ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 57 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.07
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 26
15 57.69
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
7 26.92
19 73.08%
2  โรงเรียนวัดนาบุญ 361
29 8.03
28 7.76
59 16.34
6 1.66
58 16.07
181 50.14
180 49.86%
3  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 301
22 7.31
15 4.98
55 18.27
11 3.65
28 9.30
170 56.48
131 43.52%
4  โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง 161
14 8.70
14 8.70
14 8.70
18 11.18
9 5.59
92 57.14
69 42.86%
5  โรงเรียนวัดธัญญะผล 217
20 9.22
21 9.68
13 5.99
21 9.68
13 5.99
129 59.45
88 40.55%
6  โรงเรียนวัดปทุมนายก 191
4 2.09
6 3.14
30 15.71
10 5.24
22 11.52
119 62.30
72 37.70%
7  โรงเรียนวัดสุวรรณ 226
12 5.31
9 3.98
38 16.81
13 5.75
7 3.10
147 65.04
79 34.96%
8  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 358
47 13.13
22 6.15
56 15.64
0 0.00
0 0.00
233 65.08
125 34.92%
9  โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 77
9 11.69
0 0.00
11 14.29
6 7.79
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
10  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 57
4 7.02
3 5.26
10 17.54
2 3.51
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
11  โรงเรียนทองพูลอุทิศ 372
16 4.30
15 4.03
69 18.55
13 3.49
8 2.15
251 67.47
121 32.53%
12  โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 103
4 3.88
11 10.68
13 12.62
4 3.88
0 0.00
71 68.93
32 31.07%
13  โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา 52
6 11.54
1 1.92
8 15.38
1 1.92
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
14  โรงเรียนศาลาลอย 66
2 3.03
5 7.58
11 16.67
2 3.03
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
15  โรงเรียนวัดพวงแก้ว 169
13 7.69
3 1.78
32 18.93
1 0.59
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
16  โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 90
12 13.33
6 6.67
8 8.89
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
17  โรงเรียนวัดแสงมณี 66
5 7.58
4 6.06
3 4.55
7 10.61
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
18  โรงเรียนวัดอดิศร 72
4 5.56
0 0.00
14 19.44
2 2.78
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
19  โรงเรียนวัดลานนา 110
3 2.73
6 5.45
21 19.09
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
20  โรงเรียนวัดโปรยฝน 203
6 2.96
20 9.85
29 14.29
0 0.00
0 0.00
148 72.91
55 27.09%
21  โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 135
8 5.93
2 1.48
24 17.78
2 1.48
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
22  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1053
48 4.56
27 2.56
184 17.47
3 0.28
1 0.09
790 75.02
263 24.98%
23  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 417
21 5.04
18 4.32
39 9.35
14 3.36
11 2.64
314 75.30
103 24.70%
24  โรงเรียนชุมชนบึงบา 821
20 2.44
5 0.61
159 19.37
2 0.24
0 0.00
635 77.34
186 22.66%
25  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 472
17 3.60
15 3.18
21 4.45
22 4.66
22 4.66
375 79.45
97 20.55%
26  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 167
2 1.20
4 2.40
28 16.77
0 0.00
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
27  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 527
17 3.23
13 2.47
23 4.36
32 6.07
22 4.17
420 79.70
107 20.30%
28  โรงเรียนวัดโสภณาราม 143
7 4.90
1 0.70
21 14.69
0 0.00
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
29  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 189
4 2.12
2 1.06
28 14.81
3 1.59
1 0.53
151 79.89
38 20.11%
30  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 106
11 10.38
0 0.00
10 9.43
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
31  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 919
57 6.20
22 2.39
99 10.77
4 0.44
0 0.00
737 80.20
182 19.80%
32  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 159
5 3.14
3 1.89
23 14.47
0 0.00
0 0.00
128 80.50
31 19.50%
33  โรงเรียนวัดทศทิศ 166
9 5.42
1 0.60
22 13.25
0 0.00
0 0.00
134 80.72
32 19.28%
34  โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน 188
9 4.79
8 4.26
9 4.79
4 2.13
3 1.60
155 82.45
33 17.55%
35  โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 519
19 3.66
22 4.24
17 3.28
15 2.89
18 3.47
428 82.47
91 17.53%
36  โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 225
7 3.11
4 1.78
28 12.44
0 0.00
0 0.00
186 82.67
39 17.33%
37  โรงเรียนวัดสระบัว 477
16 3.35
3 0.63
60 12.58
2 0.42
1 0.21
395 82.81
82 17.19%
38  โรงเรียนวัดพืชอุดม 148
5 3.38
5 3.38
15 10.14
0 0.00
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
39  โรงเรียนวัดนิเทศน์ 68
3 4.41
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
40  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 438
10 2.28
18 4.11
38 8.68
2 0.46
2 0.46
368 84.02
70 15.98%
41  โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 111
4 3.60
2 1.80
9 8.11
1 0.90
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
42  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 100
2 2.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
43  โรงเรียนกลางคลองสิบ 202
8 3.96
0 0.00
16 7.92
0 0.00
0 0.00
178 88.12
24 11.88%
44  โรงเรียนวัดเกตุประภา 614
10 1.63
10 1.63
28 4.56
10 1.63
10 1.63
546 88.93
68 11.07%
45  โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ 184
8 4.35
0 0.00
9 4.89
0 0.00
1 0.54
166 90.22
18 9.78%
46  โรงเรียนวัดคลองชัน 718
23 3.20
9 1.25
28 3.90
0 0.00
0 0.00
658 91.64
60 8.36%
47  โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 184
4 2.17
1 0.54
10 5.43
0 0.00
0 0.00
169 91.85
15 8.15%
48  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 213
5 2.35
6 2.82
5 2.35
1 0.47
0 0.00
196 92.02
17 7.98%
49  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1397
30 2.15
25 1.79
28 2.00
14 1.00
11 0.79
1289 92.27
108 7.73%
50  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 273
3 1.10
5 1.83
7 2.56
3 1.10
3 1.10
252 92.31
21 7.69%
51  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 343
3 0.87
0 0.00
21 6.12
0 0.00
0 0.00
319 93.00
24 7.00%
52  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
53  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 136
1 0.74
0 0.00
4 2.94
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
54  โรงเรียนร่วมจิตประสาท 178
0 0.00
0 0.00
4 2.25
0 0.00
0 0.00
174 97.75
4 2.25%
55  โรงเรียนวัดขุมแก้ว 263
1 0.38
1 0.38
2 0.76
0 0.00
0 0.00
259 98.48
4 1.52%
56  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
57  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,572 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  646 4.15
เตี้ย  426 2.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,532 9.84
ผอมและเตี้ย  251 1.61
อ้วนและเตี้ย  251 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,466 80.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,106 คน


19.95%


Powered By www.thaieducation.net