ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 75 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 145
46 31.72
48 33.10
0 0.00
51 35.17
0 0.00
0 0.00
145 100.00%
2  โรงเรียนบ้านจูโวะ 206
41 19.90
37 17.96
21 10.19
44 21.36
43 20.87
20 9.71
186 90.29%
3  โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 92
25 27.17
25 27.17
12 13.04
13 14.13
8 8.70
9 9.78
83 90.22%
4  โรงเรียนบ้านนิบง 174
66 37.93
49 28.16
4 2.30
37 21.26
0 0.00
18 10.34
156 89.66%
5  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 300
72 24.00
63 21.00
14 4.67
110 36.67
7 2.33
34 11.33
266 88.67%
6  โรงเรียนบ้านไอกรอส 205
67 32.68
53 25.85
2 0.98
51 24.88
0 0.00
32 15.61
173 84.39%
7  โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 245
82 33.47
55 22.45
10 4.08
40 16.33
10 4.08
48 19.59
197 80.41%
8  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 310
82 26.45
90 29.03
14 4.52
53 17.10
0 0.00
71 22.90
239 77.10%
9  โรงเรียนบ้านบาโง 115
31 26.96
41 35.65
2 1.74
12 10.43
0 0.00
29 25.22
86 74.78%
10  โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 236
77 32.63
63 26.69
12 5.08
12 5.08
12 5.08
60 25.42
176 74.58%
11  โรงเรียนบ้านบละแต 120
24 20.00
17 14.17
0 0.00
41 34.17
0 0.00
38 31.67
82 68.33%
12  โรงเรียนบ้านสะโล 188
62 32.98
25 13.30
5 2.66
22 11.70
9 4.79
65 34.57
123 65.43%
13  โรงเรียนบ้านริแง 398
69 17.34
89 22.36
18 4.52
61 15.33
17 4.27
144 36.18
254 63.82%
14  โรงเรียนบ้านรือเปาะ 201
69 34.33
53 26.37
1 0.50
0 0.00
0 0.00
78 38.81
123 61.19%
15  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 158
22 13.92
12 7.59
8 5.06
34 21.52
20 12.66
62 39.24
96 60.76%
16  โรงเรียนบ้านโคก 266
37 13.91
91 34.21
5 1.88
25 9.40
0 0.00
108 40.60
158 59.40%
17  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 120
20 16.67
36 30.00
13 10.83
0 0.00
0 0.00
51 42.50
69 57.50%
18  โรงเรียนบ้านปาเซ 64
8 12.50
19 29.69
8 12.50
0 0.00
0 0.00
29 45.31
35 54.69%
19  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 346
20 5.78
49 14.16
2 0.58
69 19.94
49 14.16
157 45.38
189 54.62%
20  โรงเรียนอนุบาลระแงะ 510
71 13.92
79 15.49
53 10.39
62 12.16
9 1.76
236 46.27
274 53.73%
21  โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 378
69 18.25
57 15.08
4 1.06
72 19.05
0 0.00
176 46.56
202 53.44%
22  โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 115
9 7.83
26 22.61
14 12.17
12 10.43
0 0.00
54 46.96
61 53.04%
23  โรงเรียนบ้านสาเมาะ 507
104 20.51
38 7.50
0 0.00
77 15.19
45 8.88
243 47.93
264 52.07%
24  โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 101
14 13.86
9 8.91
10 9.90
10 9.90
9 8.91
49 48.51
52 51.49%
25  โรงเรียนบ้านกาแย 315
29 9.21
46 14.60
18 5.71
39 12.38
30 9.52
153 48.57
162 51.43%
26  โรงเรียนผดุงมาตร 325
42 12.92
43 13.23
15 4.62
42 12.92
25 7.69
158 48.62
167 51.38%
27  โรงเรียนราชประสงค์ 118
36 30.51
0 0.00
0 0.00
7 5.93
17 14.41
58 49.15
60 50.85%
28  โรงเรียนวัดร่อน 77
6 7.79
17 22.08
5 6.49
6 7.79
5 6.49
38 49.35
39 50.65%
29  โรงเรียนบ้านแกแม 118
19 16.10
14 11.86
1 0.85
16 13.56
9 7.63
59 50.00
59 50.00%
30  โรงเรียนบ้านบูกิต 209
21 10.05
22 10.53
5 2.39
36 17.22
20 9.57
105 50.24
104 49.76%
31  โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 416
58 13.94
61 14.66
9 2.16
48 11.54
22 5.29
218 52.40
198 47.60%
32  โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 528
63 11.93
47 8.90
9 1.70
64 12.12
67 12.69
278 52.65
250 47.35%
33  โรงเรียนบ้านลาไม 156
23 14.74
7 4.49
5 3.21
38 24.36
0 0.00
83 53.21
73 46.79%
34  โรงเรียนบ้านยะออ 114
7 6.14
19 16.67
5 4.39
19 16.67
3 2.63
61 53.51
53 46.49%
35  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 163
29 17.79
24 14.72
5 3.07
17 10.43
0 0.00
88 53.99
75 46.01%
36  โรงเรียนบ้านน้ำวน 131
24 18.32
21 16.03
2 1.53
11 8.40
2 1.53
71 54.20
60 45.80%
37  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 154
26 16.88
26 16.88
3 1.95
14 9.09
0 0.00
85 55.19
69 44.81%
38  โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 366
47 12.84
46 12.57
34 9.29
15 4.10
21 5.74
203 55.46
163 44.54%
39  โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 414
54 13.04
99 23.91
16 3.86
11 2.66
0 0.00
234 56.52
180 43.48%
40  โรงเรียนประชาบํารุง 88
14 15.91
11 12.50
5 5.68
8 9.09
0 0.00
50 56.82
38 43.18%
41  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 197
29 14.72
37 18.78
0 0.00
18 9.14
0 0.00
113 57.36
84 42.64%
42  โรงเรียนบ้านเขาพระ 144
15 10.42
17 11.81
3 2.08
18 12.50
8 5.56
83 57.64
61 42.36%
43  โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 196
21 10.71
17 8.67
3 1.53
21 10.71
19 9.69
115 58.67
81 41.33%
44  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 143
14 9.79
17 11.89
9 6.29
12 8.39
7 4.90
84 58.74
59 41.26%
45  โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 90
20 22.22
13 14.44
2 2.22
0 0.00
0 0.00
55 61.11
35 38.89%
46  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 201
28 13.93
27 13.43
1 0.50
21 10.45
0 0.00
124 61.69
77 38.31%
47  โรงเรียนบ้านตาโงะ 192
31 16.15
9 4.69
4 2.08
26 13.54
0 0.00
122 63.54
70 36.46%
48  โรงเรียนบ้านยานิง 336
61 18.15
42 12.50
6 1.79
6 1.79
6 1.79
215 63.99
121 36.01%
49  โรงเรียนบ้านตะโละ 185
18 9.73
29 15.68
6 3.24
9 4.86
2 1.08
121 65.41
64 34.59%
50  โรงเรียนบ้านไอปาเซ 106
13 12.26
10 9.43
3 2.83
6 5.66
4 3.77
70 66.04
36 33.96%
51  โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 137
26 18.98
20 14.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 66.42
46 33.58%
52  โรงเรียนบ้านสิโป 242
18 7.44
31 12.81
7 2.89
21 8.68
4 1.65
161 66.53
81 33.47%
53  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 263
30 11.41
21 7.98
8 3.04
21 7.98
8 3.04
175 66.54
88 33.46%
54  โรงเรียนบ้านปารี 361
38 10.53
33 9.14
14 3.88
24 6.65
8 2.22
244 67.59
117 32.41%
55  โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 152
8 5.26
13 8.55
3 1.97
22 14.47
2 1.32
104 68.42
48 31.58%
56  โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 108
5 4.63
15 13.89
7 6.48
6 5.56
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
57  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 285
44 15.44
0 0.00
3 1.05
0 0.00
39 13.68
199 69.82
86 30.18%
58  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 418
47 11.24
7 1.67
6 1.44
0 0.00
58 13.88
300 71.77
118 28.23%
59  โรงเรียนบ้านแมะแซ 198
13 6.57
24 12.12
15 7.58
2 1.01
0 0.00
144 72.73
54 27.27%
60  โรงเรียนบ้านละหาร 190
14 7.37
13 6.84
7 3.68
15 7.89
2 1.05
139 73.16
51 26.84%
61  โรงเรียนบ้านจะแนะ 873
87 9.97
62 7.10
6 0.69
54 6.19
24 2.75
640 73.31
233 26.69%
62  โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 247
16 6.48
20 8.10
8 3.24
15 6.07
2 0.81
186 75.30
61 24.70%
63  โรงเรียนบ้านดุซงยอ 537
41 7.64
45 8.38
16 2.98
29 5.40
0 0.00
406 75.61
131 24.39%
64  โรงเรียนบ้านทํานบ 162
24 14.81
11 6.79
4 2.47
0 0.00
0 0.00
123 75.93
39 24.07%
65  โรงเรียนบ้านบองอ 232
24 10.34
16 6.90
13 5.60
0 0.00
0 0.00
179 77.16
53 22.84%
66  โรงเรียนราชพัฒนา 83
5 6.02
0 0.00
4 4.82
8 9.64
1 1.20
65 78.31
18 21.69%
67  โรงเรียนบ้านตือกอ 105
11 10.48
2 1.90
1 0.95
3 2.86
4 3.81
84 80.00
21 20.00%
68  โรงเรียนบ้านฮูลู 212
14 6.60
11 5.19
3 1.42
14 6.60
0 0.00
170 80.19
42 19.81%
69  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 131
12 9.16
9 6.87
0 0.00
4 3.05
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
70  โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 159
8 5.03
5 3.14
12 7.55
4 2.52
0 0.00
130 81.76
29 18.24%
71  โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 192
0 0.00
10 5.21
6 3.13
8 4.17
8 4.17
160 83.33
32 16.67%
72  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 325
9 2.77
8 2.46
11 3.38
7 2.15
19 5.85
271 83.38
54 16.62%
73  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 330
15 4.55
7 2.12
8 2.42
10 3.03
10 3.03
280 84.85
50 15.15%
74  โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 334
16 4.79
11 3.29
4 1.20
7 2.10
7 2.10
289 86.53
45 13.47%
75  โรงเรียนบ้านกาลิซา 599
25 4.17
9 1.50
7 1.17
5 0.83
0 0.00
553 92.32
46 7.68%

 

จำนวนนักเรียน  17,857 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,485 13.92
เตี้ย  2,248 12.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  579 3.24
ผอมและเตี้ย  1,715 9.60
อ้วนและเตี้ย  701 3.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,129 56.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,728 คน


43.28%


Powered By www.thaieducation.net