ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 141 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 64
16 25.00
18 28.13
8 12.50
15 23.44
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 115
28 24.35
22 19.13
43 37.39
12 10.43
10 8.70
0 0.00
115 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 133
23 17.29
8 6.02
22 16.54
80 60.15
0 0.00
0 0.00
133 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 63
16 25.40
22 34.92
13 20.63
6 9.52
6 9.52
0 0.00
63 100.00%
5  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 13
4 30.77
4 30.77
5 38.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 382
272 71.20
25 6.54
36 9.42
28 7.33
1 0.26
20 5.24
362 94.76%
7  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1190
215 18.07
282 23.70
274 23.03
150 12.61
132 11.09
137 11.51
1053 88.49%
8  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 217
80 36.87
0 0.00
4 1.84
105 48.39
1 0.46
27 12.44
190 87.56%
9  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 624
90 14.42
135 21.63
146 23.40
83 13.30
92 14.74
78 12.50
546 87.50%
10  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 213
61 28.64
56 26.29
24 11.27
17 7.98
28 13.15
27 12.68
186 87.32%
11  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 102
6 5.88
19 18.63
12 11.76
23 22.55
27 26.47
15 14.71
87 85.29%
12  โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 46
3 6.52
7 15.22
5 10.87
9 19.57
14 30.43
8 17.39
38 82.61%
13  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 187
119 63.64
0 0.00
5 2.67
1 0.53
0 0.00
62 33.16
125 66.84%
14  โรงเรียนบ้านจะตี 170
50 29.41
30 17.65
10 5.88
10 5.88
10 5.88
60 35.29
110 64.71%
15  โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 193
33 17.10
17 8.81
22 11.40
50 25.91
2 1.04
69 35.75
124 64.25%
16  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 319
50 15.67
28 8.78
20 6.27
43 13.48
48 15.05
130 40.75
189 59.25%
17  โรงเรียนบ้านธารทอง 244
41 16.80
30 12.30
25 10.25
24 9.84
18 7.38
106 43.44
138 56.56%
18  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ 416
45 10.82
34 8.17
31 7.45
78 18.75
44 10.58
184 44.23
232 55.77%
19  โรงเรียนโยนกวิทยา 54
1 1.85
5 9.26
7 12.96
8 14.81
8 14.81
25 46.30
29 53.70%
20  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 91
7 7.69
2 2.20
14 15.38
9 9.89
15 16.48
44 48.35
47 51.65%
21  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 587
15 2.56
200 34.07
46 7.84
6 1.02
20 3.41
300 51.11
287 48.89%
22  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 143
8 5.59
44 30.77
13 9.09
4 2.80
0 0.00
74 51.75
69 48.25%
23  โรงเรียนบ้านปางสา 242
27 11.16
57 23.55
24 9.92
5 2.07
2 0.83
127 52.48
115 47.52%
24  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 74
17 22.97
9 12.16
4 5.41
3 4.05
2 2.70
39 52.70
35 47.30%
25  โรงเรียนบ้านป่าแดง 299
47 15.72
25 8.36
48 16.05
19 6.35
2 0.67
158 52.84
141 47.16%
26  โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 210
24 11.43
25 11.90
37 17.62
4 1.90
2 0.95
118 56.19
92 43.81%
27  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 164
4 2.44
6 3.66
22 13.41
10 6.10
29 17.68
93 56.71
71 43.29%
28  โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 123
7 5.69
9 7.32
7 5.69
15 12.20
15 12.20
70 56.91
53 43.09%
29  โรงเรียนบ้านดอย 139
2 1.44
8 5.76
20 14.39
11 7.91
18 12.95
80 57.55
59 42.45%
30  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 59
7 11.86
10 16.95
7 11.86
1 1.69
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
31  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 149
24 16.11
29 19.46
9 6.04
0 0.00
0 0.00
87 58.39
62 41.61%
32  โรงเรียนบ้านสันยาว-สันลิดไม้ 27
1 3.70
2 7.41
3 11.11
2 7.41
3 11.11
16 59.26
11 40.74%
33  โรงเรียนบ้านสันธาตุ 123
4 3.25
9 7.32
11 8.94
9 7.32
17 13.82
73 59.35
50 40.65%
34  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 112
13 11.61
22 19.64
4 3.57
3 2.68
2 1.79
68 60.71
44 39.29%
35  โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 93
11 11.83
9 9.68
6 6.45
10 10.75
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
36  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) 256
4 1.56
27 10.55
8 3.13
31 12.11
29 11.33
157 61.33
99 38.67%
37  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 42
7 16.67
4 9.52
1 2.38
4 9.52
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
38  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 721
32 4.44
18 2.50
119 16.50
55 7.63
49 6.80
448 62.14
273 37.86%
39  โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 326
26 7.98
39 11.96
48 14.72
5 1.53
1 0.31
207 63.50
119 36.50%
40  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 53
3 5.66
5 9.43
9 16.98
2 3.77
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
41  โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป 140
6 4.29
17 12.14
23 16.43
2 1.43
2 1.43
90 64.29
50 35.71%
42  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1156
48 4.15
155 13.41
166 14.36
8 0.69
20 1.73
759 65.66
397 34.34%
43  โรงเรียนบ้านสบรวก 127
10 7.87
9 7.09
21 16.54
1 0.79
2 1.57
84 66.14
43 33.86%
44  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 397
28 7.05
35 8.82
63 15.87
5 1.26
3 0.76
263 66.25
134 33.75%
45  โรงเรียนบ้านแม่คำ 89
15 16.85
3 3.37
2 2.25
10 11.24
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
46  โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 386
61 15.80
35 9.07
33 8.55
0 0.00
0 0.00
257 66.58
129 33.42%
47  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 117
10 8.55
13 11.11
16 13.68
0 0.00
0 0.00
78 66.67
39 33.33%
48  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 90
10 11.11
3 3.33
9 10.00
4 4.44
4 4.44
60 66.67
30 33.33%
49  โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 222
7 3.15
60 27.03
7 3.15
0 0.00
0 0.00
148 66.67
74 33.33%
50  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 971
51 5.25
32 3.30
82 8.44
83 8.55
75 7.72
648 66.74
323 33.26%
51  โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 291
7 2.41
10 3.44
18 6.19
6 2.06
51 17.53
199 68.38
92 31.62%
52  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 245
22 8.98
51 20.82
3 1.22
0 0.00
0 0.00
169 68.98
76 31.02%
53  โรงเรียนบ้านกลาง 316
20 6.33
48 15.19
0 0.00
0 0.00
30 9.49
218 68.99
98 31.01%
54  โรงเรียนบ้านรวมใจ 213
4 1.88
34 15.96
26 12.21
0 0.00
1 0.47
148 69.48
65 30.52%
55  โรงเรียนบ้านจ้อง 358
45 12.57
16 4.47
44 12.29
3 0.84
1 0.28
249 69.55
109 30.45%
56  โรงเรียนบ้านสันทราย 503
62 12.33
21 4.17
45 8.95
16 3.18
3 0.60
356 70.78
147 29.22%
57  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 103
10 9.71
0 0.00
20 19.42
0 0.00
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
4 14.29
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
59  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 67
6 8.96
1 1.49
11 16.42
1 1.49
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
60  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 110
5 4.55
8 7.27
15 13.64
2 1.82
1 0.91
79 71.82
31 28.18%
61  โรงเรียนบ้านดอยจัน 157
9 5.73
9 5.73
7 4.46
10 6.37
9 5.73
113 71.97
44 28.03%
62  โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 182
19 10.44
18 9.89
14 7.69
0 0.00
0 0.00
131 71.98
51 28.02%
63  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 104
4 3.85
4 3.85
13 12.50
2 1.92
6 5.77
75 72.12
29 27.88%
64  โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 105
5 4.76
3 2.86
5 4.76
8 7.62
8 7.62
76 72.38
29 27.62%
65  โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 70
3 4.29
7 10.00
6 8.57
3 4.29
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
66  โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 26
1 3.85
1 3.85
5 19.23
1 3.85
-1 -3.85
19 73.08
7 26.92%
67  โรงเรียนบ้านพญาไพร 447
12 2.68
37 8.28
26 5.82
13 2.91
31 6.94
328 73.38
119 26.62%
68  โรงเรียนบ้านดอนงาม 117
4 3.42
8 6.84
17 14.53
1 0.85
1 0.85
86 73.50
31 26.50%
69  โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 65
4 6.15
1 1.54
12 18.46
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
70  โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 81
5 6.17
1 1.23
12 14.81
0 0.00
3 3.70
60 74.07
21 25.93%
71  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 138
14 10.14
11 7.97
2 1.45
3 2.17
4 2.90
104 75.36
34 24.64%
72  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 162
14 8.64
10 6.17
13 8.02
2 1.23
0 0.00
123 75.93
39 24.07%
73  โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 200
10 5.00
16 8.00
21 10.50
1 0.50
0 0.00
152 76.00
48 24.00%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน 235
22 9.36
6 2.55
17 7.23
11 4.68
0 0.00
179 76.17
56 23.83%
75  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) 156
17 10.90
0 0.00
11 7.05
4 2.56
5 3.21
119 76.28
37 23.72%
76  โรงเรียนบ้านสันหลวง 85
6 7.06
3 3.53
7 8.24
4 4.71
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
77  โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล 188
18 9.57
10 5.32
15 7.98
1 0.53
0 0.00
144 76.60
44 23.40%
78  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 100
3 3.00
3 3.00
13 13.00
4 4.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
79  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 135
4 2.96
16 11.85
11 8.15
0 0.00
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
80  โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 75
1 1.33
2 2.67
7 9.33
0 0.00
7 9.33
58 77.33
17 22.67%
81  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 169
17 10.06
15 8.88
1 0.59
5 2.96
0 0.00
131 77.51
38 22.49%
82  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 50
1 2.00
3 6.00
6 12.00
0 0.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
83  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 61
3 4.92
4 6.56
1 1.64
4 6.56
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
84  โรงเรียนบ้านสันกอง 338
7 2.07
29 8.58
35 10.36
0 0.00
0 0.00
267 78.99
71 21.01%
85  โรงเรียนบ้านถ้ำ 186
24 12.90
0 0.00
15 8.06
0 0.00
0 0.00
147 79.03
39 20.97%
86  โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.33
3 12.50
19 79.17
5 20.83%
87  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 77
3 3.90
3 3.90
6 7.79
4 5.19
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
88  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 78
2 2.56
2 2.56
12 15.38
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
89  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 309
22 7.12
14 4.53
22 7.12
3 0.97
2 0.65
246 79.61
63 20.39%
90  โรงเรียนบ้านโป่ง 145
7 4.83
16 11.03
6 4.14
0 0.00
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
91  โรงเรียนบ้านสบคำ 133
3 2.26
4 3.01
16 12.03
3 2.26
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
92  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 438
11 2.51
14 3.20
11 2.51
25 5.71
21 4.79
356 81.28
82 18.72%
93  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 161
3 1.86
5 3.11
22 13.66
0 0.00
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
94  โรงเรียนบ้านสันมะนะ 178
8 4.49
5 2.81
16 8.99
4 2.25
0 0.00
145 81.46
33 18.54%
95  โรงเรียนบ้านป่ายาง 641
42 6.55
30 4.68
44 6.86
0 0.00
1 0.16
524 81.75
117 18.25%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 66
1 1.52
2 3.03
5 7.58
4 6.06
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
97  โรงเรียนบ้านผาจี 139
12 8.63
4 2.88
2 1.44
6 4.32
1 0.72
114 82.01
25 17.99%
98  โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1023
35 3.42
49 4.79
84 8.21
11 1.08
3 0.29
841 82.21
182 17.79%
99  โรงเรียนบ้านไทรทอง 68
3 4.41
5 7.35
3 4.41
1 1.47
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
100  โรงเรียนบ้านไร่ 116
0 0.00
12 10.34
8 6.90
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
101  โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 70
4 5.71
3 4.29
5 7.14
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
102  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 172
9 5.23
13 7.56
5 2.91
2 1.16
0 0.00
143 83.14
29 16.86%
103  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 145
2 1.38
5 3.45
17 11.72
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
104  โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 51
4 7.84
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
105  โรงเรียนบ้านสันติสุข 330
12 3.64
11 3.33
10 3.03
13 3.94
4 1.21
280 84.85
50 15.15%
106  โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) 126
3 2.38
2 1.59
12 9.52
2 1.59
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
107  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 186
6 3.23
5 2.69
7 3.76
5 2.69
5 2.69
158 84.95
28 15.05%
108  โรงเรียนบ้านปางห้า 102
7 6.86
2 1.96
6 5.88
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
109  โรงเรียนบ้านแม่แพง 55
0 0.00
3 5.45
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
110  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 111
5 4.50
0 0.00
10 9.01
1 0.90
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
111  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 127
4 3.15
5 3.94
3 2.36
2 1.57
4 3.15
109 85.83
18 14.17%
112  โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 86
6 6.98
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
113  โรงเรียนบ้านป่าลัน 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
5 6.85
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
114  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 67
5 7.46
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
115  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 134
6 4.48
0 0.00
9 6.72
2 1.49
1 0.75
116 86.57
18 13.43%
116  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
3 4.29
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
117  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
118  โรงเรียนบ้านสันนา 94
1 1.06
2 2.13
8 8.51
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
119  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 77
5 6.49
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
120  โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 86
4 4.65
1 1.16
2 2.33
2 2.33
1 1.16
76 88.37
10 11.63%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 376
16 4.26
8 2.13
18 4.79
0 0.00
0 0.00
334 88.83
42 11.17%
122  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 103
5 4.85
3 2.91
2 1.94
1 0.97
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
123  โรงเรียนบ้านสันถนน 206
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 10.19
0 0.00
185 89.81
21 10.19%
124  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 90
9 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
125  โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) 81
1 1.23
0 0.00
5 6.17
2 2.47
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
126  โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
127  โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 187
3 1.60
2 1.07
12 6.42
0 0.00
0 0.00
170 90.91
17 9.09%
128  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 91
0 0.00
4 4.40
4 4.40
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
130  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 278
7 2.52
6 2.16
4 1.44
5 1.80
1 0.36
255 91.73
23 8.27%
131  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 252
3 1.19
5 1.98
5 1.98
4 1.59
0 0.00
235 93.25
17 6.75%
132  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 735
20 2.72
0 0.00
15 2.04
7 0.95
3 0.41
690 93.88
45 6.12%
133  โรงเรียนบ้านห้วยหก 105
1 0.95
0 0.00
1 0.95
4 3.81
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
134  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 50
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
135  โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 69
0 0.00
1 1.45
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
136  โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
137  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 155
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.94
0 0.00
152 98.06
3 1.94%
138  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.47
67 98.53
1 1.47%
139  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 172
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
172 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,451 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,404 8.76
เตี้ย  2,318 8.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,531 9.22
ผอมและเตี้ย  1,319 4.80
อ้วนและเตี้ย  974 3.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,905 65.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,546 คน


34.77%


Powered By www.thaieducation.net