ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 152 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 152 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตอกแป้น 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 246
31 12.60
9 3.66
55 22.36
7 2.85
86 34.96
58 23.58
188 76.42%
3  โรงเรียน บ้านหนองหิน 173
29 16.76
16 9.25
31 17.92
10 5.78
18 10.40
69 39.88
104 60.12%
4  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 94
29 30.85
6 6.38
15 15.96
5 5.32
0 0.00
39 41.49
55 58.51%
5  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 197
17 8.63
16 8.12
46 23.35
10 5.08
23 11.68
85 43.15
112 56.85%
6  โรงเรียนบ้านนาเพียง 16
3 18.75
3 18.75
1 6.25
2 12.50
0 0.00
7 43.75
9 56.25%
7  โรงเรียนบ้านป่าส่าน 54
6 11.11
7 12.96
10 18.52
1 1.85
6 11.11
24 44.44
30 55.56%
8  โรงเรียน บ้านบะยาว 132
11 8.33
10 7.58
10 7.58
21 15.91
20 15.15
60 45.45
72 54.55%
9  โรงเรียนบ้านหนองปอ 33
1 3.03
5 15.15
5 15.15
5 15.15
2 6.06
15 45.45
18 54.55%
10  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 708
70 9.89
64 9.04
155 21.89
26 3.67
67 9.46
326 46.05
382 53.95%
11  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 101
6 5.94
9 8.91
13 12.87
21 20.79
4 3.96
48 47.52
53 52.48%
12  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 21
1 4.76
2 9.52
6 28.57
1 4.76
1 4.76
10 47.62
11 52.38%
13  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 127
16 12.60
16 12.60
22 17.32
5 3.94
5 3.94
63 49.61
64 50.39%
14  โรงเรียนสนามบิน 2561
141 5.51
111 4.33
653 25.50
45 1.76
336 13.12
1275 49.79
1286 50.21%
15  โรงเรียน บ้านดอนยาง 10
2 20.00
2 20.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
16  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 206
23 11.17
24 11.65
42 20.39
7 3.40
7 3.40
103 50.00
103 50.00%
17  โรงเรียนบ้านโนนกู่ 6
0 0.00
1 16.67
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
18  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 167
20 11.98
20 11.98
14 8.38
14 8.38
12 7.19
87 52.10
80 47.90%
19  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 100
22 22.00
7 7.00
13 13.00
2 2.00
2 2.00
54 54.00
46 46.00%
20  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 3500
155 4.43
77 2.20
860 24.57
35 1.00
445 12.71
1928 55.09
1572 44.91%
21  โรงเรียน บ้านสะอาด 136
11 8.09
9 6.62
27 19.85
3 2.21
10 7.35
76 55.88
60 44.12%
22  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 106
16 15.09
1 0.94
29 27.36
0 0.00
0 0.00
60 56.60
46 43.40%
23  โรงเรียน บ้านโคกล่าม 66
17 25.76
6 9.09
5 7.58
0 0.00
0 0.00
38 57.58
28 42.42%
24  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 55
6 10.91
2 3.64
8 14.55
7 12.73
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 58
12 20.69
2 3.45
7 12.07
2 3.45
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
26  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 193
18 9.33
6 3.11
29 15.03
19 9.84
3 1.55
118 61.14
75 38.86%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 253
40 15.81
16 6.32
34 13.44
3 1.19
4 1.58
156 61.66
97 38.34%
28  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 68
10 14.71
6 8.82
6 8.82
2 2.94
2 2.94
42 61.76
26 38.24%
29  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 177
27 15.25
9 5.08
22 12.43
3 1.69
6 3.39
110 62.15
67 37.85%
30  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 90
0 0.00
0 0.00
33 36.67
0 0.00
1 1.11
56 62.22
34 37.78%
31  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 47
5 10.64
0 0.00
12 25.53
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
32  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 105
9 8.57
10 9.52
5 4.76
8 7.62
5 4.76
68 64.76
37 35.24%
33  โรงเรียน บ้านดอนบม 151
15 9.93
12 7.95
11 7.28
9 5.96
6 3.97
98 64.90
53 35.10%
34  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 70
9 12.86
7 10.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
35  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 154
6 3.90
0 0.00
33 21.43
0 0.00
13 8.44
102 66.23
52 33.77%
36  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ 122
8 6.56
10 8.20
19 15.57
0 0.00
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
37  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 78
12 15.38
5 6.41
4 5.13
2 2.56
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
38  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 223
12 5.38
21 9.42
15 6.73
7 3.14
10 4.48
158 70.85
65 29.15%
39  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 45
5 11.11
3 6.67
5 11.11
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
40  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร 59
0 0.00
2 3.39
6 10.17
4 6.78
5 8.47
42 71.19
17 28.81%
41  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 80
7 8.75
5 6.25
10 12.50
1 1.25
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
42  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 91
6 6.59
4 4.40
16 17.58
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
43  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา 165
17 10.30
12 7.27
9 5.45
6 3.64
3 1.82
118 71.52
47 28.48%
44  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 88
3 3.41
2 2.27
2 2.27
18 20.45
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
45  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 129
12 9.30
5 3.88
19 14.73
0 0.00
0 0.00
93 72.09
36 27.91%
46  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 61
4 6.56
1 1.64
8 13.11
3 4.92
1 1.64
44 72.13
17 27.87%
47  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 224
15 6.70
11 4.91
35 15.63
1 0.45
0 0.00
162 72.32
62 27.68%
48  โรงเรียนบ้านงิ้ว 137
6 4.38
11 8.03
18 13.14
2 1.46
0 0.00
100 72.99
37 27.01%
49  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 42
0 0.00
1 2.38
8 19.05
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
50  โรงเรียน บ้านชาด 77
9 11.69
4 5.19
4 5.19
2 2.60
1 1.30
57 74.03
20 25.97%
51  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 101
3 2.97
5 4.95
0 0.00
0 0.00
18 17.82
75 74.26
26 25.74%
52  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 106
5 4.72
0 0.00
22 20.75
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
53  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 68
3 4.41
3 4.41
5 7.35
1 1.47
5 7.35
51 75.00
17 25.00%
54  โรงเรียนบ้านบ่อแก 110
3 2.73
4 3.64
16 14.55
4 3.64
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
55  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 174
21 12.07
1 0.57
20 11.49
0 0.00
0 0.00
132 75.86
42 24.14%
56  โรงเรียนบ้านศิลา 50
7 14.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
57  โรงเรียนบ้านหนองปิง 146
11 7.53
4 2.74
9 6.16
3 2.05
8 5.48
111 76.03
35 23.97%
58  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 200
22 11.00
0 0.00
18 9.00
7 3.50
0 0.00
153 76.50
47 23.50%
59  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 145
20 13.79
1 0.69
11 7.59
2 1.38
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
60  โรงเรียนบ้านม่วง 255
14 5.49
9 3.53
32 12.55
3 1.18
1 0.39
196 76.86
59 23.14%
61  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 114
10 8.77
0 0.00
16 14.04
0 0.00
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
62  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 184
22 11.96
6 3.26
13 7.07
0 0.00
0 0.00
143 77.72
41 22.28%
63  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 45
1 2.22
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
64  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 68
7 10.29
4 5.88
0 0.00
4 5.88
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
65  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 125
8 6.40
2 1.60
17 13.60
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
66  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 71
6 8.45
1 1.41
8 11.27
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
67  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก 67
12 17.91
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
68  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา 182
6 3.30
8 4.40
24 13.19
0 0.00
0 0.00
144 79.12
38 20.88%
69  โรงเรียนบ้านนาล้อม 44
4 9.09
0 0.00
2 4.55
3 6.82
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
70  โรงเรียนบ้านไก่นา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
71  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 96
3 3.13
7 7.29
5 5.21
4 4.17
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
72  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 76
4 5.26
1 1.32
8 10.53
2 2.63
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
73  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 98
4 4.08
6 6.12
9 9.18
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
74  โรงเรียน หินกองวิทยา 57
5 8.77
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
75  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 335
15 4.48
10 2.99
13 3.88
10 2.99
15 4.48
272 81.19
63 18.81%
76  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 109
3 2.75
4 3.67
12 11.01
0 0.00
1 0.92
89 81.65
20 18.35%
77  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 55
6 10.91
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
78  โรงเรียน บ้านหินขาว 62
3 4.84
3 4.84
5 8.06
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
79  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 63
3 4.76
3 4.76
5 7.94
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 600
35 5.83
19 3.17
43 7.17
5 0.83
1 0.17
497 82.83
103 17.17%
81  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
6 11.32
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
82  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
6 7.50
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
83  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 107
2 1.87
2 1.87
13 12.15
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
84  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
85  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 96
1 1.04
1 1.04
5 5.21
8 8.33
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
86  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 206
6 2.91
6 2.91
20 9.71
0 0.00
0 0.00
174 84.47
32 15.53%
87  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
3 4.23
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
88  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
89  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 160
8 5.00
8 5.00
8 5.00
0 0.00
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
90  โรงเรียน บ้านคำบอน 79
4 5.06
2 2.53
2 2.53
1 1.27
2 2.53
68 86.08
11 13.92%
91  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
92  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 51
4 7.84
1 1.96
1 1.96
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
93  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
94  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 67
3 4.48
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
95  โรงเรียนบ้านโนนลาน 60
2 3.33
1 1.67
2 3.33
1 1.67
2 3.33
52 86.67
8 13.33%
96  โรงเรียนบ้านโคกท่า 84
3 3.57
1 1.19
4 4.76
1 1.19
2 2.38
73 86.90
11 13.10%
97  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 146
1 0.68
1 0.68
17 11.64
0 0.00
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
98  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 116
4 3.45
2 1.72
7 6.03
2 1.72
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
99  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
100  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 49
3 6.12
0 0.00
2 4.08
0 0.00
1 2.04
43 87.76
6 12.24%
101  โรงเรียน บ้านหนองคลอง 124
2 1.61
1 0.81
12 9.68
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
102  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 58
3 5.17
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
103  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 42
3 7.14
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
104  โรงเรียนบ้านเลิง 52
3 5.77
0 0.00
1 1.92
1 1.92
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 167
5 2.99
5 2.99
9 5.39
0 0.00
0 0.00
148 88.62
19 11.38%
106  โรงเรียนบ้านดงเก่า 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
107  โรงเรียน บ้านโสกแต้ 137
5 3.65
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 150
5 3.33
3 2.00
7 4.67
0 0.00
1 0.67
134 89.33
16 10.67%
109  โรงเรียน บ้านค้อ 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
110  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
3 6.38
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
111  โรงเรียน บ้านกอก 107
5 4.67
3 2.80
1 0.93
2 1.87
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
112  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 173
1 0.58
1 0.58
12 6.94
3 1.73
0 0.00
156 90.17
17 9.83%
113  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 141
8 5.67
0 0.00
4 2.84
1 0.71
0 0.00
128 90.78
13 9.22%
114  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 55
2 3.64
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
115  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
116  โรงเรียนบ้านวังโพน 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
117  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 94
1 1.06
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
118  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
119  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
120  โรงเรียนบ้านบึงแก 111
5 4.50
1 0.90
3 2.70
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
121  โรงเรียนบ้านดงพอง 50
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
46 92.00
4 8.00%
122  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 115
1 0.87
4 3.48
4 3.48
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
123  โรงเรียนบ้านโกทา 85
3 3.53
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
124  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
125  โรงเรียนบ้านหนองคู 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
126  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 252
5 1.98
4 1.59
4 1.59
2 0.79
0 0.00
237 94.05
15 5.95%
127  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
128  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 125
3 2.40
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
129  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
130  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 152
0 0.00
0 0.00
5 3.29
2 1.32
0 0.00
145 95.39
7 4.61%
131  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
132  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 90
3 3.33
1 1.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
133  โรงเรียนบ้านโนนเรือง 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
134  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 68
1 1.47
0 0.00
1 1.47
1 1.47
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
135  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง 124
3 2.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.81
120 96.77
4 3.23%
136  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม 32
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
137  โรงเรียนบ้านทองหลาง 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
1 1.03
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.04
1 1.02
95 96.94
3 3.06%
139  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
140  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
141  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
142  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 36
-3 -8.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
145  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านดงกลาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,805 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,295 6.22
เตี้ย  744 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,987 14.36
ผอมและเตี้ย  418 2.01
อ้วนและเตี้ย  1,166 5.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,195 68.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,610 คน


31.77%


Powered By www.thaieducation.net