ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 140 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.71
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 205
32 15.61
70 34.15
36 17.56
70 34.15
30 14.63
-33 -16.10
238 116.10%
2  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 12
3 25.00
2 16.67
4 33.33
1 8.33
2 16.67
0 0.00
12 100.00%
3  โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 81
17 20.99
20 24.69
13 16.05
18 22.22
13 16.05
0 0.00
81 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 125
6 4.80
20 16.00
17 13.60
25 20.00
35 28.00
22 17.60
103 82.40%
5  โรงเรียนบ้านปางไฮ 79
11 13.92
11 13.92
9 11.39
31 39.24
0 0.00
17 21.52
62 78.48%
6  โรงเรียนบ้านปง 80
12 15.00
19 23.75
12 15.00
7 8.75
9 11.25
21 26.25
59 73.75%
7  โรงเรียนบ้านป่าก้าง 79
10 12.66
6 7.59
14 17.72
16 20.25
11 13.92
22 27.85
57 72.15%
8  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 70
7 10.00
18 25.71
15 21.43
7 10.00
3 4.29
20 28.57
50 71.43%
9  โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 66
8 12.12
9 13.64
12 18.18
9 13.64
8 12.12
20 30.30
46 69.70%
10  โรงเรียนบ้านห้วยบง 69
2 2.90
9 13.04
11 15.94
11 15.94
13 18.84
23 33.33
46 66.67%
11  โรงเรียนบ้านบวกเปา 118
64 54.24
0 0.00
8 6.78
0 0.00
0 0.00
46 38.98
72 61.02%
12  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 168
5 2.98
20 11.90
22 13.10
25 14.88
30 17.86
66 39.29
102 60.71%
13  โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 127
2 1.57
11 8.66
28 22.05
13 10.24
17 13.39
56 44.09
71 55.91%
14  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 110
3 2.73
8 7.27
19 17.27
12 10.91
18 16.36
50 45.45
60 54.55%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 231
35 15.15
12 5.19
20 8.66
37 16.02
20 8.66
107 46.32
124 53.68%
16  โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 809
49 6.06
33 4.08
116 14.34
82 10.14
149 18.42
380 46.97
429 53.03%
17  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 290
10 3.45
96 33.10
39 13.45
1 0.34
0 0.00
144 49.66
146 50.34%
18  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 112
14 12.50
18 16.07
12 10.71
4 3.57
6 5.36
58 51.79
54 48.21%
19  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 139
0 0.00
2 1.44
35 25.18
2 1.44
28 20.14
72 51.80
67 48.20%
20  โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 793
114 14.38
91 11.48
120 15.13
33 4.16
19 2.40
416 52.46
377 47.54%
21  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 220
25 11.36
22 10.00
23 10.45
18 8.18
15 6.82
117 53.18
103 46.82%
22  โรงเรียนสบเปิงวิทยา 192
14 7.29
15 7.81
16 8.33
19 9.90
25 13.02
103 53.65
89 46.35%
23  โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 133
3 2.26
10 7.52
12 9.02
13 9.77
22 16.54
73 54.89
60 45.11%
24  โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 91
3 3.30
6 6.59
19 20.88
2 2.20
10 10.99
51 56.04
40 43.96%
25  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 16
0 0.00
1 6.25
3 18.75
3 18.75
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
26  โรงเรียนบ้านริมใต้ 871
45 5.17
23 2.64
145 16.65
68 7.81
98 11.25
492 56.49
379 43.51%
27  โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 28
1 3.57
4 14.29
6 21.43
1 3.57
0 0.00
16 57.14
12 42.86%
28  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 647
65 10.05
64 9.89
132 20.40
13 2.01
1 0.15
372 57.50
275 42.50%
29  โรงเรียนวัดห้วยไร่ 113
10 8.85
7 6.19
8 7.08
12 10.62
11 9.73
65 57.52
48 42.48%
30  โรงเรียนบ้านต้นขาม 52
2 3.85
12 23.08
8 15.38
0 0.00
0 0.00
30 57.69
22 42.31%
31  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 218
52 23.85
16 7.34
18 8.26
5 2.29
0 0.00
127 58.26
91 41.74%
32  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
3 20.00
9 60.00
6 40.00%
33  โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 142
7 4.93
6 4.23
19 13.38
13 9.15
11 7.75
86 60.56
56 39.44%
34  โรงเรียนวัดแม่เลย 51
4 7.84
7 13.73
7 13.73
1 1.96
1 1.96
31 60.78
20 39.22%
35  โรงเรียนวัดแม่กะ 128
10 7.81
9 7.03
10 7.81
10 7.81
10 7.81
79 61.72
49 38.28%
36  โรงเรียนบ้านหนองปิด 82
1 1.22
16 19.51
14 17.07
0 0.00
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
37  โรงเรียนสันทรายหลวง 546
41 7.51
47 8.61
61 11.17
23 4.21
33 6.04
341 62.45
205 37.55%
38  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 131
17 12.98
10 7.63
7 5.34
0 0.00
15 11.45
82 62.60
49 37.40%
39  โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 75
5 6.67
4 5.33
5 6.67
8 10.67
6 8.00
47 62.67
28 37.33%
40  โรงเรียนบ้านสันกลาง 95
8 8.42
16 16.84
3 3.16
8 8.42
0 0.00
60 63.16
35 36.84%
41  โรงเรียนบ้านใหม่ 49
3 6.12
0 0.00
13 26.53
1 2.04
1 2.04
31 63.27
18 36.73%
42  โรงเรียนบ้านผาหมอน 33
4 12.12
8 24.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
43  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 22
4 18.18
0 0.00
3 13.64
1 4.55
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
44  โรงเรียนบ้านบวกจั่น 142
12 8.45
31 21.83
8 5.63
0 0.00
0 0.00
91 64.08
51 35.92%
45  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 95
8 8.42
8 8.42
9 9.47
0 0.00
9 9.47
61 64.21
34 35.79%
46  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 109
12 11.01
0 0.00
27 24.77
0 0.00
0 0.00
70 64.22
39 35.78%
47  โรงเรียนวัดยั้งเมิน 121
12 9.92
10 8.26
15 12.40
6 4.96
0 0.00
78 64.46
43 35.54%
48  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 95
10 10.53
6 6.32
17 17.89
0 0.00
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
49  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 243
15 6.17
12 4.94
48 19.75
5 2.06
4 1.65
159 65.43
84 34.57%
50  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 76
7 9.21
6 7.89
7 9.21
4 5.26
2 2.63
50 65.79
26 34.21%
51  โรงเรียนวัดบ้านป้อก 47
6 12.77
2 4.26
1 2.13
5 10.64
2 4.26
31 65.96
16 34.04%
52  โรงเรียนวัดท่าข้าม 88
8 9.09
7 7.95
8 9.09
3 3.41
3 3.41
59 67.05
29 32.95%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 55
6 10.91
2 3.64
2 3.64
6 10.91
2 3.64
37 67.27
18 32.73%
54  โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 184
6 3.26
37 20.11
13 7.07
4 2.17
0 0.00
124 67.39
60 32.61%
55  โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 136
18 13.24
4 2.94
11 8.09
2 1.47
8 5.88
93 68.38
43 31.62%
56  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 54
9 16.67
0 0.00
7 12.96
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
57  โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 35
2 5.71
2 5.71
3 8.57
2 5.71
2 5.71
24 68.57
11 31.43%
58  โรงเรียนวัดหนองออน 64
7 10.94
8 12.50
2 3.13
3 4.69
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
59  โรงเรียนบ้านต้นรุง 139
11 7.91
11 7.91
13 9.35
5 3.60
0 0.00
99 71.22
40 28.78%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 14
4 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
61  โรงเรียนบ้านพระนอน 231
16 6.93
14 6.06
25 10.82
11 4.76
0 0.00
165 71.43
66 28.57%
62  โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 67
8 11.94
0 0.00
7 10.45
4 5.97
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
63  โรงเรียนบ้านแม่แฝก 120
2 1.67
5 4.17
20 16.67
2 1.67
5 4.17
86 71.67
34 28.33%
64  โรงเรียนวัดนาเม็ง 39
3 7.69
0 0.00
7 17.95
1 2.56
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
65  โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 150
32 21.33
3 2.00
6 4.00
0 0.00
0 0.00
109 72.67
41 27.33%
66  โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 55
1 1.82
6 10.91
8 14.55
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
67  โรงเรียนบ้านแม่แต 52
3 5.77
6 11.54
4 7.69
1 1.92
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
68  โรงเรียนบ้านปางกว้าง 54
4 7.41
3 5.56
3 5.56
2 3.70
2 3.70
40 74.07
14 25.93%
69  โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 220
4 1.82
16 7.27
33 15.00
2 0.91
2 0.91
163 74.09
57 25.91%
70  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 221
20 9.05
16 7.24
18 8.14
2 0.90
1 0.45
164 74.21
57 25.79%
71  โรงเรียนบ้านน้ำริน 87
5 5.75
3 3.45
5 5.75
2 2.30
7 8.05
65 74.71
22 25.29%
72  โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 242
24 9.92
0 0.00
23 9.50
10 4.13
4 1.65
181 74.79
61 25.21%
73  โรงเรียนบ้านกาดฮาว 164
11 6.71
10 6.10
16 9.76
4 2.44
0 0.00
123 75.00
41 25.00%
74  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 115
12 10.43
6 5.22
2 1.74
6 5.22
2 1.74
87 75.65
28 24.35%
75  โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 111
6 5.41
7 6.31
3 2.70
7 6.31
4 3.60
84 75.68
27 24.32%
76  โรงเรียนพร้าวบูรพา 112
1 0.89
7 6.25
18 16.07
1 0.89
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
77  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
78  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 257
11 4.28
25 9.73
13 5.06
7 2.72
4 1.56
197 76.65
60 23.35%
79  โรงเรียนบ้านศรีงาม 90
10 11.11
0 0.00
9 10.00
2 2.22
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
80  โรงเรียนบ้านสันคะยอม 159
5 3.14
13 8.18
19 11.95
0 0.00
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
81  โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 22
1 4.55
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
82  โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 562
35 6.23
28 4.98
33 5.87
16 2.85
7 1.25
443 78.83
119 21.17%
83  โรงเรียนบ้านหลักปัน 206
12 5.83
5 2.43
18 8.74
7 3.40
1 0.49
163 79.13
43 20.87%
84  โรงเรียนบ้านสันป่าตอง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
4 13.79
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
85  โรงเรียนบ้านแม่เลา 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 20.51
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
86  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 83
10 12.05
3 3.61
4 4.82
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
87  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 763
62 8.13
42 5.50
36 4.72
12 1.57
4 0.52
607 79.55
156 20.45%
88  โรงเรียนวัดทรายมูล 133
8 6.02
3 2.26
12 9.02
0 0.00
4 3.01
106 79.70
27 20.30%
89  โรงเรียนบ้านแม่สา 229
10 4.37
2 0.87
25 10.92
8 3.49
0 0.00
184 80.35
45 19.65%
90  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 174
7 4.02
18 10.34
9 5.17
0 0.00
0 0.00
140 80.46
34 19.54%
91  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 404
43 10.64
14 3.47
21 5.20
0 0.00
0 0.00
326 80.69
78 19.31%
92  โรงเรียนบ้านสันปง 57
1 1.75
3 5.26
7 12.28
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
93  โรงเรียนบ้านช้างใน 53
1 1.89
4 7.55
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
94  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 92
0 0.00
5 5.43
11 11.96
1 1.09
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
95  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 49
1 2.04
1 2.04
5 10.20
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 52
6 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.77
43 82.69
9 17.31%
97  โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 70
5 7.14
3 4.29
4 5.71
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
98  โรงเรียนบ้านโป่ง 47
2 4.26
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
99  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 171
7 4.09
6 3.51
11 6.43
5 2.92
0 0.00
142 83.04
29 16.96%
100  โรงเรียนบ้านปางขุม 79
7 8.86
0 0.00
2 2.53
3 3.80
1 1.27
66 83.54
13 16.46%
101  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 126
-3 -2.38
7 5.56
2 1.59
14 11.11
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
102  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 96
7 7.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 7.29
82 85.42
14 14.58%
103  โรงเรียนภูดินวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
104  โรงเรียนบ้านผึ้ง 150
0 0.00
0 0.00
11 7.33
0 0.00
10 6.67
129 86.00
21 14.00%
105  โรงเรียนบ้านร่มหลวง 120
9 7.50
7 5.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
106  โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 76
3 3.95
1 1.32
5 6.58
1 1.32
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
107  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 195
4 2.05
3 1.54
8 4.10
6 3.08
4 2.05
170 87.18
25 12.82%
108  โรงเรียนประดู่วิทยา 114
5 4.39
1 0.88
6 5.26
2 1.75
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
109  โรงเรียนบ้านสันศรี 59
2 3.39
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 77
1 1.30
3 3.90
5 6.49
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
111  โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 61
2 3.28
1 1.64
2 3.28
1 1.64
1 1.64
54 88.52
7 11.48%
112  โรงเรียนบ้านป่าบง 157
9 5.73
1 0.64
6 3.82
1 0.64
1 0.64
139 88.54
18 11.46%
113  โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
1 3.57
25 89.29
3 10.71%
114  โรงเรียนบ้านแม่แสะ 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
115  โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 151
3 1.99
0 0.00
8 5.30
0 0.00
1 0.66
139 92.05
12 7.95%
116  โรงเรียนบ้านแม่แว 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
117  โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 131
2 1.53
0 0.00
8 6.11
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
118  โรงเรียนบ้านเมืองขอน 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
119  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 99
3 3.03
0 0.00
3 3.03
0 0.00
1 1.01
92 92.93
7 7.07%
120  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 5.11
3 1.70
164 93.18
12 6.82%
121  โรงเรียนบ้านโปง 118
1 0.85
0 0.00
2 1.69
1 0.85
4 3.39
110 93.22
8 6.78%
122  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 137
0 0.00
0 0.00
9 6.57
0 0.00
0 0.00
128 93.43
9 6.57%
123  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 80
1 1.25
1 1.25
1 1.25
1 1.25
1 1.25
75 93.75
5 6.25%
124  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
125  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 131
0 0.00
0 0.00
5 3.82
0 0.00
3 2.29
123 93.89
8 6.11%
126  โรงเรียนบ้านกองแหะ 82
3 3.66
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
127  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 101
2 1.98
1 0.99
3 2.97
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
128  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
129  โรงเรียนบ้านนากู่ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
130  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 241
1 0.41
5 2.07
3 1.24
1 0.41
0 0.00
231 95.85
10 4.15%
131  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 164
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
164 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านป่าลาน 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านหนองก๋าย 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านหลวง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านเอียก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านแม่แมม 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนวัดสันคะยอม 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนวัดปางเติม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,938 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,340 7.08
เตี้ย  1,235 6.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,855 9.80
ผอมและเตี้ย  837 4.42
อ้วนและเตี้ย  793 4.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,878 68.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,060 คน


32.00%


Powered By www.thaieducation.net