ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 307
25 8.14
52 16.94
34 11.07
77 25.08
86 28.01
33 10.75
274 89.25%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัว 77
20 25.97
12 15.58
10 12.99
15 19.48
10 12.99
10 12.99
67 87.01%
3  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 276
7 2.54
62 22.46
17 6.16
69 25.00
79 28.62
42 15.22
234 84.78%
4  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 389
39 10.03
51 13.11
18 4.63
90 23.14
69 17.74
122 31.36
267 68.64%
5  โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 108
5 4.63
13 12.04
14 12.96
15 13.89
27 25.00
34 31.48
74 68.52%
6  โรงเรียนบ้านอ่าย 244
47 19.26
53 21.72
27 11.07
30 12.30
7 2.87
80 32.79
164 67.21%
7  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 399
21 5.26
54 13.53
30 7.52
75 18.80
84 21.05
135 33.83
264 66.17%
8  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 298
24 8.05
16 5.37
62 20.81
40 13.42
49 16.44
107 35.91
191 64.09%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 310
39 12.58
50 16.13
52 16.77
25 8.06
32 10.32
112 36.13
198 63.87%
10  โรงเรียนบ้านลาน 448
129 28.79
87 19.42
23 5.13
47 10.49
0 0.00
162 36.16
286 63.84%
11  โรงเรียนบ้านแม่แมะ 54
7 12.96
8 14.81
5 9.26
6 11.11
7 12.96
21 38.89
33 61.11%
12  โรงเรียนบ้านเมืองนะ 570
108 18.95
93 16.32
77 13.51
36 6.32
19 3.33
237 41.58
333 58.42%
13  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 134
5 3.73
18 13.43
16 11.94
20 14.93
19 14.18
56 41.79
78 58.21%
14  โรงเรียนบ้านสบคาบ 77
0 0.00
17 22.08
4 5.19
20 25.97
3 3.90
33 42.86
44 57.14%
15  โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 295
55 18.64
41 13.90
21 7.12
45 15.25
6 2.03
127 43.05
168 56.95%
16  โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 237
17 7.17
69 29.11
32 13.50
4 1.69
5 2.11
110 46.41
127 53.59%
17  โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 198
37 18.69
53 26.77
5 2.53
5 2.53
3 1.52
95 47.98
103 52.02%
18  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 538
28 5.20
42 7.81
64 11.90
70 13.01
74 13.75
260 48.33
278 51.67%
19  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 297
57 19.19
85 28.62
0 0.00
11 3.70
0 0.00
144 48.48
153 51.52%
20  โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 166
18 10.84
41 24.70
23 13.86
0 0.00
0 0.00
84 50.60
82 49.40%
21  โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 134
24 17.91
18 13.43
12 8.96
0 0.00
12 8.96
68 50.75
66 49.25%
22  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 507
16 3.16
55 10.85
42 8.28
61 12.03
75 14.79
258 50.89
249 49.11%
23  โรงเรียนบ้านห้วยปู 90
34 37.78
5 5.56
3 3.33
1 1.11
1 1.11
46 51.11
44 48.89%
24  โรงเรียนวัดจอมคีรี 68
1 1.47
19 27.94
13 19.12
0 0.00
0 0.00
35 51.47
33 48.53%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 346
36 10.40
17 4.91
22 6.36
53 15.32
39 11.27
179 51.73
167 48.27%
26  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 189
30 15.87
22 11.64
35 18.52
0 0.00
0 0.00
102 53.97
87 46.03%
27  โรงเรียนบ้านขอบด้ง 302
59 19.54
71 23.51
0 0.00
7 2.32
0 0.00
165 54.64
137 45.36%
28  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 127
11 8.66
16 12.60
16 12.60
7 5.51
5 3.94
72 56.69
55 43.31%
29  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) 101
8 7.92
8 7.92
10 9.90
7 6.93
10 9.90
58 57.43
43 42.57%
30  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 283
16 5.65
20 7.07
19 6.71
36 12.72
28 9.89
164 57.95
119 42.05%
31  โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 118
5 4.24
10 8.47
9 7.63
15 12.71
10 8.47
69 58.47
49 41.53%
32  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 151
6 3.97
13 8.61
19 12.58
16 10.60
7 4.64
90 59.60
61 40.40%
33  โรงเรียนบ้านดอนชัย 124
10 8.06
10 8.06
15 12.10
15 12.10
0 0.00
74 59.68
50 40.32%
34  โรงเรียนแกน้อยศึกษา 323
46 14.24
53 16.41
18 5.57
8 2.48
5 1.55
193 59.75
130 40.25%
35  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 109
0 0.00
39 35.78
4 3.67
0 0.00
0 0.00
66 60.55
43 39.45%
36  โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 138
22 15.94
6 4.35
11 7.97
10 7.25
5 3.62
84 60.87
54 39.13%
37  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 82
1 1.22
24 29.27
7 8.54
0 0.00
0 0.00
50 60.98
32 39.02%
38  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 149
31 20.81
10 6.71
16 10.74
1 0.67
0 0.00
91 61.07
58 38.93%
39  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 102
8 7.84
22 21.57
6 5.88
1 0.98
1 0.98
64 62.75
38 37.25%
40  โรงเรียนบ้านแม่คะ 222
7 3.15
9 4.05
20 9.01
16 7.21
30 13.51
140 63.06
82 36.94%
41  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 388
16 4.12
40 10.31
36 9.28
11 2.84
38 9.79
247 63.66
141 36.34%
42  โรงเรียนบ้านแม่สาว 442
30 6.79
12 2.71
32 7.24
42 9.50
44 9.95
282 63.80
160 36.20%
43  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 732
69 9.43
58 7.92
64 8.74
46 6.28
23 3.14
472 64.48
260 35.52%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 140
15 10.71
10 7.14
20 14.29
2 1.43
2 1.43
91 65.00
49 35.00%
45  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 356
33 9.27
36 10.11
38 10.67
16 4.49
0 0.00
233 65.45
123 34.55%
46  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 215
26 12.09
4 1.86
13 6.05
23 10.70
8 3.72
141 65.58
74 34.42%
47  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 175
4 2.29
22 12.57
30 17.14
1 0.57
3 1.71
115 65.71
60 34.29%
48  โรงเรียนบ้านเวียงแหง 382
16 4.19
12 3.14
20 5.24
47 12.30
36 9.42
251 65.71
131 34.29%
49  โรงเรียนบ้านกองลม 391
24 6.14
53 13.55
55 14.07
0 0.00
0 0.00
259 66.24
132 33.76%
50  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 57
1 1.75
15 26.32
3 5.26
0 0.00
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
51  โรงเรียนวัดป่าแดง 149
10 6.71
12 8.05
7 4.70
9 6.04
11 7.38
100 67.11
49 32.89%
52  โรงเรียนบ้านดง 213
16 7.51
22 10.33
5 2.35
20 9.39
7 3.29
143 67.14
70 32.86%
53  โรงเรียนบ้านดอน 46
4 8.70
4 8.70
7 15.22
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
54  โรงเรียนบ้านโละ 132
6 4.55
19 14.39
1 0.76
12 9.09
5 3.79
89 67.42
43 32.58%
55  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 185
4 2.16
26 14.05
16 8.65
8 4.32
6 3.24
125 67.57
60 32.43%
56  โรงเรียนบ้านหลวง 136
10 7.35
9 6.62
21 15.44
0 0.00
4 2.94
92 67.65
44 32.35%
57  โรงเรียนบ้านสันปอธง 78
6 7.69
7 8.97
5 6.41
5 6.41
2 2.56
53 67.95
25 32.05%
58  โรงเรียนบ้านโป่งนก 225
12 5.33
11 4.89
11 4.89
20 8.89
17 7.56
154 68.44
71 31.56%
59  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 147
9 6.12
10 6.80
11 7.48
9 6.12
7 4.76
101 68.71
46 31.29%
60  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 344
22 6.40
25 7.27
37 10.76
13 3.78
10 2.91
237 68.90
107 31.10%
61  โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 130
1 0.77
15 11.54
24 18.46
0 0.00
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
62  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 114
7 6.14
5 4.39
23 20.18
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
63  โรงเรียนบ้านวังมะริว 88
3 3.41
9 10.23
15 17.05
0 0.00
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
64  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 111
8 7.21
6 5.41
17 15.32
0 0.00
2 1.80
78 70.27
33 29.73%
65  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 261
21 8.05
9 3.45
41 15.71
5 1.92
1 0.38
184 70.50
77 29.50%
66  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) 117
15 12.82
2 1.71
13 11.11
0 0.00
4 3.42
83 70.94
34 29.06%
67  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 559
101 18.07
23 4.11
33 5.90
0 0.00
0 0.00
402 71.91
157 28.09%
68  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 455
9 1.98
32 7.03
39 8.57
20 4.40
27 5.93
328 72.09
127 27.91%
69  โรงเรียนบ้านผาแดง 83
4 4.82
6 7.23
12 14.46
1 1.20
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
70  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 213
16 7.51
39 18.31
4 1.88
0 0.00
0 0.00
154 72.30
59 27.70%
71  โรงเรียนบ้านนาหวาย 260
15 5.77
12 4.62
45 17.31
0 0.00
0 0.00
188 72.31
72 27.69%
72  โรงเรียนวัดปางมะโอ 15
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 109
1 0.92
7 6.42
7 6.42
7 6.42
7 6.42
80 73.39
29 26.61%
74  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 205
8 3.90
6 2.93
8 3.90
23 11.22
8 3.90
152 74.15
53 25.85%
75  โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 97
1 1.03
3 3.09
20 20.62
0 0.00
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
76  โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 178
18 10.11
9 5.06
9 5.06
6 3.37
2 1.12
134 75.28
44 24.72%
77  โรงเรียนบ้านปางปอย 335
20 5.97
24 7.16
8 2.39
23 6.87
6 1.79
254 75.82
81 24.18%
78  โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 153
6 3.92
5 3.27
5 3.27
11 7.19
10 6.54
116 75.82
37 24.18%
79  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 261
10 3.83
12 4.60
40 15.33
1 0.38
0 0.00
198 75.86
63 24.14%
80  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 736
47 6.39
31 4.21
37 5.03
29 3.94
31 4.21
561 76.22
175 23.78%
81  โรงเรียนบ้านปางมะเยา 324
2 0.62
31 9.57
1 0.31
43 13.27
0 0.00
247 76.23
77 23.77%
82  โรงเรียนบ้านแม่ใจ 85
10 11.76
0 0.00
9 10.59
1 1.18
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
83  โรงเรียนบ้านต้นโชค 201
11 5.47
11 5.47
7 3.48
11 5.47
7 3.48
154 76.62
47 23.38%
84  โรงเรียนสันติวนา 84
4 4.76
8 9.52
7 8.33
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
85  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 98
10 10.20
2 2.04
9 9.18
1 1.02
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
86  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 347
17 4.90
48 13.83
12 3.46
0 0.00
0 0.00
270 77.81
77 22.19%
87  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 159
13 8.18
7 4.40
15 9.43
0 0.00
0 0.00
124 77.99
35 22.01%
88  โรงเรียนวัดนันทาราม 91
6 6.59
3 3.30
8 8.79
3 3.30
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
89  โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 88
7 7.95
6 6.82
6 6.82
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
90  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง) 209
16 7.66
19 9.09
10 4.78
0 0.00
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
91  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 194
27 13.92
11 5.67
2 1.03
0 0.00
0 0.00
154 79.38
40 20.62%
92  โรงเรียนบ้านปางป๋อ 172
7 4.07
11 6.40
8 4.65
9 5.23
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
93  โรงเรียนบ้านยาง 119
5 4.20
5 4.20
7 5.88
5 4.20
2 1.68
95 79.83
24 20.17%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 60
2 3.33
1 1.67
5 8.33
4 6.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
95  โรงเรียนบ้านนามน 163
7 4.29
17 10.43
8 4.91
0 0.00
0 0.00
131 80.37
32 19.63%
96  โรงเรียนบ้านใหม่ 102
5 4.90
8 7.84
7 6.86
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
97  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 128
3 2.34
13 10.16
9 7.03
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
98  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 67
7 10.45
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
99  โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 363
10 2.75
40 11.02
20 5.51
0 0.00
0 0.00
293 80.72
70 19.28%
100  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 2138
74 3.46
121 5.66
162 7.58
53 2.48
0 0.00
1728 80.82
410 19.18%
101  โรงเรียนบ้านถ้ำ 68
4 5.88
4 5.88
5 7.35
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
102  โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 68
2 2.94
7 10.29
0 0.00
4 5.88
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
103  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 169
9 5.33
6 3.55
3 1.78
10 5.92
4 2.37
137 81.07
32 18.93%
104  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 441
11 2.49
38 8.62
32 7.26
1 0.23
1 0.23
358 81.18
83 18.82%
105  โรงเรียนบ้านแม่นะ 222
6 2.70
17 7.66
17 7.66
1 0.45
0 0.00
181 81.53
41 18.47%
106  โรงเรียนบ้านห้วยบง 71
8 11.27
4 5.63
1 1.41
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
107  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 68
1 1.47
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 318
24 7.55
6 1.89
26 8.18
0 0.00
0 0.00
262 82.39
56 17.61%
109  โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 417
40 9.59
5 1.20
25 6.00
1 0.24
0 0.00
346 82.97
71 17.03%
110  โรงเรียนบ้านสันม่วง 54
2 3.70
0 0.00
0 0.00
5 9.26
2 3.70
45 83.33
9 16.67%
111  โรงเรียนบ้านปางแดง 172
3 1.74
11 6.40
1 0.58
0 0.00
13 7.56
144 83.72
28 16.28%
112  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 80
6 7.50
5 6.25
2 2.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
113  โรงเรียนบ้านออน 69
3 4.35
3 4.35
4 5.80
0 0.00
1 1.45
58 84.06
11 15.94%
114  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 128
2 1.56
1 0.78
17 13.28
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
115  โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ 205
5 2.44
20 9.76
7 3.41
0 0.00
0 0.00
173 84.39
32 15.61%
116  โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 267
33 12.36
4 1.50
2 0.75
0 0.00
1 0.37
227 85.02
40 14.98%
117  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 374
3 0.80
11 2.94
36 9.63
4 1.07
2 0.53
318 85.03
56 14.97%
118  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 184
7 3.80
3 1.63
17 9.24
0 0.00
0 0.00
157 85.33
27 14.67%
119  โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 175
13 7.43
5 2.86
2 1.14
5 2.86
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 386
7 1.81
0 0.00
34 8.81
14 3.63
0 0.00
331 85.75
55 14.25%
121  โรงเรียนบ้านปางเฟือง 102
2 1.96
7 6.86
4 3.92
1 0.98
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
122  โรงเรียนบ้านป่าแดง 273
11 4.03
12 4.40
6 2.20
7 2.56
1 0.37
236 86.45
37 13.55%
123  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 412
16 3.88
15 3.64
21 5.10
0 0.00
0 0.00
360 87.38
52 12.62%
124  โรงเรียนบ้านจอง 313
13 4.15
1 0.32
23 7.35
0 0.00
0 0.00
276 88.18
37 11.82%
125  โรงเรียนบ้านสันทราย 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
126  โรงเรียนบ้านแม่ข่า 260
5 1.92
5 1.92
5 1.92
5 1.92
8 3.08
232 89.23
28 10.77%
127  โรงเรียนบ้านหนองยาว 244
5 2.05
3 1.23
10 4.10
3 1.23
5 2.05
218 89.34
26 10.66%
128  โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 144
0 0.00
0 0.00
15 10.42
0 0.00
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 69
1 1.45
1 1.45
2 2.90
1 1.45
2 2.90
62 89.86
7 10.14%
130  โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 197
0 0.00
6 3.05
8 4.06
0 0.00
4 2.03
179 90.86
18 9.14%
131  โรงเรียนวัดบ้านท่า 201
4 1.99
3 1.49
11 5.47
0 0.00
0 0.00
183 91.04
18 8.96%
132  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 135
6 4.44
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
133  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 363
10 2.75
8 2.20
14 3.86
0 0.00
0 0.00
331 91.18
32 8.82%
134  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 70
3 4.29
0 0.00
2 2.86
1 1.43
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
135  โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 144
3 2.08
4 2.78
5 3.47
0 0.00
0 0.00
132 91.67
12 8.33%
136  โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 37
2 5.41
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
137  โรงเรียนบ้านสินชัย 174
0 0.00
13 7.47
1 0.57
0 0.00
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
138  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 92
2 2.17
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
139  โรงเรียนดอยสามหมื่น 58
2 3.45
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
140  โรงเรียนบ้านเชียงดาว 681
15 2.20
23 3.38
3 0.44
3 0.44
3 0.44
634 93.10
47 6.90%
141  โรงเรียนบ้านปงตำ 76
2 2.63
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
142  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 172
5 2.91
0 0.00
5 2.91
0 0.00
0 0.00
162 94.19
10 5.81%
143  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 216
2 0.93
0 0.00
9 4.17
0 0.00
0 0.00
205 94.91
11 5.09%
144  โรงเรียนบ้านแม่ขิ 118
2 1.69
0 0.00
3 2.54
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
145  โรงเรียนบ้านเมืองคอง 82
1 1.22
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
146  โรงเรียนบ้านปางสัก 150
0 0.00
0 0.00
5 3.33
0 0.00
0 0.00
145 96.67
5 3.33%
147  โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
148  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 375
2 0.53
2 0.53
2 0.53
2 0.53
0 0.00
367 97.87
8 2.13%
149  โรงเรียนบ้านรินหลวง 231
0 0.00
2 0.87
2 0.87
0 0.00
0 0.00
227 98.27
4 1.73%
150  โรงเรียนวิรุณเทพ 151
0 0.00
0 0.00
2 1.32
0 0.00
0 0.00
149 98.68
2 1.32%
151  โรงเรียนบ้านหัวนา 254
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.18
251 98.82
3 1.18%
152  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 168
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,927 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,249 6.63
เตี้ย  2,649 7.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,403 7.08
ผอมและเตี้ย  1,564 4.61
อ้วนและเตี้ย  1,187 3.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,875 70.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,052 คน


29.63%


Powered By www.thaieducation.net