ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 192 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 10
3 30.00
0 0.00
7 70.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 47
11 23.40
10 21.28
5 10.64
3 6.38
6 12.77
12 25.53
35 74.47%
3  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 42
4 9.52
5 11.90
6 14.29
5 11.90
6 14.29
16 38.10
26 61.90%
4  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 62
21 33.87
4 6.45
10 16.13
3 4.84
0 0.00
24 38.71
38 61.29%
5  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 120
30 25.00
11 9.17
12 10.00
9 7.50
10 8.33
48 40.00
72 60.00%
6  โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) 100
30 30.00
7 7.00
11 11.00
6 6.00
6 6.00
40 40.00
60 60.00%
7  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 179
11 6.15
11 6.15
25 13.97
22 12.29
36 20.11
74 41.34
105 58.66%
8  โรงเรียนบ้านวังปลัด 83
14 16.87
15 18.07
10 12.05
8 9.64
0 0.00
36 43.37
47 56.63%
9  โรงเรียนบ้านละกอ 32
3 9.38
3 9.38
5 15.63
2 6.25
4 12.50
15 46.88
17 53.13%
10  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 528
65 12.31
57 10.80
91 17.23
20 3.79
22 4.17
273 51.70
255 48.30%
11  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 111
17 15.32
2 1.80
33 29.73
1 0.90
0 0.00
58 52.25
53 47.75%
12  โรงเรียนบ้านดงพลอง 160
22 13.75
25 15.63
28 17.50
0 0.00
0 0.00
85 53.13
75 46.88%
13  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 88
15 17.05
10 11.36
11 12.50
1 1.14
0 0.00
51 57.95
37 42.05%
14  โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 147
27 18.37
5 3.40
27 18.37
1 0.68
1 0.68
86 58.50
61 41.50%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด 39
0 0.00
3 7.69
2 5.13
9 23.08
2 5.13
23 58.97
16 41.03%
16  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 169
27 15.98
20 11.83
8 4.73
14 8.28
0 0.00
100 59.17
69 40.83%
17  โรงเรียนวัดบ้านพลับ 102
18 17.65
3 2.94
14 13.73
5 4.90
1 0.98
61 59.80
41 40.20%
18  โรงเรียนบ้านหนองการะโก 155
18 11.61
16 10.32
11 7.10
11 7.10
6 3.87
93 60.00
62 40.00%
19  โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 76
7 9.21
5 6.58
8 10.53
4 5.26
6 7.89
46 60.53
30 39.47%
20  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 109
16 14.68
4 3.67
16 14.68
3 2.75
4 3.67
66 60.55
43 39.45%
21  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 71
9 12.68
7 9.86
6 8.45
3 4.23
3 4.23
43 60.56
28 39.44%
22  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 61
12 19.67
6 9.84
6 9.84
0 0.00
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
23  โรงเรียนบ้านคูขาด 142
19 13.38
8 5.63
15 10.56
3 2.11
10 7.04
87 61.27
55 38.73%
24  โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 626
22 3.51
16 2.56
74 11.82
38 6.07
90 14.38
386 61.66
240 38.34%
25  โรงเรียนบ้านพงแขม 41
4 9.76
1 2.44
7 17.07
1 2.44
2 4.88
26 63.41
15 36.59%
26  โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 41
10 24.39
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
27  โรงเรียนบ้านงิ้ว 91
9 9.89
0 0.00
18 19.78
5 5.49
1 1.10
58 63.74
33 36.26%
28  โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 91
6 6.59
9 9.89
12 13.19
3 3.30
3 3.30
58 63.74
33 36.26%
29  โรงเรียนบ้านแคน 72
8 11.11
5 6.94
9 12.50
4 5.56
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 100
7 7.00
8 8.00
12 12.00
6 6.00
3 3.00
64 64.00
36 36.00%
31  โรงเรียนบ้านแพ 91
9 9.89
3 3.30
12 13.19
8 8.79
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
32  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง) 43
10 23.26
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
33  โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 58
7 12.07
5 8.62
8 13.79
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
34  โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 67
5 7.46
6 8.96
5 7.46
7 10.45
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
35  โรงเรียนบ้านหนองครก 138
24 17.39
0 0.00
17 12.32
5 3.62
1 0.72
91 65.94
47 34.06%
36  โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 50
0 0.00
1 2.00
8 16.00
8 16.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
37  โรงเรียนบ้านโคกกุง 129
15 11.63
0 0.00
28 21.71
0 0.00
0 0.00
86 66.67
43 33.33%
38  โรงเรียนวัดวงษ์วารี 102
17 16.67
1 0.98
9 8.82
5 4.90
2 1.96
68 66.67
34 33.33%
39  โรงเรียนบ้านยางทะเล 125
18 14.40
5 4.00
16 12.80
2 1.60
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
40  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 25
4 16.00
0 0.00
1 4.00
3 12.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
41  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 148
5 3.38
9 6.08
22 14.86
6 4.05
5 3.38
101 68.24
47 31.76%
42  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 101
13 12.87
6 5.94
7 6.93
6 5.94
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
43  โรงเรียนบ้านคูบอน 58
6 10.34
3 5.17
3 5.17
5 8.62
1 1.72
40 68.97
18 31.03%
44  โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 87
5 5.75
6 6.90
7 8.05
6 6.90
3 3.45
60 68.97
27 31.03%
45  โรงเรียนบ้านปลัดมุม 139
3 2.16
5 3.60
11 7.91
8 5.76
16 11.51
96 69.06
43 30.94%
46  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 120
11 9.17
8 6.67
18 15.00
0 0.00
0 0.00
83 69.17
37 30.83%
47  โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) 26
5 19.23
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
48  โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง) 92
11 11.96
8 8.70
7 7.61
2 2.17
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
49  โรงเรียนบ้านโจด 89
17 19.10
7 7.87
3 3.37
0 0.00
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
50  โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 129
9 6.98
3 2.33
10 7.75
11 8.53
6 4.65
90 69.77
39 30.23%
51  โรงเรียนบ้านหนองแคน 53
4 7.55
3 5.66
6 11.32
2 3.77
1 1.89
37 69.81
16 30.19%
52  โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก) 83
5 6.02
7 8.43
9 10.84
4 4.82
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
53  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 127
14 11.02
6 4.72
16 12.60
1 0.79
1 0.79
89 70.08
38 29.92%
54  โรงเรียนบ้านป่าหนาม 68
4 5.88
2 2.94
7 10.29
4 5.88
3 4.41
48 70.59
20 29.41%
55  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 41
4 9.76
0 0.00
7 17.07
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
56  โรงเรียนบ้านสวายสอ 45
4 8.89
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
57  โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ 99
6 6.06
6 6.06
13 13.13
1 1.01
2 2.02
71 71.72
28 28.28%
58  โรงเรียนบ้านเมืองแก 158
14 8.86
10 6.33
17 10.76
3 1.90
0 0.00
114 72.15
44 27.85%
59  โรงเรียนบ้านดงยายเภา 83
7 8.43
6 7.23
3 3.61
7 8.43
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
60  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 47
1 2.13
2 4.26
7 14.89
2 4.26
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
61  โรงเรียนวัดชายอรัญ 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
1 3.45
1 3.45
21 72.41
8 27.59%
62  โรงเรียนบ้านโสกแต้ 62
10 16.13
5 8.06
2 3.23
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
63  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 106
10 9.43
5 4.72
10 9.43
3 2.83
1 0.94
77 72.64
29 27.36%
64  โรงเรียนบ้านสระกุด 128
10 7.81
4 3.13
12 9.38
9 7.03
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
65  โรงเรียนวัดหลักศิลา 77
13 16.88
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
66  โรงเรียนวัดหงษ์ 317
20 6.31
20 6.31
46 14.51
0 0.00
0 0.00
231 72.87
86 27.13%
67  โรงเรียนบ้านดอนตูม 41
5 12.20
6 14.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
68  โรงเรียนบ้านนาลาว 100
4 4.00
6 6.00
9 9.00
2 2.00
5 5.00
74 74.00
26 26.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองรัก 50
6 12.00
3 6.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 108
10 9.26
6 5.56
11 10.19
1 0.93
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
71  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 35
2 5.71
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
72  โรงเรียนบ้านหนองกับ 117
8 6.84
3 2.56
17 14.53
2 1.71
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 262
8 3.05
3 1.15
12 4.58
20 7.63
24 9.16
195 74.43
67 25.57%
74  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 103
6 5.83
4 3.88
16 15.53
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
75  โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี 152
11 7.24
10 6.58
11 7.24
6 3.95
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
76  โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 254
7 2.76
8 3.15
17 6.69
10 3.94
21 8.27
191 75.20
63 24.80%
77  โรงเรียนวัดสระจันทร์ 158
6 3.80
4 2.53
20 12.66
6 3.80
3 1.90
119 75.32
39 24.68%
78  โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 41
1 2.44
6 14.63
2 4.88
0 0.00
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
79  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 124
13 10.48
7 5.65
0 0.00
0 0.00
10 8.06
94 75.81
30 24.19%
80  โรงเรียนบ้านจะหลวย 50
4 8.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
81  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 50
3 6.00
4 8.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
82  โรงเรียนบ้านโนนยาง 122
7 5.74
4 3.28
15 12.30
3 2.46
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
83  โรงเรียนวัดธาตุ 80
0 0.00
0 0.00
13 16.25
5 6.25
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
84  โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 51
1 1.96
1 1.96
10 19.61
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
85  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 60
0 0.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
9 15.00
46 76.67
14 23.33%
86  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 73
4 5.48
1 1.37
11 15.07
0 0.00
1 1.37
56 76.71
17 23.29%
87  โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 26
4 15.38
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
88  โรงเรียนบ้านหนองตาด 65
1 1.54
0 0.00
8 12.31
6 9.23
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
89  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 48
3 6.25
1 2.08
6 12.50
1 2.08
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
90  โรงเรียนบ้านหนองไทร 97
13 13.40
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
91  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 75
0 0.00
0 0.00
17 22.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
92  โรงเรียนบ้านโนนไฮ 75
3 4.00
4 5.33
10 13.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
93  โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 53
4 7.55
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
94  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 106
5 4.72
6 5.66
11 10.38
0 0.00
2 1.89
82 77.36
24 22.64%
95  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ 134
6 4.48
0 0.00
6 4.48
11 8.21
7 5.22
104 77.61
30 22.39%
96  โรงเรียนวัดชัยสมพร 85
1 1.18
1 1.18
15 17.65
2 2.35
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
97  โรงเรียนบ้านขาม 120
11 9.17
0 0.00
5 4.17
6 5.00
4 3.33
94 78.33
26 21.67%
98  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 60
6 10.00
1 1.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
99  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
5 5.68
4 4.55
5 5.68
3 3.41
2 2.27
69 78.41
19 21.59%
100  โรงเรียนบ้านพรสำราญ 136
8 5.88
0 0.00
17 12.50
4 2.94
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
101  โรงเรียนบ้านปะคำดง 61
4 6.56
4 6.56
5 8.20
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
102  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 155
4 2.58
8 5.16
6 3.87
13 8.39
2 1.29
122 78.71
33 21.29%
103  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 296
32 10.81
0 0.00
22 7.43
0 0.00
9 3.04
233 78.72
63 21.28%
104  โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 208
10 4.81
0 0.00
15 7.21
14 6.73
5 2.40
164 78.85
44 21.15%
105  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 129
15 11.63
7 5.43
5 3.88
0 0.00
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
106  โรงเรียนบ้านดอน 125
14 11.20
4 3.20
4 3.20
0 0.00
4 3.20
99 79.20
26 20.80%
107  โรงเรียนวัดสิริมงคล 188
14 7.45
8 4.26
17 9.04
0 0.00
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
108  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 126
2 1.59
4 3.17
12 9.52
4 3.17
4 3.17
100 79.37
26 20.63%
109  โรงเรียนบ้านจิก 175
8 4.57
4 2.29
24 13.71
0 0.00
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
110  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 141
6 4.26
2 1.42
21 14.89
0 0.00
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
111  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 138
10 7.25
4 2.90
11 7.97
0 0.00
3 2.17
110 79.71
28 20.29%
112  โรงเรียนบ้านสระกอไทร 56
3 5.36
0 0.00
6 10.71
2 3.57
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
113  โรงเรียนวัดท่าเรียบ 97
2 2.06
4 4.12
13 13.40
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
114  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) 1075
94 8.74
35 3.26
70 6.51
1 0.09
7 0.65
868 80.74
207 19.26%
115  โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 73
0 0.00
7 9.59
7 9.59
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
116  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 141
4 2.84
0 0.00
23 16.31
0 0.00
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 262
22 8.40
14 5.34
11 4.20
2 0.76
1 0.38
212 80.92
50 19.08%
118  โรงเรียนวัดเทพรังษี 84
5 5.95
4 4.76
6 7.14
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
119  โรงเรียนบ้านชุมแสง 237
19 8.02
10 4.22
13 5.49
3 1.27
0 0.00
192 81.01
45 18.99%
120  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 241
26 10.79
7 2.90
12 4.98
0 0.00
0 0.00
196 81.33
45 18.67%
121  โรงเรียนบ้านตามา 183
16 8.74
6 3.28
9 4.92
3 1.64
0 0.00
149 81.42
34 18.58%
122  โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 119
10 8.40
0 0.00
12 10.08
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
123  โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 221
7 3.17
11 4.98
17 7.69
3 1.36
2 0.90
181 81.90
40 18.10%
124  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 50
4 8.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
125  โรงเรียนบ้านสตึก 1333
113 8.48
33 2.48
54 4.05
22 1.65
17 1.28
1094 82.07
239 17.93%
126  โรงเรียนวัดอิสาณ 106
4 3.77
2 1.89
12 11.32
1 0.94
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
127  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 134
2 1.49
2 1.49
6 4.48
6 4.48
7 5.22
111 82.84
23 17.16%
128  โรงเรียนวัดโพธิ์ 170
8 4.71
2 1.18
16 9.41
1 0.59
2 1.18
141 82.94
29 17.06%
129  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 89
1 1.12
5 5.62
7 7.87
2 2.25
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
130  โรงเรียนบ้านหนองแวง 84
4 4.76
2 2.38
8 9.52
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
131  โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 97
9 9.28
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
132  โรงเรียนบ้านข่อย 91
2 2.20
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
133  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) 37
1 2.70
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
134  โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 125
5 4.00
0 0.00
14 11.20
1 0.80
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
135  โรงเรียนอนุบาลแคนดง 545
28 5.14
17 3.12
31 5.69
5 0.92
5 0.92
459 84.22
86 15.78%
136  โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 70
6 8.57
0 0.00
3 4.29
2 2.86
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
137  โรงเรียนวัดบัวทอง 121
5 4.13
0 0.00
5 4.13
9 7.44
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
138  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 103
8 7.77
2 1.94
6 5.83
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
139  โรงเรียนวัดสมณาวาส 117
7 5.98
1 0.85
9 7.69
1 0.85
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
140  โรงเรียนวัดไพรงาม 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
4 10.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
141  โรงเรียนบ้านปรือเกียน 107
3 2.80
5 4.67
8 7.48
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
142  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 47
1 2.13
1 2.13
4 8.51
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
143  โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) 74
3 4.05
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
144  โรงเรียนบ้านดงย่อ 123
5 4.07
4 3.25
8 6.50
1 0.81
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
145  โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 90
7 7.78
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 209
1 0.48
7 3.35
21 10.05
1 0.48
0 0.00
179 85.65
30 14.35%
147  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 114
10 8.77
0 0.00
6 5.26
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
148  โรงเรียนวัดบุปผาราม 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
149  โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 103
3 2.91
3 2.91
3 2.91
3 2.91
2 1.94
89 86.41
14 13.59%
150  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 104
1 0.96
4 3.85
9 8.65
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
151  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 83
4 4.82
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
152  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 176
4 2.27
3 1.70
15 8.52
0 0.00
0 0.00
154 87.50
22 12.50%
153  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 81
6 7.41
1 1.23
2 2.47
1 1.23
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
154  โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 131
14 10.69
0 0.00
2 1.53
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
155  โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 225
10 4.44
3 1.33
13 5.78
0 0.00
0 0.00
199 88.44
26 11.56%
156  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 61
6 9.84
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
157  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 195
6 3.08
6 3.08
10 5.13
0 0.00
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
158  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 161
4 2.48
2 1.24
11 6.83
1 0.62
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
159  โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 127
0 0.00
1 0.79
3 2.36
10 7.87
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
160  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 128
2 1.56
0 0.00
11 8.59
1 0.78
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
161  โรงเรียนวัดสระทอง 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
162  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 85
3 3.53
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
163  โรงเรียนวัดสระบัว 144
3 2.08
2 1.39
8 5.56
1 0.69
1 0.69
129 89.58
15 10.42%
164  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
165  โรงเรียนบ้านเขว้า 169
7 4.14
4 2.37
4 2.37
1 0.59
1 0.59
152 89.94
17 10.06%
166  โรงเรียนบ้านสระบัว(แดนดง) 152
2 1.32
5 3.29
6 3.95
1 0.66
1 0.66
137 90.13
15 9.87%
167  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 52
0 0.00
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
168  โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 94
0 0.00
0 0.00
6 6.38
3 3.19
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
169  โรงเรียนบ้านทองหลาง 139
0 0.00
0 0.00
13 9.35
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
170  โรงเรียนบ้านคูบัว 76
3 3.95
0 0.00
3 3.95
0 0.00
1 1.32
69 90.79
7 9.21%
171  โรงเรียนบ้านขามพิมาย 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
1 1.25
73 91.25
7 8.75%
172  โรงเรียนบ้านโนนเพกา 81
3 3.70
3 3.70
1 1.23
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
173  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 82
0 0.00
0 0.00
1 1.22
6 7.32
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
174  โรงเรียนบ้านเสม็ด 138
2 1.45
2 1.45
3 2.17
2 1.45
2 1.45
127 92.03
11 7.97%
175  โรงเรียนบ้านกระสัง 195
3 1.54
3 1.54
3 1.54
3 1.54
3 1.54
180 92.31
15 7.69%
176  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 383
13 3.39
5 1.31
4 1.04
4 1.04
3 0.78
354 92.43
29 7.57%
177  โรงเรียนบ้านตาโหงก 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
178  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 139
0 0.00
1 0.72
7 5.04
0 0.00
2 1.44
129 92.81
10 7.19%
179  โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 85
2 2.35
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
180  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 143
0 0.00
2 1.40
6 4.20
2 1.40
0 0.00
133 93.01
10 6.99%
181  โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 210
3 1.43
0 0.00
10 4.76
0 0.00
1 0.48
196 93.33
14 6.67%
182  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
183  โรงเรียนวัดพนมวัน 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
184  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 112
1 0.89
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
185  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 114
4 3.51
0 0.00
2 1.75
0 0.00
1 0.88
107 93.86
7 6.14%
186  โรงเรียนบ้านตูม 159
3 1.89
0 0.00
2 1.26
2 1.26
0 0.00
152 95.60
7 4.40%
187  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แดนดง) 200
6 3.00
2 1.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
192 96.00
8 4.00%
188  โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 202
0 0.00
0 0.00
6 2.97
0 0.00
2 0.99
194 96.04
8 3.96%
189  โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
190  โรงเรียนบ้านร่อนทอง 214
5 2.34
0 0.00
1 0.47
0 0.00
1 0.47
207 96.73
7 3.27%
191  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 66
1 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.52
64 96.97
2 3.03%
192  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 101
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 98.02
2 1.98%

 

จำนวนนักเรียน  24,371 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,658 6.80
เตี้ย  817 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,003 8.22
ผอมและเตี้ย  547 2.24
อ้วนและเตี้ย  448 1.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,898 77.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,473 คน


22.46%


Powered By www.thaieducation.net