ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 8
2 25.00
0 0.00
5 62.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 106
26 24.53
30 28.30
10 9.43
20 18.87
5 4.72
15 14.15
91 85.85%
3  โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 101
28 27.72
18 17.82
18 17.82
18 17.82
0 0.00
19 18.81
82 81.19%
4  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 156
23 14.74
25 16.03
26 16.67
25 16.03
26 16.67
31 19.87
125 80.13%
5  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 459
136 29.63
63 13.73
80 17.43
87 18.95
0 0.00
93 20.26
366 79.74%
6  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 605
214 35.37
152 25.12
105 17.36
0 0.00
0 0.00
134 22.15
471 77.85%
7  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 192
37 19.27
29 15.10
16 8.33
33 17.19
16 8.33
61 31.77
131 68.23%
8  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 110
22 20.00
13 11.82
11 10.00
11 10.00
16 14.55
37 33.64
73 66.36%
9  โรงเรียนบ้านเขาวง 200
28 14.00
8 4.00
28 14.00
42 21.00
21 10.50
73 36.50
127 63.50%
10  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 514
36 7.00
49 9.53
57 11.09
85 16.54
89 17.32
198 38.52
316 61.48%
11  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 154
22 14.29
16 10.39
13 8.44
30 19.48
13 8.44
60 38.96
94 61.04%
12  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 115
10 8.70
22 19.13
12 10.43
13 11.30
12 10.43
46 40.00
69 60.00%
13  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 28
2 7.14
2 7.14
8 28.57
2 7.14
2 7.14
12 42.86
16 57.14%
14  โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 77
7 9.09
3 3.90
15 19.48
5 6.49
14 18.18
33 42.86
44 57.14%
15  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 205
30 14.63
36 17.56
23 11.22
18 8.78
8 3.90
90 43.90
115 56.10%
16  โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 54
14 25.93
3 5.56
6 11.11
5 9.26
2 3.70
24 44.44
30 55.56%
17  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 61
19 31.15
4 6.56
10 16.39
0 0.00
0 0.00
28 45.90
33 54.10%
18  โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 111
4 3.60
9 8.11
12 10.81
13 11.71
21 18.92
52 46.85
59 53.15%
19  โรงเรียนบ้านโนนเสลา 49
6 12.24
0 0.00
12 24.49
0 0.00
8 16.33
23 46.94
26 53.06%
20  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 69
1 1.45
5 7.25
19 27.54
11 15.94
0 0.00
33 47.83
36 52.17%
21  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 147
26 17.69
20 13.61
29 19.73
0 0.00
0 0.00
72 48.98
75 51.02%
22  โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 120
22 18.33
16 13.33
13 10.83
8 6.67
2 1.67
59 49.17
61 50.83%
23  โรงเรียนขนงพระใต้ 336
28 8.33
41 12.20
21 6.25
53 15.77
26 7.74
167 49.70
169 50.30%
24  โรงเรียนบ้านนากลาง 192
19 9.90
9 4.69
41 21.35
8 4.17
13 6.77
102 53.13
90 46.88%
25  โรงเรียนบ้านวังไทร 266
33 12.41
28 10.53
63 23.68
0 0.00
0 0.00
142 53.38
124 46.62%
26  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 151
17 11.26
17 11.26
32 21.19
4 2.65
0 0.00
81 53.64
70 46.36%
27  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 125
14 11.20
11 8.80
9 7.20
14 11.20
9 7.20
68 54.40
57 45.60%
28  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 345
45 13.04
36 10.43
25 7.25
26 7.54
21 6.09
192 55.65
153 44.35%
29  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 127
11 8.66
11 8.66
11 8.66
11 8.66
11 8.66
72 56.69
55 43.31%
30  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร 176
29 16.48
12 6.82
27 15.34
8 4.55
0 0.00
100 56.82
76 43.18%
31  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 177
30 16.95
18 10.17
22 12.43
6 3.39
0 0.00
101 57.06
76 42.94%
32  โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 353
24 6.80
14 3.97
45 12.75
31 8.78
37 10.48
202 57.22
151 42.78%
33  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 71
4 5.63
5 7.04
5 7.04
6 8.45
10 14.08
41 57.75
30 42.25%
34  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 89
13 14.61
4 4.49
14 15.73
1 1.12
5 5.62
52 58.43
37 41.57%
35  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 114
9 7.89
7 6.14
15 13.16
8 7.02
7 6.14
68 59.65
46 40.35%
36  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 123
9 7.32
12 9.76
22 17.89
4 3.25
1 0.81
75 60.98
48 39.02%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 80
16 20.00
1 1.25
13 16.25
1 1.25
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
38  โรงเรียนบ้านหนองแวง 143
31 21.68
0 0.00
24 16.78
0 0.00
0 0.00
88 61.54
55 38.46%
39  โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม 78
10 12.82
7 8.97
12 15.38
1 1.28
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
40  โรงเรียนบ้านหัวป้าง 168
12 7.14
13 7.74
13 7.74
13 7.74
13 7.74
104 61.90
64 38.10%
41  โรงเรียนบ้านซับหวาย 100
14 14.00
5 5.00
15 15.00
3 3.00
1 1.00
62 62.00
38 38.00%
42  โรงเรียนบ้านหนองขาม 45
5 11.11
4 8.89
2 4.44
4 8.89
2 4.44
28 62.22
17 37.78%
43  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 104
3 2.88
1 0.96
18 17.31
4 3.85
12 11.54
66 63.46
38 36.54%
44  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 178
22 12.36
27 15.17
15 8.43
1 0.56
0 0.00
113 63.48
65 36.52%
45  โรงเรียนบ้านห้วยลุง 104
14 13.46
14 13.46
3 2.88
4 3.85
2 1.92
67 64.42
37 35.58%
46  โรงเรียนบ้านหนองหมาก 179
7 3.91
21 11.73
24 13.41
7 3.91
4 2.23
116 64.80
63 35.20%
47  โรงเรียนพรพิทยาคม 137
18 13.14
7 5.11
7 5.11
9 6.57
7 5.11
89 64.96
48 35.04%
48  โรงเรียนบ้านซับใต้ 172
13 7.56
19 11.05
19 11.05
8 4.65
0 0.00
113 65.70
59 34.30%
49  โรงเรียนถนนมิตรภาพ 81
7 8.64
5 6.17
8 9.88
7 8.64
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
50  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 208
20 9.62
14 6.73
29 13.94
4 1.92
1 0.48
140 67.31
68 32.69%
51  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 402
36 8.96
14 3.48
30 7.46
24 5.97
26 6.47
272 67.66
130 32.34%
52  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 556
35 6.29
45 8.09
38 6.83
30 5.40
30 5.40
378 67.99
178 32.01%
53  โรงเรียนบ้านสระเพลง 150
14 9.33
13 8.67
11 7.33
0 0.00
10 6.67
102 68.00
48 32.00%
54  โรงเรียนบ้านคลองเสือ 98
9 9.18
6 6.12
7 7.14
3 3.06
6 6.12
67 68.37
31 31.63%
55  โรงเรียนบ้านสอยดาว 147
19 12.93
6 4.08
21 14.29
0 0.00
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
56  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 195
14 7.18
11 5.64
17 8.72
8 4.10
11 5.64
134 68.72
61 31.28%
57  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 212
12 5.66
5 2.36
15 7.08
17 8.02
16 7.55
147 69.34
65 30.66%
58  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 275
26 9.45
32 11.64
24 8.73
2 0.73
0 0.00
191 69.45
84 30.55%
59  โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 125
1 0.80
8 6.40
3 2.40
9 7.20
17 13.60
87 69.60
38 30.40%
60  โรงเรียนบ้านวังราง 20
6 30.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
61  โรงเรียนบ้านสองคร 144
3 2.08
2 1.39
21 14.58
5 3.47
12 8.33
101 70.14
43 29.86%
62  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 74
9 12.16
8 10.81
2 2.70
3 4.05
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
63  โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 125
18 14.40
4 3.20
11 8.80
4 3.20
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
64  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 624
42 6.73
37 5.93
35 5.61
42 6.73
28 4.49
440 70.51
184 29.49%
65  โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 143
12 8.39
5 3.50
13 9.09
11 7.69
1 0.70
101 70.63
42 29.37%
66  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) 464
22 4.74
25 5.39
31 6.68
44 9.48
13 2.80
329 70.91
135 29.09%
67  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) 62
6 9.68
2 3.23
2 3.23
2 3.23
6 9.68
44 70.97
18 29.03%
68  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 83
8 9.64
0 0.00
16 19.28
0 0.00
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
69  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 963
55 5.71
86 8.93
43 4.47
60 6.23
32 3.32
687 71.34
276 28.66%
70  โรงเรียนบ้านกุดน้อย 35
5 14.29
3 8.57
2 5.71
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
71  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 369
25 6.78
23 6.23
30 8.13
11 2.98
16 4.34
264 71.54
105 28.46%
72  โรงเรียนวัดบันไดม้า 99
5 5.05
5 5.05
8 8.08
5 5.05
5 5.05
71 71.72
28 28.28%
73  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 103
5 4.85
2 1.94
9 8.74
5 4.85
8 7.77
74 71.84
29 28.16%
74  โรงเรียนบ้านหนองเบน 200
24 12.00
21 10.50
11 5.50
0 0.00
0 0.00
144 72.00
56 28.00%
75  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 98
6 6.12
5 5.10
7 7.14
9 9.18
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
76  โรงเรียนโค้งยางวิทยา 96
8 8.33
6 6.25
12 12.50
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
77  โรงเรียนหนองน้ำใส 624
45 7.21
33 5.29
20 3.21
28 4.49
40 6.41
458 73.40
166 26.60%
78  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 459
28 6.10
23 5.01
28 6.10
19 4.14
24 5.23
337 73.42
122 26.58%
79  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 61
4 6.56
4 6.56
2 3.28
4 6.56
2 3.28
45 73.77
16 26.23%
80  โรงเรียนบ้านวังกระสวย 111
7 6.31
6 5.41
5 4.50
6 5.41
5 4.50
82 73.87
29 26.13%
81  โรงเรียนบ้านวังสีสด 115
7 6.09
6 5.22
16 13.91
0 0.00
1 0.87
85 73.91
30 26.09%
82  โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 201
12 5.97
0 0.00
14 6.97
12 5.97
13 6.47
150 74.63
51 25.37%
83  โรงเรียนบ้านมะค่างาม 205
12 5.85
6 2.93
8 3.90
13 6.34
13 6.34
153 74.63
52 25.37%
84  โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 112
20 17.86
0 0.00
8 7.14
0 0.00
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
85  โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 76
2 2.63
7 9.21
10 13.16
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
86  โรงเรียนบ้านซับน้อย 161
15 9.32
5 3.11
4 2.48
3 1.86
13 8.07
121 75.16
40 24.84%
87  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 184
6 3.26
13 7.07
25 13.59
1 0.54
0 0.00
139 75.54
45 24.46%
88  โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 299
21 7.02
16 5.35
13 4.35
12 4.01
11 3.68
226 75.59
73 24.41%
89  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 100
7 7.00
2 2.00
15 15.00
0 0.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
90  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) 150
5 3.33
9 6.00
22 14.67
0 0.00
0 0.00
114 76.00
36 24.00%
91  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 658
39 5.93
28 4.26
30 4.56
40 6.08
20 3.04
501 76.14
157 23.86%
92  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 64
3 4.69
2 3.13
5 7.81
4 6.25
1 1.56
49 76.56
15 23.44%
93  โรงเรียนสันติวิทยา 52
5 9.62
0 0.00
5 9.62
2 3.85
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
94  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 62
3 4.84
3 4.84
6 9.68
2 3.23
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
95  โรงเรียนบ้านหนองเลา 77
7 9.09
1 1.30
6 7.79
2 2.60
1 1.30
60 77.92
17 22.08%
96  โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 55
4 7.27
1 1.82
5 9.09
2 3.64
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
97  โรงเรียนบ้านหนองตะกู 135
2 1.48
4 2.96
10 7.41
6 4.44
7 5.19
106 78.52
29 21.48%
98  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
0 0.00
1 2.38
33 78.57
9 21.43%
99  โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 86
13 15.12
1 1.16
2 2.33
0 0.00
2 2.33
68 79.07
18 20.93%
100  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
1 4.17
1 4.17
19 79.17
5 20.83%
101  โรงเรียนบ้านคลองยาง 499
21 4.21
18 3.61
19 3.81
27 5.41
17 3.41
397 79.56
102 20.44%
102  โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 416
20 4.81
15 3.61
15 3.61
15 3.61
20 4.81
331 79.57
85 20.43%
103  โรงเรียนบ้านหนองโอง 54
3 5.56
2 3.70
2 3.70
1 1.85
3 5.56
43 79.63
11 20.37%
104  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 51
2 3.92
2 3.92
2 3.92
2 3.92
2 3.92
41 80.39
10 19.61%
105  โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 103
5 4.85
5 4.85
3 2.91
2 1.94
5 4.85
83 80.58
20 19.42%
106  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 67
3 4.48
3 4.48
7 10.45
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
107  โรงเรียนวัดกุดเวียน 42
1 2.38
2 4.76
4 9.52
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
108  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 42
1 2.38
4 9.52
2 4.76
0 0.00
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
109  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 187
3 1.60
10 5.35
7 3.74
8 4.28
7 3.74
152 81.28
35 18.72%
110  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 107
2 1.87
2 1.87
1 0.93
1 0.93
14 13.08
87 81.31
20 18.69%
111  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 173
6 3.47
8 4.62
18 10.40
0 0.00
0 0.00
141 81.50
32 18.50%
112  โรงเรียนบ้านหนองสลักได 77
0 0.00
2 2.60
12 15.58
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
113  โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 110
10 9.09
4 3.64
4 3.64
1 0.91
1 0.91
90 81.82
20 18.18%
114  โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 110
1 0.91
8 7.27
5 4.55
0 0.00
6 5.45
90 81.82
20 18.18%
115  โรงเรียนบ้านสลักใด 186
4 2.15
3 1.61
25 13.44
1 0.54
0 0.00
153 82.26
33 17.74%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 138
3 2.17
4 2.90
14 10.14
1 0.72
2 1.45
114 82.61
24 17.39%
117  โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 54
4 7.41
2 3.70
2 3.70
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
118  โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 168
9 5.36
1 0.60
18 10.71
0 0.00
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
119  โรงเรียนบ้านหมูสี 113
0 0.00
3 2.65
5 4.42
3 2.65
7 6.19
95 84.07
18 15.93%
120  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 76
2 2.63
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
121  โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 230
4 1.74
6 2.61
26 11.30
0 0.00
0 0.00
194 84.35
36 15.65%
122  โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 32
1 3.13
1 3.13
1 3.13
1 3.13
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
123  โรงเรียนบ้านปรางคล้า 174
1 0.57
0 0.00
11 6.32
0 0.00
15 8.62
147 84.48
27 15.52%
124  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
125  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
126  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
127  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 78
1 1.28
1 1.28
3 3.85
3 3.85
3 3.85
67 85.90
11 14.10%
128  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด 57
2 3.51
1 1.75
2 3.51
1 1.75
2 3.51
49 85.96
8 14.04%
129  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 168
6 3.57
4 2.38
12 7.14
1 0.60
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
130  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 220
6 2.73
6 2.73
6 2.73
6 2.73
6 2.73
190 86.36
30 13.64%
131  โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
2 6.45
27 87.10
4 12.90%
132  โรงเรียนบ้านดอนเมือง 165
2 1.21
0 0.00
16 9.70
3 1.82
0 0.00
144 87.27
21 12.73%
133  โรงเรียนบ้านหินเพิง 229
7 3.06
6 2.62
5 2.18
6 2.62
5 2.18
200 87.34
29 12.66%
134  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 105
3 2.86
1 0.95
5 4.76
2 1.90
2 1.90
92 87.62
13 12.38%
135  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 137
2 1.46
7 5.11
3 2.19
3 2.19
1 0.73
121 88.32
16 11.68%
136  โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
137  โรงเรียนบ้านหนองตอ 86
0 0.00
2 2.33
6 6.98
2 2.33
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
138  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 44
0 0.00
2 4.55
0 0.00
2 4.55
1 2.27
39 88.64
5 11.36%
139  โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 151
7 4.64
3 1.99
7 4.64
0 0.00
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
140  โรงเรียนบ้านหินดาด 172
2 1.16
6 3.49
9 5.23
2 1.16
0 0.00
153 88.95
19 11.05%
141  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 239
6 2.51
4 1.67
3 1.26
5 2.09
6 2.51
215 89.96
24 10.04%
142  โรงเรียนบ้านปางละกอ 163
6 3.68
5 3.07
2 1.23
2 1.23
1 0.61
147 90.18
16 9.82%
143  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 82
5 6.10
0 0.00
2 2.44
0 0.00
1 1.22
74 90.24
8 9.76%
144  โรงเรียนบ้านปางโก 84
1 1.19
1 1.19
2 2.38
1 1.19
2 2.38
77 91.67
7 8.33%
145  โรงเรียนสันติพัฒนา 36
2 5.56
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
146  โรงเรียนโนนค่าวิทยา 87
1 1.15
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
147  โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 102
0 0.00
5 4.90
0 0.00
3 2.94
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
148  โรงเรียนบ้านโศกน้อย 53
0 0.00
2 3.77
0 0.00
1 1.89
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
149  โรงเรียนสง่าพัฒนา 134
3 2.24
0 0.00
6 4.48
1 0.75
0 0.00
124 92.54
10 7.46%
150  โรงเรียนบ้านซับชุมพล 82
1 1.22
1 1.22
2 2.44
1 1.22
1 1.22
76 92.68
6 7.32%
151  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 193
3 1.55
3 1.55
3 1.55
3 1.55
2 1.04
179 92.75
14 7.25%
152  โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 144
2 1.39
2 1.39
2 1.39
2 1.39
2 1.39
134 93.06
10 6.94%
153  โรงเรียนบ้านบุตาสง 101
5 4.95
0 0.00
1 0.99
0 0.00
1 0.99
94 93.07
7 6.93%
154  โรงเรียนบ้านหนองจอก 102
1 0.98
1 0.98
2 1.96
1 0.98
2 1.96
95 93.14
7 6.86%
155  โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
156  โรงเรียนบ้านซับใต้ 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.92
57 93.44
4 6.56%
157  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 154
2 1.30
2 1.30
2 1.30
0 0.00
4 2.60
144 93.51
10 6.49%
158  โรงเรียนบ้านหนองบัว 93
1 1.08
2 2.15
1 1.08
1 1.08
1 1.08
87 93.55
6 6.45%
159  โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง 93
2 2.15
1 1.08
2 2.15
1 1.08
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
160  โรงเรียนคีรีวัฒนา 219
5 2.28
2 0.91
2 0.91
2 0.91
3 1.37
205 93.61
14 6.39%
161  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
162  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 168
5 2.98
1 0.60
1 0.60
1 0.60
1 0.60
159 94.64
9 5.36%
163  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 94
2 2.13
0 0.00
2 2.13
0 0.00
1 1.06
89 94.68
5 5.32%
164  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 141
2 1.42
3 2.13
1 0.71
1 0.71
0 0.00
134 95.04
7 4.96%
165  โรงเรียนบ้านโนนรัง 63
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
166  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 127
1 0.79
1 0.79
1 0.79
1 0.79
1 0.79
122 96.06
5 3.94%
167  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 115
0 0.00
2 1.74
2 1.74
0 0.00
0 0.00
111 96.52
4 3.48%
168  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 252
3 1.19
0 0.00
5 1.98
0 0.00
0 0.00
244 96.83
8 3.17%
169  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 257
0 0.00
0 0.00
3 1.17
0 0.00
0 0.00
254 98.83
3 1.17%
170  โรงเรียนบ้านสายชนวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองบอน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 0
0 0.00
21 0.00
8 0.00
0 0.00
0 0.00
-29 0.00
29 0.00%
174  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนวัดกลางดง 228
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
228 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 182
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนเสมาวิทยา 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,313 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,101 7.69
เตี้ย  1,640 6.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,134 7.81
ผอมและเตี้ย  1,248 4.57
อ้วนและเตี้ย  986 3.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,204 70.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,109 คน


29.69%


Powered By www.thaieducation.net