ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 218 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 218 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาวอง 75
13 17.33
13 17.33
18 24.00
17 22.67
14 18.67
0 0.00
75 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 71
65 91.55
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพิงพวย 68
51 75.00
5 7.35
8 11.76
4 5.88
0 0.00
0 0.00
68 100.00%
4  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 55
55 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโพนงอย 23
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00%
6  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 156
13 8.33
2 1.28
15 9.62
61 39.10
64 41.03
1 0.64
155 99.36%
7  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 34
9 26.47
6 17.65
11 32.35
5 14.71
2 5.88
1 2.94
33 97.06%
8  โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ 148
21 14.19
8 5.41
26 17.57
29 19.59
34 22.97
30 20.27
118 79.73%
9  โรงเรียนบ้านหนองหิน 116
13 11.21
11 9.48
15 12.93
24 20.69
26 22.41
27 23.28
89 76.72%
10  โรงเรียนบ้านปราสาท 62
9 14.52
7 11.29
16 25.81
3 4.84
3 4.84
24 38.71
38 61.29%
11  โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 210
26 12.38
28 13.33
22 10.48
30 14.29
17 8.10
87 41.43
123 58.57%
12  โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 111
17 15.32
5 4.50
8 7.21
22 19.82
13 11.71
46 41.44
65 58.56%
13  โรงเรียนบ้านโคกกุง 33
3 9.09
3 9.09
10 30.30
1 3.03
1 3.03
15 45.45
18 54.55%
14  โรงเรียนบ้านลุงปุง 281
47 16.73
26 9.25
22 7.83
28 9.96
30 10.68
128 45.55
153 54.45%
15  โรงเรียนบ้านดอนแรด 156
10 6.41
5 3.21
31 19.87
16 10.26
22 14.10
72 46.15
84 53.85%
16  โรงเรียนบ้านตาเพชร 33
7 21.21
5 15.15
3 9.09
2 6.06
0 0.00
16 48.48
17 51.52%
17  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 140
13 9.29
13 9.29
16 11.43
13 9.29
14 10.00
71 50.71
69 49.29%
18  โรงเรียนบ้านบัวโคก 191
14 7.33
0 0.00
79 41.36
0 0.00
0 0.00
98 51.31
93 48.69%
19  โรงเรียนบ้านตาฮะ 105
7 6.67
9 8.57
11 10.48
12 11.43
12 11.43
54 51.43
51 48.57%
20  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 58
8 13.79
7 12.07
4 6.90
6 10.34
3 5.17
30 51.72
28 48.28%
21  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 345
56 16.23
18 5.22
54 15.65
10 2.90
27 7.83
180 52.17
165 47.83%
22  โรงเรียนบ้านระเวียง 181
29 16.02
20 11.05
5 2.76
30 16.57
2 1.10
95 52.49
86 47.51%
23  โรงเรียนบ้านทับน้อย 42
4 9.52
2 4.76
13 30.95
0 0.00
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
24  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 62
8 12.90
10 16.13
3 4.84
3 4.84
4 6.45
34 54.84
28 45.16%
25  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) 109
26 23.85
0 0.00
14 12.84
8 7.34
1 0.92
60 55.05
49 44.95%
26  โรงเรียนบ้านโนนสัง 32
10 31.25
0 0.00
3 9.38
1 3.13
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
27  โรงเรียนบ้านขาม 163
24 14.72
9 5.52
16 9.82
9 5.52
11 6.75
94 57.67
69 42.33%
28  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 144
30 20.83
14 9.72
16 11.11
0 0.00
0 0.00
84 58.33
60 41.67%
29  โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 63
8 12.70
6 9.52
6 9.52
4 6.35
1 1.59
38 60.32
25 39.68%
30  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 65
13 20.00
4 6.15
4 6.15
3 4.62
1 1.54
40 61.54
25 38.46%
31  โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 73
7 9.59
6 8.22
6 8.22
7 9.59
2 2.74
45 61.64
28 38.36%
32  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 77
10 12.99
0 0.00
15 19.48
3 3.90
1 1.30
48 62.34
29 37.66%
33  โรงเรียนบ้านนาดี 218
40 18.35
0 0.00
40 18.35
0 0.00
0 0.00
138 63.30
80 36.70%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งโก 90
18 20.00
9 10.00
5 5.56
1 1.11
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
35  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 100
15 15.00
7 7.00
13 13.00
1 1.00
0 0.00
64 64.00
36 36.00%
36  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 64
11 17.19
4 6.25
5 7.81
2 3.13
1 1.56
41 64.06
23 35.94%
37  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 115
11 9.57
8 6.96
12 10.43
10 8.70
0 0.00
74 64.35
41 35.65%
38  โรงเรียนบ้านโพนโก 103
9 8.74
1 0.97
15 14.56
3 2.91
8 7.77
67 65.05
36 34.95%
39  โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 78
10 12.82
8 10.26
4 5.13
2 2.56
3 3.85
51 65.38
27 34.62%
40  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 174
16 9.20
11 6.32
22 12.64
8 4.60
2 1.15
115 66.09
59 33.91%
41  โรงเรียนบ้านค้อ 97
19 19.59
2 2.06
11 11.34
0 0.00
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
42  โรงเรียนบ้านยางชุม 150
24 16.00
1 0.67
22 14.67
2 1.33
0 0.00
101 67.33
49 32.67%
43  โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 31
8 25.81
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
44  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 119
22 18.49
8 6.72
6 5.04
2 1.68
0 0.00
81 68.07
38 31.93%
45  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 110
9 8.18
10 9.09
8 7.27
8 7.27
0 0.00
75 68.18
35 31.82%
46  โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 133
20 15.04
5 3.76
15 11.28
1 0.75
1 0.75
91 68.42
42 31.58%
47  โรงเรียนบ้านโพนครก 181
17 9.39
14 7.73
17 9.39
9 4.97
0 0.00
124 68.51
57 31.49%
48  โรงเรียนไตรคามวิทยา 156
12 7.69
12 7.69
20 12.82
5 3.21
0 0.00
107 68.59
49 31.41%
49  โรงเรียนบ้านแก 313
15 4.79
56 17.89
26 8.31
1 0.32
0 0.00
215 68.69
98 31.31%
50  โรงเรียนบ้านหนองแสง 26
3 11.54
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
51  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 62
10 16.13
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
52  โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 131
23 17.56
8 6.11
9 6.87
0 0.00
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
53  โรงเรียนบ้านงิ้ว 23
2 8.70
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
54  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 70
9 12.86
3 4.29
5 7.14
3 4.29
1 1.43
49 70.00
21 30.00%
55  โรงเรียนบ้านบุผาง 57
10 17.54
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
56  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 252
20 7.94
9 3.57
18 7.14
15 5.95
13 5.16
177 70.24
75 29.76%
57  โรงเรียนบ้านผักไหม 157
17 10.83
9 5.73
8 5.10
8 5.10
4 2.55
111 70.70
46 29.30%
58  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 96
6 6.25
7 7.29
4 4.17
6 6.25
5 5.21
68 70.83
28 29.17%
59  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 55
5 9.09
4 7.27
3 5.45
2 3.64
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
60  โรงเรียนบ้านโสมน 86
9 10.47
0 0.00
16 18.60
0 0.00
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
61  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 138
3 2.17
3 2.17
12 8.70
6 4.35
16 11.59
98 71.01
40 28.99%
62  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 66
2 3.03
3 4.55
6 9.09
6 9.09
2 3.03
47 71.21
19 28.79%
63  โรงเรียนผาแดงวิทยา 91
9 9.89
6 6.59
5 5.49
4 4.40
2 2.20
65 71.43
26 28.57%
64  โรงเรียนบ้านบะ 236
26 11.02
8 3.39
28 11.86
2 0.85
3 1.27
169 71.61
67 28.39%
65  โรงเรียนบ้านหาญฮี 124
6 4.84
8 6.45
14 11.29
7 5.65
0 0.00
89 71.77
35 28.23%
66  โรงเรียนหัวพี 78
12 15.38
0 0.00
9 11.54
0 0.00
1 1.28
56 71.79
22 28.21%
67  โรงเรียนบ้านโนนโพ 107
16 14.95
4 3.74
8 7.48
2 1.87
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
68  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 108
8 7.41
4 3.70
12 11.11
5 4.63
1 0.93
78 72.22
30 27.78%
69  โรงเรียนบ้านตระมูง 217
10 4.61
1 0.46
3 1.38
25 11.52
21 9.68
157 72.35
60 27.65%
70  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก( โนนนารายณ์) 116
10 8.62
7 6.03
5 4.31
6 5.17
4 3.45
84 72.41
32 27.59%
71  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 138
12 8.70
8 5.80
10 7.25
4 2.90
4 2.90
100 72.46
38 27.54%
72  โรงเรียนบ้านธรรมษา 80
10 12.50
5 6.25
5 6.25
1 1.25
1 1.25
58 72.50
22 27.50%
73  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 426
36 8.45
21 4.93
46 10.80
11 2.58
2 0.47
310 72.77
116 27.23%
74  โรงเรียนบ้านหนองตาด 108
8 7.41
3 2.78
6 5.56
12 11.11
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
75  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 158
12 7.59
5 3.16
17 10.76
3 1.90
5 3.16
116 73.42
42 26.58%
76  โรงเรียนบ้านบัว 72
3 4.17
0 0.00
16 22.22
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
77  โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 156
10 6.41
7 4.49
15 9.62
6 3.85
3 1.92
115 73.72
41 26.28%
78  โรงเรียนบ้านโคกสูง 88
10 11.36
4 4.55
5 5.68
4 4.55
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
79  โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) 157
11 7.01
4 2.55
25 15.92
1 0.64
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
80  โรงเรียนบ้านดู่ 115
8 6.96
5 4.35
6 5.22
9 7.83
2 1.74
85 73.91
30 26.09%
81  โรงเรียนบ้านกะทะ 104
6 5.77
10 9.62
3 2.88
8 7.69
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
82  โรงเรียนบ้านนาอุดม 51
8 15.69
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
83  โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 157
16 10.19
5 3.18
16 10.19
2 1.27
1 0.64
117 74.52
40 25.48%
84  โรงเรียนบ้านปรีง 161
25 15.53
7 4.35
9 5.59
0 0.00
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
85  โรงเรียนบ้านแสนสุข 75
6 8.00
3 4.00
5 6.67
2 2.67
3 4.00
56 74.67
19 25.33%
86  โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 139
12 8.63
6 4.32
13 9.35
4 2.88
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
87  โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 128
8 6.25
7 5.47
17 13.28
0 0.00
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
88  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 122
4 3.28
4 3.28
10 8.20
0 0.00
11 9.02
93 76.23
29 23.77%
89  โรงเรียนบ้านธาตุ 135
6 4.44
5 3.70
6 4.44
10 7.41
5 3.70
103 76.30
32 23.70%
90  โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 114
6 5.26
5 4.39
8 7.02
5 4.39
3 2.63
87 76.32
27 23.68%
91  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 123
14 11.38
6 4.88
6 4.88
3 2.44
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
92  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 82
15 18.29
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
93  โรงเรียนบ้านปอหมัน 82
4 4.88
0 0.00
13 15.85
2 2.44
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
94  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 61
8 13.11
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
95  โรงเรียนบ้านสะเอิง 123
9 7.32
1 0.81
18 14.63
0 0.00
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
96  โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 106
10 9.43
5 4.72
3 2.83
4 3.77
2 1.89
82 77.36
24 22.64%
97  โรงเรียนบ้านตึกชุม 204
10 4.90
6 2.94
29 14.22
1 0.49
0 0.00
158 77.45
46 22.55%
98  โรงเรียนบ้านหัวนา 125
8 6.40
0 0.00
20 16.00
0 0.00
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
99  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 45
6 13.33
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
100  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 207
6 2.90
16 7.73
17 8.21
6 2.90
0 0.00
162 78.26
45 21.74%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 346
18 5.20
7 2.02
50 14.45
0 0.00
0 0.00
271 78.32
75 21.68%
102  โรงเรียนบ้านศาลา 56
4 7.14
1 1.79
1 1.79
2 3.57
4 7.14
44 78.57
12 21.43%
103  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 151
12 7.95
12 7.95
8 5.30
0 0.00
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
104  โรงเรียนบ้านอาเลา 95
4 4.21
6 6.32
10 10.53
0 0.00
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
105  โรงเรียนบ้านทัพไทย 43
7 16.28
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
106  โรงเรียนสนมศึกษาคาร 365
16 4.38
9 2.47
31 8.49
7 1.92
13 3.56
289 79.18
76 20.82%
107  โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 280
11 3.93
14 5.00
30 10.71
1 0.36
2 0.71
222 79.29
58 20.71%
108  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 58
2 3.45
1 1.72
7 12.07
1 1.72
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
109  โรงเรียนบ้านบอน 64
7 10.94
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
110  โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 143
4 2.80
15 10.49
5 3.50
0 0.00
5 3.50
114 79.72
29 20.28%
111  โรงเรียนบ้านแคนน้อย 90
4 4.44
5 5.56
9 10.00
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
112  โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 120
16 13.33
1 0.83
7 5.83
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
113  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 50
4 8.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
114  โรงเรียนบ้านหนองคู 121
7 5.79
4 3.31
13 10.74
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
115  โรงเรียนบ้านม่วงมูล 71
4 5.63
2 2.82
7 9.86
1 1.41
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
116  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 61
1 1.64
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
117  โรงเรียนบ้านเมืองแก 133
7 5.26
5 3.76
14 10.53
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
118  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 175
11 6.29
1 0.57
3 1.71
3 1.71
16 9.14
141 80.57
34 19.43%
119  โรงเรียนรัตนวิทยาคม 93
7 7.53
5 5.38
2 2.15
4 4.30
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
120  โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 57
2 3.51
6 10.53
2 3.51
1 1.75
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
121  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 78
8 10.26
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
122  โรงเรียนบ้านกาพระ 99
5 5.05
6 6.06
4 4.04
2 2.02
2 2.02
80 80.81
19 19.19%
123  โรงเรียนบ้านแคนดำ 69
2 2.90
2 2.90
7 10.14
2 2.90
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
124  โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม) 64
8 12.50
1 1.56
0 0.00
1 1.56
2 3.13
52 81.25
12 18.75%
125  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 140
5 3.57
1 0.71
13 9.29
6 4.29
1 0.71
114 81.43
26 18.57%
126  โรงเรียนบ้านเฉนียง 54
4 7.41
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
127  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 65
3 4.62
1 1.54
6 9.23
2 3.08
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
128  โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 103
4 3.88
0 0.00
15 14.56
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
129  โรงเรียนบ้านโพนดวน 164
11 6.71
0 0.00
17 10.37
2 1.22
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
130  โรงเรียนบ้านโนนจาน 83
4 4.82
4 4.82
7 8.43
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
131  โรงเรียนบ้านคำผง 179
21 11.73
0 0.00
11 6.15
0 0.00
0 0.00
147 82.12
32 17.88%
132  โรงเรียนบ้านจาน 140
5 3.57
0 0.00
13 9.29
7 5.00
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
133  โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
134  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 140
8 5.71
10 7.14
5 3.57
2 1.43
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
135  โรงเรียนบ้านหนองอียอ 286
18 6.29
10 3.50
10 3.50
13 4.55
0 0.00
235 82.17
51 17.83%
136  โรงเรียนบ้านอาพืด 101
10 9.90
2 1.98
6 5.94
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
137  โรงเรียนบ้านหนองผือ 73
0 0.00
3 4.11
5 6.85
5 6.85
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
138  โรงเรียนบ้านขุมดิน 141
9 6.38
4 2.84
11 7.80
1 0.71
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
139  โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 74
3 4.05
3 4.05
7 9.46
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
140  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 29
1 3.45
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
141  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 100
2 2.00
2 2.00
12 12.00
1 1.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
142  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 154
6 3.90
5 3.25
15 9.74
0 0.00
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
143  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 114
4 3.51
3 2.63
7 6.14
4 3.51
1 0.88
95 83.33
19 16.67%
144  โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 222
14 6.31
0 0.00
22 9.91
1 0.45
0 0.00
185 83.33
37 16.67%
145  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 165
8 4.85
6 3.64
13 7.88
0 0.00
0 0.00
138 83.64
27 16.36%
146  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 76
0 0.00
0 0.00
10 13.16
2 2.63
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
147  โรงเรียนบ้านนานวล 123
6 4.88
0 0.00
8 6.50
4 3.25
1 0.81
104 84.55
19 15.45%
148  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 53
4 7.55
0 0.00
2 3.77
0 0.00
2 3.77
45 84.91
8 15.09%
149  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 175
0 0.00
1 0.57
15 8.57
9 5.14
1 0.57
149 85.14
26 14.86%
150  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 642
24 3.74
24 3.74
21 3.27
15 2.34
10 1.56
548 85.36
94 14.64%
151  โรงเรียนบ้านหนองเทพ 172
22 12.79
0 0.00
3 1.74
0 0.00
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
152  โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 131
4 3.05
3 2.29
12 9.16
0 0.00
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
153  โรงเรียนบ้านตานบ 97
6 6.19
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
154  โรงเรียนบ้านขะยูง 101
5 4.95
0 0.00
8 7.92
1 0.99
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
155  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 94
5 5.32
4 4.26
4 4.26
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
156  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม) 116
1 0.86
0 0.00
14 12.07
1 0.86
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
157  โรงเรียนบ้านโนนสูง 127
6 4.72
0 0.00
11 8.66
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
158  โรงเรียนบ้านเบิด 202
5 2.48
5 2.48
17 8.42
0 0.00
0 0.00
175 86.63
27 13.37%
159  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 90
2 2.22
2 2.22
3 3.33
2 2.22
3 3.33
78 86.67
12 13.33%
160  โรงเรียนบ้านโนนเซียง 60
3 5.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
161  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 292
20 6.85
0 0.00
18 6.16
0 0.00
0 0.00
254 86.99
38 13.01%
162  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 62
2 3.23
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
163  โรงเรียนบ้านโพนทา 47
2 4.26
2 4.26
1 2.13
1 2.13
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
164  โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
165  โรงเรียนบ้านบุตาโสม 56
3 5.36
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
166  โรงเรียนบ้านกระสัง 81
2 2.47
0 0.00
6 7.41
2 2.47
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
167  โรงเรียนบ้านยาง 164
3 1.83
1 0.61
11 6.71
5 3.05
0 0.00
144 87.80
20 12.20%
168  โรงเรียนบ้านสาโรช 74
5 6.76
0 0.00
2 2.70
1 1.35
1 1.35
65 87.84
9 12.16%
169  โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
3 4.48
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
170  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 229
10 4.37
1 0.44
15 6.55
1 0.44
0 0.00
202 88.21
27 11.79%
171  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 53
3 5.66
2 3.77
1 1.89
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
172  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 153
4 2.61
0 0.00
13 8.50
0 0.00
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
173  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 81
0 0.00
2 2.47
4 4.94
0 0.00
3 3.70
72 88.89
9 11.11%
174  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 170
5 2.94
4 2.35
4 2.35
2 1.18
3 1.76
152 89.41
18 10.59%
175  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 76
2 2.63
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
176  โรงเรียนบ้านนานวน 193
8 4.15
4 2.07
2 1.04
4 2.07
1 0.52
174 90.16
19 9.84%
177  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) 173
6 3.47
2 1.16
9 5.20
0 0.00
0 0.00
156 90.17
17 9.83%
178  โรงเรียนบ้านผำ 135
5 3.70
0 0.00
8 5.93
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
179  โรงเรียนบ้านกุดมะโน 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
180  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
2 3.08
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
181  โรงเรียนบ้านนางเข็ม 77
3 3.90
1 1.30
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
182  โรงเรียนบ้านตากลาง 122
0 0.00
0 0.00
1 0.82
0 0.00
10 8.20
111 90.98
11 9.02%
183  โรงเรียนบ้านระหาร 146
5 3.42
2 1.37
1 0.68
0 0.00
5 3.42
133 91.10
13 8.90%
184  โรงเรียนบ้านโพนม่วง 208
0 0.00
5 2.40
13 6.25
0 0.00
0 0.00
190 91.35
18 8.65%
185  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 82
2 2.44
1 1.22
3 3.66
1 1.22
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
186  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 153
2 1.31
2 1.31
6 3.92
3 1.96
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
187  โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 190
6 3.16
0 0.00
9 4.74
0 0.00
0 0.00
175 92.11
15 7.89%
188  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
189  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 182
8 4.40
0 0.00
6 3.30
0 0.00
0 0.00
168 92.31
14 7.69%
190  โรงเรียนบ้านอาจญา 91
1 1.10
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
191  โรงเรียนบ้านเป้า 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
192  โรงเรียนบ้านหนองกา 248
7 2.82
0 0.00
11 4.44
0 0.00
0 0.00
230 92.74
18 7.26%
193  โรงเรียนบ้านหัวงัว 111
3 2.70
2 1.80
3 2.70
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
194  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 141
3 2.13
2 1.42
4 2.84
0 0.00
1 0.71
131 92.91
10 7.09%
195  โรงเรียนบ้านหนองบึง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
196  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 121
4 3.31
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
197  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 76
0 0.00
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
198  โรงเรียนบ้านสร้างบก 104
3 2.88
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
199  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ท่าตูม) 89
2 2.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.37
84 94.38
5 5.62%
200  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 126
2 1.59
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
201  โรงเรียนบ้านสายสนอง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
202  โรงเรียนบ้านภูดิน 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
203  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
204  โรงเรียนบ้านหนองครก 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
2 3.08
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
205  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 101
0 0.00
1 0.99
3 2.97
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
206  โรงเรียนบ้านสะทืด 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
207  โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 110
1 0.91
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
208  โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.10
0 0.00
90 98.90
1 1.10%
209  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านผือน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านอาคุณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านโนนทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านโสกแดง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,833 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,966 7.92
เตี้ย  878 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,099 8.45
ผอมและเตี้ย  732 2.95
อ้วนและเตี้ย  528 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,630 75.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,203 คน


24.98%


Powered By www.thaieducation.net