ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.50
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 336
97 28.87
141 41.96
3 0.89
0 0.00
0 0.00
95 28.27
241 71.73%
2  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 296
13 4.39
58 19.59
2 0.68
105 35.47
0 0.00
118 39.86
178 60.14%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 81
24 29.63
24 29.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 40.74
48 59.26%
4  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 206
29 14.08
53 25.73
7 3.40
21 10.19
12 5.83
84 40.78
122 59.22%
5  โรงเรียนเพียงหลวง 16 210
33 15.71
37 17.62
6 2.86
45 21.43
2 0.95
87 41.43
123 58.57%
6  โรงเรียนบ้านกระแล 172
15 8.72
62 36.05
6 3.49
16 9.30
0 0.00
73 42.44
99 57.56%
7  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 35
6 17.14
6 17.14
3 8.57
4 11.43
0 0.00
16 45.71
19 54.29%
8  โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี 353
24 6.80
145 41.08
20 5.67
0 0.00
0 0.00
164 46.46
189 53.54%
9  โรงเรียนหนองแรดวิทยา 118
14 11.86
13 11.02
21 17.80
8 6.78
7 5.93
55 46.61
63 53.39%
10  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 186
32 17.20
23 12.37
31 16.67
13 6.99
0 0.00
87 46.77
99 53.23%
11  โรงเรียนบ้านม่วงยาย 119
16 13.45
15 12.61
5 4.20
7 5.88
18 15.13
58 48.74
61 51.26%
12  โรงเรียนบ้านหลู้ 143
17 11.89
35 24.48
7 4.90
13 9.09
1 0.70
70 48.95
73 51.05%
13  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 112
19 16.96
18 16.07
16 14.29
4 3.57
0 0.00
55 49.11
57 50.89%
14  โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 36
2 5.56
7 19.44
0 0.00
7 19.44
2 5.56
18 50.00
18 50.00%
15  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 359
60 16.71
88 24.51
26 7.24
0 0.00
0 0.00
185 51.53
174 48.47%
16  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 97
16 16.49
8 8.25
7 7.22
15 15.46
0 0.00
51 52.58
46 47.42%
17  โรงเรียนบ้านทรายทอง 244
16 6.56
62 25.41
13 5.33
21 8.61
3 1.23
129 52.87
115 47.13%
18  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 204
34 16.67
21 10.29
41 20.10
0 0.00
0 0.00
108 52.94
96 47.06%
19  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 43
1 2.33
11 25.58
1 2.33
7 16.28
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
20  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 76
11 14.47
13 17.11
3 3.95
7 9.21
1 1.32
41 53.95
35 46.05%
21  โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 53
8 15.09
8 15.09
0 0.00
8 15.09
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
22  โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 129
9 6.98
4 3.10
17 13.18
13 10.08
15 11.63
71 55.04
58 44.96%
23  โรงเรียนบ้านปากอิง 72
19 26.39
5 6.94
5 6.94
3 4.17
0 0.00
40 55.56
32 44.44%
24  โรงเรียนบ้านบ่อแสง 134
20 14.93
12 8.96
24 17.91
1 0.75
1 0.75
76 56.72
58 43.28%
25  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 44
3 6.82
5 11.36
9 20.45
2 4.55
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
26  โรงเรียนบ้านบุญนาค 127
14 11.02
22 17.32
11 8.66
4 3.15
0 0.00
76 59.84
51 40.16%
27  โรงเรียนบ้านห้วยคุ 335
15 4.48
92 27.46
19 5.67
5 1.49
1 0.30
203 60.60
132 39.40%
28  โรงเรียนบ้านหนองเสา 61
7 11.48
4 6.56
10 16.39
3 4.92
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
29  โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 56
9 16.07
8 14.29
4 7.14
0 0.00
1 1.79
34 60.71
22 39.29%
30  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 136
12 8.82
0 0.00
21 15.44
11 8.09
9 6.62
83 61.03
53 38.97%
31  โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 90
11 12.22
16 17.78
0 0.00
8 8.89
0 0.00
55 61.11
35 38.89%
32  โรงเรียนบ้านแม่เปา 170
17 10.00
6 3.53
38 22.35
4 2.35
1 0.59
104 61.18
66 38.82%
33  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 106
19 17.92
8 7.55
14 13.21
0 0.00
0 0.00
65 61.32
41 38.68%
34  โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 39
2 5.13
1 2.56
5 12.82
2 5.13
5 12.82
24 61.54
15 38.46%
35  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 977
30 3.07
36 3.68
139 14.23
66 6.76
103 10.54
603 61.72
374 38.28%
36  โรงเรียนบ้านดอนไชย 79
6 7.59
3 3.80
15 18.99
2 2.53
4 5.06
49 62.03
30 37.97%
37  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 65
5 7.69
5 7.69
10 15.38
4 6.15
0 0.00
41 63.08
24 36.92%
38  โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 69
8 11.59
5 7.25
5 7.25
4 5.80
3 4.35
44 63.77
25 36.23%
39  โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 73
5 6.85
3 4.11
16 21.92
1 1.37
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
40  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 144
20 13.89
12 8.33
17 11.81
0 0.00
0 0.00
95 65.97
49 34.03%
41  โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 86
8 9.30
9 10.47
8 9.30
3 3.49
1 1.16
57 66.28
29 33.72%
42  โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 66
3 4.55
3 4.55
6 9.09
10 15.15
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
43  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 94
6 6.38
15 15.96
5 5.32
4 4.26
1 1.06
63 67.02
31 32.98%
44  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 82
14 17.07
10 12.20
3 3.66
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
45  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 95
6 6.32
2 2.11
9 9.47
7 7.37
7 7.37
64 67.37
31 32.63%
46  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 63
1 1.59
3 4.76
9 14.29
7 11.11
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
47  โรงเรียนบ้านใหม่ 57
3 5.26
3 5.26
7 12.28
4 7.02
1 1.75
39 68.42
18 31.58%
48  โรงเรียนบ้านหนองเตา 108
12 11.11
19 17.59
1 0.93
2 1.85
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
49  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 78
7 8.97
7 8.97
6 7.69
4 5.13
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
50  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 114
17 14.91
3 2.63
14 12.28
1 0.88
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
51  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 119
14 11.76
17 14.29
5 4.20
0 0.00
0 0.00
83 69.75
36 30.25%
52  โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 86
12 13.95
4 4.65
9 10.47
1 1.16
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
53  โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 113
6 5.31
4 3.54
15 13.27
3 2.65
6 5.31
79 69.91
34 30.09%
54  โรงเรียนบ้านก๊อ 47
10 21.28
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
55  โรงเรียนบรรพตวิทยา 316
22 6.96
21 6.65
23 7.28
15 4.75
12 3.80
223 70.57
93 29.43%
56  โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 204
11 5.39
25 12.25
19 9.31
3 1.47
2 0.98
144 70.59
60 29.41%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 62
7 11.29
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
58  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 90
9 10.00
0 0.00
17 18.89
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
59  โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 45
6 13.33
3 6.67
2 4.44
2 4.44
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
60  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 146
14 9.59
11 7.53
8 5.48
5 3.42
4 2.74
104 71.23
42 28.77%
61  โรงเรียนบ้านครึ่ง 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
1 4.76
15 71.43
6 28.57%
62  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 133
10 7.52
25 18.80
3 2.26
0 0.00
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
63  โรงเรียนบ้านผาแล 96
1 1.04
0 0.00
7 7.29
19 19.79
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
64  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 151
12 7.95
4 2.65
4 2.65
20 13.25
2 1.32
109 72.19
42 27.81%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 130
5 3.85
6 4.62
20 15.38
5 3.85
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
66  โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 63
4 6.35
4 6.35
6 9.52
2 3.17
1 1.59
46 73.02
17 26.98%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 67
6 8.96
5 7.46
2 2.99
5 7.46
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
68  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 123
19 15.45
3 2.44
11 8.94
0 0.00
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
69  โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 95
8 8.42
6 6.32
8 8.42
1 1.05
2 2.11
70 73.68
25 26.32%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 244
9 3.69
49 20.08
3 1.23
3 1.23
0 0.00
180 73.77
64 26.23%
71  โรงเรียนบ้านร่องแช่ 131
14 10.69
3 2.29
12 9.16
4 3.05
1 0.76
97 74.05
34 25.95%
72  โรงเรียนบ้านหลวง 106
0 0.00
24 22.64
2 1.89
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
73  โรงเรียนบ้านหวาย 91
6 6.59
4 4.40
6 6.59
3 3.30
3 3.30
69 75.82
22 24.18%
74  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 170
3 1.76
30 17.65
7 4.12
0 0.00
1 0.59
129 75.88
41 24.12%
75  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 196
12 6.12
12 6.12
16 8.16
6 3.06
1 0.51
149 76.02
47 23.98%
76  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 92
6 6.52
8 8.70
4 4.35
4 4.35
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
77  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 143
5 3.50
16 11.19
5 3.50
6 4.20
2 1.40
109 76.22
34 23.78%
78  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 375
16 4.27
37 9.87
21 5.60
11 2.93
4 1.07
286 76.27
89 23.73%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 93
8 8.60
0 0.00
7 7.53
0 0.00
7 7.53
71 76.34
22 23.66%
80  โรงเรียนบ้านป่าซาง 55
3 5.45
4 7.27
4 7.27
2 3.64
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
4 5.80
4 5.80
53 76.81
16 23.19%
82  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 121
4 3.31
8 6.61
14 11.57
2 1.65
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
83  โรงเรียนบ้านขอนซุง 39
5 12.82
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
84  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 61
0 0.00
9 14.75
5 8.20
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
85  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า 57
1 1.75
2 3.51
9 15.79
1 1.75
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
86  โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 66
5 7.58
0 0.00
8 12.12
1 1.52
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
87  โรงเรียนริมโขงวิทยา 115
6 5.22
9 7.83
10 8.70
0 0.00
1 0.87
89 77.39
26 22.61%
88  โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 107
5 4.67
4 3.74
7 6.54
8 7.48
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
89  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 122
6 4.92
10 8.20
7 5.74
4 3.28
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
90  โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 92
5 5.43
3 3.26
12 13.04
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
91  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 57
4 7.02
2 3.51
5 8.77
1 1.75
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
92  โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 62
5 8.06
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
93  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 870
53 6.09
23 2.64
37 4.25
33 3.79
34 3.91
690 79.31
180 20.69%
94  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 137
13 9.49
8 5.84
3 2.19
3 2.19
1 0.73
109 79.56
28 20.44%
95  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 55
1 1.82
4 7.27
6 10.91
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 60
4 6.67
2 3.33
5 8.33
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
97  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 180
11 6.11
21 11.67
4 2.22
0 0.00
0 0.00
144 80.00
36 20.00%
98  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 20
3 15.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
99  โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 410
14 3.41
25 6.10
29 7.07
10 2.44
0 0.00
332 80.98
78 19.02%
100  โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 117
10 8.55
0 0.00
12 10.26
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 192
7 3.65
6 3.13
21 10.94
0 0.00
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
102  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 245
21 8.57
7 2.86
2 0.82
5 2.04
8 3.27
202 82.45
43 17.55%
103  โรงเรียนบ้านหนองบัว 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
104  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 35
1 2.86
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
105  โรงเรียนบ้านส้าน 35
6 17.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
106  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 281
13 4.63
21 7.47
4 1.42
10 3.56
0 0.00
233 82.92
48 17.08%
107  โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 155
6 3.87
9 5.81
11 7.10
0 0.00
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
108  โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 36
0 0.00
4 11.11
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
109  โรงเรียนบ้านน้ำม้า 108
16 14.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.85
90 83.33
18 16.67%
110  โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 54
2 3.70
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
111  โรงเรียนบ้านชมภู 90
6 6.67
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
112  โรงเรียนบ้านดอนแยง 81
3 3.70
3 3.70
2 2.47
3 3.70
1 1.23
69 85.19
12 14.81%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 81
1 1.23
2 2.47
9 11.11
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
114  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 137
4 2.92
7 5.11
2 1.46
7 5.11
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
115  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 201
1 0.50
0 0.00
28 13.93
0 0.00
0 0.00
172 85.57
29 14.43%
116  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 126
4 3.17
3 2.38
6 4.76
2 1.59
2 1.59
109 86.51
17 13.49%
117  โรงเรียนบ้านเขียะ 60
1 1.67
1 1.67
4 6.67
0 0.00
2 3.33
52 86.67
8 13.33%
118  โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 432
5 1.16
14 3.24
1 0.23
19 4.40
15 3.47
378 87.50
54 12.50%
119  โรงเรียนบ้านป่ารวก 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
120  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 132
4 3.03
0 0.00
11 8.33
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
121  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 105
6 5.71
0 0.00
4 3.81
0 0.00
1 0.95
94 89.52
11 10.48%
122  โรงเรียนปอวิทยา 281
12 4.27
5 1.78
12 4.27
0 0.00
0 0.00
252 89.68
29 10.32%
123  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 108
4 3.70
4 3.70
0 0.00
3 2.78
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
124  โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
125  โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
126  โรงเรียนบ้านศรีลานนา 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
127  โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
128  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
129  โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 6.67
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
130  โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 77
1 1.30
0 0.00
3 3.90
1 1.30
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
131  โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 112
2 1.79
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
132  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
133  โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,449 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,338 7.67
เตี้ย  1,718 9.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,274 7.30
ผอมและเตี้ย  730 4.18
อ้วนและเตี้ย  320 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,069 69.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,380 คน


30.83%


Powered By www.thaieducation.net