ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 165 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.66
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 9
4 44.44
0 0.00
5 55.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 67
15 22.39
15 22.39
10 14.93
13 19.40
14 20.90
0 0.00
67 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสามขา 85
22 25.88
19 22.35
24 28.24
12 14.12
2 2.35
6 7.06
79 92.94%
4  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 85
10 11.76
7 8.24
14 16.47
12 14.12
11 12.94
31 36.47
54 63.53%
5  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 60
13 21.67
8 13.33
12 20.00
4 6.67
1 1.67
22 36.67
38 63.33%
6  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 46
0 0.00
4 8.70
11 23.91
8 17.39
6 13.04
17 36.96
29 63.04%
7  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 86
7 8.14
7 8.14
11 12.79
13 15.12
16 18.60
32 37.21
54 62.79%
8  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 49
8 16.33
6 12.24
14 28.57
2 4.08
0 0.00
19 38.78
30 61.22%
9  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 197
17 8.63
8 4.06
30 15.23
25 12.69
38 19.29
79 40.10
118 59.90%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 751
88 11.72
42 5.59
85 11.32
130 17.31
94 12.52
312 41.54
439 58.46%
11  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 65
4 6.15
7 10.77
9 13.85
16 24.62
0 0.00
29 44.62
36 55.38%
12  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 149
30 20.13
21 14.09
14 9.40
14 9.40
2 1.34
68 45.64
81 54.36%
13  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 118
14 11.86
11 9.32
26 22.03
8 6.78
4 3.39
55 46.61
63 53.39%
14  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 67
11 16.42
3 4.48
16 23.88
2 2.99
2 2.99
33 49.25
34 50.75%
15  โรงเรียนบ้านชุมนาก 113
23 20.35
10 8.85
16 14.16
4 3.54
0 0.00
60 53.10
53 46.90%
16  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 173
28 16.18
17 9.83
35 20.23
0 0.00
0 0.00
93 53.76
80 46.24%
17  โรงเรียนบ้านชายเคือง 150
13 8.67
14 9.33
26 17.33
15 10.00
0 0.00
82 54.67
68 45.33%
18  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 39
4 10.26
0 0.00
8 20.51
0 0.00
5 12.82
22 56.41
17 43.59%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 85
9 10.59
2 2.35
15 17.65
2 2.35
9 10.59
48 56.47
37 43.53%
20  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 12
1 8.33
0 0.00
4 33.33
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
21  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 120
13 10.83
14 11.67
11 9.17
9 7.50
3 2.50
70 58.33
50 41.67%
22  โรงเรียนบ้านหนองโมก 72
6 8.33
4 5.56
8 11.11
7 9.72
5 6.94
42 58.33
30 41.67%
23  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 25
1 4.00
2 8.00
6 24.00
1 4.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
24  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 67
5 7.46
3 4.48
17 25.37
1 1.49
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
25  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 88
14 15.91
4 4.55
15 17.05
1 1.14
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
26  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 50
10 20.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
27  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 133
12 9.02
14 10.53
24 18.05
0 0.00
0 0.00
83 62.41
50 37.59%
28  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 67
5 7.46
0 0.00
12 17.91
2 2.99
5 7.46
43 64.18
24 35.82%
29  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 267
29 10.86
18 6.74
42 15.73
6 2.25
0 0.00
172 64.42
95 35.58%
30  โรงเรียนบ้านปางลับแล 37
4 10.81
0 0.00
9 24.32
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
31  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 588
26 4.42
41 6.97
85 14.46
21 3.57
33 5.61
382 64.97
206 35.03%
32  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 46
5 10.87
7 15.22
4 8.70
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
33  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 104
8 7.69
16 15.38
12 11.54
0 0.00
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
34  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 70
9 12.86
2 2.86
13 18.57
0 0.00
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
35  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 60
5 8.33
5 8.33
5 8.33
3 5.00
2 3.33
40 66.67
20 33.33%
36  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 142
9 6.34
1 0.70
17 11.97
10 7.04
10 7.04
95 66.90
47 33.10%
37  โรงเรียนบ้านช่องลม 55
5 9.09
3 5.45
9 16.36
0 0.00
1 1.82
37 67.27
18 32.73%
38  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 80
13 16.25
1 1.25
11 13.75
1 1.25
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
39  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 165
10 6.06
7 4.24
15 9.09
10 6.06
10 6.06
113 68.48
52 31.52%
40  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 65
4 6.15
4 6.15
11 16.92
1 1.54
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
41  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 222
14 6.31
10 4.50
22 9.91
16 7.21
5 2.25
155 69.82
67 30.18%
42  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 135
13 9.63
7 5.19
9 6.67
5 3.70
6 4.44
95 70.37
40 29.63%
43  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 125
3 2.40
7 5.60
17 13.60
6 4.80
4 3.20
88 70.40
37 29.60%
44  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 132
7 5.30
24 18.18
7 5.30
1 0.76
0 0.00
93 70.45
39 29.55%
45  โรงเรียนบ้านดงเย็น 82
6 7.32
9 10.98
6 7.32
3 3.66
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
46  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 123
9 7.32
4 3.25
23 18.70
0 0.00
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
47  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 55
6 10.91
4 7.27
6 10.91
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
48  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 42
7 16.67
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
49  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 112
15 13.39
6 5.36
9 8.04
2 1.79
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
50  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 95
8 8.42
3 3.16
10 10.53
6 6.32
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
51  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 51
6 11.76
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
52  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 142
10 7.04
6 4.23
17 11.97
2 1.41
3 2.11
104 73.24
38 26.76%
53  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 98
17 17.35
0 0.00
9 9.18
0 0.00
0 0.00
72 73.47
26 26.53%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 185
11 5.95
9 4.86
29 15.68
0 0.00
0 0.00
136 73.51
49 26.49%
55  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 136
13 9.56
5 3.68
4 2.94
8 5.88
6 4.41
100 73.53
36 26.47%
56  โรงเรียนบ้านคลองเตย 121
6 4.96
0 0.00
26 21.49
0 0.00
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
57  โรงเรียนบ้านบึงลาด 53
1 1.89
1 1.89
11 20.75
1 1.89
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
58  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 165
10 6.06
2 1.21
29 17.58
2 1.21
0 0.00
122 73.94
43 26.06%
59  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 129
15 11.63
9 6.98
9 6.98
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
60  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 96
19 19.79
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
61  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 184
17 9.24
0 0.00
29 15.76
0 0.00
0 0.00
138 75.00
46 25.00%
62  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 60
0 0.00
0 0.00
15 25.00
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
63  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 84
8 9.52
4 4.76
8 9.52
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
64  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 59
5 8.47
3 5.08
6 10.17
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
65  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 215
7 3.26
7 3.26
33 15.35
0 0.00
4 1.86
164 76.28
51 23.72%
66  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 144
5 3.47
1 0.69
27 18.75
1 0.69
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
67  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 56
5 8.93
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
68  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 82
3 3.66
0 0.00
12 14.63
3 3.66
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
69  โรงเรียนบ้านวังพลับ 93
6 6.45
2 2.15
13 13.98
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
70  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 124
5 4.03
0 0.00
22 17.74
0 0.00
1 0.81
96 77.42
28 22.58%
71  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 40
0 0.00
0 0.00
7 17.50
2 5.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
72  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 91
5 5.49
5 5.49
10 10.99
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
73  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 73
0 0.00
0 0.00
14 19.18
2 2.74
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
74  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 129
11 8.53
4 3.10
11 8.53
2 1.55
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
75  โรงเรียนบ้านหนองจอก 134
7 5.22
4 2.99
18 13.43
0 0.00
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
76  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 56
4 7.14
3 5.36
5 8.93
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
77  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 201
9 4.48
0 0.00
34 16.92
0 0.00
0 0.00
158 78.61
43 21.39%
78  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 47
4 8.51
1 2.13
4 8.51
0 0.00
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
79  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 127
4 3.15
6 4.72
12 9.45
0 0.00
5 3.94
100 78.74
27 21.26%
80  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 101
3 2.97
3 2.97
15 14.85
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
81  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 107
4 3.74
1 0.93
16 14.95
1 0.93
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
82  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 214
4 1.87
7 3.27
33 15.42
0 0.00
0 0.00
170 79.44
44 20.56%
83  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 103
8 7.77
2 1.94
10 9.71
1 0.97
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
84  โรงเรียนบ้านนิคม 45
1 2.22
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
85  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 40
0 0.00
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
86  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 146
8 5.48
0 0.00
21 14.38
0 0.00
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
87  โรงเรียนบ้านวังบัว 202
16 7.92
0 0.00
24 11.88
0 0.00
0 0.00
162 80.20
40 19.80%
88  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 117
2 1.71
3 2.56
15 12.82
3 2.56
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
89  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 109
9 8.26
2 1.83
8 7.34
2 1.83
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
90  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 142
4 2.82
7 4.93
16 11.27
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
91  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 53
2 3.77
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
92  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 80
2 2.50
0 0.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
93  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 160
5 3.13
0 0.00
22 13.75
3 1.88
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
94  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 43
0 0.00
1 2.33
5 11.63
1 2.33
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
95  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 86
8 9.30
6 6.98
1 1.16
0 0.00
1 1.16
70 81.40
16 18.60%
96  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 100
6 6.00
2 2.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
97  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 167
4 2.40
3 1.80
15 8.98
2 1.20
6 3.59
137 82.04
30 17.96%
98  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 78
1 1.28
1 1.28
11 14.10
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
99  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 84
6 7.14
6 7.14
3 3.57
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
100  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 124
6 4.84
2 1.61
9 7.26
1 0.81
4 3.23
102 82.26
22 17.74%
101  โรงเรียนบ้านหนองหิน 79
4 5.06
2 2.53
7 8.86
1 1.27
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
102  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 113
2 1.77
2 1.77
13 11.50
2 1.77
1 0.88
93 82.30
20 17.70%
103  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 125
14 11.20
0 0.00
6 4.80
2 1.60
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
104  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 115
4 3.48
8 6.96
4 3.48
3 2.61
1 0.87
95 82.61
20 17.39%
105  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 184
6 3.26
7 3.80
16 8.70
2 1.09
1 0.54
152 82.61
32 17.39%
106  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 138
7 5.07
5 3.62
12 8.70
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 75
1 1.33
0 0.00
6 8.00
6 8.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
108  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 52
3 5.77
0 0.00
5 9.62
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
109  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
110  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 99
1 1.01
0 0.00
14 14.14
2 2.02
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
111  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 35
0 0.00
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
112  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
113  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 131
0 0.00
1 0.76
20 15.27
0 0.00
1 0.76
109 83.21
22 16.79%
114  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 12
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
115  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
116  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 150
6 4.00
5 3.33
7 4.67
2 1.33
5 3.33
125 83.33
25 16.67%
117  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 145
10 6.90
2 1.38
12 8.28
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
118  โรงเรียนบ้านคลองยาง 49
2 4.08
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
119  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 99
2 2.02
4 4.04
10 10.10
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
120  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 168
6 3.57
1 0.60
20 11.90
0 0.00
0 0.00
141 83.93
27 16.07%
121  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 256
14 5.47
3 1.17
24 9.38
0 0.00
0 0.00
215 83.98
41 16.02%
122  โรงเรียนบ้านสามเรือน 108
0 0.00
3 2.78
13 12.04
1 0.93
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
123  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 83
10 12.05
2 2.41
1 1.20
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
124  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 128
1 0.78
5 3.91
14 10.94
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
125  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 131
6 4.58
1 0.76
13 9.92
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
126  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
1 3.03
1 3.03
28 84.85
5 15.15%
127  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 206
12 5.83
0 0.00
19 9.22
0 0.00
0 0.00
175 84.95
31 15.05%
128  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 54
0 0.00
2 3.70
6 11.11
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
129  โรงเรียนบ้านหัวรัง 151
12 7.95
5 3.31
4 2.65
0 0.00
1 0.66
129 85.43
22 14.57%
130  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 147
6 4.08
0 0.00
15 10.20
0 0.00
0 0.00
126 85.71
21 14.29%
131  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 50
1 2.00
1 2.00
3 6.00
1 2.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00%
132  โรงเรียนบ้านพัดโบก 152
1 0.66
1 0.66
15 9.87
4 2.63
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
133  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 152
10 6.58
2 1.32
7 4.61
2 1.32
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
134  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 66
2 3.03
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
135  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 125
0 0.00
3 2.40
10 8.00
4 3.20
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
136  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 69
0 0.00
0 0.00
6 8.70
1 1.45
2 2.90
60 86.96
9 13.04%
137  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 92
3 3.26
3 3.26
2 2.17
3 3.26
1 1.09
80 86.96
12 13.04%
138  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 131
10 7.63
0 0.00
7 5.34
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
139  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 108
7 6.48
4 3.70
3 2.78
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
140  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
141  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 88
4 4.55
2 2.27
3 3.41
2 2.27
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
142  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 102
2 1.96
0 0.00
10 9.80
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
143  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 70
4 5.71
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
144  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
145  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 115
3 2.61
1 0.87
8 6.96
0 0.00
1 0.87
102 88.70
13 11.30%
146  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 127
0 0.00
0 0.00
13 10.24
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
147  โรงเรียนบ้านรังแถว 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
148  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 71
4 5.63
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
149  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
150  โรงเรียนบ้านคลองขุด 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.69
1 1.92
47 90.38
5 9.62%
151  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
152  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 188
7 3.72
0 0.00
11 5.85
0 0.00
0 0.00
170 90.43
18 9.57%
153  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 86
3 3.49
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
154  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 100
1 1.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
155  โรงเรียนบ้านหนองบอน 112
0 0.00
0 0.00
8 7.14
2 1.79
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
156  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
4 7.14
51 91.07
5 8.93%
157  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 115
1 0.87
0 0.00
9 7.83
0 0.00
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
158  โรงเรียนบ้านช้างคับ 84
1 1.19
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
159  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 73
2 2.74
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
160  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
161  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 166
3 1.81
4 2.41
6 3.61
0 0.00
0 0.00
153 92.17
13 7.83%
162  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 224
2 0.89
8 3.57
2 0.89
0 0.00
0 0.00
212 94.64
12 5.36%
163  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
164  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,695 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,128 6.37
เตี้ย  638 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,006 11.34
ผอมและเตี้ย  482 2.72
อ้วนและเตี้ย  342 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,099 74.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,596 คน


25.97%


Powered By www.thaieducation.net