเรียนบ้านหนองหิน 107
1 0.93
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
233  โรงเรียนอนุบาลวังหิน 94
3 3.19
0 0.00
2 2.13
2 2.13
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
234  โรงเรียนบ้านหนองสนม 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
235  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.51
2 3.51
53 92.98
4 7.02%
236  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) 44
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
237  โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
28 93.33
2 6.67%
238  โรงเรียนบ้านกอก 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
239  โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 79
0 0.00
1 1.27
2 2.53
1 1.27
1 1.27
74 93.67
5 6.33%
240  โรงเรียนบ้านลิงไอ 64
0 0.00
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
241  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 241
4 1.66
0 0.00
11 4.56
0 0.00
0 0.00
226 93.78
15 6.22%
242  โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 89
2 2.25
0 0.00
2 2.25
1 1.12
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
243  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 3482
25 0.72
24 0.69
52 1.49
24 0.69
51 1.46
3306 94.95
176 5.05%
244  โรงเรียนบ้านแวด 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
245  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 131
3 2.29
0 0.00
2 1.53
0 0.00
0 0.00
126 96.18
5 3.82%
246  โรงเรียนบ้านหนองเตย 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
247  โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 116
0 0.00
2 1.72
2 1.72
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
248  โรงเรียนบ้านเสือบอง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
249  โรงเรียนบ้านสว่าง 104
0 0.00
1 0.96
2 1.92
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
250  โรงเรียนบ้านเกาะ 101
0 0.00
0 0.00
1 0.99
0 0.00
0 0.00
100 99.01
1 0.99%
251  โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 229
0 0.00
0 0.00
2 0.87
0 0.00
0 0.00
227 99.13
2 0.87%
252  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านทุ่ม 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านยาง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านมะกรูด 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
256  โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
257  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,921 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,865 6.03
เตี้ย  1,218 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,553 8.26
ผอมและเตี้ย  1,043 3.37
อ้วนและเตี้ย  1,033 3.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,209 75.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,712 คน


24.94%


Powered By www.thaieducation.net