ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 134
132 98.51
0 0.00
2 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปูตะ 115
50 43.48
40 34.78
6 5.22
17 14.78
2 1.74
0 0.00
115 100.00%
3  โรงเรียนบ้านลาเมาะ 157
115 73.25
22 14.01
6 3.82
9 5.73
5 3.18
0 0.00
157 100.00%
4  โรงเรียนบ้านยือลาแป 357
101 28.29
91 25.49
50 14.01
45 12.61
70 19.61
0 0.00
357 100.00%
5  โรงเรียนบ้านละหาน 191
41 21.47
6 3.14
45 23.56
46 24.08
51 26.70
2 1.05
189 98.95%
6  โรงเรียนบ้านสาวอ 115
49 42.61
30 26.09
4 3.48
23 20.00
0 0.00
9 7.83
106 92.17%
7  โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 167
90 53.89
0 0.00
1 0.60
59 35.33
0 0.00
17 10.18
150 89.82%
8  โรงเรียนบ้านตอหลัง 79
29 36.71
25 31.65
10 12.66
6 7.59
0 0.00
9 11.39
70 88.61%
9  โรงเรียนบ้านคลอแระ 193
62 32.12
61 31.61
4 2.07
44 22.80
0 0.00
22 11.40
171 88.60%
10  โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 161
37 22.98
15 9.32
6 3.73
49 30.43
31 19.25
23 14.29
138 85.71%
11  โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 598
258 43.14
121 20.23
8 1.34
81 13.55
8 1.34
122 20.40
476 79.60%
12  โรงเรียนบ้านกาโดะ 218
39 17.89
39 17.89
28 12.84
39 17.89
26 11.93
47 21.56
171 78.44%
13  โรงเรียนสว่างวัฒนา 102
23 22.55
10 9.80
10 9.80
35 34.31
0 0.00
24 23.53
78 76.47%
14  โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 407
135 33.17
114 28.01
9 2.21
50 12.29
3 0.74
96 23.59
311 76.41%
15  โรงเรียนบ้านรามา 131
37 28.24
38 29.01
0 0.00
23 17.56
0 0.00
33 25.19
98 74.81%
16  โรงเรียนบ้านจืองา 111
22 19.82
14 12.61
1 0.90
36 32.43
9 8.11
29 26.13
82 73.87%
17  โรงเรียนบ้านแคนา 179
50 27.93
39 21.79
14 7.82
17 9.50
12 6.70
47 26.26
132 73.74%
18  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 209
78 37.32
27 12.92
6 2.87
36 17.22
3 1.44
59 28.23
150 71.77%
19  โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1124
442 39.32
327 29.09
30 2.67
0 0.00
0 0.00
325 28.91
799 71.09%
20  โรงเรียนบ้านกูแว 90
12 13.33
28 31.11
2 2.22
21 23.33
0 0.00
27 30.00
63 70.00%
21  โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 195
47 24.10
33 16.92
3 1.54
28 14.36
23 11.79
61 31.28
134 68.72%
22  โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 316
120 37.97
49 15.51
8 2.53
40 12.66
0 0.00
99 31.33
217 68.67%
23  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 149
20 13.42
24 16.11
6 4.03
44 29.53
6 4.03
49 32.89
100 67.11%
24  โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 155
40 25.81
42 27.10
3 1.94
18 11.61
0 0.00
52 33.55
103 66.45%
25  โรงเรียนบ้านดูกู 181
38 20.99
26 14.36
13 7.18
32 17.68
7 3.87
65 35.91
116 64.09%
26  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 86
21 24.42
13 15.12
1 1.16
14 16.28
6 6.98
31 36.05
55 63.95%
27  โรงเรียนบ้านซือเลาะ 176
33 18.75
22 12.50
0 0.00
55 31.25
0 0.00
66 37.50
110 62.50%
28  โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 66
19 28.79
13 19.70
2 3.03
7 10.61
0 0.00
25 37.88
41 62.12%
29  โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 61
19 31.15
12 19.67
2 3.28
4 6.56
0 0.00
24 39.34
37 60.66%
30  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 409
76 18.58
59 14.43
63 15.40
42 10.27
6 1.47
163 39.85
246 60.15%
31  โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 156
14 8.97
19 12.18
5 3.21
33 21.15
22 14.10
63 40.38
93 59.62%
32  โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 108
27 25.00
13 12.04
2 1.85
22 20.37
0 0.00
44 40.74
64 59.26%
33  โรงเรียนบ้านโคกแมแน 125
33 26.40
17 13.60
4 3.20
16 12.80
3 2.40
52 41.60
73 58.40%
34  โรงเรียนบ้านสาคร 281
27 9.61
33 11.74
7 2.49
60 21.35
36 12.81
118 41.99
163 58.01%
35  โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 103
30 29.13
21 20.39
8 7.77
0 0.00
0 0.00
44 42.72
59 57.28%
36  โรงเรียนบ้านตายา 229
52 22.71
57 24.89
6 2.62
13 5.68
2 0.87
99 43.23
130 56.77%
37  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 145
30 20.69
29 20.00
6 4.14
17 11.72
0 0.00
63 43.45
82 56.55%
38  โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 140
43 30.71
21 15.00
4 2.86
8 5.71
3 2.14
61 43.57
79 56.43%
39  โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 182
31 17.03
33 18.13
1 0.55
36 19.78
0 0.00
81 44.51
101 55.49%
40  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 155
22 14.19
51 32.90
2 1.29
11 7.10
0 0.00
69 44.52
86 55.48%
41  โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 232
63 27.16
55 23.71
4 1.72
6 2.59
0 0.00
104 44.83
128 55.17%
42  โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 118
24 20.34
17 14.41
9 7.63
9 7.63
6 5.08
53 44.92
65 55.08%
43  โรงเรียนบ้านตันหยง 286
30 10.49
86 30.07
11 3.85
25 8.74
5 1.75
129 45.10
157 54.90%
44  โรงเรียนบ้านสะแนะ 99
16 16.16
21 21.21
0 0.00
0 0.00
16 16.16
46 46.46
53 53.54%
45  โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 487
91 18.69
73 14.99
29 5.95
66 13.55
0 0.00
228 46.82
259 53.18%
46  โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ 119
28 23.53
17 14.29
0 0.00
17 14.29
1 0.84
56 47.06
63 52.94%
47  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 212
48 22.64
35 16.51
4 1.89
25 11.79
0 0.00
100 47.17
112 52.83%
48  โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 134
19 14.18
19 14.18
14 10.45
11 8.21
6 4.48
65 48.51
69 51.49%
49  โรงเรียนบ้านดาฮง 179
70 39.11
15 8.38
3 1.68
4 2.23
0 0.00
87 48.60
92 51.40%
50  โรงเรียนบ้านจูดแดง 169
35 20.71
32 18.93
2 1.18
15 8.88
1 0.59
84 49.70
85 50.30%
51  โรงเรียนบ้านไอร์แยง 269
37 13.75
57 21.19
4 1.49
34 12.64
3 1.12
134 49.81
135 50.19%
52  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 258
58 22.48
44 17.05
5 1.94
22 8.53
0 0.00
129 50.00
129 50.00%
53  โรงเรียนบ้านบากง 225
31 13.78
11 4.89
11 4.89
42 18.67
17 7.56
113 50.22
112 49.78%
54  โรงเรียนบ้านสวนพลู 170
16 9.41
23 13.53
3 1.76
21 12.35
20 11.76
87 51.18
83 48.82%
55  โรงเรียนบ้านกลูบี 397
33 8.31
131 33.00
1 0.25
23 5.79
5 1.26
204 51.39
193 48.61%
56  โรงเรียนบ้านลาเวง 242
43 17.77
48 19.83
14 5.79
10 4.13
2 0.83
125 51.65
117 48.35%
57  โรงเรียนบ้านอีนอ 157
21 13.38
10 6.37
1 0.64
42 26.75
0 0.00
83 52.87
74 47.13%
58  โรงเรียนบ้านบือเระ 122
37 30.33
8 6.56
2 1.64
10 8.20
0 0.00
65 53.28
57 46.72%
59  โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 122
21 17.21
10 8.20
12 9.84
13 10.66
0 0.00
66 54.10
56 45.90%
60  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 93
6 6.45
14 15.05
14 15.05
8 8.60
0 0.00
51 54.84
42 45.16%
61  โรงเรียนบ้านมะยูง 140
14 10.00
27 19.29
3 2.14
19 13.57
0 0.00
77 55.00
63 45.00%
62  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 127
33 25.98
17 13.39
4 3.15
3 2.36
0 0.00
70 55.12
57 44.88%
63  โรงเรียนวัดกําแพง 74
14 18.92
7 9.46
5 6.76
7 9.46
0 0.00
41 55.41
33 44.59%
64  โรงเรียนบ้านบือแรง 164
26 15.85
19 11.59
0 0.00
28 17.07
0 0.00
91 55.49
73 44.51%
65  โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 200
40 20.00
39 19.50
2 1.00
8 4.00
0 0.00
111 55.50
89 44.50%
66  โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 162
19 11.73
29 17.90
10 6.17
0 0.00
13 8.02
91 56.17
71 43.83%
67  โรงเรียนบ้านเปล 84
15 17.86
10 11.90
3 3.57
8 9.52
0 0.00
48 57.14
36 42.86%
68  โรงเรียนบ้านยี่งอ 447
67 14.99
115 25.73
8 1.79
0 0.00
0 0.00
257 57.49
190 42.51%
69  โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 200
43 21.50
17 8.50
7 3.50
13 6.50
5 2.50
115 57.50
85 42.50%
70  โรงเรียนบ้านยือลอ 192
28 14.58
29 15.10
4 2.08
11 5.73
9 4.69
111 57.81
81 42.19%
71  โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 1046
187 17.88
122 11.66
62 5.93
64 6.12
4 0.38
607 58.03
439 41.97%
72  โรงเรียนบ้านนาดา 266
37 13.91
53 19.92
9 3.38
11 4.14
0 0.00
156 58.65
110 41.35%
73  โรงเรียนบ้านทอน 524
118 22.52
51 9.73
6 1.15
39 7.44
0 0.00
310 59.16
214 40.84%
74  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 84
11 13.10
17 20.24
5 5.95
1 1.19
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
75  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 227
45 19.82
26 11.45
8 3.52
12 5.29
0 0.00
136 59.91
91 40.09%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 91
28 30.77
3 3.30
1 1.10
4 4.40
0 0.00
55 60.44
36 39.56%
77  โรงเรียนบ้านต้นตาล 209
38 18.18
23 11.00
6 2.87
11 5.26
4 1.91
127 60.77
82 39.23%
78  โรงเรียนบ้านตามุง 130
35 26.92
8 6.15
4 3.08
4 3.08
0 0.00
79 60.77
51 39.23%
79  โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 178
24 13.48
15 8.43
2 1.12
23 12.92
5 2.81
109 61.24
69 38.76%
80  โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 137
18 13.14
11 8.03
1 0.73
19 13.87
4 2.92
84 61.31
53 38.69%
81  โรงเรียนบ้านดือแย 78
11 14.10
10 12.82
0 0.00
9 11.54
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
82  โรงเรียนบ้านจือแร 175
16 9.14
15 8.57
11 6.29
12 6.86
13 7.43
108 61.71
67 38.29%
83  โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 199
23 11.56
9 4.52
10 5.03
31 15.58
3 1.51
123 61.81
76 38.19%
84  โรงเรียนบ้านบลูกา 55
11 20.00
6 10.91
0 0.00
4 7.27
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
85  โรงเรียนบ้านบาตง 165
22 13.33
18 10.91
6 3.64
16 9.70
0 0.00
103 62.42
62 37.58%
86  โรงเรียนบ้านหัวเขา 155
14 9.03
7 4.52
4 2.58
20 12.90
13 8.39
97 62.58
58 37.42%
87  โรงเรียนบ้านกาแร 210
31 14.76
19 9.05
2 0.95
24 11.43
0 0.00
134 63.81
76 36.19%
88  โรงเรียนประชาพัฒนา 144
28 19.44
22 15.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 65.28
50 34.72%
89  โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ 147
19 12.93
14 9.52
7 4.76
11 7.48
0 0.00
96 65.31
51 34.69%
90  โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 214
24 11.21
20 9.35
10 4.67
20 9.35
0 0.00
140 65.42
74 34.58%
91  โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ 65
21 32.31
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
92  โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 110
19 17.27
18 16.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 66.36
37 33.64%
93  โรงเรียนบ้านไร่พญา 148
15 10.14
15 10.14
2 1.35
17 11.49
0 0.00
99 66.89
49 33.11%
94  โรงเรียนบ้านโคกตีเต 53
3 5.66
3 5.66
11 20.75
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
95  โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 153
36 23.53
5 3.27
2 1.31
6 3.92
0 0.00
104 67.97
49 32.03%
96  โรงเรียนบ้านกูยิ 295
36 12.20
26 8.81
8 2.71
24 8.14
0 0.00
201 68.14
94 31.86%
97  โรงเรียนบ้านปาหนัน 430
38 8.84
90 20.93
5 1.16
0 0.00
0 0.00
297 69.07
133 30.93%
98  โรงเรียนบ้านยารอ 166
20 12.05
18 10.84
7 4.22
6 3.61
0 0.00
115 69.28
51 30.72%
99  โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 262
26 9.92
32 12.21
15 5.73
3 1.15
1 0.38
185 70.61
77 29.39%
100  โรงเรียนบ้านค่าย 372
36 9.68
24 6.45
12 3.23
29 7.80
5 1.34
266 71.51
106 28.49%
101  โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 158
17 10.76
17 10.76
9 5.70
2 1.27
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
102  โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 188
13 6.91
20 10.64
4 2.13
14 7.45
0 0.00
137 72.87
51 27.13%
103  โรงเรียนบ้านจอเบาะ 59
1 1.69
5 8.47
7 11.86
3 5.08
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
104  โรงเรียนบ้านกะลูแป 208
35 16.83
21 10.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
152 73.08
56 26.92%
105  โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 212
19 8.96
32 15.09
2 0.94
4 1.89
0 0.00
155 73.11
57 26.89%
106  โรงเรียนบ้านกูยิ 140
11 7.86
15 10.71
2 1.43
9 6.43
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
107  โรงเรียนวัดโคกโก 147
13 8.84
9 6.12
11 7.48
4 2.72
1 0.68
109 74.15
38 25.85%
108  โรงเรียนบ้านแยะ 209
28 13.40
13 6.22
9 4.31
4 1.91
0 0.00
155 74.16
54 25.84%
109  โรงเรียนวัดลําภู 124
10 8.06
7 5.65
6 4.84
4 3.23
5 4.03
92 74.19
32 25.81%
110  โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 161
11 6.83
7 4.35
10 6.21
13 8.07
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
111  โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 67
15 22.39
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
112  โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) 291
23 7.90
30 10.31
20 6.87
0 0.00
0 0.00
218 74.91
73 25.09%
113  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 101
8 7.92
10 9.90
5 4.95
2 1.98
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
114  โรงเรียนบ้านกูเล็ง 227
14 6.17
14 6.17
0 0.00
14 6.17
14 6.17
171 75.33
56 24.67%
115  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 138
11 7.97
12 8.70
8 5.80
2 1.45
1 0.72
104 75.36
34 24.64%
116  โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 144
12 8.33
11 7.64
0 0.00
8 5.56
3 2.08
110 76.39
34 23.61%
117  โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 142
15 10.56
9 6.34
6 4.23
3 2.11
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
118  โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 121
11 9.09
12 9.92
3 2.48
2 1.65
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
119  โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 428
38 8.88
54 12.62
3 0.70
3 0.70
0 0.00
330 77.10
98 22.90%
120  โรงเรียนบ้านทรายขาว 89
9 10.11
4 4.49
4 4.49
2 2.25
1 1.12
69 77.53
20 22.47%
121  โรงเรียนบ้านบางมะนาว 210
10 4.76
18 8.57
11 5.24
8 3.81
0 0.00
163 77.62
47 22.38%
122  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 79
6 7.59
9 11.39
2 2.53
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
123  โรงเรียนเมืองนราธิวาส 808
72 8.91
64 7.92
29 3.59
5 0.62
1 0.12
637 78.84
171 21.16%
124  โรงเรียนบ้านรือเสาะ 161
11 6.83
18 11.18
5 3.11
0 0.00
0 0.00
127 78.88
34 21.12%
125  โรงเรียนบ้านปลักปลา 290
19 6.55
6 2.07
0 0.00
35 12.07
0 0.00
230 79.31
60 20.69%
126  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 154
26 16.88
4 2.60
1 0.65
0 0.00
0 0.00
123 79.87
31 20.13%
127  โรงเรียนบ้านยาบี 111
7 6.31
12 10.81
1 0.90
2 1.80
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
128  โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 96
8 8.33
0 0.00
6 6.25
3 3.13
2 2.08
77 80.21
19 19.79%
129  โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 325
28 8.62
21 6.46
15 4.62
0 0.00
0 0.00
261 80.31
64 19.69%
130  โรงเรียนบ้านโคกสยา 173
13 7.51
13 7.51
6 3.47
0 0.00
2 1.16
139 80.35
34 19.65%
131  โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 219
8 3.65
22 10.05
12 5.48
1 0.46
0 0.00
176 80.37
43 19.63%
132  โรงเรียนบ้านมือและห์ 157
3 1.91
3 1.91
9 5.73
15 9.55
0 0.00
127 80.89
30 19.11%
133  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 223
8 3.59
25 11.21
0 0.00
7 3.14
0 0.00
183 82.06
40 17.94%
134  โรงเรียนบ้านตะมะยูง 93
3 3.23
1 1.08
5 5.38
3 3.23
3 3.23
78 83.87
15 16.13%
135  โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 113
6 5.31
4 3.54
1 0.88
4 3.54
3 2.65
95 84.07
18 15.93%
136  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 115
18 15.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
137  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1461
117 8.01
55 3.76
8 0.55
37 2.53
0 0.00
1244 85.15
217 14.85%
138  โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 190
14 7.37
9 4.74
2 1.05
1 0.53
1 0.53
163 85.79
27 14.21%
139  โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 249
15 6.02
7 2.81
4 1.61
7 2.81
2 0.80
214 85.94
35 14.06%
140  โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 158
13 8.23
7 4.43
2 1.27
0 0.00
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
141  โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 132
10 7.58
6 4.55
0 0.00
2 1.52
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
142  โรงเรียนบ้านอีโยะ 148
5 3.38
3 2.03
3 2.03
4 2.70
4 2.70
129 87.16
19 12.84%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 380
14 3.68
8 2.11
8 2.11
14 3.68
4 1.05
332 87.37
48 12.63%
144  โรงเรียนบ้านนาโอน 69
2 2.90
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
145  โรงเรียนบ้านกาแนะ 207
13 6.28
7 3.38
3 1.45
0 0.00
0 0.00
184 88.89
23 11.11%
146  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 131
2 1.53
6 4.58
2 1.53
3 2.29
1 0.76
117 89.31
14 10.69%
147  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 119
1 0.84
11 9.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
148  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 132
4 3.03
1 0.76
1 0.76
4 3.03
0 0.00
122 92.42
10 7.58%

 

จำนวนนักเรียน  30,681 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  5,330 17.37
เตี้ย  4,012 13.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,046 3.41
ผอมและเตี้ย  2,304 7.51
อ้วนและเตี้ย  543 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,446 56.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 13,235 คน


43.14%


Powered By www.thaieducation.net