ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) 500
79 15.80
83 16.60
107 21.40
101 20.20
130 26.00
0 0.00
500 100.00%
2  โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 262
15 5.73
38 14.50
21 8.02
49 18.70
26 9.92
113 43.13
149 56.87%
3  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 464
21 4.53
40 8.62
91 19.61
43 9.27
40 8.62
229 49.35
235 50.65%
4  โรงเรียนวัดฝาง 123
16 13.01
12 9.76
16 13.01
12 9.76
6 4.88
61 49.59
62 50.41%
5  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 820
55 6.71
50 6.10
110 13.41
92 11.22
105 12.80
408 49.76
412 50.24%
6  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) 489
31 6.34
23 4.70
59 12.07
54 11.04
76 15.54
246 50.31
243 49.69%
7  โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 95
18 18.95
3 3.16
18 18.95
3 3.16
0 0.00
53 55.79
42 44.21%
8  โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 337
16 4.75
44 13.06
76 22.55
0 0.00
0 0.00
201 59.64
136 40.36%
9  โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 113
17 15.04
16 14.16
7 6.19
4 3.54
0 0.00
69 61.06
44 38.94%
10  โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 259
51 19.69
14 5.41
27 10.42
0 0.00
0 0.00
167 64.48
92 35.52%
11  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 224
4 1.79
4 1.79
24 10.71
8 3.57
28 12.50
156 69.64
68 30.36%
12  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 826
29 3.51
76 9.20
130 15.74
0 0.00
0 0.00
591 71.55
235 28.45%
13  โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 408
55 13.48
0 0.00
17 4.17
0 0.00
28 6.86
308 75.49
100 24.51%
14  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 388
26 6.70
14 3.61
44 11.34
0 0.00
1 0.26
303 78.09
85 21.91%
15  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 357
15 4.20
14 3.92
42 11.76
0 0.00
0 0.00
286 80.11
71 19.89%
16  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 223
18 8.07
0 0.00
9 4.04
2 0.90
13 5.83
181 81.17
42 18.83%
17  โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) 139
4 2.88
0 0.00
17 12.23
3 2.16
1 0.72
114 82.01
25 17.99%
18  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 285
18 6.32
5 1.75
27 9.47
0 0.00
0 0.00
235 82.46
50 17.54%
19  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 615
27 4.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 13.01
508 82.60
107 17.40%
20  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 2652
56 2.11
65 2.45
120 4.52
45 1.70
173 6.52
2193 82.69
459 17.31%
21  โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) 198
5 2.53
5 2.53
10 5.05
5 2.53
7 3.54
166 83.84
32 16.16%
22  โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 186
7 3.76
1 0.54
20 10.75
0 0.00
0 0.00
158 84.95
28 15.05%
23  โรงเรียนวัดปราสาท 107
2 1.87
1 0.93
5 4.67
3 2.80
5 4.67
91 85.05
16 14.95%
24  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1273
52 4.08
14 1.10
13 1.02
54 4.24
55 4.32
1085 85.23
188 14.77%
25  โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 362
10 2.76
14 3.87
10 2.76
0 0.00
18 4.97
310 85.64
52 14.36%
26  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 571
19 3.33
17 2.98
15 2.63
12 2.10
14 2.45
494 86.51
77 13.49%
27  โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 350
20 5.71
8 2.29
19 5.43
0 0.00
0 0.00
303 86.57
47 13.43%
28  โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) 322
9 2.80
16 4.97
15 4.66
0 0.00
0 0.00
282 87.58
40 12.42%
29  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1747
12 0.69
64 3.66
5 0.29
0 0.00
0 0.00
1666 95.36
81 4.64%
30  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 785
16 2.04
10 1.27
7 0.89
0 0.00
0 0.00
752 95.80
33 4.20%
31  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
32  โรงเรียนวัดโชติการาม 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,596 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  723 4.64
เตี้ย  651 4.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,081 6.93
ผอมและเตี้ย  490 3.14
อ้วนและเตี้ย  806 5.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,845 75.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,751 คน


24.05%


Powered By www.thaieducation.net