ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 37
30 81.08
7 18.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 118
114 96.61
3 2.54
1 0.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแปะ 9
1 11.11
1 11.11
5 55.56
0 0.00
2 22.22
0 0.00
9 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 172
24 13.95
50 29.07
61 35.47
13 7.56
13 7.56
11 6.40
161 93.60%
5  โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 65
9 13.85
27 41.54
5 7.69
12 18.46
0 0.00
12 18.46
53 81.54%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 173
23 13.29
42 24.28
30 17.34
17 9.83
29 16.76
32 18.50
141 81.50%
7  โรงเรียนบ้านขุนกลาง 431
338 78.42
0 0.00
3 0.70
0 0.00
0 0.00
90 20.88
341 79.12%
8  โรงเรียนบ้านขุนยะ 73
22 30.14
19 26.03
0 0.00
11 15.07
0 0.00
21 28.77
52 71.23%
9  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 177
15 8.47
12 6.78
27 15.25
27 15.25
42 23.73
54 30.51
123 69.49%
10  โรงเรียนบ้านพุย 177
5 2.82
34 19.21
4 2.26
39 22.03
41 23.16
54 30.51
123 69.49%
11  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 144
24 16.67
42 29.17
6 4.17
15 10.42
0 0.00
57 39.58
87 60.42%
12  โรงเรียนวัดพระบาท 35
12 34.29
1 2.86
5 14.29
1 2.86
0 0.00
16 45.71
19 54.29%
13  โรงเรียนบ้านนากลาง 70
10 14.29
18 25.71
0 0.00
8 11.43
0 0.00
34 48.57
36 51.43%
14  โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 70
9 12.86
6 8.57
21 30.00
0 0.00
0 0.00
34 48.57
36 51.43%
15  โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 14
7 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
16  โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 37
4 10.81
3 8.11
3 8.11
3 8.11
5 13.51
19 51.35
18 48.65%
17  โรงเรียนบ้านท่าหลุก 62
4 6.45
11 17.74
6 9.68
4 6.45
4 6.45
33 53.23
29 46.77%
18  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 88
18 20.45
12 13.64
7 7.95
2 2.27
0 0.00
49 55.68
39 44.32%
19  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 60
13 21.67
6 10.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
34 56.67
26 43.33%
20  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 289
37 12.80
71 24.57
3 1.04
7 2.42
4 1.38
167 57.79
122 42.21%
21  โรงเรียนศรีจอมทอง 1573
156 9.92
141 8.96
281 17.86
64 4.07
13 0.83
918 58.36
655 41.64%
22  โรงเรียนบ้านบนนา 126
16 12.70
30 23.81
1 0.79
5 3.97
0 0.00
74 58.73
52 41.27%
23  โรงเรียนบ้านสบแปะ 68
11 16.18
2 2.94
13 19.12
2 2.94
0 0.00
40 58.82
28 41.18%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 221
5 2.26
6 2.71
36 16.29
11 4.98
32 14.48
131 59.28
90 40.72%
25  โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 180
47 26.11
0 0.00
25 13.89
0 0.00
0 0.00
108 60.00
72 40.00%
26  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 70
20 28.57
8 11.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
27  โรงเรียนบ้านแม่ศึก 65
9 13.85
9 13.85
0 0.00
8 12.31
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
28  โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 51
5 9.80
5 9.80
7 13.73
1 1.96
2 3.92
31 60.78
20 39.22%
29  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 69
8 11.59
10 14.49
3 4.35
4 5.80
1 1.45
43 62.32
26 37.68%
30  โรงเรียนบ้านแม่สอย 90
9 10.00
4 4.44
18 20.00
2 2.22
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
31  โรงเรียนออป.13 237
19 8.02
35 14.77
26 10.97
5 2.11
1 0.42
151 63.71
86 36.29%
32  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 113
13 11.50
17 15.04
0 0.00
9 7.96
2 1.77
72 63.72
41 36.28%
33  โรงเรียนบ้านขุนแปะ 204
23 11.27
24 11.76
12 5.88
11 5.39
2 0.98
132 64.71
72 35.29%
34  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 93
5 5.38
13 13.98
3 3.23
10 10.75
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
35  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 129
12 9.30
14 10.85
16 12.40
0 0.00
1 0.78
86 66.67
43 33.33%
36  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 136
10 7.35
10 7.35
24 17.65
1 0.74
0 0.00
91 66.91
45 33.09%
37  โรงเรียนบ้านหนองคัน 43
8 18.60
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
38  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 122
5 4.10
3 2.46
8 6.56
11 9.02
10 8.20
85 69.67
37 30.33%
39  โรงเรียนบ้านแม่นาจร 107
12 11.21
14 13.08
2 1.87
4 3.74
0 0.00
75 70.09
32 29.91%
40  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 194
29 14.95
2 1.03
0 0.00
27 13.92
0 0.00
136 70.10
58 29.90%
41  โรงเรียนบ้านแม่ปอน 127
12 9.45
9 7.09
6 4.72
7 5.51
3 2.36
90 70.87
37 29.13%
42  โรงเรียนบ้านแม่ปาน 126
8 6.35
13 10.32
9 7.14
5 3.97
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
43  โรงเรียนบ้านทัพ 74
4 5.41
3 4.05
11 14.86
1 1.35
1 1.35
54 72.97
20 27.03%
44  โรงเรียนบ้านสองธาร 90
13 14.44
6 6.67
1 1.11
4 4.44
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
45  โรงเรียนบ้านหาดนาค 38
4 10.53
1 2.63
4 10.53
1 2.63
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
46  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) 97
0 0.00
14 14.43
7 7.22
0 0.00
4 4.12
72 74.23
25 25.77%
47  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 190
12 6.32
6 3.16
10 5.26
10 5.26
10 5.26
142 74.74
48 25.26%
48  โรงเรียนบ้านแม่ตูม 61
6 9.84
3 4.92
2 3.28
3 4.92
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
49  โรงเรียนบ้านขุนแตะ 108
11 10.19
1 0.93
4 3.70
9 8.33
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
50  โรงเรียนบ้านอมเม็ง 100
17 17.00
1 1.00
3 3.00
1 1.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
51  โรงเรียนบ้านผานัง 114
7 6.14
2 1.75
14 12.28
2 1.75
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
52  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 138
10 7.25
17 12.32
0 0.00
3 2.17
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
53  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 63
3 4.76
4 6.35
4 6.35
2 3.17
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
54  โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 147
14 9.52
0 0.00
15 10.20
0 0.00
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
55  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 63
7 11.11
2 3.17
3 4.76
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
56  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 368
16 4.35
31 8.42
7 1.90
16 4.35
0 0.00
298 80.98
70 19.02%
57  โรงเรียนบ้านแม่ซา 121
7 5.79
4 3.31
8 6.61
4 3.31
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
58  โรงเรียนบ้านห้วยยา 79
3 3.80
4 5.06
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
59  โรงเรียนบ้านห้วยปู 75
11 14.67
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 93
6 6.45
6 6.45
3 3.23
2 2.15
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
61  โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 123
4 3.25
14 11.38
4 3.25
0 0.00
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
62  โรงเรียนบ้านสามสบ 41
4 9.76
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
63  โรงเรียนบ้านอมขูด 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
64  โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 52
1 1.92
5 9.62
2 3.85
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
65  โรงเรียนบ้านต่อเรือ 33
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
66  โรงเรียนบ้านแม่วาก 47
0 0.00
6 12.77
1 2.13
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
67  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 476
15 3.15
0 0.00
51 10.71
0 0.00
0 0.00
410 86.13
66 13.87%
68  โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 175
4 2.29
10 5.71
10 5.71
0 0.00
0 0.00
151 86.29
24 13.71%
69  โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 106
4 3.77
1 0.94
9 8.49
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
70  โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 114
5 4.39
0 0.00
3 2.63
3 2.63
3 2.63
100 87.72
14 12.28%
71  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 26
3 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
72  โรงเรียนบ้านจันทร์ 96
0 0.00
2 2.08
6 6.25
3 3.13
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
73  โรงเรียนบ้านกองแขก 150
3 2.00
0 0.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
74  โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
2 3.23
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
75  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 145
0 0.00
0 0.00
15 10.34
0 0.00
0 0.00
130 89.66
15 10.34%
76  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 136
4 2.94
0 0.00
9 6.62
1 0.74
0 0.00
122 89.71
14 10.29%
77  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 129
5 3.88
0 0.00
4 3.10
3 2.33
1 0.78
116 89.92
13 10.08%
78  โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 9.32
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
79  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 57
3 5.26
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
80  โรงเรียนบ้านผาละปิ 94
8 8.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
81  โรงเรียนบ้านสบวาก 59
0 0.00
3 5.08
0 0.00
2 3.39
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
82  โรงเรียนบ้านห้วยผา 62
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
83  โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
84  โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
85  โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
86  โรงเรียนบ้านแม่หอย 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
87  โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
88  โรงเรียนบ้านแม่มุ 76
1 1.32
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
89  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
90  โรงเรียนบ้านปางหินฝน 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
91  โรงเรียนบ้านโรงวัว 108
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
107 99.07
1 0.93%
92  โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านเมืองอาง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,880 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,385 11.66
เตี้ย  892 7.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  949 7.99
ผอมและเตี้ย  432 3.64
อ้วนและเตี้ย  227 1.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,995 67.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,885 คน


32.70%


Powered By www.thaieducation.net