ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 154
13 8.44
7 4.55
15 9.74
117 75.97
2 1.30
0 0.00
154 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 80
15 18.75
18 22.50
45 56.25
0 0.00
2 2.50
0 0.00
80 100.00%
3  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 219
55 25.11
30 13.70
105 47.95
29 13.24
0 0.00
0 0.00
219 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 44
7 15.91
6 13.64
13 29.55
7 15.91
2 4.55
9 20.45
35 79.55%
5  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 125
9 7.20
11 8.80
11 8.80
20 16.00
22 17.60
52 41.60
73 58.40%
6  โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 113
10 8.85
15 13.27
24 21.24
9 7.96
2 1.77
53 46.90
60 53.10%
7  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 57
7 12.28
7 12.28
9 15.79
7 12.28
0 0.00
27 47.37
30 52.63%
8  โรงเรียนวัดตันทาราม 44
4 9.09
2 4.55
4 9.09
6 13.64
6 13.64
22 50.00
22 50.00%
9  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 45
5 11.11
4 8.89
9 20.00
4 8.89
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
10  โรงเรียนอนุบาลนาดี 200
29 14.50
10 5.00
49 24.50
9 4.50
0 0.00
103 51.50
97 48.50%
11  โรงเรียนบ้านบุสูง 185
31 16.76
21 11.35
0 0.00
17 9.19
20 10.81
96 51.89
89 48.11%
12  โรงเรียนบ้านโคกลาน 30
9 30.00
0 0.00
3 10.00
1 3.33
1 3.33
16 53.33
14 46.67%
13  โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 143
20 13.99
18 12.59
4 2.80
14 9.79
4 2.80
83 58.04
60 41.96%
14  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 326
26 7.98
23 7.06
42 12.88
19 5.83
22 6.75
194 59.51
132 40.49%
15  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 105
18 17.14
9 8.57
11 10.48
3 2.86
1 0.95
63 60.00
42 40.00%
16  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 198
20 10.10
18 9.09
17 8.59
12 6.06
12 6.06
119 60.10
79 39.90%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 181
21 11.60
17 9.39
31 17.13
2 1.10
1 0.55
109 60.22
72 39.78%
18  โรงเรียนบ้านทับลาน 241
19 7.88
5 2.07
27 11.20
24 9.96
20 8.30
146 60.58
95 39.42%
19  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 41
6 14.63
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
20  โรงเรียนบ้านกระเดียง 80
16 20.00
2 2.50
5 6.25
4 5.00
1 1.25
52 65.00
28 35.00%
21  โรงเรียนบ้านหนองจิก 80
7 8.75
9 11.25
10 12.50
2 2.50
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
22  โรงเรียนบ้านพระปรง 177
14 7.91
5 2.82
33 18.64
4 2.26
5 2.82
116 65.54
61 34.46%
23  โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 97
5 5.15
3 3.09
24 24.74
0 0.00
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
24  โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 239
20 8.37
8 3.35
10 4.18
28 11.72
10 4.18
163 68.20
76 31.80%
25  โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 222
18 8.11
7 3.15
43 19.37
2 0.90
0 0.00
152 68.47
70 31.53%
26  โรงเรียนวัดปากแพรก 65
7 10.77
1 1.54
5 7.69
5 7.69
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
27  โรงเรียนบ้านเขากระแต 123
15 12.20
8 6.50
9 7.32
2 1.63
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
28  โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 105
9 8.57
8 7.62
9 8.57
1 0.95
2 1.90
76 72.38
29 27.62%
29  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 313
18 5.75
15 4.79
53 16.93
0 0.00
0 0.00
227 72.52
86 27.48%
30  โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 314
9 2.87
15 4.78
46 14.65
15 4.78
0 0.00
229 72.93
85 27.07%
31  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 191
13 6.81
7 3.66
29 15.18
2 1.05
0 0.00
140 73.30
51 26.70%
32  โรงเรียนบรรหารวิทยา 300
22 7.33
7 2.33
50 16.67
0 0.00
0 0.00
221 73.67
79 26.33%
33  โรงเรียนบ้านชำโสม 99
17 17.17
0 0.00
9 9.09
0 0.00
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
34  โรงเรียนวัดสารวนาราม 99
5 5.05
4 4.04
10 10.10
3 3.03
4 4.04
73 73.74
26 26.26%
35  โรงเรียนวัดปากน้ำ 42
4 9.52
1 2.38
4 9.52
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
36  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 93
6 6.45
0 0.00
8 8.60
2 2.15
8 8.60
69 74.19
24 25.81%
37  โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 113
7 6.19
5 4.42
15 13.27
2 1.77
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
38  โรงเรียนบ้านโคกสั้น 160
16 10.00
0 0.00
25 15.63
0 0.00
0 0.00
119 74.38
41 25.63%
39  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 205
11 5.37
9 4.39
31 15.12
1 0.49
0 0.00
153 74.63
52 25.37%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 56
6 10.71
4 7.14
3 5.36
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
41  โรงเรียนบ้านเขาด้วน 162
17 10.49
0 0.00
22 13.58
0 0.00
0 0.00
123 75.93
39 24.07%
42  โรงเรียนวัดเกาะแดง 56
3 5.36
0 0.00
7 12.50
2 3.57
1 1.79
43 76.79
13 23.21%
43  โรงเรียนบ้านหนองโดน 91
7 7.69
1 1.10
13 14.29
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
44  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 98
7 7.14
2 2.04
12 12.24
1 1.02
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
45  โรงเรียนบ้านซ่ง 49
7 14.29
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
46  โรงเรียนวัดรัตนชมภู 58
10 17.24
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
47  โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 118
5 4.24
3 2.54
18 15.25
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
48  โรงเรียนบ้านวังกวาง 118
4 3.39
5 4.24
11 9.32
1 0.85
5 4.24
92 77.97
26 22.03%
49  โรงเรียนบ้านหนองแหน 127
7 5.51
7 5.51
8 6.30
5 3.94
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
50  โรงเรียนบ้านไผ่ 114
9 7.89
6 5.26
9 7.89
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
51  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 95
0 0.00
4 4.21
15 15.79
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
52  โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 68
2 2.94
2 2.94
2 2.94
4 5.88
4 5.88
54 79.41
14 20.59%
53  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 83
6 7.23
5 6.02
6 7.23
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 143
3 2.10
6 4.20
19 13.29
1 0.70
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
55  โรงเรียนบ้านวังรี 89
6 6.74
3 3.37
9 10.11
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
56  โรงเรียนบ้านปราสาท 50
0 0.00
1 2.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
57  โรงเรียนบ้านหนองบัว 50
5 10.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
58  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 86
5 5.81
5 5.81
7 8.14
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
59  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 307
8 2.61
11 3.58
24 7.82
14 4.56
2 0.65
248 80.78
59 19.22%
60  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 79
0 0.00
0 0.00
15 18.99
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
61  โรงเรียนบ้านขุนศรี 127
2 1.57
9 7.09
13 10.24
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
62  โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 60
6 10.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
63  โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 227
17 7.49
0 0.00
23 10.13
1 0.44
0 0.00
186 81.94
41 18.06%
64  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 136
6 4.41
7 5.15
10 7.35
1 0.74
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 462
16 3.46
12 2.60
50 10.82
2 0.43
1 0.22
381 82.47
81 17.53%
66  โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
67  โรงเรียนวัดวังหวาย 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
68  โรงเรียนบ้านคลองระกำ 106
4 3.77
4 3.77
9 8.49
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
69  โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 63
6 9.52
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
70  โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 133
2 1.50
1 0.75
17 12.78
1 0.75
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
71  โรงเรียนบ้านหินเทิน 165
9 5.45
2 1.21
14 8.48
0 0.00
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
72  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 54
5 9.26
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
73  โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 138
2 1.45
4 2.90
12 8.70
2 1.45
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
74  โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 140
4 2.86
0 0.00
11 7.86
5 3.57
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
75  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 133
5 3.76
2 1.50
12 9.02
0 0.00
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
76  โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
77  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 85
2 2.35
3 3.53
5 5.88
2 2.35
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
78  โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 115
1 0.87
3 2.61
11 9.57
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
79  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 155
6 3.87
4 2.58
7 4.52
1 0.65
2 1.29
135 87.10
20 12.90%
80  โรงเรียนบ้านโคกกระจง 42
0 0.00
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
81  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
82  โรงเรียนบ้านโคกหอม 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
83  โรงเรียนวัดโคกอุดม 301
4 1.33
4 1.33
10 3.32
4 1.33
10 3.32
269 89.37
32 10.63%
84  โรงเรียนวัดเนินสูง 105
3 2.86
1 0.95
7 6.67
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
85  โรงเรียนบ้านโนนสูง 125
2 1.60
2 1.60
9 7.20
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
86  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 117
9 7.69
0 0.00
2 1.71
1 0.85
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
87  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 90
3 3.33
2 2.22
1 1.11
1 1.11
2 2.22
81 90.00
9 10.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
2 4.76
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
89  โรงเรียนบ้านทด 64
2 3.13
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
90  โรงเรียนบ้านท่าอุดม 129
3 2.33
0 0.00
8 6.20
1 0.78
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
91  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 163
0 0.00
0 0.00
15 9.20
0 0.00
0 0.00
148 90.80
15 9.20%
92  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
93  โรงเรียนบ้านหนองหอย 94
2 2.13
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
94  โรงเรียนบ่อทองวิทยา 123
0 0.00
0 0.00
10 8.13
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
95  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
96  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 116
4 3.45
3 2.59
2 1.72
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
97  โรงเรียนบ้านเขาปูน 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
98  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 70
0 0.00
2 2.86
3 4.29
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
99  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 57
-1 -1.75
0 0.00
3 5.26
1 1.75
1 1.75
53 92.98
4 7.02%
100  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 48
2 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
45 93.75
3 6.25%
101  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 88
2 2.27
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
1 1.79
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
103  โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 114
1 0.88
1 0.88
3 2.63
0 0.00
1 0.88
108 94.74
6 5.26%
104  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 94
0 0.00
0 0.00
1 1.06
3 3.19
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
105  โรงเรียนวัดหาดสูง 148
0 0.00
0 0.00
5 3.38
0 0.00
0 0.00
143 96.62
5 3.38%
106  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 160
2 1.25
0 0.00
3 1.88
0 0.00
0 0.00
155 96.88
5 3.13%
107  โรงเรียนบ้านคลองร่วม 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
108  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 132
0 0.00
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
109  โรงเรียนบ้านแก่ง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนวัดย่านรี 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,996 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  819 6.30
เตี้ย  475 3.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,411 10.86
ผอมและเตี้ย  435 3.35
อ้วนและเตี้ย  177 1.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,679 74.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,317 คน


25.52%


Powered By www.thaieducation.net