ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 119
30 25.21
23 19.33
22 18.49
23 19.33
21 17.65
0 0.00
119 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 104
19 18.27
14 13.46
13 12.50
27 25.96
27 25.96
4 3.85
100 96.15%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 204
16 7.84
23 11.27
48 23.53
39 19.12
54 26.47
24 11.76
180 88.24%
4  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 144
29 20.14
29 20.14
29 20.14
21 14.58
16 11.11
20 13.89
124 86.11%
5  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 107
8 7.48
23 21.50
31 28.97
7 6.54
19 17.76
19 17.76
88 82.24%
6  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 131
23 17.56
20 15.27
18 13.74
23 17.56
23 17.56
24 18.32
107 81.68%
7  โรงเรียนบ้านบึงพระ 97
8 8.25
7 7.22
21 21.65
15 15.46
26 26.80
20 20.62
77 79.38%
8  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 110
12 10.91
13 11.82
11 10.00
25 22.73
24 21.82
25 22.73
85 77.27%
9  โรงเรียนบ้านละลม 225
28 12.44
13 5.78
50 22.22
9 4.00
63 28.00
62 27.56
163 72.44%
10  โรงเรียนบ้านหนองไทร 52
12 23.08
9 17.31
5 9.62
9 17.31
0 0.00
17 32.69
35 67.31%
11  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 137
26 18.98
13 9.49
18 13.14
20 14.60
13 9.49
47 34.31
90 65.69%
12  โรงเรียนบ้านช่องโค 77
16 20.78
3 3.90
30 38.96
0 0.00
0 0.00
28 36.36
49 63.64%
13  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 209
19 9.09
14 6.70
25 11.96
33 15.79
39 18.66
79 37.80
130 62.20%
14  โรงเรียนภูทองวิทยา 26
8 30.77
0 0.00
7 26.92
1 3.85
0 0.00
10 38.46
16 61.54%
15  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 139
17 12.23
7 5.04
16 11.51
22 15.83
23 16.55
54 38.85
85 61.15%
16  โรงเรียนบ้านหนองยาง 171
18 10.53
30 17.54
27 15.79
22 12.87
2 1.17
72 42.11
99 57.89%
17  โรงเรียนบ้านโคกพระ 125
21 16.80
19 15.20
8 6.40
13 10.40
11 8.80
53 42.40
72 57.60%
18  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 77
13 16.88
10 12.99
17 22.08
2 2.60
2 2.60
33 42.86
44 57.14%
19  โรงเรียนวัดเหมสูง 121
15 12.40
4 3.31
13 10.74
19 15.70
17 14.05
53 43.80
68 56.20%
20  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 193
25 12.95
19 9.84
36 18.65
9 4.66
17 8.81
87 45.08
106 54.92%
21  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 62
17 27.42
4 6.45
9 14.52
4 6.45
0 0.00
28 45.16
34 54.84%
22  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 145
25 17.24
21 14.48
21 14.48
8 5.52
4 2.76
66 45.52
79 54.48%
23  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 89
11 12.36
11 12.36
19 21.35
0 0.00
7 7.87
41 46.07
48 53.93%
24  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 133
5 3.76
10 7.52
12 9.02
15 11.28
22 16.54
69 51.88
64 48.12%
25  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 252
26 10.32
23 9.13
15 5.95
14 5.56
43 17.06
131 51.98
121 48.02%
26  โรงเรียนบ้านพระ 269
39 14.50
23 8.55
24 8.92
12 4.46
24 8.92
147 54.65
122 45.35%
27  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 31
3 9.68
1 3.23
7 22.58
2 6.45
1 3.23
17 54.84
14 45.16%
28  โรงเรียนบ้านบุกระโทก 210
39 18.57
29 13.81
22 10.48
1 0.48
2 0.95
117 55.71
93 44.29%
29  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 51
6 11.76
5 9.80
5 9.80
5 9.80
1 1.96
29 56.86
22 43.14%
30  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 140
22 15.71
13 9.29
15 10.71
10 7.14
0 0.00
80 57.14
60 42.86%
31  โรงเรียนบ้านนาตะคุ 148
9 6.08
19 12.84
13 8.78
9 6.08
13 8.78
85 57.43
63 42.57%
32  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 91
10 10.99
10 10.99
6 6.59
7 7.69
5 5.49
53 58.24
38 41.76%
33  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1663
73 4.39
34 2.04
278 16.72
107 6.43
186 11.18
985 59.23
678 40.77%
34  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 870
123 14.14
16 1.84
82 9.43
88 10.11
44 5.06
517 59.43
353 40.57%
35  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 158
17 10.76
17 10.76
18 11.39
12 7.59
0 0.00
94 59.49
64 40.51%
36  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 383
16 4.18
34 8.88
35 9.14
16 4.18
54 14.10
228 59.53
155 40.47%
37  โรงเรียนบ้านหนองขาม 99
8 8.08
5 5.05
23 23.23
2 2.02
2 2.02
59 59.60
40 40.40%
38  โรงเรียนบ้านหนองสาย 159
17 10.69
4 2.52
22 13.84
21 13.21
0 0.00
95 59.75
64 40.25%
39  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 25
3 12.00
2 8.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
40  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 145
3 2.07
7 4.83
20 13.79
4 2.76
24 16.55
87 60.00
58 40.00%
41  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 88
14 15.91
14 15.91
7 7.95
0 0.00
0 0.00
53 60.23
35 39.77%
42  โรงเรียนวัดหนองนา 83
9 10.84
7 8.43
7 8.43
2 2.41
8 9.64
50 60.24
33 39.76%
43  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 78
10 12.82
1 1.28
13 16.67
7 8.97
0 0.00
47 60.26
31 39.74%
44  โรงเรียนบ้านหนองกก 204
18 8.82
18 8.82
17 8.33
10 4.90
17 8.33
124 60.78
80 39.22%
45  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 103
16 15.53
9 8.74
15 14.56
0 0.00
0 0.00
63 61.17
40 38.83%
46  โรงเรียนชาติวิทยา 245
3 1.22
7 2.86
34 13.88
16 6.53
35 14.29
150 61.22
95 38.78%
47  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 197
13 6.60
4 2.03
22 11.17
17 8.63
19 9.64
122 61.93
75 38.07%
48  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 122
7 5.74
4 3.28
10 8.20
11 9.02
14 11.48
76 62.30
46 37.70%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 168
10 5.95
24 14.29
20 11.90
7 4.17
2 1.19
105 62.50
63 37.50%
50  โรงเรียนบ้านคลองกลาง 72
7 9.72
3 4.17
11 15.28
5 6.94
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
51  โรงเรียนวัดหินมงคล 81
4 4.94
6 7.41
18 22.22
1 1.23
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
52  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 126
7 5.56
2 1.59
13 10.32
14 11.11
9 7.14
81 64.29
45 35.71%
53  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 51
4 7.84
2 3.92
7 13.73
3 5.88
2 3.92
33 64.71
18 35.29%
54  โรงเรียนเพชรมาตุคลา 99
16 16.16
4 4.04
13 13.13
1 1.01
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
55  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 35
5 14.29
2 5.71
4 11.43
1 2.86
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
56  โรงเรียนโนนตาวิทย์ 82
7 8.54
6 7.32
13 15.85
1 1.22
1 1.22
54 65.85
28 34.15%
57  โรงเรียนบ้านยอกขาม 53
8 15.09
1 1.89
8 15.09
0 0.00
1 1.89
35 66.04
18 33.96%
58  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 145
12 8.28
11 7.59
17 11.72
9 6.21
0 0.00
96 66.21
49 33.79%
59  โรงเรียนเทียมนครวิทยา 228
9 3.95
6 2.63
40 17.54
0 0.00
22 9.65
151 66.23
77 33.77%
60  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 45
7 15.56
1 2.22
6 13.33
1 2.22
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
61  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 86
7 8.14
8 9.30
8 9.30
5 5.81
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
62  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 72
7 9.72
6 8.33
10 13.89
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
63  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 66
3 4.55
1 1.52
16 24.24
1 1.52
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
64  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 54
5 9.26
4 7.41
7 12.96
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
65  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 93
4 4.30
10 10.75
13 13.98
2 2.15
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
66  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 45
5 11.11
3 6.67
5 11.11
1 2.22
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
67  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 74
7 9.46
6 8.11
6 8.11
0 0.00
4 5.41
51 68.92
23 31.08%
68  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 252
25 9.92
20 7.94
28 11.11
5 1.98
0 0.00
174 69.05
78 30.95%
69  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 97
7 7.22
6 6.19
12 12.37
5 5.15
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
70  โรงเรียนบ้านปรางค์ 50
2 4.00
6 12.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
71  โรงเรียนบ้านหนองบอน 106
4 3.77
8 7.55
19 17.92
0 0.00
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
72  โรงเรียนบ้านตะแกรง 107
9 8.41
10 9.35
5 4.67
6 5.61
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
73  โรงเรียนบ้านสวนปอ 78
4 5.13
3 3.85
8 10.26
4 5.13
2 2.56
57 73.08
21 26.92%
74  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 993
63 6.34
0 0.00
70 7.05
0 0.00
132 13.29
728 73.31
265 26.69%
75  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 53
4 7.55
7 13.21
3 5.66
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
76  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 80
4 5.00
1 1.25
6 7.50
5 6.25
5 6.25
59 73.75
21 26.25%
77  โรงเรียนบ้านโคกพลวง 61
4 6.56
1 1.64
10 16.39
1 1.64
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
78  โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
8 19.05
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
79  โรงเรียนบ้านสวนหอม 127
7 5.51
10 7.87
5 3.94
7 5.51
4 3.15
94 74.02
33 25.98%
80  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 251
21 8.37
12 4.78
11 4.38
21 8.37
0 0.00
186 74.10
65 25.90%
81  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 285
19 6.67
25 8.77
21 7.37
5 1.75
3 1.05
212 74.39
73 25.61%
82  โรงเรียนบ้านกรูด 95
5 5.26
7 7.37
10 10.53
2 2.11
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
83  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 96
16 16.67
1 1.04
7 7.29
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
84  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 140
12 8.57
4 2.86
17 12.14
2 1.43
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 129
4 3.10
2 1.55
26 20.16
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
86  โรงเรียนวัดหนองพลวง 213
16 7.51
6 2.82
28 13.15
2 0.94
0 0.00
161 75.59
52 24.41%
87  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 314
19 6.05
16 5.10
40 12.74
1 0.32
0 0.00
238 75.80
76 24.20%
88  โรงเรียนบ้านสระซาง 25
6 24.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
89  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 156
8 5.13
4 2.56
9 5.77
8 5.13
8 5.13
119 76.28
37 23.72%
90  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 51
1 1.96
4 7.84
6 11.76
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
91  โรงเรียนบ้านเมืองรัง 91
2 2.20
3 3.30
16 17.58
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
92  โรงเรียนวัดสลักได 66
8 12.12
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
93  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 172
9 5.23
6 3.49
13 7.56
6 3.49
5 2.91
133 77.33
39 22.67%
94  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 182
15 8.24
13 7.14
13 7.14
0 0.00
0 0.00
141 77.47
41 22.53%
95  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 125
7 5.60
1 0.80
13 10.40
7 5.60
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
96  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 94
6 6.38
5 5.32
5 5.32
3 3.19
2 2.13
73 77.66
21 22.34%
97  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 134
18 13.43
11 8.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
98  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 158
5 3.16
5 3.16
6 3.80
8 5.06
10 6.33
124 78.48
34 21.52%
99  โรงเรียนบ้านดอน 56
5 8.93
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
100  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 108
7 6.48
2 1.85
10 9.26
3 2.78
1 0.93
85 78.70
23 21.30%
101  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 155
8 5.16
2 1.29
18 11.61
3 1.94
2 1.29
122 78.71
33 21.29%
102  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 94
3 3.19
3 3.19
7 7.45
2 2.13
5 5.32
74 78.72
20 21.28%
103  โรงเรียนบ้านโจด 99
8 8.08
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
104  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 118
2 1.69
3 2.54
6 5.08
5 4.24
9 7.63
93 78.81
25 21.19%
105  โรงเรียนบ้านหินโคน 98
9 9.18
2 2.04
9 9.18
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
106  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 94
6 6.38
1 1.06
11 11.70
0 0.00
1 1.06
75 79.79
19 20.21%
107  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 124
8 6.45
11 8.87
0 0.00
6 4.84
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
108  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 168
17 10.12
13 7.74
0 0.00
3 1.79
0 0.00
135 80.36
33 19.64%
109  โรงเรียนบ้านหนองแมว 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
110  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 131
5 3.82
4 3.05
13 9.92
3 2.29
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
111  โรงเรียนบ้านละกอ 190
1 0.53
16 8.42
12 6.32
0 0.00
6 3.16
155 81.58
35 18.42%
112  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 28
1 3.57
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
113  โรงเรียนชุมชนดอนไพล 141
3 2.13
3 2.13
19 13.48
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
114  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 172
5 2.91
5 2.91
15 8.72
5 2.91
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
115  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 64
0 0.00
3 4.69
8 12.50
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
116  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 100
1 1.00
3 3.00
6 6.00
6 6.00
1 1.00
83 83.00
17 17.00%
117  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 292
13 4.45
11 3.77
25 8.56
0 0.00
0 0.00
243 83.22
49 16.78%
118  โรงเรียนชุมชนวัดรวง 277
7 2.53
6 2.17
33 11.91
0 0.00
0 0.00
231 83.39
46 16.61%
119  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 410
25 6.10
3 0.73
39 9.51
1 0.24
0 0.00
342 83.41
68 16.59%
120  โรงเรียนบ้านตูม 104
1 0.96
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
121  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 112
8 7.14
0 0.00
10 8.93
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
122  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 106
4 3.77
0 0.00
10 9.43
3 2.83
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
123  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
2 5.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 107
2 1.87
0 0.00
14 13.08
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
125  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 102
3 2.94
3 2.94
4 3.92
3 2.94
1 0.98
88 86.27
14 13.73%
126  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 713
40 5.61
7 0.98
50 7.01
0 0.00
0 0.00
616 86.40
97 13.60%
127  โรงเรียนบ้านปอพราน 201
7 3.48
4 1.99
15 7.46
0 0.00
1 0.50
174 86.57
27 13.43%
128  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 82
6 7.32
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
129  โรงเรียนบ้านถนนหัก 91
4 4.40
0 0.00
7 7.69
1 1.10
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
130  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 76
2 2.63
3 3.95
2 2.63
1 1.32
2 2.63
66 86.84
10 13.16%
131  โรงเรียนบ้านบิง 62
1 1.61
1 1.61
4 6.45
1 1.61
1 1.61
54 87.10
8 12.90%
132  โรงเรียนบ้านกันผม 111
6 5.41
1 0.90
7 6.31
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
133  โรงเรียนบ้านดงพลอง 196
9 4.59
0 0.00
14 7.14
1 0.51
0 0.00
172 87.76
24 12.24%
134  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 102
2 1.96
2 1.96
2 1.96
2 1.96
4 3.92
90 88.24
12 11.76%
135  โรงเรียนบ้านตะโก 103
3 2.91
1 0.97
6 5.83
2 1.94
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
136  โรงเรียนบ้านโนนทอง 106
3 2.83
2 1.89
2 1.89
3 2.83
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
137  โรงเรียนบ้านทองหลาง 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
138  โรงเรียนบ้านหนองโสน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
139  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 127
3 2.36
1 0.79
10 7.87
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
140  โรงเรียนบ้านแสนสุข 207
7 3.38
1 0.48
12 5.80
2 0.97
0 0.00
185 89.37
22 10.63%
141  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 48
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
1 2.08
43 89.58
5 10.42%
142  โรงเรียนชุมชนพลับพลา 84
3 3.57
0 0.00
4 4.76
0 0.00
1 1.19
76 90.48
8 9.52%
143  โรงเรียนบ้านบึงไทย 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
144  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 168
0 0.00
0 0.00
16 9.52
0 0.00
0 0.00
152 90.48
16 9.52%
145  โรงเรียนวัดพะโค 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
146  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
147  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 228
5 2.19
1 0.44
7 3.07
4 1.75
4 1.75
207 90.79
21 9.21%
148  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 290
5 1.72
5 1.72
9 3.10
4 1.38
3 1.03
264 91.03
26 8.97%
149  โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 58
2 3.45
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
150  โรงเรียนบ้านดะแลง 35
3 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
151  โรงเรียนบ้านหนองปรึก 75
2 2.67
1 1.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
152  โรงเรียนวัดหนองจอก 90
1 1.11
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
153  โรงเรียนบ้านหินดาด 253
7 2.77
4 1.58
3 1.19
4 1.58
1 0.40
234 92.49
19 7.51%
154  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 78
0 0.00
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
155  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 97
2 2.06
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
156  โรงเรียนบ้านจอมศรี 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
157  โรงเรียนบ้านสารภี 267
10 3.75
1 0.37
1 0.37
2 0.75
0 0.00
253 94.76
14 5.24%
158  โรงเรียนบ้านหนองจาน 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
159  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
160  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.23
60 96.77
2 3.23%
161  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 64
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
162  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
163  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 127
0 0.00
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
125 98.43
2 1.57%
164  โรงเรียนขามสงเคราะห์ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านโนนเพชร 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดกุดสวาย 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนไทรทอง 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,919 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,678 7.02
เตี้ย  1,084 4.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,417 10.10
ผอมและเตี้ย  977 4.08
อ้วนและเตี้ย  1,182 4.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,581 69.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,338 คน


30.68%


Powered By www.thaieducation.net