ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 213 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 213 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองแค 126
65 51.59
18 14.29
25 19.84
18 14.29
0 0.00
0 0.00
126 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองแดง 60
17 28.33
30 50.00
13 21.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 41
11 26.83
7 17.07
6 14.63
10 24.39
7 17.07
0 0.00
41 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 112
45 40.18
22 19.64
22 19.64
0 0.00
0 0.00
23 20.54
89 79.46%
5  โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 179
14 7.82
17 9.50
29 16.20
31 17.32
46 25.70
42 23.46
137 76.54%
6  โรงเรียนบ้านหินลาด 55
2 3.64
5 9.09
14 25.45
7 12.73
14 25.45
13 23.64
42 76.36%
7  โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 116
14 12.07
20 17.24
23 19.83
12 10.34
14 12.07
33 28.45
83 71.55%
8  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 136
15 11.03
15 11.03
20 14.71
25 18.38
22 16.18
39 28.68
97 71.32%
9  โรงเรียนบ้านหนองหัน 15
2 13.33
3 20.00
2 13.33
2 13.33
1 6.67
5 33.33
10 66.67%
10  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 147
14 9.52
11 7.48
18 12.24
34 23.13
20 13.61
50 34.01
97 65.99%
11  โรงเรียนบ้านโพนไพล 122
33 27.05
10 8.20
20 16.39
15 12.30
0 0.00
44 36.07
78 63.93%
12  โรงเรียนบ้านอ้อไพล 131
17 12.98
15 11.45
23 17.56
11 8.40
15 11.45
50 38.17
81 61.83%
13  โรงเรียนบ้านสำโรง 104
12 11.54
5 4.81
11 10.58
17 16.35
17 16.35
42 40.38
62 59.62%
14  โรงเรียนบ้านซับพลู 103
5 4.85
9 8.74
12 11.65
13 12.62
21 20.39
43 41.75
60 58.25%
15  โรงเรียนบ้านตะเคียน 229
40 17.47
31 13.54
33 14.41
18 7.86
10 4.37
97 42.36
132 57.64%
16  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 92
23 25.00
12 13.04
7 7.61
9 9.78
2 2.17
39 42.39
53 57.61%
17  โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 35
8 22.86
4 11.43
4 11.43
4 11.43
0 0.00
15 42.86
20 57.14%
18  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 72
7 9.72
9 12.50
17 23.61
7 9.72
1 1.39
31 43.06
41 56.94%
19  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 44
11 25.00
6 13.64
7 15.91
1 2.27
0 0.00
19 43.18
25 56.82%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 140
22 15.71
16 11.43
21 15.00
12 8.57
4 2.86
65 46.43
75 53.57%
21  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 119
23 19.33
11 9.24
16 13.45
9 7.56
4 3.36
56 47.06
63 52.94%
22  โรงเรียนบ้านโนนผักชี 123
24 19.51
12 9.76
10 8.13
11 8.94
8 6.50
58 47.15
65 52.85%
23  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 36
8 22.22
2 5.56
9 25.00
0 0.00
0 0.00
17 47.22
19 52.78%
24  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 56
12 21.43
5 8.93
6 10.71
4 7.14
2 3.57
27 48.21
29 51.79%
25  โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 182
17 9.34
11 6.04
49 26.92
10 5.49
7 3.85
88 48.35
94 51.65%
26  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 64
12 18.75
3 4.69
18 28.13
0 0.00
0 0.00
31 48.44
33 51.56%
27  โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) 199
21 10.55
5 2.51
25 12.56
36 18.09
15 7.54
97 48.74
102 51.26%
28  โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 50
2 4.00
0 0.00
9 18.00
8 16.00
6 12.00
25 50.00
25 50.00%
29  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 209
27 12.92
9 4.31
11 5.26
36 17.22
20 9.57
106 50.72
103 49.28%
30  โรงเรียนบ้านวังยายทอง 163
23 14.11
13 7.98
24 14.72
9 5.52
11 6.75
83 50.92
80 49.08%
31  โรงเรียนบ้านกะพี้ 66
11 16.67
4 6.06
7 10.61
5 7.58
5 7.58
34 51.52
32 48.48%
32  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 427
62 14.52
25 5.85
36 8.43
50 11.71
33 7.73
221 51.76
206 48.24%
33  โรงเรียนบ้านบุตะโก 79
10 12.66
5 6.33
14 17.72
9 11.39
0 0.00
41 51.90
38 48.10%
34  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 38
4 10.53
4 10.53
3 7.89
3 7.89
4 10.53
20 52.63
18 47.37%
35  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 139
16 11.51
17 12.23
7 5.04
17 12.23
7 5.04
75 53.96
64 46.04%
36  โรงเรียนบ้านเกาะลอย 46
1 2.17
9 19.57
11 23.91
0 0.00
0 0.00
25 54.35
21 45.65%
37  โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 178
15 8.43
8 4.49
23 12.92
10 5.62
24 13.48
98 55.06
80 44.94%
38  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 98
20 20.41
9 9.18
12 12.24
2 2.04
1 1.02
54 55.10
44 44.90%
39  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 92
4 4.35
2 2.17
19 20.65
6 6.52
9 9.78
52 56.52
40 43.48%
40  โรงเรียนบ้านหนองแวง 189
30 15.87
7 3.70
41 21.69
1 0.53
3 1.59
107 56.61
82 43.39%
41  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย 74
7 9.46
2 2.70
6 8.11
9 12.16
8 10.81
42 56.76
32 43.24%
42  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 88
7 7.95
13 14.77
7 7.95
5 5.68
6 6.82
50 56.82
38 43.18%
43  โรงเรียนบ้านหินหล่อง 56
7 12.50
4 7.14
12 21.43
1 1.79
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
44  โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 57
4 7.02
0 0.00
16 28.07
4 7.02
0 0.00
33 57.89
24 42.11%
45  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) 31
2 6.45
2 6.45
9 29.03
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
46  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 84
7 8.33
7 8.33
11 13.10
5 5.95
5 5.95
49 58.33
35 41.67%
47  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 60
4 6.67
8 13.33
11 18.33
2 3.33
0 0.00
35 58.33
25 41.67%
48  โรงเรียนบ้านหนองสาร 70
4 5.71
4 5.71
6 8.57
8 11.43
7 10.00
41 58.57
29 41.43%
49  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 138
5 3.62
4 2.90
22 15.94
9 6.52
16 11.59
82 59.42
56 40.58%
50  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 247
21 8.50
10 4.05
14 5.67
31 12.55
24 9.72
147 59.51
100 40.49%
51  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 52
6 11.54
5 9.62
9 17.31
1 1.92
0 0.00
31 59.62
21 40.38%
52  โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 20
2 10.00
0 0.00
5 25.00
1 5.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
53  โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 18
1 5.56
0 0.00
6 33.33
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
54  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 141
14 9.93
9 6.38
15 10.64
4 2.84
12 8.51
87 61.70
54 38.30%
55  โรงเรียนวัดกุดพิมาน 47
5 10.64
0 0.00
4 8.51
5 10.64
4 8.51
29 61.70
18 38.30%
56  โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 62
11 17.74
6 9.68
2 3.23
3 4.84
1 1.61
39 62.90
23 37.10%
57  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ 57
3 5.26
3 5.26
6 10.53
3 5.26
6 10.53
36 63.16
21 36.84%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 19
4 21.05
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
12 63.16
7 36.84%
59  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 106
10 9.43
0 0.00
29 27.36
0 0.00
0 0.00
67 63.21
39 36.79%
60  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 93
10 10.75
6 6.45
10 10.75
4 4.30
4 4.30
59 63.44
34 36.56%
61  โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) 96
3 3.13
2 2.08
16 16.67
5 5.21
9 9.38
61 63.54
35 36.46%
62  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 22
2 9.09
1 4.55
5 22.73
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
63  โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 144
11 7.64
13 9.03
26 18.06
0 0.00
2 1.39
92 63.89
52 36.11%
64  โรงเรียนบ้านหนองกก(พระทองคำ) 42
5 11.90
3 7.14
6 14.29
1 2.38
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
65  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 65
7 10.77
0 0.00
7 10.77
7 10.77
2 3.08
42 64.62
23 35.38%
66  โรงเรียนบ้านสระพัง 122
21 17.21
6 4.92
15 12.30
1 0.82
0 0.00
79 64.75
43 35.25%
67  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 122
12 9.84
8 6.56
14 11.48
5 4.10
4 3.28
79 64.75
43 35.25%
68  โรงเรียนบ้านหาญ 160
21 13.13
10 6.25
25 15.63
0 0.00
0 0.00
104 65.00
56 35.00%
69  โรงเรียนบ้านสระแจง 83
14 16.87
5 6.02
5 6.02
3 3.61
2 2.41
54 65.06
29 34.94%
70  โรงเรียนวัดสระจรเข้(โนนไทย) 83
12 14.46
5 6.02
11 13.25
1 1.20
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
71  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
3 11.11
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
72  โรงเรียนบ้านทองหลาง 69
4 5.80
4 5.80
7 10.14
5 7.25
3 4.35
46 66.67
23 33.33%
73  โรงเรียนบ้านห้วย 36
6 16.67
2 5.56
2 5.56
2 5.56
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
74  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 118
8 6.78
6 5.08
11 9.32
4 3.39
9 7.63
80 67.80
38 32.20%
75  โรงเรียนบ้านพันชนะ 84
18 21.43
0 0.00
6 7.14
0 0.00
3 3.57
57 67.86
27 32.14%
76  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 81
16 19.75
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
77  โรงเรียนบ้านจะบู 47
2 4.26
6 12.77
7 14.89
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
78  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 107
5 4.67
8 7.48
7 6.54
7 6.54
7 6.54
73 68.22
34 31.78%
79  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 82
6 7.32
7 8.54
10 12.20
2 2.44
1 1.22
56 68.29
26 31.71%
80  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 41
4 9.76
5 12.20
4 9.76
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
81  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 330
30 9.09
16 4.85
17 5.15
17 5.15
24 7.27
226 68.48
104 31.52%
82  โรงเรียนบ้านป่าเพกา 32
8 25.00
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
83  โรงเรียนบ้านพันดุง 110
7 6.36
6 5.45
21 19.09
0 0.00
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
84  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 133
10 7.52
0 0.00
31 23.31
0 0.00
0 0.00
92 69.17
41 30.83%
85  โรงเรียนบ้านมะเริง 47
3 6.38
4 8.51
7 14.89
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
86  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 326
33 10.12
26 7.98
40 12.27
-2 -0.61
0 0.00
229 70.25
97 29.75%
87  โรงเรียนบ้านหนองบง 101
3 2.97
6 5.94
18 17.82
3 2.97
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 214
5 2.34
9 4.21
21 9.81
5 2.34
22 10.28
152 71.03
62 28.97%
89  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) 67
3 4.48
5 7.46
11 16.42
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
90  โรงเรียนด่านขุนทด 1035
86 8.31
60 5.80
132 12.75
4 0.39
8 0.77
745 71.98
290 28.02%
91  โรงเรียนบ้านหนองจาน 168
13 7.74
16 9.52
18 10.71
0 0.00
0 0.00
121 72.02
47 27.98%
92  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 123
5 4.07
10 8.13
16 13.01
3 2.44
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
93  โรงเรียนบ้านคูเมือง 124
2 1.61
2 1.61
22 17.74
2 1.61
6 4.84
90 72.58
34 27.42%
94  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 549
27 4.92
17 3.10
82 14.94
22 4.01
0 0.00
401 73.04
148 26.96%
95  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) 78
8 10.26
6 7.69
6 7.69
0 0.00
1 1.28
57 73.08
21 26.92%
96  โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 647
59 9.12
46 7.11
62 9.58
4 0.62
3 0.46
473 73.11
174 26.89%
97  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 60
5 8.33
3 5.00
0 0.00
4 6.67
4 6.67
44 73.33
16 26.67%
98  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 34
2 5.88
2 5.88
3 8.82
1 2.94
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
99  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 106
12 11.32
7 6.60
7 6.60
2 1.89
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
100  โรงเรียนบ้านมาบกราด 57
8 14.04
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
101  โรงเรียนบ้านงิ้ว 50
0 0.00
5 10.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
102  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 116
8 6.90
4 3.45
4 3.45
10 8.62
4 3.45
86 74.14
30 25.86%
103  โรงเรียนบ้านครึมม่วง 93
10 10.75
0 0.00
12 12.90
2 2.15
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
104  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 155
11 7.10
5 3.23
21 13.55
3 1.94
0 0.00
115 74.19
40 25.81%
105  โรงเรียนบ้านโนน 70
12 17.14
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
106  โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 122
6 4.92
0 0.00
25 20.49
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
107  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 178
16 8.99
0 0.00
23 12.92
5 2.81
1 0.56
133 74.72
45 25.28%
108  โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 107
5 4.67
1 0.93
18 16.82
3 2.80
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
109  โรงเรียนบ้านค้างพลู 175
8 4.57
23 13.14
5 2.86
8 4.57
0 0.00
131 74.86
44 25.14%
110  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 124
11 8.87
1 0.81
14 11.29
2 1.61
3 2.42
93 75.00
31 25.00%
111  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 88
5 5.68
3 3.41
4 4.55
8 9.09
2 2.27
66 75.00
22 25.00%
112  โรงเรียนบ้านหนองไทร 104
4 3.85
1 0.96
21 20.19
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
113  โรงเรียนบ้านหินเพิง 56
2 3.57
2 3.57
6 10.71
2 3.57
2 3.57
42 75.00
14 25.00%
114  โรงเรียนบึงคำคู 116
3 2.59
3 2.59
17 14.66
5 4.31
1 0.86
87 75.00
29 25.00%
115  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 90
7 7.78
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
116  โรงเรียนบ้านโคกแขวน 74
7 9.46
1 1.35
10 13.51
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
117  โรงเรียนบ้านถนนหัก 33
1 3.03
2 6.06
2 6.06
3 9.09
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
118  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 72
2 2.78
3 4.17
10 13.89
2 2.78
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
119  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 64
9 14.06
2 3.13
2 3.13
0 0.00
2 3.13
49 76.56
15 23.44%
120  โรงเรียนบ้านสระตอง 39
3 7.69
1 2.56
4 10.26
1 2.56
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
121  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 109
6 5.50
10 9.17
9 8.26
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
122  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 40
6 15.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
123  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 89
5 5.62
2 2.25
8 8.99
2 2.25
3 3.37
69 77.53
20 22.47%
124  โรงเรียนบ้านกำปัง 45
2 4.44
2 4.44
1 2.22
4 8.89
1 2.22
35 77.78
10 22.22%
125  โรงเรียนบ้านโนนทอง 81
5 6.17
4 4.94
9 11.11
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
126  โรงเรียนสระพระขมาดไพร 108
2 1.85
4 3.70
18 16.67
0 0.00
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
127  โรงเรียนบ้านปราสาท 113
10 8.85
6 5.31
9 7.96
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
128  โรงเรียนบ้านเสมา 86
3 3.49
5 5.81
11 12.79
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
129  โรงเรียนบ้านห้วยบง 200
8 4.00
4 2.00
24 12.00
8 4.00
0 0.00
156 78.00
44 22.00%
130  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 91
10 10.99
2 2.20
7 7.69
1 1.10
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
131  โรงเรียนบ้านบุระไหว 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
132  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 120
3 2.50
1 0.83
22 18.33
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
133  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 139
8 5.76
3 2.16
17 12.23
2 1.44
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
134  โรงเรียนบ้านดอน 51
7 13.73
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
135  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 65
4 6.15
3 4.62
7 10.77
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
136  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 144
6 4.17
11 7.64
13 9.03
0 0.00
1 0.69
113 78.47
31 21.53%
137  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
10 14.08
5 7.04
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
138  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 57
6 10.53
4 7.02
1 1.75
1 1.75
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
139  โรงเรียนบ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) 67
3 4.48
3 4.48
8 11.94
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
140  โรงเรียนบ้านแปรง 148
10 6.76
5 3.38
15 10.14
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
141  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 99
7 7.07
1 1.01
12 12.12
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
142  โรงเรียนบ้านนา 204
15 7.35
0 0.00
23 11.27
3 1.47
0 0.00
163 79.90
41 20.10%
143  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) 115
11 9.57
1 0.87
10 8.70
1 0.87
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
144  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 181
7 3.87
9 4.97
20 11.05
0 0.00
0 0.00
145 80.11
36 19.89%
146  โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 188
10 5.32
4 2.13
23 12.23
0 0.00
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
147  โรงเรียนบ้านหนุก 56
6 10.71
2 3.57
3 5.36
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
148  โรงเรียนบ้านเมืองนาท 130
7 5.38
2 1.54
5 3.85
8 6.15
3 2.31
105 80.77
25 19.23%
149  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 146
12 8.22
0 0.00
16 10.96
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
150  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 68
2 2.94
3 4.41
8 11.76
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
151  โรงเรียนบ้านเจริญผล 152
5 3.29
0 0.00
20 13.16
1 0.66
3 1.97
123 80.92
29 19.08%
152  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 186
10 5.38
11 5.91
14 7.53
0 0.00
0 0.00
151 81.18
35 18.82%
153  โรงเรียนมาบกราดวิทยา 192
8 4.17
7 3.65
14 7.29
6 3.13
0 0.00
157 81.77
35 18.23%
154  โรงเรียนบ้านบึงปรือ 176
7 3.98
7 3.98
17 9.66
0 0.00
1 0.57
144 81.82
32 18.18%
155  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 57
4 7.02
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
156  โรงเรียนเทพคงคา 52
0 0.00
1 1.92
7 13.46
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
157  โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 147
4 2.72
4 2.72
17 11.56
0 0.00
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
158  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 71
8 11.27
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
159  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 185
20 10.81
11 5.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
154 83.24
31 16.76%
160  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) 42
2 4.76
-1 -2.38
4 9.52
0 0.00
2 4.76
35 83.33
7 16.67%
161  โรงเรียนบ้านซับยาง 105
3 2.86
5 4.76
8 7.62
1 0.95
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
162  โรงเรียนบ้านหนองแหน 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
163  โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) 87
1 1.15
2 2.30
7 8.05
3 3.45
1 1.15
73 83.91
14 16.09%
164  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
165  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
166  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 114
1 0.88
0 0.00
12 10.53
5 4.39
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
167  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 58
0 0.00
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
168  โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
169  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) 151
0 0.00
0 0.00
9 5.96
14 9.27
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
170  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 81
0 0.00
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
171  โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 88
8 9.09
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
172  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 61
5 8.20
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
173  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 103
7 6.80
2 1.94
5 4.85
1 0.97
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
174  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 100
6 6.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
175  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 137
1 0.73
6 4.38
12 8.76
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
176  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 66
0 0.00
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
177  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 492
18 3.66
12 2.44
31 6.30
0 0.00
6 1.22
425 86.38
67 13.62%
178  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 177
3 1.69
4 2.26
7 3.95
7 3.95
3 1.69
153 86.44
24 13.56%
179  โรงเรียนบ้านโนนตาล 230
4 1.74
7 3.04
20 8.70
0 0.00
0 0.00
199 86.52
31 13.48%
180  โรงเรียนบ้านจาน 201
5 2.49
9 4.48
12 5.97
1 0.50
0 0.00
174 86.57
27 13.43%
181  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 83
1 1.20
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
182  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 137
4 2.92
3 2.19
11 8.03
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
183  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 100
6 6.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
184  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 63
0 0.00
3 4.76
5 7.94
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
185  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 169
4 2.37
0 0.00
16 9.47
1 0.59
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
186  โรงเรียนบ้านหิงห้อย 99
2 2.02
0 0.00
10 10.10
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
187  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 236
8 3.39
3 1.27
13 5.51
2 0.85
2 0.85
208 88.14
28 11.86%
188  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
189  โรงเรียนบ้านหนองหอย 99
0 0.00
3 3.03
7 7.07
1 1.01
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
190  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 58
4 6.90
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
191  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
192  โรงเรียนบ้านบุเขว้า 149
2 1.34
1 0.67
8 5.37
2 1.34
0 0.00
136 91.28
13 8.72%
193  โรงเรียนบ้านหินดาด 247
5 2.02
5 2.02
5 2.02
3 1.21
3 1.21
226 91.50
21 8.50%
194  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 49
2 4.08
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
195  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 90
3 3.33
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
196  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 130
1 0.77
1 0.77
6 4.62
0 0.00
2 1.54
120 92.31
10 7.69%
197  โรงเรียนบ้านหนองดุม 146
10 6.85
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
135 92.47
11 7.53%
198  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) 82
2 2.44
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
199  โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 159
4 2.52
4 2.52
2 1.26
0 0.00
1 0.63
148 93.08
11 6.92%
200  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 111
0 0.00
1 0.90
6 5.41
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
201  โรงเรียนบ้านหนองแจง 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
202  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
203  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 118
2 1.69
0 0.00
4 3.39
0 0.00
0 0.00
112 94.92
6 5.08%
204  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
205  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 114
0 0.00
2 1.75
3 2.63
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
206  โรงเรียนศิริบ้านไร่ 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
207  โรงเรียนโนนไทย 484
6 1.24
2 0.41
4 0.83
3 0.62
2 0.41
467 96.49
17 3.51%
208  โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 328
1 0.30
1 0.30
5 1.52
1 0.30
0 0.00
320 97.56
8 2.44%
209  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
210  โรงเรียนบ้านวังสนวน 117
0 0.00
0 0.00
2 1.71
0 0.00
0 0.00
115 98.29
2 1.71%
211  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,581 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,877 7.64
เตี้ย  1,113 4.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,573 10.47
ผอมและเตี้ย  826 3.36
อ้วนและเตี้ย  607 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,585 71.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,996 คน


28.46%


Powered By www.thaieducation.net