ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 37 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 221
14 6.33
15 6.79
44 19.91
29 13.12
59 26.70
60 27.15
161 72.85%
2  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 258
21 8.14
21 8.14
59 22.87
11 4.26
32 12.40
114 44.19
144 55.81%
3  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 420
23 5.48
15 3.57
142 33.81
8 1.90
29 6.90
203 48.33
217 51.67%
4  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 702
47 6.70
28 3.99
167 23.79
13 1.85
91 12.96
356 50.71
346 49.29%
5  โรงเรียนประถมนนทรี 361
29 8.03
46 12.74
91 25.21
3 0.83
1 0.28
191 52.91
170 47.09%
6  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 658
14 2.13
11 1.67
125 19.00
25 3.80
75 11.40
408 62.01
250 37.99%
7  โรงเรียนดาราคาม 324
7 2.16
2 0.62
68 20.99
9 2.78
36 11.11
202 62.35
122 37.65%
8  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 782
51 6.52
22 2.81
154 19.69
28 3.58
29 3.71
498 63.68
284 36.32%
9  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 659
46 6.98
12 1.82
53 8.04
53 8.04
59 8.95
436 66.16
223 33.84%
10  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 483
48 9.94
21 4.35
91 18.84
2 0.41
0 0.00
321 66.46
162 33.54%
11  โรงเรียนพญาไท 1757
123 7.00
63 3.59
85 4.84
123 7.00
148 8.42
1215 69.15
542 30.85%
12  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1214
53 4.37
77 6.34
197 16.23
21 1.73
18 1.48
848 69.85
366 30.15%
13  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 175
0 0.00
1 0.57
51 29.14
0 0.00
0 0.00
123 70.29
52 29.71%
14  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1017
91 8.95
86 8.46
96 9.44
0 0.00
0 0.00
744 73.16
273 26.84%
15  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1367
50 3.66
35 2.56
90 6.58
70 5.12
115 8.41
1007 73.66
360 26.34%
16  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 916
31 3.38
10 1.09
179 19.54
9 0.98
9 0.98
678 74.02
238 25.98%
17  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1315
58 4.41
43 3.27
227 17.26
4 0.30
2 0.15
981 74.60
334 25.40%
18  โรงเรียนวัดโสมนัส 312
10 3.21
10 3.21
31 9.94
17 5.45
9 2.88
235 75.32
77 24.68%
19  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1574
88 5.59
19 1.21
271 17.22
1 0.06
1 0.06
1194 75.86
380 24.14%
20  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 696
29 4.17
8 1.15
123 17.67
7 1.01
0 0.00
529 76.01
167 23.99%
21  โรงเรียนวัดหนัง 499
18 3.61
6 1.20
95 19.04
0 0.00
0 0.00
380 76.15
119 23.85%
22  โรงเรียนวัดนาคปรก 213
5 2.35
5 2.35
38 17.84
0 0.00
1 0.47
164 77.00
49 23.00%
23  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 432
18 4.17
6 1.39
71 16.44
2 0.46
0 0.00
335 77.55
97 22.45%
24  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 747
12 1.61
26 3.48
111 14.86
3 0.40
0 0.00
595 79.65
152 20.35%
25  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 648
26 4.01
15 2.31
75 11.57
13 2.01
2 0.31
517 79.78
131 20.22%
26  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 357
11 3.08
11 3.08
40 11.20
4 1.12
3 0.84
288 80.67
69 19.33%
27  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 490
26 5.31
18 3.67
15 3.06
14 2.86
19 3.88
398 81.22
92 18.78%
28  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 552
33 5.98
21 3.80
24 4.35
10 1.81
5 0.91
459 83.15
93 16.85%
29  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 126
5 3.97
0 0.00
6 4.76
0 0.00
6 4.76
109 86.51
17 13.49%
30  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 183
5 2.73
2 1.09
13 7.10
0 0.00
0 0.00
163 89.07
20 10.93%
31  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 252
0 0.00
1 0.40
22 8.73
0 0.00
1 0.40
228 90.48
24 9.52%
32  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1121
37 3.30
17 1.52
33 2.94
4 0.36
15 1.34
1015 90.54
106 9.46%
33  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 396
9 2.27
5 1.26
9 2.27
4 1.01
4 1.01
365 92.17
31 7.83%
34  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 614
10 1.63
0 0.00
26 4.23
0 0.00
0 0.00
578 94.14
36 5.86%
35  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 268
0 0.00
0 0.00
7 2.61
0 0.00
0 0.00
261 97.39
7 2.61%
36  โรงเรียนราชวินิต 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
37  โรงเรียนวัดด่าน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,109 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,048 4.74
เตี้ย  678 3.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,929 13.25
ผอมและเตี้ย  487 2.20
อ้วนและเตี้ย  769 3.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,198 73.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,911 คน


26.74%


Powered By www.thaieducation.net