ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 92 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบะลังกา 89
13 14.61
17 19.10
21 23.60
11 12.36
10 11.24
17 19.10
72 80.90%
2  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 134
17 12.69
20 14.93
3 2.24
37 27.61
23 17.16
34 25.37
100 74.63%
3  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 102
15 14.71
13 12.75
14 13.73
5 4.90
27 26.47
28 27.45
74 72.55%
4  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 212
70 33.02
71 33.49
5 2.36
0 0.00
0 0.00
66 31.13
146 68.87%
5  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 129
27 20.93
19 14.73
38 29.46
3 2.33
0 0.00
42 32.56
87 67.44%
6  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 260
38 14.62
29 11.15
34 13.08
22 8.46
17 6.54
120 46.15
140 53.85%
7  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 225
32 14.22
30 13.33
34 15.11
14 6.22
11 4.89
104 46.22
121 53.78%
8  โรงเรียนบ้านหนองโสน 177
11 6.21
13 7.34
25 14.12
10 5.65
34 19.21
84 47.46
93 52.54%
9  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 107
28 26.17
6 5.61
8 7.48
11 10.28
1 0.93
53 49.53
54 50.47%
10  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 61
15 24.59
8 13.11
3 4.92
4 6.56
0 0.00
31 50.82
30 49.18%
11  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 89
12 13.48
12 13.48
8 8.99
5 5.62
4 4.49
48 53.93
41 46.07%
12  โรงเรียนบ้านเขาแดง 64
3 4.69
7 10.94
13 20.31
1 1.56
5 7.81
35 54.69
29 45.31%
13  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 114
13 11.40
11 9.65
18 15.79
7 6.14
2 1.75
63 55.26
51 44.74%
14  โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 92
8 8.70
10 10.87
15 16.30
3 3.26
3 3.26
53 57.61
39 42.39%
15  โรงเรียนเสรี-สมใจ 142
24 16.90
24 16.90
9 6.34
3 2.11
0 0.00
82 57.75
60 42.25%
16  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 58
5 8.62
1 1.72
10 17.24
7 12.07
1 1.72
34 58.62
24 41.38%
17  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 280
20 7.14
25 8.93
29 10.36
14 5.00
27 9.64
165 58.93
115 41.07%
18  โรงเรียนบ้านวังด้ง 148
7 4.73
9 6.08
13 8.78
19 12.84
10 6.76
90 60.81
58 39.19%
19  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 126
11 8.73
9 7.14
17 13.49
7 5.56
4 3.17
78 61.90
48 38.10%
20  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 124
15 12.10
8 6.45
8 6.45
8 6.45
8 6.45
77 62.10
47 37.90%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 51
7 13.73
8 15.69
2 3.92
0 0.00
2 3.92
32 62.75
19 37.25%
22  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 122
16 13.11
27 22.13
2 1.64
0 0.00
0 0.00
77 63.11
45 36.89%
23  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 55
11 20.00
2 3.64
2 3.64
5 9.09
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
24  โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 112
10 8.93
8 7.14
6 5.36
10 8.93
6 5.36
72 64.29
40 35.71%
25  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 209
30 14.35
11 5.26
29 13.88
2 0.96
0 0.00
137 65.55
72 34.45%
26  โรงเรียนบ้านพยอมงาม 82
15 18.29
4 4.88
4 4.88
3 3.66
1 1.22
55 67.07
27 32.93%
27  โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 130
11 8.46
6 4.62
15 11.54
6 4.62
4 3.08
88 67.69
42 32.31%
28  โรงเรียนบ้านหนองจั่น 125
18 14.40
0 0.00
9 7.20
4 3.20
9 7.20
85 68.00
40 32.00%
29  โรงเรียนบ้านหนองรี 499
42 8.42
25 5.01
16 3.21
65 13.03
11 2.20
340 68.14
159 31.86%
30  โรงเรียนบ้านรางขาม 54
8 14.81
0 0.00
7 12.96
2 3.70
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
31  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 128
14 10.94
16 12.50
8 6.25
0 0.00
0 0.00
90 70.31
38 29.69%
32  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 128
18 14.06
4 3.13
13 10.16
2 1.56
0 0.00
91 71.09
37 28.91%
33  โรงเรียนบ้านลําอีซู 130
20 15.38
0 0.00
3 2.31
13 10.00
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
34  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
35  โรงเรียนบ้านหนองแกใน 135
8 5.93
3 2.22
10 7.41
14 10.37
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
36  โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 128
16 12.50
7 5.47
8 6.25
1 0.78
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
37  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 874
108 12.36
37 4.23
70 8.01
0 0.00
0 0.00
659 75.40
215 24.60%
38  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) 62
8 12.90
0 0.00
6 9.68
0 0.00
1 1.61
47 75.81
15 24.19%
39  โรงเรียนบ้านสามยอด 163
13 7.98
11 6.75
13 7.98
1 0.61
1 0.61
124 76.07
39 23.93%
40  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 111
7 6.31
3 2.70
8 7.21
5 4.50
3 2.70
85 76.58
26 23.42%
41  โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 60
9 15.00
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
42  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 54
4 7.41
3 5.56
5 9.26
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 322
27 8.39
3 0.93
34 10.56
3 0.93
2 0.62
253 78.57
69 21.43%
44  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 66
5 7.58
5 7.58
4 6.06
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
45  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 213
23 10.80
0 0.00
6 2.82
16 7.51
0 0.00
168 78.87
45 21.13%
46  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 133
8 6.02
9 6.77
7 5.26
4 3.01
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
47  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 281
11 3.91
12 4.27
21 7.47
6 2.14
7 2.49
224 79.72
57 20.28%
48  โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 230
14 6.09
10 4.35
8 3.48
13 5.65
0 0.00
185 80.43
45 19.57%
49  โรงเรียนบ้านโป่งไหม 133
12 9.02
5 3.76
7 5.26
0 0.00
2 1.50
107 80.45
26 19.55%
50  โรงเรียนบ้านพุพรหม 155
6 3.87
7 4.52
14 9.03
3 1.94
0 0.00
125 80.65
30 19.35%
51  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 434
10 2.30
10 2.30
47 10.83
15 3.46
0 0.00
352 81.11
82 18.89%
52  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 101
7 6.93
7 6.93
5 4.95
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
53  โรงเรียนประชาพัฒนา 113
6 5.31
4 3.54
11 9.73
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
54  โรงเรียนบ้านหลังเขา 176
8 4.55
7 3.98
15 8.52
2 1.14
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
55  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 183
3 1.64
5 2.73
24 13.11
0 0.00
0 0.00
151 82.51
32 17.49%
56  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 137
11 8.03
4 2.92
8 5.84
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
57  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) 102
4 3.92
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
58  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 52
3 5.77
3 5.77
1 1.92
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
59  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 145
7 4.83
2 1.38
10 6.90
0 0.00
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
60  โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 77
5 6.49
5 6.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
61  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 275
22 8.00
3 1.09
6 2.18
2 0.73
0 0.00
242 88.00
33 12.00%
62  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) 78
2 2.56
2 2.56
3 3.85
1 1.28
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
63  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 807
11 1.36
11 1.36
39 4.83
25 3.10
7 0.87
714 88.48
93 11.52%
64  โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 361
5 1.39
4 1.11
24 6.65
8 2.22
0 0.00
320 88.64
41 11.36%
65  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 115
8 6.96
2 1.74
0 0.00
0 0.00
3 2.61
102 88.70
13 11.30%
66  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 179
0 0.00
0 0.00
14 7.82
6 3.35
0 0.00
159 88.83
20 11.17%
67  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 171
7 4.09
3 1.75
6 3.51
2 1.17
1 0.58
152 88.89
19 11.11%
68  โรงเรียนบ้านหนองหมู 82
0 0.00
1 1.22
7 8.54
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
69  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 83
3 3.61
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
70  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 158
5 3.16
0 0.00
12 7.59
0 0.00
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
71  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 116
3 2.59
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
72  โรงเรียนบ้านหนองผือ 90
1 1.11
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
73  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 156
7 4.49
2 1.28
6 3.85
0 0.00
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
74  โรงเรียนบ้านรางพยอม 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 381
8 2.10
10 2.62
8 2.10
5 1.31
1 0.26
349 91.60
32 8.40%
76  โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 24
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
77  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 98
2 2.04
2 2.04
4 4.08
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
78  โรงเรียนบ้านพรหมณี 107
1 0.93
0 0.00
5 4.67
2 1.87
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
79  โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
2 2.30
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
80  โรงเรียนบ้านยางสูง 147
2 1.36
2 1.36
2 1.36
2 1.36
2 1.36
137 93.20
10 6.80%
81  โรงเรียนบ้านหนองขอน 215
0 0.00
0 0.00
10 4.65
4 1.86
0 0.00
201 93.49
14 6.51%
82  โรงเรียนบ้านพุบอน 123
6 4.88
0 0.00
1 0.81
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
83  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) 182
5 2.75
4 2.20
1 0.55
0 0.00
0 0.00
172 94.51
10 5.49%
84  โรงเรียนบ้านช่องด่าน 208
0 0.00
0 0.00
11 5.29
0 0.00
0 0.00
197 94.71
11 5.29%
85  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 158
3 1.90
0 0.00
5 3.16
0 0.00
0 0.00
150 94.94
8 5.06%
86  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 229
0 0.00
0 0.00
11 4.80
0 0.00
0 0.00
218 95.20
11 4.80%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
88  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 136
1 0.74
1 0.74
3 2.21
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
89  โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 140
0 0.00
0 0.00
1 0.71
0 0.00
0 0.00
139 99.29
1 0.71%
90  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านเขามุสิ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,286 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,054 7.38
เตี้ย  666 4.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,016 7.11
ผอมและเตี้ย  448 3.14
อ้วนและเตี้ย  251 1.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,851 75.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,435 คน


24.04%


Powered By www.thaieducation.net