ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 192
25 13.02
23 11.98
53 27.60
12 6.25
1 0.52
78 40.63
114 59.38%
2  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123
5 4.07
3 2.44
39 31.71
8 6.50
18 14.63
50 40.65
73 59.35%
3  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 13
2 15.38
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
4  โรงเรียนเชียงรากน้อย 684
78 11.40
28 4.09
157 22.95
23 3.36
28 4.09
370 54.09
314 45.91%
5  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 34
4 11.76
0 0.00
11 32.35
0 0.00
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
6  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 808
110 13.61
55 6.81
185 22.90
0 0.00
0 0.00
458 56.68
350 43.32%
7  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 118
5 4.24
14 11.86
10 8.47
12 10.17
10 8.47
67 56.78
51 43.22%
8  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 42
6 14.29
0 0.00
11 26.19
0 0.00
1 2.38
24 57.14
18 42.86%
9  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 89
12 13.48
8 8.99
14 15.73
4 4.49
0 0.00
51 57.30
38 42.70%
10  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 113
16 14.16
0 0.00
29 25.66
0 0.00
0 0.00
68 60.18
45 39.82%
11  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 33
5 15.15
1 3.03
5 15.15
1 3.03
1 3.03
20 60.61
13 39.39%
12  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 97
17 17.53
0 0.00
21 21.65
0 0.00
0 0.00
59 60.82
38 39.18%
13  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 105
4 3.81
2 1.90
35 33.33
0 0.00
0 0.00
64 60.95
41 39.05%
14  โรงเรียนวัดเชิงเลน 288
17 5.90
19 6.60
76 26.39
0 0.00
0 0.00
176 61.11
112 38.89%
15  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 147
12 8.16
2 1.36
35 23.81
8 5.44
0 0.00
90 61.22
57 38.78%
16  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 137
9 6.57
12 8.76
27 19.71
5 3.65
0 0.00
84 61.31
53 38.69%
17  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 144
13 9.03
15 10.42
10 6.94
13 9.03
4 2.78
89 61.81
55 38.19%
18  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 75
6 8.00
5 6.67
4 5.33
3 4.00
10 13.33
47 62.67
28 37.33%
19  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 73
5 6.85
2 2.74
14 19.18
6 8.22
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
20  โรงเรียนศรีบางไทร 270
16 5.93
4 1.48
32 11.85
22 8.15
25 9.26
171 63.33
99 36.67%
21  โรงเรียนวัดสามเพลง 75
3 4.00
4 5.33
20 26.67
0 0.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
22  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 583
44 7.55
25 4.29
91 15.61
28 4.80
15 2.57
380 65.18
203 34.82%
23  โรงเรียนวัดสามเรือน 69
6 8.70
3 4.35
8 11.59
3 4.35
4 5.80
45 65.22
24 34.78%
24  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35
5 14.29
0 0.00
5 14.29
1 2.86
1 2.86
23 65.71
12 34.29%
25  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 359
23 6.41
15 4.18
43 11.98
20 5.57
20 5.57
238 66.30
121 33.70%
26  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 58
1 1.72
2 3.45
15 25.86
1 1.72
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
27  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 43
4 9.30
4 9.30
4 9.30
1 2.33
1 2.33
29 67.44
14 32.56%
28  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 40
3 7.50
5 12.50
0 0.00
2 5.00
3 7.50
27 67.50
13 32.50%
29  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 50
7 14.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
30  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 245
37 15.10
16 6.53
15 6.12
10 4.08
0 0.00
167 68.16
78 31.84%
31  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 226
23 10.18
8 3.54
38 16.81
1 0.44
0 0.00
156 69.03
70 30.97%
32  โรงเรียนวัดโพธิ์ 42
4 9.52
1 2.38
7 16.67
0 0.00
1 2.38
29 69.05
13 30.95%
33  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118
8 6.78
4 3.39
23 19.49
0 0.00
1 0.85
82 69.49
36 30.51%
34  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 63
6 9.52
3 4.76
8 12.70
2 3.17
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
35  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 130
3 2.31
4 3.08
10 7.69
13 10.00
9 6.92
91 70.00
39 30.00%
36  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 339
25 7.37
10 2.95
58 17.11
8 2.36
0 0.00
238 70.21
101 29.79%
37  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 206
11 5.34
9 4.37
29 14.08
10 4.85
2 0.97
145 70.39
61 29.61%
38  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61
4 6.56
3 4.92
11 18.03
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
39  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 65
9 13.85
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
40  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 582
15 2.58
1 0.17
103 17.70
21 3.61
30 5.15
412 70.79
170 29.21%
41  โรงเรียนวัดโพธิ์ 134
5 3.73
5 3.73
20 14.93
9 6.72
0 0.00
95 70.90
39 29.10%
42  โรงเรียนวัดยม 162
27 16.67
3 1.85
17 10.49
0 0.00
0 0.00
115 70.99
47 29.01%
43  โรงเรียนโคกตาพรหม 66
2 3.03
5 7.58
12 18.18
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
44  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 233
11 4.72
4 1.72
42 18.03
8 3.43
2 0.86
166 71.24
67 28.76%
45  โรงเรียนบางไทร 144
5 3.47
3 2.08
33 22.92
0 0.00
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
46  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 352
15 4.26
10 2.84
54 15.34
21 5.97
0 0.00
252 71.59
100 28.41%
47  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 142
8 5.63
0 0.00
29 20.42
0 0.00
3 2.11
102 71.83
40 28.17%
48  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 97
1 1.03
4 4.12
22 22.68
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
49  โรงเรียนวิทยานนท์ 231
29 12.55
6 2.60
29 12.55
0 0.00
0 0.00
167 72.29
64 27.71%
50  โรงเรียนวัดแจ้ง 77
4 5.19
2 2.60
15 19.48
0 0.00
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
51  โรงเรียนวัดบ้านแค 170
19 11.18
0 0.00
27 15.88
0 0.00
0 0.00
124 72.94
46 27.06%
52  โรงเรียนวัดกระแชง 122
8 6.56
3 2.46
20 16.39
2 1.64
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
53  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 137
5 3.65
7 5.11
17 12.41
8 5.84
0 0.00
100 72.99
37 27.01%
54  โรงเรียนวัดกลาง 89
2 2.25
2 2.25
16 17.98
3 3.37
1 1.12
65 73.03
24 26.97%
55  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 41
5 12.20
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
56  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 71
3 4.23
2 2.82
11 15.49
2 2.82
1 1.41
52 73.24
19 26.76%
57  โรงเรียนวัดเชิงท่า 88
16 18.18
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
58  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 150
10 6.67
1 0.67
28 18.67
0 0.00
0 0.00
111 74.00
39 26.00%
59  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 54
1 1.85
2 3.70
9 16.67
2 3.70
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
60  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 31
3 9.68
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
61  โรงเรียนวัดทำใหม่ 70
2 2.86
4 5.71
11 15.71
1 1.43
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
62  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51
5 9.80
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
63  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 55
2 3.64
3 5.45
4 7.27
2 3.64
3 5.45
41 74.55
14 25.45%
64  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 59
2 3.39
2 3.39
8 13.56
3 5.08
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
65  โรงเรียนวัดสง่างาม 94
13 13.83
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
66  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 118
2 1.69
6 5.08
18 15.25
2 1.69
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
67  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 153
9 5.88
4 2.61
23 15.03
0 0.00
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
68  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 153
7 4.58
2 1.31
21 13.73
6 3.92
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
69  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 151
12 7.95
4 2.65
14 9.27
5 3.31
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
70  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 132
8 6.06
1 0.76
15 11.36
6 4.55
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
71  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 329
16 4.86
12 3.65
20 6.08
15 4.56
11 3.34
255 77.51
74 22.49%
72  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 89
0 0.00
0 0.00
17 19.10
1 1.12
2 2.25
69 77.53
20 22.47%
73  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 135
8 5.93
4 2.96
13 9.63
1 0.74
4 2.96
105 77.78
30 22.22%
74  โรงเรียนวัดโบสถ์ 122
6 4.92
0 0.00
17 13.93
4 3.28
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
75  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 417
40 9.59
10 2.40
35 8.39
7 1.68
0 0.00
325 77.94
92 22.06%
76  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 41
4 9.76
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
77  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 23
0 0.00
1 4.35
3 13.04
0 0.00
1 4.35
18 78.26
5 21.74%
78  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 106
5 4.72
5 4.72
7 6.60
6 5.66
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
79  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 80
10 12.50
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
80  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 57
7 12.28
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
81  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62
3 4.84
0 0.00
9 14.52
1 1.61
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
82  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 62
3 4.84
0 0.00
9 14.52
0 0.00
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
83  โรงเรียนวัดวังชะโด 82
7 8.54
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
84  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 415
14 3.37
21 5.06
51 12.29
0 0.00
0 0.00
329 79.28
86 20.72%
85  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 125
7 5.60
7 5.60
10 8.00
1 0.80
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
86  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 157
4 2.55
6 3.82
20 12.74
1 0.64
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
87  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 235
10 4.26
11 4.68
10 4.26
8 3.40
7 2.98
189 80.43
46 19.57%
88  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 72
2 2.78
3 4.17
7 9.72
1 1.39
1 1.39
58 80.56
14 19.44%
89  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 84
5 5.95
2 2.38
7 8.33
2 2.38
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
90  โรงเรียนวัดสุนทราราม 100
8 8.00
6 6.00
4 4.00
0 0.00
1 1.00
81 81.00
19 19.00%
91  โรงเรียนวัดทางยาว 95
1 1.05
4 4.21
9 9.47
1 1.05
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
92  โรงเรียนรอซีดี 261
11 4.21
4 1.53
14 5.36
13 4.98
7 2.68
212 81.23
49 18.77%
93  โรงเรียนวัดบางบาล 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
0 0.00
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
94  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 16
0 0.00
1 6.25
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
95  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 80
4 5.00
3 3.75
6 7.50
2 2.50
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
96  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
3 11.11
22 81.48
5 18.52%
97  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
98  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 56
4 7.14
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
99  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 68
4 5.88
2 2.94
2 2.94
4 5.88
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
100  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 222
8 3.60
0 0.00
20 9.01
2 0.90
9 4.05
183 82.43
39 17.57%
101  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 52
0 0.00
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
102  โรงเรียนคชเวกวิทยา 58
3 5.17
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
103  โรงเรียนวัดคู้สลอด 102
5 4.90
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
104  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
105  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 171
6 3.51
4 2.34
17 9.94
0 0.00
0 0.00
144 84.21
27 15.79%
106  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 97
7 7.22
0 0.00
6 6.19
2 2.06
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
107  โรงเรียนวัดสนามไชย 136
5 3.68
1 0.74
13 9.56
2 1.47
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
108  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
109  โรงเรียนคอตัน 85
2 2.35
0 0.00
11 12.94
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
110  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 46
0 0.00
3 6.52
2 4.35
2 4.35
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
111  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 60
2 3.33
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
112  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 67
2 2.99
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
113  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
114  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 70
0 0.00
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
115  โรงเรียนวัดหัวเวียง 99
0 0.00
0 0.00
14 14.14
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
116  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 85
6 7.06
1 1.18
5 5.88
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
117  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 146
10 6.85
0 0.00
10 6.85
0 0.00
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
118  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 117
2 1.71
0 0.00
14 11.97
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
119  โรงเรียนวัดลาดระโหง 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
0 0.00
4 6.06
57 86.36
9 13.64%
120  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 148
2 1.35
0 0.00
18 12.16
0 0.00
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
121  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 83
6 7.23
1 1.20
3 3.61
1 1.20
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
122  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
2 2.86
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
123  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 531
18 3.39
6 1.13
38 7.16
4 0.75
2 0.38
463 87.19
68 12.81%
124  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 142
10 7.04
0 0.00
7 4.93
0 0.00
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
125  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 260
22 8.46
0 0.00
9 3.46
0 0.00
0 0.00
229 88.08
31 11.92%
126  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 76
0 0.00
0 0.00
8 10.53
1 1.32
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
127  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 203
12 5.91
0 0.00
12 5.91
0 0.00
0 0.00
179 88.18
24 11.82%
128  โรงเรียนวัดเทพมงคล 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
129  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 124
0 0.00
0 0.00
13 10.48
0 0.00
1 0.81
110 88.71
14 11.29%
130  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 125
1 0.80
3 2.40
9 7.20
1 0.80
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
131  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 54
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
132  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
133  โรงเรียนวัดบางเคียน 154
5 3.25
4 2.60
5 3.25
2 1.30
1 0.65
137 88.96
17 11.04%
134  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 64
3 4.69
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
135  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 245
0 0.00
0 0.00
25 10.20
1 0.41
0 0.00
219 89.39
26 10.61%
136  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 114
5 4.39
1 0.88
6 5.26
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
137  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 57
0 0.00
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
138  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 309
6 1.94
6 1.94
7 2.27
6 1.94
6 1.94
278 89.97
31 10.03%
139  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
140  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 63
3 4.76
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
141  โรงเรียนวัดปราสาททอง 63
2 3.17
2 3.17
1 1.59
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
142  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
143  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
144  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 92
0 0.00
1 1.09
7 7.61
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
145  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
146  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
21 91.30
2 8.70%
147  โรงเรียนวัดไทรน้อย 24
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
148  โรงเรียนวัดขวิด 110
0 0.00
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
149  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 53
0 0.00
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
150  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
151  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 46
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
152  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 111
0 0.00
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
153  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 147
2 1.36
0 0.00
6 4.08
0 0.00
1 0.68
138 93.88
9 6.12%
154  โรงเรียนวัดบ้านแพน 394
7 1.78
3 0.76
9 2.28
3 0.76
0 0.00
372 94.42
22 5.58%
155  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 134
0 0.00
0 0.00
5 3.73
0 0.00
1 0.75
128 95.52
6 4.48%
156  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 163
2 1.23
1 0.61
4 2.45
0 0.00
0 0.00
156 95.71
7 4.29%
157  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
158  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 148
0 0.00
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
147 99.32
1 0.68%

 

จำนวนนักเรียน  20,576 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,213 5.90
เตี้ย  555 2.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,573 12.50
ผอมและเตี้ย  422 2.05
อ้วนและเตี้ย  263 1.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,550 75.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,026 คน


24.43%


Powered By www.thaieducation.net