ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 208 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 208 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 32
27 84.38
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนางาม 102
30 29.41
16 15.69
20 19.61
20 19.61
15 14.71
1 0.98
101 99.02%
3  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 73
18 24.66
12 16.44
7 9.59
17 23.29
13 17.81
6 8.22
67 91.78%
4  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 62
38 61.29
3 4.84
2 3.23
8 12.90
0 0.00
11 17.74
51 82.26%
5  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 29
16 55.17
4 13.79
0 0.00
2 6.90
0 0.00
7 24.14
22 75.86%
6  โรงเรียนดอนหมู 118
25 21.19
10 8.47
29 24.58
0 0.00
20 16.95
34 28.81
84 71.19%
7  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 51
13 25.49
7 13.73
12 23.53
3 5.88
1 1.96
15 29.41
36 70.59%
8  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 26
4 15.38
1 3.85
8 30.77
0 0.00
4 15.38
9 34.62
17 65.38%
9  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 76
13 17.11
13 17.11
5 6.58
13 17.11
5 6.58
27 35.53
49 64.47%
10  โรงเรียนบ้านป่าปอ 126
18 14.29
19 15.08
23 18.25
9 7.14
11 8.73
46 36.51
80 63.49%
11  โรงเรียนบ้านคำแคน 48
5 10.42
4 8.33
8 16.67
7 14.58
6 12.50
18 37.50
30 62.50%
12  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 102
17 16.67
8 7.84
18 17.65
10 9.80
10 9.80
39 38.24
63 61.76%
13  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 45
16 35.56
2 4.44
4 8.89
3 6.67
2 4.44
18 40.00
27 60.00%
14  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 30
3 10.00
0 0.00
6 20.00
3 10.00
6 20.00
12 40.00
18 60.00%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 166
35 21.08
22 13.25
19 11.45
13 7.83
6 3.61
71 42.77
95 57.23%
16  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 125
25 20.00
20 16.00
10 8.00
14 11.20
2 1.60
54 43.20
71 56.80%
17  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 11
4 36.36
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
18  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 49
10 20.41
6 12.24
5 10.20
5 10.20
0 0.00
23 46.94
26 53.06%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 590
53 8.98
30 5.08
140 23.73
15 2.54
63 10.68
289 48.98
301 51.02%
20  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 109
8 7.34
11 10.09
21 19.27
6 5.50
9 8.26
54 49.54
55 50.46%
21  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 90
9 10.00
8 8.89
20 22.22
7 7.78
1 1.11
45 50.00
45 50.00%
22  โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 22
0 0.00
0 0.00
11 50.00
0 0.00
0 0.00
11 50.00
11 50.00%
23  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 918
89 9.69
67 7.30
194 21.13
27 2.94
80 8.71
461 50.22
457 49.78%
24  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 59
9 15.25
4 6.78
15 25.42
1 1.69
0 0.00
30 50.85
29 49.15%
25  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 137
14 10.22
15 10.95
28 20.44
7 5.11
0 0.00
73 53.28
64 46.72%
26  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 56
7 12.50
5 8.93
6 10.71
4 7.14
4 7.14
30 53.57
26 46.43%
27  โรงเรียนบ้านหนองไห 121
40 33.06
0 0.00
10 8.26
6 4.96
0 0.00
65 53.72
56 46.28%
28  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 80
12 15.00
13 16.25
7 8.75
3 3.75
2 2.50
43 53.75
37 46.25%
29  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 99
16 16.16
6 6.06
18 18.18
5 5.05
0 0.00
54 54.55
45 45.45%
30  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 60
7 11.67
3 5.00
7 11.67
9 15.00
1 1.67
33 55.00
27 45.00%
31  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 29
2 6.90
3 10.34
4 13.79
2 6.90
2 6.90
16 55.17
13 44.83%
32  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 36
11 30.56
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
33  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 90
2 2.22
7 7.78
28 31.11
0 0.00
1 1.11
52 57.78
38 42.22%
34  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 31
5 16.13
5 16.13
3 9.68
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 386
33 8.55
8 2.07
50 12.95
49 12.69
16 4.15
230 59.59
156 40.41%
36  โรงเรียนบ้านหนองแปน 120
26 21.67
4 3.33
17 14.17
1 0.83
0 0.00
72 60.00
48 40.00%
37  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 114
19 16.67
6 5.26
8 7.02
6 5.26
4 3.51
71 62.28
43 37.72%
38  โรงเรียนบ้านโจด 81
15 18.52
7 8.64
8 9.88
0 0.00
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
39  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 57
10 17.54
6 10.53
2 3.51
3 5.26
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
40  โรงเรียนบ้านขุมดิน 82
16 19.51
3 3.66
11 13.41
0 0.00
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
41  โรงเรียนบ้านคำน้อย 79
9 11.39
6 7.59
12 15.19
1 1.27
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
42  โรงเรียนบ้านหันแฮด 20
0 0.00
0 0.00
6 30.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
43  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 92
8 8.70
9 9.78
8 8.70
6 6.52
1 1.09
60 65.22
32 34.78%
44  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 64
3 4.69
5 7.81
8 12.50
6 9.38
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
45  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 50
8 16.00
0 0.00
6 12.00
3 6.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
46  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
47  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 39
5 12.82
0 0.00
7 17.95
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
48  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 153
9 5.88
4 2.61
37 24.18
1 0.65
0 0.00
102 66.67
51 33.33%
49  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 88
6 6.82
1 1.14
20 22.73
1 1.14
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
50  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 60
6 10.00
0 0.00
13 21.67
0 0.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
51  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 95
19 20.00
0 0.00
11 11.58
0 0.00
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
52  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 73
6 8.22
0 0.00
6 8.22
5 6.85
6 8.22
50 68.49
23 31.51%
53  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 86
7 8.14
8 9.30
10 11.63
2 2.33
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
54  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 169
18 10.65
8 4.73
13 7.69
6 3.55
8 4.73
116 68.64
53 31.36%
55  โรงเรียนบ้านปอแดง 78
6 7.69
6 7.69
9 11.54
0 0.00
3 3.85
54 69.23
24 30.77%
56  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 43
5 11.63
3 6.98
5 11.63
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
57  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 133
3 2.26
0 0.00
20 15.04
8 6.02
9 6.77
93 69.92
40 30.08%
58  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 107
7 6.54
6 5.61
19 17.76
0 0.00
0 0.00
75 70.09
32 29.91%
59  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 37
4 10.81
0 0.00
3 8.11
1 2.70
3 8.11
26 70.27
11 29.73%
60  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 113
17 15.04
1 0.88
10 8.85
2 1.77
3 2.65
80 70.80
33 29.20%
61  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 72
6 8.33
0 0.00
15 20.83
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
62  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 56
10 17.86
0 0.00
5 8.93
0 0.00
1 1.79
40 71.43
16 28.57%
63  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 32
2 6.25
2 6.25
4 12.50
1 3.13
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
64  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 107
15 14.02
8 7.48
7 6.54
0 0.00
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
65  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
4 22.22
13 72.22
5 27.78%
66  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 87
9 10.34
2 2.30
13 14.94
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
67  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 63
5 7.94
3 4.76
8 12.70
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
68  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 177
18 10.17
6 3.39
23 12.99
0 0.00
0 0.00
130 73.45
47 26.55%
69  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 137
15 10.95
8 5.84
9 6.57
0 0.00
4 2.92
101 73.72
36 26.28%
70  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 117
9 7.69
9 7.69
10 8.55
1 0.85
1 0.85
87 74.36
30 25.64%
71  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 43
3 6.98
2 4.65
6 13.95
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
72  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 90
6 6.67
3 3.33
14 15.56
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
73  โรงเรียนบัวเหลือง 51
10 19.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.88
38 74.51
13 25.49%
74  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 215
16 7.44
4 1.86
28 13.02
4 1.86
2 0.93
161 74.88
54 25.12%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 214
17 7.94
6 2.80
6 2.80
18 8.41
6 2.80
161 75.23
53 24.77%
76  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 101
9 8.91
0 0.00
16 15.84
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
77  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 119
5 4.20
1 0.84
22 18.49
1 0.84
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 177
11 6.21
0 0.00
32 18.08
0 0.00
0 0.00
134 75.71
43 24.29%
79  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 140
10 7.14
3 2.14
14 10.00
6 4.29
1 0.71
106 75.71
34 24.29%
80  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 58
4 6.90
0 0.00
9 15.52
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
81  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 83
7 8.43
0 0.00
10 12.05
3 3.61
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
82  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 81
3 3.70
3 3.70
13 16.05
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
83  โรงเรียนบ้านขามป้อม 154
15 9.74
7 4.55
10 6.49
3 1.95
1 0.65
118 76.62
36 23.38%
84  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 103
7 6.80
0 0.00
17 16.50
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
85  โรงเรียนบ้านวังแสง 73
4 5.48
3 4.11
9 12.33
1 1.37
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
86  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 118
13 11.02
2 1.69
2 1.69
7 5.93
3 2.54
91 77.12
27 22.88%
87  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 35
3 8.57
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
88  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 70
4 5.71
4 5.71
8 11.43
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
89  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 22
2 9.09
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
90  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 111
12 10.81
0 0.00
12 10.81
1 0.90
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
91  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 78
2 2.56
2 2.56
9 11.54
4 5.13
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 46
1 2.17
1 2.17
7 15.22
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
93  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 88
2 2.27
2 2.27
11 12.50
4 4.55
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
94  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 79
1 1.27
0 0.00
16 20.25
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
95  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 112
8 7.14
6 5.36
4 3.57
5 4.46
1 0.89
88 78.57
24 21.43%
96  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 108
6 5.56
0 0.00
17 15.74
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
97  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 29
1 3.45
1 3.45
3 10.34
0 0.00
1 3.45
23 79.31
6 20.69%
98  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 121
8 6.61
3 2.48
13 10.74
1 0.83
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
99  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 88
6 6.82
5 5.68
6 6.82
0 0.00
1 1.14
70 79.55
18 20.45%
100  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
101  โรงเรียนบ้านวังม่วง 118
1 0.85
1 0.85
14 11.86
8 6.78
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
102  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 100
4 4.00
5 5.00
8 8.00
3 3.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
103  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 70
8 11.43
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
104  โรงเรียนบ้านมูลนาค 112
14 12.50
0 0.00
8 7.14
0 0.00
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
105  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 92
5 5.43
2 2.17
9 9.78
1 1.09
1 1.09
74 80.43
18 19.57%
106  โรงเรียนบ้านสว่าง 77
2 2.60
2 2.60
8 10.39
3 3.90
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 201
6 2.99
6 2.99
25 12.44
2 1.00
0 0.00
162 80.60
39 19.40%
108  โรงเรียนบ้านหัวนา 85
11 12.94
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
109  โรงเรียนบ้านแท่น 87
8 9.20
5 5.75
3 3.45
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
110  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 71
2 2.82
1 1.41
3 4.23
0 0.00
7 9.86
58 81.69
13 18.31%
111  โรงเรียนบ้านเขวา 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
112  โรงเรียนบ้านโนนคุต 33
0 0.00
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
113  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
4 12.12
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
114  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 61
0 0.00
4 6.56
4 6.56
3 4.92
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
115  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 67
2 2.99
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
116  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 84
6 7.14
0 0.00
8 9.52
1 1.19
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
117  โรงเรียนบ้านลาน 114
6 5.26
8 7.02
4 3.51
2 1.75
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
118  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 69
5 7.25
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
119  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 86
1 1.16
1 1.16
8 9.30
3 3.49
1 1.16
72 83.72
14 16.28%
120  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 107
5 4.67
4 3.74
6 5.61
1 0.93
1 0.93
90 84.11
17 15.89%
121  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
122  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 38
3 7.89
2 5.26
1 2.63
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
123  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 51
2 3.92
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
124  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 134
15 11.19
0 0.00
6 4.48
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
125  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
3 6.67
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
126  โรงเรียนสวัสดี 176
0 0.00
0 0.00
18 10.23
9 5.11
0 0.00
149 84.66
27 15.34%
127  โรงเรียนบ้านละว้า 170
13 7.65
2 1.18
10 5.88
1 0.59
0 0.00
144 84.71
26 15.29%
128  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 126
7 5.56
1 0.79
11 8.73
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
129  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
130  โรงเรียนบ้านวังแคน 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
2 4.88
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
131  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
132  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 120
8 6.67
7 5.83
2 1.67
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
133  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 137
6 4.38
0 0.00
13 9.49
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
134  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 159
1 0.63
10 6.29
10 6.29
0 0.00
1 0.63
137 86.16
22 13.84%
135  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
2 6.90
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
136  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 96
6 6.25
0 0.00
6 6.25
0 0.00
1 1.04
83 86.46
13 13.54%
137  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
138  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 74
1 1.35
2 2.70
5 6.76
2 2.70
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
139  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 112
2 1.79
0 0.00
6 5.36
1 0.89
6 5.36
97 86.61
15 13.39%
140  โรงเรียนบ้านขามเรียน 71
2 2.82
2 2.82
5 7.04
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
141  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 64
1 1.56
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
142  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 80
2 2.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
143  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 122
2 1.64
3 2.46
10 8.20
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
144  โรงเรียนบ้านโนนข่า 99
3 3.03
0 0.00
9 9.09
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
145  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 133
3 2.26
2 1.50
6 4.51
5 3.76
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
146  โรงเรียนบ้านโสกนาค 76
3 3.95
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
147  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 69
3 4.35
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
148  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
149  โรงเรียนบ้านวังหว้า 99
6 6.06
2 2.02
3 3.03
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
150  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 105
0 0.00
4 3.81
3 2.86
4 3.81
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
151  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 96
2 2.08
0 0.00
6 6.25
1 1.04
1 1.04
86 89.58
10 10.42%
152  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 250
5 2.00
0 0.00
21 8.40
0 0.00
0 0.00
224 89.60
26 10.40%
153  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 87
2 2.30
2 2.30
3 3.45
2 2.30
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
154  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 49
2 4.08
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
155  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 148
5 3.38
0 0.00
10 6.76
0 0.00
0 0.00
133 89.86
15 10.14%
156  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 70
4 5.71
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
157  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
158  โรงเรียนบ้านโกน้อย 40
2 5.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
159  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
160  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 102
2 1.96
0 0.00
3 2.94
1 0.98
4 3.92
92 90.20
10 9.80%
161  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
162  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
163  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 125
1 0.80
1 0.80
7 5.60
2 1.60
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
164  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 308
3 0.97
2 0.65
21 6.82
0 0.00
0 0.00
282 91.56
26 8.44%
165  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
166  โรงเรียนบ้านบัว 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
167  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
168  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 131
1 0.76
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
169  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
170  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
171  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
172  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 131
5 3.82
0 0.00
4 3.05
0 0.00
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
173  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 103
3 2.91
1 0.97
3 2.91
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
174  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
175  โรงเรียนบ้านนาฮี 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
176  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 112
3 2.68
1 0.89
2 1.79
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
177  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
2 2.11
2 2.11
90 94.74
5 5.26%
178  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 142
3 2.11
1 0.70
3 2.11
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
179  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
180  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 88
2 2.27
1 1.14
1 1.14
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
181  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
182  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 133
3 2.26
0 0.00
1 0.75
0 0.00
0 0.00
129 96.99
4 3.01%
183  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
184  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
185  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
186  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
187  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 91
0 0.00
0 0.00
1 1.10
0 0.00
0 0.00
90 98.90
1 1.10%
188  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 92
1 1.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 98.91
1 1.09%
189  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านนาข่า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านแจ้ง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านโนนงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านโนนทัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 141
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
141 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนหนองบัวเย็น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,772 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,393 7.84
เตี้ย  608 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,906 10.72
ผอมและเตี้ย  461 2.59
อ้วนและเตี้ย  371 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,033 73.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,739 คน


26.67%


Powered By www.thaieducation.net