ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วย 60
13 21.67
10 16.67
8 13.33
7 11.67
4 6.67
18 30.00
42 70.00%
2  โรงเรียนบ้านคลองหาด 193
16 8.29
24 12.44
7 3.63
40 20.73
31 16.06
75 38.86
118 61.14%
3  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 87
9 10.34
16 18.39
16 18.39
2 2.30
6 6.90
38 43.68
49 56.32%
4  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 97
17 17.53
7 7.22
21 21.65
5 5.15
0 0.00
47 48.45
50 51.55%
5  โรงเรียนบ้านคลองผักขม 231
17 7.36
11 4.76
50 21.65
4 1.73
36 15.58
113 48.92
118 51.08%
6  โรงเรียนบ้านนาดี 124
9 7.26
13 10.48
22 17.74
2 1.61
13 10.48
65 52.42
59 47.58%
7  โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 57
18 31.58
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
33 57.89
24 42.11%
8  โรงเรียนวังไผ่ 64
4 6.25
7 10.94
14 21.88
0 0.00
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 342
34 9.94
29 8.48
41 11.99
16 4.68
13 3.80
209 61.11
133 38.89%
10  โรงเรียนบ้านลุงพลู 102
15 14.71
6 5.88
17 16.67
1 0.98
0 0.00
63 61.76
39 38.24%
11  โรงเรียนบ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์) 78
10 12.82
6 7.69
11 14.10
2 2.56
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
12  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 145
12 8.28
9 6.21
23 15.86
7 4.83
2 1.38
92 63.45
53 36.55%
13  โรงเรียนบ้านวังรี 128
13 10.16
6 4.69
23 17.97
2 1.56
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
14  โรงเรียนทับทิมสยาม05 73
7 9.59
0 0.00
6 8.22
12 16.44
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
15  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 343
32 9.33
22 6.41
48 13.99
12 3.50
3 0.87
226 65.89
117 34.11%
16  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 188
13 6.91
0 0.00
42 22.34
7 3.72
0 0.00
126 67.02
62 32.98%
17  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 186
12 6.45
17 9.14
28 15.05
3 1.61
0 0.00
126 67.74
60 32.26%
18  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 237
5 2.11
8 3.38
28 11.81
13 5.49
22 9.28
161 67.93
76 32.07%
19  โรงเรียนบ้านพระเพลิง 333
23 6.91
21 6.31
57 17.12
2 0.60
1 0.30
229 68.77
104 31.23%
20  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 777
25 3.22
26 3.35
86 11.07
50 6.44
55 7.08
535 68.85
242 31.15%
21  โรงเรียนบ้านคลองหมี 45
3 6.67
0 0.00
11 24.44
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
22  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 101
3 2.97
9 8.91
11 10.89
8 7.92
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
23  โรงเรียนบ้านท่าระพา 124
20 16.13
0 0.00
18 14.52
0 0.00
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
24  โรงเรียนวัดพวงนิมิต 263
34 12.93
0 0.00
9 3.42
16 6.08
20 7.60
184 69.96
79 30.04%
25  โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 70
1 1.43
1 1.43
18 25.71
1 1.43
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
26  โรงเรียนวังจระเข้ 91
4 4.40
2 2.20
13 14.29
0 0.00
8 8.79
64 70.33
27 29.67%
27  โรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 88
1 1.14
4 4.55
20 22.73
1 1.14
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
28  โรงเรียนบ้านวังจั่น 86
5 5.81
2 2.33
11 12.79
2 2.33
5 5.81
61 70.93
25 29.07%
29  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 35
6 17.14
0 0.00
3 8.57
1 2.86
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
30  โรงเรียนวัดเกศแก้ว 32
4 12.50
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
31  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 95
17 17.89
0 0.00
8 8.42
1 1.05
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
32  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 687
30 4.37
49 7.13
87 12.66
11 1.60
8 1.16
502 73.07
185 26.93%
33  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 238
20 8.40
1 0.42
41 17.23
0 0.00
2 0.84
174 73.11
64 26.89%
34  โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 202
15 7.43
4 1.98
32 15.84
3 1.49
0 0.00
148 73.27
54 26.73%
35  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 132
4 3.03
1 0.76
15 11.36
5 3.79
10 7.58
97 73.48
35 26.52%
36  โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 116
7 6.03
2 1.72
21 18.10
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
37  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 97
5 5.15
9 9.28
9 9.28
0 0.00
2 2.06
72 74.23
25 25.77%
38  โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 175
15 8.57
12 6.86
12 6.86
5 2.86
1 0.57
130 74.29
45 25.71%
39  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 184
16 8.70
7 3.80
24 13.04
0 0.00
0 0.00
137 74.46
47 25.54%
40  โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 71
2 2.82
5 7.04
6 8.45
3 4.23
2 2.82
53 74.65
18 25.35%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 263
24 9.13
0 0.00
27 10.27
1 0.38
14 5.32
197 74.90
66 25.10%
42  โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 68
3 4.41
0 0.00
5 7.35
4 5.88
5 7.35
51 75.00
17 25.00%
43  โรงเรียนบ้านวังสำลี 61
7 11.48
0 0.00
6 9.84
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
44  โรงเรียนบ้านวังยาง 136
10 7.35
8 5.88
8 5.88
6 4.41
1 0.74
103 75.74
33 24.26%
45  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 200
13 6.50
16 8.00
17 8.50
1 0.50
1 0.50
152 76.00
48 24.00%
46  โรงเรียนบ้านซับน้อย 113
6 5.31
2 1.77
18 15.93
1 0.88
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
47  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2185
93 4.26
39 1.78
390 17.85
0 0.00
0 0.00
1663 76.11
522 23.89%
48  โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 55
0 0.00
2 3.64
10 18.18
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
49  โรงเรียนบ้านซับสิงโต 73
4 5.48
1 1.37
12 16.44
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 74
7 9.46
5 6.76
4 5.41
1 1.35
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
51  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 158
11 6.96
9 5.70
15 9.49
1 0.63
0 0.00
122 77.22
36 22.78%
52  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 338
29 8.58
17 5.03
31 9.17
0 0.00
0 0.00
261 77.22
77 22.78%
53  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 145
5 3.45
1 0.69
27 18.62
0 0.00
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
54  โรงเรียนบ้านหนองข่า 71
3 4.23
2 2.82
10 14.08
1 1.41
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
55  โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 182
13 7.14
1 0.55
26 14.29
1 0.55
0 0.00
141 77.47
41 22.53%
56  โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 198
7 3.54
7 3.54
30 15.15
0 0.00
0 0.00
154 77.78
44 22.22%
57  โรงเรียนบ้านชุมทอง 115
0 0.00
2 1.74
15 13.04
8 6.96
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
58  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 177
14 7.91
3 1.69
19 10.73
2 1.13
0 0.00
139 78.53
38 21.47%
59  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1058
36 3.40
18 1.70
150 14.18
12 1.13
8 0.76
834 78.83
224 21.17%
60  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 374
17 4.55
21 5.61
38 10.16
2 0.53
1 0.27
295 78.88
79 21.12%
61  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 300
33 11.00
4 1.33
25 8.33
1 0.33
0 0.00
237 79.00
63 21.00%
62  โรงเรียนบ้านป่าระกำ 58
12 20.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
63  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 258
4 1.55
4 1.55
30 11.63
7 2.71
8 3.10
205 79.46
53 20.54%
64  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 137
4 2.92
2 1.46
14 10.22
3 2.19
5 3.65
109 79.56
28 20.44%
65  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 686
28 4.08
12 1.75
100 14.58
0 0.00
0 0.00
546 79.59
140 20.41%
66  โรงเรียนบ้านเขาข่า 79
4 5.06
4 5.06
8 10.13
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
67  โรงเรียนบ้านคลองทราย 105
10 9.52
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
68  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) 65
4 6.15
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 122
12 9.84
1 0.82
10 8.20
1 0.82
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
70  โรงเรียนบ้านคลองนางาม 72
3 4.17
0 0.00
7 9.72
4 5.56
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
71  โรงเรียนบ้านเขามะกา 272
12 4.41
11 4.04
22 8.09
5 1.84
2 0.74
220 80.88
52 19.12%
72  โรงเรียนบ้านท่าแยก 84
0 0.00
0 0.00
16 19.05
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
73  โรงเรียนเขาสิงโต 127
6 4.72
3 2.36
14 11.02
1 0.79
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
74  โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 112
4 3.57
0 0.00
17 15.18
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
75  โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 125
2 1.60
2 1.60
18 14.40
1 0.80
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
76  โรงเรียนบ้านหนองไทร 87
2 2.30
7 8.05
7 8.05
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
77  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 342
17 4.97
18 5.26
18 5.26
8 2.34
0 0.00
281 82.16
61 17.84%
78  โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 75
3 4.00
3 4.00
5 6.67
2 2.67
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
79  โรงเรียนบ้านไทรทอง 122
4 3.28
4 3.28
11 9.02
2 1.64
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
80  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 105
5 4.76
3 2.86
4 3.81
6 5.71
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
81  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 140
7 5.00
7 5.00
10 7.14
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
82  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 352
26 7.39
14 3.98
16 4.55
2 0.57
1 0.28
293 83.24
59 16.76%
83  โรงเรียนบ้านซับถาวร 102
6 5.88
3 2.94
7 6.86
1 0.98
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
84  โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 60
3 5.00
0 0.00
6 10.00
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
85  โรงเรียนบ้านบึงพระราม 86
5 5.81
0 0.00
8 9.30
1 1.16
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
86  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 160
2 1.25
7 4.38
17 10.63
0 0.00
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
87  โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 37
3 8.11
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
88  โรงเรียนบ้านวังบูรพา 250
8 3.20
5 2.00
25 10.00
2 0.80
0 0.00
210 84.00
40 16.00%
89  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 323
11 3.41
6 1.86
33 10.22
1 0.31
0 0.00
272 84.21
51 15.79%
90  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 76
2 2.63
0 0.00
8 10.53
1 1.32
1 1.32
64 84.21
12 15.79%
91  โรงเรียนบ้านกิโลสาม 64
5 7.81
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
92  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 64
4 6.25
2 3.13
4 6.25
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
93  โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 122
3 2.46
3 2.46
13 10.66
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
94  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 91
9 9.89
2 2.20
3 3.30
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
95  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 158
0 0.00
0 0.00
13 8.23
11 6.96
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
96  โรงเรียนบ้านวังวน 145
3 2.07
4 2.76
14 9.66
1 0.69
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
97  โรงเรียนบ้านภูเงิน 99
2 2.02
3 3.03
10 10.10
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
98  โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 81
3 3.70
6 7.41
3 3.70
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
99  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 102
6 5.88
0 0.00
9 8.82
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
100  โรงเรียนบ้านวังทอง 106
3 2.83
6 5.66
5 4.72
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
101  โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 107
0 0.00
0 0.00
15 14.02
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
102  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 72
2 2.78
2 2.78
4 5.56
2 2.78
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
103  โรงเรียนบ้านท่าเต้น 175
6 3.43
7 4.00
11 6.29
0 0.00
0 0.00
151 86.29
24 13.71%
104  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) 66
3 4.55
3 4.55
3 4.55
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
105  โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 198
5 2.53
8 4.04
12 6.06
1 0.51
1 0.51
171 86.36
27 13.64%
106  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 228
12 5.26
7 3.07
12 5.26
0 0.00
0 0.00
197 86.40
31 13.60%
107  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 97
3 3.09
1 1.03
7 7.22
2 2.06
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
108  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 288
9 3.13
0 0.00
29 10.07
0 0.00
0 0.00
250 86.81
38 13.19%
109  โรงเรียนบ้านวังแดง 115
0 0.00
5 4.35
6 5.22
3 2.61
1 0.87
100 86.96
15 13.04%
110  โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 77
2 2.60
0 0.00
4 5.19
4 5.19
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
111  โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 108
0 0.00
2 1.85
11 10.19
1 0.93
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
112  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 54
2 3.70
2 3.70
1 1.85
2 3.70
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
113  โรงเรียนบ้านซับมะนาว 412
15 3.64
0 0.00
38 9.22
0 0.00
0 0.00
359 87.14
53 12.86%
114  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 149
6 4.03
4 2.68
5 3.36
4 2.68
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
115  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 121
5 4.13
6 4.96
4 3.31
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
116  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 249
10 4.02
10 4.02
10 4.02
0 0.00
0 0.00
219 87.95
30 12.05%
117  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 192
6 3.13
0 0.00
12 6.25
3 1.56
1 0.52
170 88.54
22 11.46%
118  โรงเรียนบ้านวังปืน 91
0 0.00
2 2.20
5 5.49
2 2.20
1 1.10
81 89.01
10 10.99%
119  โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
120  โรงเรียนบ้านแก้ง 389
5 1.29
8 2.06
27 6.94
0 0.00
0 0.00
349 89.72
40 10.28%
121  โรงเรียนธรรมยานประยุต 69
2 2.90
2 2.90
2 2.90
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
122  โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
123  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 154
3 1.95
4 2.60
2 1.30
6 3.90
0 0.00
139 90.26
15 9.74%
124  โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 147
1 0.68
2 1.36
10 6.80
0 0.00
0 0.00
134 91.16
13 8.84%
125  โรงเรียนบ้านวังดารา 81
3 3.70
1 1.23
3 3.70
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
126  โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 106
3 2.83
0 0.00
6 5.66
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
127  โรงเรียนบ้านหินกอง 190
7 3.68
3 1.58
6 3.16
0 0.00
0 0.00
174 91.58
16 8.42%
128  โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 119
1 0.84
0 0.00
8 6.72
0 0.00
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
129  โรงเรียนบ้านหนองแก 216
5 2.31
4 1.85
3 1.39
2 0.93
2 0.93
200 92.59
16 7.41%
130  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 124
1 0.81
0 0.00
6 4.84
2 1.61
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
131  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 104
1 0.96
2 1.92
4 3.85
0 0.00
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
132  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 90
1 1.11
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
133  โรงเรียนบ้านท่าผักชี 108
3 2.78
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
134  โรงเรียนบ้านท่าตาสี 143
2 1.40
1 0.70
6 4.20
0 0.00
0 0.00
134 93.71
9 6.29%
135  โรงเรียนบ้านท่าเกษม 307
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 6.19
0 0.00
288 93.81
19 6.19%
136  โรงเรียนบ้านสี่แยก 134
0 0.00
3 2.24
3 2.24
2 1.49
0 0.00
126 94.03
8 5.97%
137  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) 207
5 2.42
3 1.45
4 1.93
0 0.00
0 0.00
195 94.20
12 5.80%
138  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 245
13 5.31
1 0.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
231 94.29
14 5.71%
139  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 166
0 0.00
0 0.00
9 5.42
0 0.00
0 0.00
157 94.58
9 5.42%
140  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 237
3 1.27
0 0.00
4 1.69
3 1.27
2 0.84
225 94.94
12 5.06%
141  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 224
3 1.34
3 1.34
4 1.79
0 0.00
0 0.00
214 95.54
10 4.46%
142  โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 58
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
143  โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 1080
6 0.56
6 0.56
10 0.93
0 0.00
0 0.00
1058 97.96
22 2.04%
144  โรงเรียนวังศรีทอง 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
145  โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,459 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,257 4.75
เตี้ย  753 2.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,661 10.06
ผอมและเตี้ย  411 1.55
อ้วนและเตี้ย  299 1.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,078 79.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,381 คน


20.34%


Powered By www.thaieducation.net