ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 174 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.57
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 114
52 45.61
20 17.54
21 18.42
12 10.53
9 7.89
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 99
23 23.23
19 19.19
30 30.30
8 8.08
19 19.19
0 0.00
99 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 41
10 24.39
12 29.27
1 2.44
0 0.00
0 0.00
18 43.90
23 56.10%
4  โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 227
16 7.05
24 10.57
38 16.74
13 5.73
34 14.98
102 44.93
125 55.07%
5  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 125
18 14.40
17 13.60
11 8.80
9 7.20
9 7.20
61 48.80
64 51.20%
6  โรงเรียนบ้านสมสนุก 104
16 15.38
17 16.35
8 7.69
8 7.69
4 3.85
51 49.04
53 50.96%
7  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 50
9 18.00
2 4.00
13 26.00
1 2.00
0 0.00
25 50.00
25 50.00%
8  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 271
74 27.31
27 9.96
26 9.59
8 2.95
0 0.00
136 50.18
135 49.82%
9  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 122
20 16.39
12 9.84
14 11.48
14 11.48
0 0.00
62 50.82
60 49.18%
10  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1812
129 7.12
99 5.46
419 23.12
50 2.76
176 9.71
939 51.82
873 48.18%
11  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 73
12 16.44
2 2.74
2 2.74
5 6.85
14 19.18
38 52.05
35 47.95%
12  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 94
13 13.83
8 8.51
12 12.77
8 8.51
4 4.26
49 52.13
45 47.87%
13  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 232
23 9.91
12 5.17
14 6.03
35 15.09
26 11.21
122 52.59
110 47.41%
14  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 51
10 19.61
7 13.73
6 11.76
0 0.00
1 1.96
27 52.94
24 47.06%
15  โรงเรียนบ้านตะเคียน 58
12 20.69
4 6.90
3 5.17
4 6.90
4 6.90
31 53.45
27 46.55%
16  โรงเรียนวัดละลวด 239
55 23.01
13 5.44
35 14.64
8 3.35
0 0.00
128 53.56
111 46.44%
17  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 111
22 19.82
8 7.21
13 11.71
4 3.60
2 1.80
62 55.86
49 44.14%
18  โรงเรียนบ้านโคกระกา 131
16 12.21
11 8.40
3 2.29
7 5.34
19 14.50
75 57.25
56 42.75%
19  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 83
8 9.64
7 8.43
13 15.66
6 7.23
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
20  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
5 7.69
12 18.46
39 60.00
26 40.00%
21  โรงเรียนวัดหนองปล่อง 115
16 13.91
9 7.83
16 13.91
4 3.48
1 0.87
69 60.00
46 40.00%
22  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 270
23 8.52
41 15.19
33 12.22
11 4.07
0 0.00
162 60.00
108 40.00%
23  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 78
9 11.54
8 10.26
13 16.67
1 1.28
0 0.00
47 60.26
31 39.74%
24  โรงเรียนพระครูวิทยา 180
31 17.22
8 4.44
28 15.56
4 2.22
0 0.00
109 60.56
71 39.44%
25  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1079
95 8.80
53 4.91
119 11.03
31 2.87
119 11.03
662 61.35
417 38.65%
26  โรงเรียนบ้านแสลงพัน 86
21 24.42
0 0.00
10 11.63
2 2.33
0 0.00
53 61.63
33 38.37%
27  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 63
8 12.70
4 6.35
9 14.29
2 3.17
1 1.59
39 61.90
24 38.10%
28  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 290
43 14.83
32 11.03
13 4.48
16 5.52
4 1.38
182 62.76
108 37.24%
29  โรงเรียนบ้านสระคูณ 85
11 12.94
0 0.00
9 10.59
11 12.94
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
30  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 138
11 7.97
13 9.42
24 17.39
2 1.45
0 0.00
88 63.77
50 36.23%
31  โรงเรียนบ้านมะค่า 39
4 10.26
3 7.69
5 12.82
1 2.56
1 2.56
25 64.10
14 35.90%
32  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 127
17 13.39
2 1.57
15 11.81
7 5.51
2 1.57
84 66.14
43 33.86%
33  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 128
13 10.16
12 9.38
8 6.25
10 7.81
0 0.00
85 66.41
43 33.59%
34  โรงเรียนบ้านสวายจีก 223
22 9.87
16 7.17
30 13.45
5 2.24
1 0.45
149 66.82
74 33.18%
35  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 97
5 5.15
6 6.19
10 10.31
11 11.34
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
36  โรงเรียนบ้านหนองม้า 142
17 11.97
6 4.23
18 12.68
5 3.52
0 0.00
96 67.61
46 32.39%
37  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 99
3 3.03
2 2.02
26 26.26
1 1.01
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
38  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 97
9 9.28
7 7.22
15 15.46
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
39  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 72
2 2.78
6 8.33
15 20.83
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
40  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 66
9 13.64
0 0.00
12 18.18
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
41  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 80
18 22.50
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
42  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 329
31 9.42
23 6.99
18 5.47
16 4.86
14 4.26
227 69.00
102 31.00%
43  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 68
6 8.82
4 5.88
9 13.24
2 2.94
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
44  โรงเรียนบ้านสนวน 64
3 4.69
2 3.13
14 21.88
0 0.00
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
45  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 162
20 12.35
9 5.56
19 11.73
0 0.00
0 0.00
114 70.37
48 29.63%
46  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 178
23 12.92
13 7.30
16 8.99
0 0.00
0 0.00
126 70.79
52 29.21%
47  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 158
23 14.56
11 6.96
9 5.70
1 0.63
2 1.27
112 70.89
46 29.11%
48  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 553
61 11.03
28 5.06
38 6.87
17 3.07
16 2.89
393 71.07
160 28.93%
49  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 83
7 8.43
3 3.61
11 13.25
3 3.61
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
50  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 130
8 6.15
5 3.85
24 18.46
0 0.00
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
51  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 110
14 12.73
4 3.64
13 11.82
0 0.00
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
52  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 36
1 2.78
0 0.00
8 22.22
1 2.78
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
53  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 65
6 9.23
1 1.54
11 16.92
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
54  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 44
3 6.82
1 2.27
4 9.09
4 9.09
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
55  โรงเรียนวัดโนนสำราญ 70
8 11.43
6 8.57
5 7.14
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
56  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 248
22 8.87
17 6.85
23 9.27
5 2.02
0 0.00
181 72.98
67 27.02%
57  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 187
32 17.11
9 4.81
7 3.74
1 0.53
1 0.53
137 73.26
50 26.74%
58  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 312
36 11.54
0 0.00
47 15.06
0 0.00
0 0.00
229 73.40
83 26.60%
59  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 136
16 11.76
0 0.00
20 14.71
0 0.00
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
60  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 140
13 9.29
11 7.86
9 6.43
1 0.71
3 2.14
103 73.57
37 26.43%
61  โรงเรียนบ้านถาวร 123
9 7.32
5 4.07
14 11.38
4 3.25
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
62  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 116
15 12.93
0 0.00
15 12.93
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
63  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 89
3 3.37
0 0.00
12 13.48
4 4.49
4 4.49
66 74.16
23 25.84%
64  โรงเรียนบ้านหนองตราด 70
10 14.29
3 4.29
3 4.29
2 2.86
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
65  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 71
6 8.45
1 1.41
2 2.82
1 1.41
8 11.27
53 74.65
18 25.35%
66  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 87
5 5.75
2 2.30
12 13.79
3 3.45
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
67  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 64
5 7.81
2 3.13
6 9.38
0 0.00
3 4.69
48 75.00
16 25.00%
68  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 85
4 4.71
0 0.00
12 14.12
2 2.35
3 3.53
64 75.29
21 24.71%
69  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 182
14 7.69
6 3.30
21 11.54
3 1.65
0 0.00
138 75.82
44 24.18%
70  โรงเรียนวัดหัวสะพาน 76
1 1.32
3 3.95
13 17.11
1 1.32
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
71  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 111
15 13.51
0 0.00
11 9.91
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
72  โรงเรียนบ้านหลักเขต 227
15 6.61
13 5.73
6 2.64
13 5.73
6 2.64
174 76.65
53 23.35%
73  โรงเรียนบ้านประคอง 168
16 9.52
0 0.00
21 12.50
0 0.00
2 1.19
129 76.79
39 23.21%
74  โรงเรียนบ้านโคกสูง 82
9 10.98
1 1.22
7 8.54
2 2.44
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
75  โรงเรียนบ้านสารภี 91
6 6.59
0 0.00
15 16.48
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
76  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 126
16 12.70
2 1.59
8 6.35
3 2.38
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
77  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 110
5 4.55
2 1.82
18 16.36
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
78  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 186
16 8.60
0 0.00
25 13.44
0 0.00
0 0.00
145 77.96
41 22.04%
79  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 64
3 4.69
1 1.56
7 10.94
0 0.00
3 4.69
50 78.13
14 21.88%
80  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 23
3 13.04
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
81  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา 131
7 5.34
10 7.63
6 4.58
0 0.00
5 3.82
103 78.63
28 21.37%
82  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 127
7 5.51
0 0.00
20 15.75
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
83  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 128
7 5.47
5 3.91
6 4.69
4 3.13
5 3.91
101 78.91
27 21.09%
84  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 100
10 10.00
1 1.00
6 6.00
4 4.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
85  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 172
14 8.14
4 2.33
18 10.47
0 0.00
0 0.00
136 79.07
36 20.93%
86  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 72
2 2.78
1 1.39
8 11.11
2 2.78
2 2.78
57 79.17
15 20.83%
87  โรงเรียนบ้านโคกวัด 157
12 7.64
3 1.91
17 10.83
0 0.00
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
88  โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 182
18 9.89
0 0.00
19 10.44
0 0.00
0 0.00
145 79.67
37 20.33%
89  โรงเรียนบ้านแท่นพระ 74
6 8.11
0 0.00
5 6.76
3 4.05
1 1.35
59 79.73
15 20.27%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัว 99
7 7.07
0 0.00
7 7.07
0 0.00
6 6.06
79 79.80
20 20.20%
91  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 150
6 4.00
3 2.00
19 12.67
2 1.33
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
92  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 81
8 9.88
2 2.47
5 6.17
1 1.23
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
93  โรงเรียนบ้านพลวง 122
2 1.64
3 2.46
19 15.57
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
94  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 36
2 5.56
1 2.78
3 8.33
0 0.00
1 2.78
29 80.56
7 19.44%
95  โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด 88
14 15.91
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
96  โรงเรียนบ้านช่อผกา 259
20 7.72
16 6.18
14 5.41
0 0.00
0 0.00
209 80.69
50 19.31%
97  โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 63
1 1.59
1 1.59
10 15.87
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
98  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 107
9 8.41
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
99  โรงเรียนบ้านพะไล 65
3 4.62
1 1.54
1 1.54
6 9.23
1 1.54
53 81.54
12 18.46%
100  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 229
8 3.49
10 4.37
21 9.17
1 0.44
2 0.87
187 81.66
42 18.34%
101  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 117
14 11.97
0 0.00
7 5.98
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
102  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 179
11 6.15
0 0.00
20 11.17
0 0.00
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
103  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 220
6 2.73
0 0.00
8 3.64
16 7.27
8 3.64
182 82.73
38 17.27%
104  โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 58
3 5.17
0 0.00
6 10.34
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
105  โรงเรียนบ้านหนองค่าย 151
4 2.65
3 1.99
14 9.27
5 3.31
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
106  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 169
5 2.96
1 0.59
9 5.33
4 2.37
10 5.92
140 82.84
29 17.16%
107  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 71
1 1.41
1 1.41
4 5.63
6 8.45
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
108  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 71
4 5.63
0 0.00
6 8.45
0 0.00
2 2.82
59 83.10
12 16.90%
109  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 102
8 7.84
2 1.96
7 6.86
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
110  โรงเรียนวิมลวิทยา 139
11 7.91
7 5.04
5 3.60
0 0.00
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
111  โรงเรียนวัดบ้านรุน 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
112  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 68
2 2.94
2 2.94
7 10.29
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
113  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 62
4 6.45
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
114  โรงเรียนบ้านฝังงา 81
1 1.23
2 2.47
10 12.35
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
115  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 162
11 6.79
0 0.00
15 9.26
0 0.00
0 0.00
136 83.95
26 16.05%
116  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 32
4 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
117  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
118  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 81
5 6.17
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
119  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 108
12 11.11
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
120  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 124
6 4.84
0 0.00
6 4.84
0 0.00
6 4.84
106 85.48
18 14.52%
121  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 111
10 9.01
0 0.00
5 4.50
0 0.00
1 0.90
95 85.59
16 14.41%
122  โรงเรียนบ้านนากลาง 120
5 4.17
2 1.67
10 8.33
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
123  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 50
5 10.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
124  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 122
7 5.74
2 1.64
5 4.10
2 1.64
1 0.82
105 86.07
17 13.93%
125  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 259
12 4.63
0 0.00
24 9.27
0 0.00
0 0.00
223 86.10
36 13.90%
126  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 145
3 2.07
3 2.07
14 9.66
0 0.00
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
127  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 416
15 3.61
13 3.13
14 3.37
13 3.13
0 0.00
361 86.78
55 13.22%
128  โรงเรียนบ้านหนองแวง 125
10 8.00
3 2.40
2 1.60
1 0.80
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
129  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 111
7 6.31
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
130  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 160
2 1.25
2 1.25
7 4.38
4 2.50
5 3.13
140 87.50
20 12.50%
131  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 180
5 2.78
5 2.78
5 2.78
6 3.33
1 0.56
158 87.78
22 12.22%
132  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 252
8 3.17
15 5.95
5 1.98
1 0.40
1 0.40
222 88.10
30 11.90%
133  โรงเรียนบ้านหนองไทร 87
1 1.15
2 2.30
7 8.05
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
134  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 245
15 6.12
4 1.63
8 3.27
0 0.00
0 0.00
218 88.98
27 11.02%
135  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 118
3 2.54
4 3.39
6 5.08
0 0.00
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
136  โรงเรียนบ้านสระเกษ 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
137  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 46
1 2.17
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
138  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 200
0 0.00
0 0.00
7 3.50
0 0.00
14 7.00
179 89.50
21 10.50%
139  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 124
1 0.81
0 0.00
12 9.68
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 78
0 0.00
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
141  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 89
5 5.62
1 1.12
3 3.37
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
142  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 80
0 0.00
2 2.50
3 3.75
3 3.75
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองพะอง 161
2 1.24
2 1.24
10 6.21
2 1.24
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
144  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 82
3 3.66
1 1.22
4 4.88
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
145  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 52
1 1.92
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
146  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 361
12 3.32
5 1.39
17 4.71
0 0.00
0 0.00
327 90.58
34 9.42%
147  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 97
2 2.06
0 0.00
6 6.19
0 0.00
1 1.03
88 90.72
9 9.28%
148  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 101
6 5.94
2 1.98
1 0.99
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
149  โรงเรียนบ้านกวางงอย 82
0 0.00
1 1.22
5 6.10
1 1.22
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
150  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 135
1 0.74
1 0.74
8 5.93
1 0.74
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
151  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 197
3 1.52
4 2.03
9 4.57
0 0.00
0 0.00
181 91.88
16 8.12%
152  โรงเรียนบ้านหนองยาง 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
153  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 148
0 0.00
4 2.70
5 3.38
2 1.35
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
154  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 114
1 0.88
0 0.00
6 5.26
1 0.88
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
155  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 144
6 4.17
0 0.00
3 2.08
0 0.00
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
156  โรงเรียนบ้านม่วง 131
1 0.76
2 1.53
4 3.05
1 0.76
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
157  โรงเรียนบ้านยาง 203
4 1.97
1 0.49
7 3.45
0 0.00
0 0.00
191 94.09
12 5.91%
158  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 134
2 1.49
2 1.49
3 2.24
0 0.00
0 0.00
127 94.78
7 5.22%
159  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 206
2 0.97
7 3.40
0 0.00
0 0.00
1 0.49
196 95.15
10 4.85%
160  โรงเรียนบ้านตลาดควาย 222
3 1.35
0 0.00
6 2.70
0 0.00
0 0.00
213 95.95
9 4.05%
161  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 137
0 0.00
0 0.00
3 2.19
0 0.00
1 0.73
133 97.08
4 2.92%
162  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 222
1 0.45
0 0.00
4 1.80
0 0.00
0 0.00
217 97.75
5 2.25%
163  โรงเรียนบ้านดงเย็น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านฝ้าย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านร่มไทร 0
24 0.00
9 0.00
7 0.00
9 0.00
7 0.00
-56 0.00
56 0.00%
168  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองเพิก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านหนองโสน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านโนนแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดหนองครก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนวัดโคกล่าม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,576 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,908 8.09
เตี้ย  927 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,292 9.72
ผอมและเตี้ย  522 2.21
อ้วนและเตี้ย  610 2.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,317 73.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,259 คน


26.55%


Powered By www.thaieducation.net