ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 153
135 88.24
2 1.31
16 10.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 9
5 55.56
0 0.00
2 22.22
2 22.22
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 117
30 25.64
4 3.42
75 64.10
4 3.42
4 3.42
0 0.00
117 100.00%
4  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 93
4 4.30
89 95.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 87
25 28.74
24 27.59
7 8.05
14 16.09
10 11.49
7 8.05
80 91.95%
6  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 117
13 11.11
15 12.82
5 4.27
40 34.19
20 17.09
24 20.51
93 79.49%
7  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 131
9 6.87
19 14.50
6 4.58
37 28.24
25 19.08
35 26.72
96 73.28%
8  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 68
19 27.94
14 20.59
5 7.35
3 4.41
1 1.47
26 38.24
42 61.76%
9  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 117
20 17.09
15 12.82
18 15.38
10 8.55
8 6.84
46 39.32
71 60.68%
10  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 135
8 5.93
6 4.44
29 21.48
8 5.93
29 21.48
55 40.74
80 59.26%
11  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 80
4 5.00
6 7.50
21 26.25
4 5.00
9 11.25
36 45.00
44 55.00%
12  โรงเรียนบ้านหนองโจด 19
3 15.79
2 10.53
1 5.26
3 15.79
1 5.26
9 47.37
10 52.63%
13  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 27
13 48.15
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
14  โรงเรียนบ้านดงบัง 114
8 7.02
9 7.89
27 23.68
3 2.63
10 8.77
57 50.00
57 50.00%
15  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 44
7 15.91
5 11.36
6 13.64
4 9.09
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
16  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 52
15 28.85
3 5.77
3 5.77
3 5.77
2 3.85
26 50.00
26 50.00%
17  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 145
21 14.48
23 15.86
10 6.90
13 8.97
5 3.45
73 50.34
72 49.66%
18  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 138
14 10.14
17 12.32
20 14.49
10 7.25
7 5.07
70 50.72
68 49.28%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 288
13 4.51
29 10.07
64 22.22
18 6.25
13 4.51
151 52.43
137 47.57%
20  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 80
13 16.25
11 13.75
6 7.50
7 8.75
1 1.25
42 52.50
38 47.50%
21  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 146
26 17.81
17 11.64
10 6.85
2 1.37
13 8.90
78 53.42
68 46.58%
22  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 100
13 13.00
11 11.00
16 16.00
5 5.00
0 0.00
55 55.00
45 45.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 233
33 14.16
28 12.02
38 16.31
4 1.72
1 0.43
129 55.36
104 44.64%
24  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 128
11 8.59
16 12.50
3 2.34
27 21.09
0 0.00
71 55.47
57 44.53%
25  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 97
28 28.87
15 15.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 55.67
43 44.33%
26  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 74
4 5.41
5 6.76
6 8.11
17 22.97
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
27  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 195
19 9.74
25 12.82
16 8.21
13 6.67
11 5.64
111 56.92
84 43.08%
28  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 91
7 7.69
7 7.69
9 9.89
7 7.69
9 9.89
52 57.14
39 42.86%
29  โรงเรียนบ้านหนองบัว 71
3 4.23
10 14.08
0 0.00
17 23.94
0 0.00
41 57.75
30 42.25%
30  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 137
12 8.76
20 14.60
10 7.30
10 7.30
5 3.65
80 58.39
57 41.61%
31  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 63
18 28.57
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
32  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 179
17 9.50
19 10.61
15 8.38
11 6.15
8 4.47
109 60.89
70 39.11%
33  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 227
23 10.13
15 6.61
14 6.17
17 7.49
19 8.37
139 61.23
88 38.77%
34  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 83
6 7.23
2 2.41
21 25.30
3 3.61
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
35  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 844
120 14.22
68 8.06
132 15.64
4 0.47
0 0.00
520 61.61
324 38.39%
36  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 62
10 16.13
2 3.23
9 14.52
2 3.23
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
37  โรงเรียนบ้านเมืองคง 135
18 13.33
11 8.15
11 8.15
7 5.19
3 2.22
85 62.96
50 37.04%
38  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 107
2 1.87
5 4.67
10 9.35
7 6.54
15 14.02
68 63.55
39 36.45%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 103
16 15.53
2 1.94
12 11.65
5 4.85
2 1.94
66 64.08
37 35.92%
40  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 170
19 11.18
6 3.53
20 11.76
10 5.88
6 3.53
109 64.12
61 35.88%
41  โรงเรียนบ้านหนองแสง 37
5 13.51
0 0.00
6 16.22
2 5.41
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
42  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 203
13 6.40
9 4.43
20 9.85
9 4.43
20 9.85
132 65.02
71 34.98%
43  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 47
10 21.28
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
44  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 42
1 2.38
4 9.52
8 19.05
0 0.00
1 2.38
28 66.67
14 33.33%
45  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 82
8 9.76
5 6.10
1 1.22
8 9.76
5 6.10
55 67.07
27 32.93%
46  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 46
4 8.70
3 6.52
5 10.87
3 6.52
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
47  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 97
8 8.25
4 4.12
18 18.56
0 0.00
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
48  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 115
10 8.70
7 6.09
10 8.70
5 4.35
2 1.74
81 70.43
34 29.57%
49  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 66
7 10.61
3 4.55
9 13.64
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
50  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 98
8 8.16
8 8.16
5 5.10
7 7.14
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
51  โรงเรียนบ้านสีสุก 116
13 11.21
5 4.31
15 12.93
0 0.00
0 0.00
83 71.55
33 28.45%
52  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 86
9 10.47
1 1.16
12 13.95
2 2.33
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
53  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 47
0 0.00
1 2.13
12 25.53
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
54  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 33
2 6.06
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
55  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 30
0 0.00
2 6.67
6 20.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
56  โรงเรียนบ้านเสมา 106
7 6.60
1 0.94
11 10.38
9 8.49
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
57  โรงเรียนบ้านสระครก 107
2 1.87
6 5.61
20 18.69
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
58  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 46
6 13.04
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
59  โรงเรียนปริยัติไพศาล 149
7 4.70
6 4.03
7 4.70
16 10.74
2 1.34
111 74.50
38 25.50%
60  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 107
6 5.61
2 1.87
19 17.76
0 0.00
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
61  โรงเรียนวันครู 2502 178
8 4.49
8 4.49
10 5.62
8 4.49
10 5.62
134 75.28
44 24.72%
62  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 69
3 4.35
3 4.35
8 11.59
3 4.35
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
63  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 42
8 19.05
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
64  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 59
3 5.08
2 3.39
5 8.47
4 6.78
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
65  โรงเรียนบ้านตะโก 191
27 14.14
0 0.00
18 9.42
0 0.00
0 0.00
146 76.44
45 23.56%
66  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 146
7 4.79
5 3.42
19 13.01
1 0.68
2 1.37
112 76.71
34 23.29%
67  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 108
12 11.11
2 1.85
3 2.78
5 4.63
3 2.78
83 76.85
25 23.15%
68  โรงเรียนบ้านโนนสูง 84
7 8.33
0 0.00
12 14.29
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
69  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 62
4 6.45
0 0.00
2 3.23
5 8.06
3 4.84
48 77.42
14 22.58%
70  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 81
3 3.70
2 2.47
10 12.35
3 3.70
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
71  โรงเรียนบ้านตะหนอด 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
72  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 81
3 3.70
1 1.23
6 7.41
8 9.88
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
73  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 101
4 3.96
2 1.98
14 13.86
2 1.98
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
74  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 75
2 2.67
4 5.33
3 4.00
4 5.33
3 4.00
59 78.67
16 21.33%
75  โรงเรียนบ้านกระพี้ 52
6 11.54
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
76  โรงเรียนบ้านโนนสัง 270
12 4.44
14 5.19
18 6.67
6 2.22
7 2.59
213 78.89
57 21.11%
77  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 95
6 6.32
0 0.00
14 14.74
0 0.00
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
78  โรงเรียนบ้านหนองคอม 193
12 6.22
9 4.66
19 9.84
0 0.00
0 0.00
153 79.27
40 20.73%
79  โรงเรียนบ้านหนองบง 34
4 11.76
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
80  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 96
2 2.08
4 4.17
13 13.54
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
81  โรงเรียนบ้านหนองบง 56
3 5.36
4 7.14
3 5.36
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
82  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 56
2 3.57
2 3.57
6 10.71
0 0.00
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
83  โรงเรียนบ้านปอบิด 92
14 15.22
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
84  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 108
6 5.56
0 0.00
15 13.89
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
85  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 103
8 7.77
2 1.94
8 7.77
2 1.94
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
86  โรงเรียนบ้านกระถิน 90
1 1.11
7 7.78
8 8.89
1 1.11
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
87  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 53
4 7.55
2 3.77
2 3.77
1 1.89
1 1.89
43 81.13
10 18.87%
88  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 138
6 4.35
1 0.72
6 4.35
7 5.07
6 4.35
112 81.16
26 18.84%
89  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 114
1 0.88
3 2.63
5 4.39
4 3.51
8 7.02
93 81.58
21 18.42%
90  โรงเรียนบ้านมะค่า 38
2 5.26
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 198
11 5.56
6 3.03
15 7.58
4 2.02
0 0.00
162 81.82
36 18.18%
92  โรงเรียนบ้านปรางค์ 193
17 8.81
2 1.04
16 8.29
0 0.00
0 0.00
158 81.87
35 18.13%
93  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 116
5 4.31
1 0.86
15 12.93
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
94  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 116
4 3.45
3 2.59
14 12.07
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
95  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 152
3 1.97
3 1.97
9 5.92
3 1.97
9 5.92
125 82.24
27 17.76%
96  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 152
9 5.92
4 2.63
13 8.55
1 0.66
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
97  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 40
1 2.50
2 5.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
98  โรงเรียนบ้านโจด 92
1 1.09
6 6.52
9 9.78
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
99  โรงเรียนบ้านไทรโยง 52
5 9.62
0 0.00
2 3.85
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
100  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 64
0 0.00
2 3.13
9 14.06
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
101  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 158
7 4.43
5 3.16
14 8.86
0 0.00
1 0.63
131 82.91
27 17.09%
102  โรงเรียนบ้านทองหลาง 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
103  โรงเรียนบ้านโนนรัง 159
0 0.00
0 0.00
17 10.69
0 0.00
10 6.29
132 83.02
27 16.98%
104  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 108
2 1.85
3 2.78
6 5.56
3 2.78
4 3.70
90 83.33
18 16.67%
105  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 72
2 2.78
2 2.78
6 8.33
1 1.39
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
106  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 150
15 10.00
1 0.67
8 5.33
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
107  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
108  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 121
0 0.00
9 7.44
8 6.61
0 0.00
2 1.65
102 84.30
19 15.70%
109  โรงเรียนบ้านแฝก 72
5 6.94
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
110  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 93
6 6.45
0 0.00
3 3.23
4 4.30
1 1.08
79 84.95
14 15.05%
111  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 127
2 1.57
0 0.00
12 9.45
2 1.57
3 2.36
108 85.04
19 14.96%
112  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 283
13 4.59
9 3.18
11 3.89
7 2.47
2 0.71
241 85.16
42 14.84%
113  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 122
4 3.28
0 0.00
9 7.38
1 0.82
4 3.28
104 85.25
18 14.75%
114  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 109
8 7.34
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 150
3 2.00
6 4.00
11 7.33
2 1.33
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
116  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 55
3 5.45
1 1.82
3 5.45
1 1.82
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
117  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 70
7 10.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
118  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 21
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
119  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
5 4.17
0 0.00
12 10.00
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
120  โรงเรียนบ้านประคำ 107
5 4.67
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
121  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 50
1 2.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
122  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 102
3 2.94
2 1.96
8 7.84
0 0.00
1 0.98
88 86.27
14 13.73%
123  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 44
1 2.27
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
124  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
1 2.70
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
125  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 52
2 3.85
1 1.92
3 5.77
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
126  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 45
1 2.22
2 4.44
2 4.44
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
127  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 163
0 0.00
3 1.84
17 10.43
1 0.61
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
128  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 72
2 2.78
0 0.00
2 2.78
3 4.17
2 2.78
63 87.50
9 12.50%
129  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
130  โรงเรียนบ้านขามเวียน 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
131  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 75
3 4.00
1 1.33
3 4.00
2 2.67
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
132  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 101
0 0.00
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
133  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 43
0 0.00
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
134  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 97
7 7.22
2 2.06
1 1.03
0 0.00
1 1.03
86 88.66
11 11.34%
135  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
136  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
137  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 85
0 0.00
0 0.00
7 8.24
2 2.35
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
138  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 57
4 7.02
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
139  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 100
0 0.00
0 0.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
140  โรงเรียนบ้านหมัน 111
6 5.41
0 0.00
2 1.80
0 0.00
3 2.70
100 90.09
11 9.91%
141  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 102
4 3.92
5 4.90
1 0.98
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
142  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 87
1 1.15
0 0.00
5 5.75
2 2.30
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
143  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
144  โรงเรียนบ้านโคกสี 141
3 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 6.38
129 91.49
12 8.51%
145  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 72
1 1.39
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
146  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 132
7 5.30
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
147  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
148  โรงเรียนบ้านหนองตาด 120
5 4.17
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
149  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
150  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 82
1 1.22
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
151  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 56
2 3.57
1 1.79
0 0.00
0 0.00
1 1.79
52 92.86
4 7.14%
152  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 85
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.88
79 92.94
6 7.06%
153  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
154  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 116
2 1.72
3 2.59
2 1.72
1 0.86
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
155  โรงเรียนบ้านนาแค 59
3 5.08
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
156  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
157  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 68
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
158  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 70
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
159  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 35
0 0.00
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
160  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
161  โรงเรียนบ้านหินแห่ 130
0 0.00
0 0.00
6 4.62
0 0.00
1 0.77
123 94.62
7 5.38%
162  โรงเรียนบ้านหนองจาน 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
163  โรงเรียนบ้านหนองแขม 126
2 1.59
0 0.00
4 3.17
0 0.00
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
164  โรงเรียนบ้านกู่ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
165  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 216
0 0.00
0 0.00
9 4.17
0 0.00
0 0.00
207 95.83
9 4.17%
166  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
167  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 103
0 0.00
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
168  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
169  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
170  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
171  โรงเรียนบ้านกอก 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านตาจั่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองผือ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 155
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนวังโพน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,489 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,312 7.50
เตี้ย  822 4.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,570 8.98
ผอมและเตี้ย  530 3.03
อ้วนและเตี้ย  372 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,883 73.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,606 คน


26.34%


Powered By www.thaieducation.net