ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.30
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 156
23 14.74
15 9.62
25 16.03
14 8.97
19 12.18
60 38.46
96 61.54%
2  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 134
10 7.46
9 6.72
14 10.45
19 14.18
23 17.16
59 44.03
75 55.97%
3  โรงเรียนบ้านคาบ 247
43 17.41
20 8.10
32 12.96
19 7.69
18 7.29
115 46.56
132 53.44%
4  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 52
7 13.46
7 13.46
2 3.85
11 21.15
0 0.00
25 48.08
27 51.92%
5  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 205
38 18.54
13 6.34
36 17.56
8 3.90
0 0.00
110 53.66
95 46.34%
6  โรงเรียนบ้านพันษี 171
33 19.30
21 12.28
11 6.43
14 8.19
0 0.00
92 53.80
79 46.20%
7  โรงเรียนบ้านโดนโอก 105
14 13.33
9 8.57
0 0.00
7 6.67
17 16.19
58 55.24
47 44.76%
8  โรงเรียนบ้านทะนงชัย 85
13 15.29
6 7.06
5 5.88
8 9.41
5 5.88
48 56.47
37 43.53%
9  โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 175
22 12.57
24 13.71
12 6.86
13 7.43
3 1.71
101 57.71
74 42.29%
10  โรงเรียนบ้านสวาย 755
84 11.13
39 5.17
24 3.18
100 13.25
72 9.54
436 57.75
319 42.25%
11  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 163
10 6.13
11 6.75
7 4.29
21 12.88
18 11.04
96 58.90
67 41.10%
12  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 105
11 10.48
9 8.57
10 9.52
6 5.71
6 5.71
63 60.00
42 40.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 160
26 16.25
7 4.38
17 10.63
13 8.13
0 0.00
97 60.63
63 39.38%
14  โรงเรียนบ้านนาเกา 140
16 11.43
8 5.71
17 12.14
14 10.00
0 0.00
85 60.71
55 39.29%
15  โรงเรียนบ้านพันธุลี 69
7 10.14
4 5.80
6 8.70
5 7.25
5 7.25
42 60.87
27 39.13%
16  โรงเรียนบ้านสามโค 54
4 7.41
0 0.00
16 29.63
1 1.85
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
17  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 165
22 13.33
15 9.09
20 12.12
4 2.42
3 1.82
101 61.21
64 38.79%
18  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 42
3 7.14
1 2.38
7 16.67
4 9.52
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
19  โรงเรียนบ้านดู่ 298
43 14.43
14 4.70
25 8.39
13 4.36
11 3.69
192 64.43
106 35.57%
20  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 93
5 5.38
7 7.53
4 4.30
17 18.28
0 0.00
60 64.52
33 35.48%
21  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 382
11 2.88
19 4.97
33 8.64
30 7.85
42 10.99
247 64.66
135 35.34%
22  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 295
12 4.07
17 5.76
14 4.75
29 9.83
31 10.51
192 65.08
103 34.92%
23  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2925
238 8.14
26 0.89
320 10.94
264 9.03
172 5.88
1905 65.13
1020 34.87%
24  โรงเรียนบ้านรัตนะ 204
27 13.24
16 7.84
24 11.76
4 1.96
0 0.00
133 65.20
71 34.80%
25  โรงเรียนบ้านใหม่ 110
20 18.18
13 11.82
5 4.55
0 0.00
0 0.00
72 65.45
38 34.55%
26  โรงเรียนบ้านกระออม 87
10 11.49
7 8.05
6 6.90
7 8.05
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
27  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 166
7 4.22
15 9.04
33 19.88
2 1.20
0 0.00
109 65.66
57 34.34%
28  โรงเรียนบ้านกันแสง 88
11 12.50
6 6.82
7 7.95
6 6.82
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
29  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 156
20 12.82
16 10.26
15 9.62
1 0.64
1 0.64
103 66.03
53 33.97%
30  โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) 162
12 7.41
8 4.94
25 15.43
5 3.09
5 3.09
107 66.05
55 33.95%
31  โรงเรียนบ้านหนองคู 218
12 5.50
26 11.93
28 12.84
7 3.21
0 0.00
145 66.51
73 33.49%
32  โรงเรียนวัดประสพ 138
18 13.04
7 5.07
7 5.07
7 5.07
7 5.07
92 66.67
46 33.33%
33  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 58
8 13.79
0 0.00
2 3.45
9 15.52
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
34  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 3216
163 5.07
203 6.31
276 8.58
219 6.81
191 5.94
2164 67.29
1052 32.71%
35  โรงเรียนบ้านโคกวัด 184
24 13.04
4 2.17
6 3.26
26 14.13
0 0.00
124 67.39
60 32.61%
36  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 204
10 4.90
8 3.92
17 8.33
18 8.82
13 6.37
138 67.65
66 32.35%
37  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 161
20 12.42
10 6.21
12 7.45
10 6.21
0 0.00
109 67.70
52 32.30%
38  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 59
10 16.95
2 3.39
5 8.47
2 3.39
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
39  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 94
14 14.89
0 0.00
11 11.70
5 5.32
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
40  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 277
27 9.75
23 8.30
37 13.36
0 0.00
0 0.00
190 68.59
87 31.41%
41  โรงเรียนบ้านจักจรูก 102
6 5.88
5 4.90
5 4.90
11 10.78
5 4.90
70 68.63
32 31.37%
42  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 17
1 5.88
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
43  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 164
16 9.76
11 6.71
11 6.71
8 4.88
2 1.22
116 70.73
48 29.27%
44  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 79
6 7.59
4 5.06
6 7.59
5 6.33
2 2.53
56 70.89
23 29.11%
45  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 111
5 4.50
7 6.31
4 3.60
12 10.81
4 3.60
79 71.17
32 28.83%
46  โรงเรียนบ้านหนองจิก 66
6 9.09
3 4.55
10 15.15
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
47  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 91
6 6.59
3 3.30
8 8.79
5 5.49
4 4.40
65 71.43
26 28.57%
48  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 308
12 3.90
22 7.14
22 7.14
12 3.90
19 6.17
221 71.75
87 28.25%
49  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 156
8 5.13
6 3.85
24 15.38
6 3.85
0 0.00
112 71.79
44 28.21%
50  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 150
28 18.67
5 3.33
8 5.33
1 0.67
0 0.00
108 72.00
42 28.00%
51  โรงเรียนบ้านชุมแสง 153
23 15.03
3 1.96
16 10.46
0 0.00
0 0.00
111 72.55
42 27.45%
52  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 147
10 6.80
7 4.76
18 12.24
2 1.36
3 2.04
107 72.79
40 27.21%
53  โรงเรียนบ้านฉันเพล 140
6 4.29
5 3.57
22 15.71
5 3.57
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
54  โรงเรียนบ้านหนองหิน 175
9 5.14
9 5.14
13 7.43
8 4.57
8 4.57
128 73.14
47 26.86%
55  โรงเรียนบ้านกะลัน 165
24 14.55
4 2.42
10 6.06
6 3.64
0 0.00
121 73.33
44 26.67%
56  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 34
3 8.82
1 2.94
4 11.76
0 0.00
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
57  โรงเรียนบ้านระหาร 73
7 9.59
4 5.48
8 10.96
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
58  โรงเรียนบ้านบุทม 127
16 12.60
9 7.09
8 6.30
0 0.00
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
59  โรงเรียนเสกวิทยาคม 108
10 9.26
8 7.41
10 9.26
0 0.00
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
60  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 66
1 1.52
0 0.00
8 12.12
0 0.00
8 12.12
49 74.24
17 25.76%
61  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 109
15 13.76
0 0.00
11 10.09
2 1.83
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
62  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 148
21 14.19
6 4.05
3 2.03
6 4.05
2 1.35
110 74.32
38 25.68%
63  โรงเรียนบ้านหนองกง 55
4 7.27
4 7.27
6 10.91
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
64  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 83
6 7.23
3 3.61
7 8.43
2 2.41
3 3.61
62 74.70
21 25.30%
65  โรงเรียนบ้านพระปืด 64
4 6.25
4 6.25
7 10.94
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
66  โรงเรียนบ้านหนองสนิท 104
13 12.50
0 0.00
0 0.00
3 2.88
10 9.62
78 75.00
26 25.00%
67  โรงเรียนบ้านหนองพญา 45
5 11.11
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
68  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 172
7 4.07
9 5.23
12 6.98
8 4.65
6 3.49
130 75.58
42 24.42%
69  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 91
10 10.99
5 5.49
7 7.69
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
70  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 331
21 6.34
12 3.63
40 12.08
5 1.51
1 0.30
252 76.13
79 23.87%
71  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 185
17 9.19
8 4.32
11 5.95
6 3.24
2 1.08
141 76.22
44 23.78%
72  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 209
13 6.22
10 4.78
22 10.53
4 1.91
0 0.00
160 76.56
49 23.44%
73  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 128
4 3.13
3 2.34
15 11.72
5 3.91
3 2.34
98 76.56
30 23.44%
74  โรงเรียนบ้านแตล 228
23 10.09
5 2.19
19 8.33
4 1.75
2 0.88
175 76.75
53 23.25%
75  โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 195
11 5.64
17 8.72
11 5.64
6 3.08
0 0.00
150 76.92
45 23.08%
76  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 111
1 0.90
1 0.90
23 20.72
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
77  โรงเรียนบ้านหนองบัว 107
12 11.21
3 2.80
7 6.54
2 1.87
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
78  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 67
7 10.45
2 2.99
5 7.46
1 1.49
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
79  โรงเรียนบ้านสดอ 212
9 4.25
2 0.94
9 4.25
20 9.43
7 3.30
165 77.83
47 22.17%
80  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 250
18 7.20
8 3.20
26 10.40
2 0.80
1 0.40
195 78.00
55 22.00%
81  โรงเรียนบ้านแกน้อย 128
13 10.16
5 3.91
10 7.81
0 0.00
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
82  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 151
8 5.30
6 3.97
8 5.30
7 4.64
4 2.65
118 78.15
33 21.85%
83  โรงเรียนทวีคามวิทยา 55
5 9.09
1 1.82
0 0.00
1 1.82
5 9.09
43 78.18
12 21.82%
84  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 139
5 3.60
0 0.00
18 12.95
7 5.04
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
85  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 174
16 9.20
6 3.45
8 4.60
5 2.87
1 0.57
138 79.31
36 20.69%
86  โรงเรียนบ้านนาเสือก 87
9 10.34
2 2.30
5 5.75
2 2.30
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
87  โรงเรียนบ้านขยอง 44
5 11.36
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
88  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 51
2 3.92
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 97
7 7.22
4 4.12
7 7.22
0 0.00
1 1.03
78 80.41
19 19.59%
90  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 133
10 7.52
2 1.50
14 10.53
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
91  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 144
14 9.72
5 3.47
8 5.56
1 0.69
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
92  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 119
10 8.40
3 2.52
9 7.56
1 0.84
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
93  โรงเรียนบ้านตะบัล 218
20 9.17
1 0.46
13 5.96
5 2.29
3 1.38
176 80.73
42 19.27%
94  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 692
27 3.90
20 2.89
82 11.85
1 0.14
0 0.00
562 81.21
130 18.79%
95  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 155
9 5.81
6 3.87
12 7.74
2 1.29
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
96  โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 173
17 9.83
9 5.20
4 2.31
2 1.16
0 0.00
141 81.50
32 18.50%
97  โรงเรียนบ้านนาบัว 175
19 10.86
0 0.00
11 6.29
2 1.14
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
98  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 115
8 6.96
6 5.22
7 6.09
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
99  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 137
3 2.19
8 5.84
13 9.49
1 0.73
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
100  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 143
9 6.29
7 4.90
5 3.50
5 3.50
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
101  โรงเรียนบ้านหนองยาง 140
8 5.71
7 5.00
7 5.00
2 1.43
1 0.71
115 82.14
25 17.86%
102  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 158
7 4.43
7 4.43
10 6.33
4 2.53
0 0.00
130 82.28
28 17.72%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 96
0 0.00
2 2.08
0 0.00
7 7.29
8 8.33
79 82.29
17 17.71%
104  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 91
5 5.49
2 2.20
9 9.89
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
105  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 160
9 5.63
9 5.63
7 4.38
3 1.88
0 0.00
132 82.50
28 17.50%
106  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 147
8 5.44
5 3.40
9 6.12
3 2.04
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
107  โรงเรียนบ้านพม่า 59
1 1.69
4 6.78
5 8.47
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
108  โรงเรียนบ้านตำปูง 77
4 5.19
3 3.90
2 2.60
2 2.60
2 2.60
64 83.12
13 16.88%
109  โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 184
14 7.61
0 0.00
17 9.24
0 0.00
0 0.00
153 83.15
31 16.85%
110  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 224
15 6.70
3 1.34
19 8.48
0 0.00
0 0.00
187 83.48
37 16.52%
111  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
112  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 140
15 10.71
1 0.71
5 3.57
1 0.71
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
113  โรงเรียนบ้านโคกพระ 97
1 1.03
3 3.09
11 11.34
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
114  โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 128
9 7.03
6 4.69
4 3.13
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
115  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 142
10 7.04
3 2.11
8 5.63
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
116  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 170
10 5.88
6 3.53
9 5.29
0 0.00
0 0.00
145 85.29
25 14.71%
117  โรงเรียนบ้านโดนออง 170
8 4.71
10 5.88
7 4.12
0 0.00
0 0.00
145 85.29
25 14.71%
118  โรงเรียนบ้านประปืด 137
7 5.11
0 0.00
13 9.49
0 0.00
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
119  โรงเรียนบ้านโนนลี 48
3 6.25
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
120  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 77
2 2.60
5 6.49
4 5.19
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
121  โรงเรียนบ้านกางของ 121
0 0.00
0 0.00
13 10.74
4 3.31
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
122  โรงเรียนบ้านพะเนา 65
0 0.00
5 7.69
4 6.15
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
123  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 65
4 6.15
4 6.15
1 1.54
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
124  โรงเรียนบ้านหนองจอก 207
4 1.93
3 1.45
20 9.66
1 0.48
0 0.00
179 86.47
28 13.53%
125  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 165
5 3.03
6 3.64
7 4.24
4 2.42
0 0.00
143 86.67
22 13.33%
126  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
127  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 93
3 3.23
2 2.15
7 7.53
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
128  โรงเรียนบ้านอาแวะ 109
3 2.75
0 0.00
4 3.67
7 6.42
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
129  โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 86
1 1.16
1 1.16
9 10.47
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
130  โรงเรียนบ้านอันโนง 71
3 4.23
1 1.41
4 5.63
1 1.41
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
131  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 79
5 6.33
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
132  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 72
4 5.56
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
133  โรงเรียนบ้านหัวแรต 114
4 3.51
5 4.39
3 2.63
2 1.75
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
134  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
135  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 60
1 1.67
0 0.00
2 3.33
3 5.00
1 1.67
53 88.33
7 11.67%
136  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 180
8 4.44
8 4.44
5 2.78
0 0.00
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
137  โรงเรียนบ้านโชค 97
1 1.03
0 0.00
9 9.28
1 1.03
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
138  โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 81
2 2.47
5 6.17
1 1.23
1 1.23
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
139  โรงเรียนบ้านสำโรง 136
2 1.47
2 1.47
8 5.88
3 2.21
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
140  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 82
3 3.66
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
141  โรงเรียนบ้านหนองกับ 155
5 3.23
4 2.58
8 5.16
0 0.00
0 0.00
138 89.03
17 10.97%
142  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 168
4 2.38
0 0.00
13 7.74
0 0.00
0 0.00
151 89.88
17 10.12%
143  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 80
6 7.50
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
144  โรงเรียนบ้านตระแบก 130
4 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 6.92
117 90.00
13 10.00%
145  โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
146  โรงเรียนบ้านบุอาไร 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
147  โรงเรียนบ้านตรำดม 171
10 5.85
2 1.17
5 2.92
0 0.00
0 0.00
154 90.06
17 9.94%
148  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
149  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
150  โรงเรียนบ้านสลักได 176
1 0.57
5 2.84
10 5.68
0 0.00
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
151  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 188
5 2.66
4 2.13
5 2.66
1 0.53
2 1.06
171 90.96
17 9.04%
152  โรงเรียนบ้านตาเพชร 102
0 0.00
0 0.00
9 8.82
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
153  โรงเรียนบ้านระไซร์ 136
3 2.21
2 1.47
6 4.41
1 0.74
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
154  โรงเรียนบ้านราม 261
7 2.68
2 0.77
14 5.36
0 0.00
0 0.00
238 91.19
23 8.81%
155  โรงเรียนบ้านตางมาง 150
4 2.67
4 2.67
2 1.33
3 2.00
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
156  โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
157  โรงเรียนบ้านจารพัต 272
4 1.47
4 1.47
8 2.94
3 1.10
3 1.10
250 91.91
22 8.09%
158  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
159  โรงเรียนบ้านจารย์ 115
3 2.61
1 0.87
2 1.74
1 0.87
1 0.87
107 93.04
8 6.96%
160  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 231
5 2.16
0 0.00
1 0.43
2 0.87
8 3.46
215 93.07
16 6.93%
161  โรงเรียนบ้านอาวุธ 60
1 1.67
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
162  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 61
0 0.00
3 4.92
0 0.00
1 1.64
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
163  โรงเรียนบ้านไถงตรง 110
2 1.82
0 0.00
3 2.73
1 0.91
1 0.91
103 93.64
7 6.36%
164  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 109
3 2.75
2 1.83
1 0.92
0 0.00
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
165  โรงเรียนบ้านม่วง 92
0 0.00
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
166  โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 112
0 0.00
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
167  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 406
8 1.97
4 0.99
9 2.22
0 0.00
0 0.00
385 94.83
21 5.17%
168  โรงเรียนบ้านดินแดง 58
0 0.00
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
169  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 60
1 1.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
170  โรงเรียนดรุณวิทยากร 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.35
66 95.65
3 4.35%
171  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 117
4 3.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
172  โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 94
1 1.06
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
173  โรงเรียนบ้านบรมสุข 151
3 1.99
0 0.00
1 0.66
0 0.00
0 0.00
147 97.35
4 2.65%
174  โรงเรียนบ้านหนองฮะ 114
1 0.88
2 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 97.37
3 2.63%
175  โรงเรียนบ้านข่า 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
176  โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 127
0 0.00
0 0.00
1 0.79
2 1.57
0 0.00
124 97.64
3 2.36%
177  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
178  โรงเรียนบ้านดงถาวร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,027 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,036 6.78
เตี้ย  1,138 3.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,294 7.64
ผอมและเตี้ย  1,233 4.11
อ้วนและเตี้ย  808 2.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,518 74.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,509 คน


25.01%


Powered By www.thaieducation.net