ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 146 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 103.42
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 15
6 40.00
2 13.33
2 13.33
3 20.00
2 13.33
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดงมะดะ 94
36 38.30
0 0.00
33 35.11
22 23.40
3 3.19
0 0.00
94 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสิบสอง 33
8 24.24
8 24.24
5 15.15
12 36.36
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองผำ 83
38 45.78
20 24.10
5 6.02
11 13.25
9 10.84
0 0.00
83 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 64
23 35.94
19 29.69
8 12.50
9 14.06
5 7.81
0 0.00
64 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 44
10 22.73
9 20.45
5 11.36
15 34.09
5 11.36
0 0.00
44 100.00%
7  โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 265
81 30.57
35 13.21
31 11.70
28 10.57
90 33.96
0 0.00
265 100.00%
8  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 48
15 31.25
11 22.92
15 31.25
2 4.17
4 8.33
1 2.08
47 97.92%
9  โรงเรียนบ้านเลาลี 187
6 3.21
16 8.56
114 60.96
16 8.56
18 9.63
17 9.09
170 90.91%
10  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 129
35 27.13
24 18.60
28 21.71
18 13.95
9 6.98
15 11.63
114 88.37%
11  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 23
14 60.87
1 4.35
5 21.74
0 0.00
0 0.00
3 13.04
20 86.96%
12  โรงเรียนสันหนองควาย 32
11 34.38
9 28.13
3 9.38
4 12.50
0 0.00
5 15.63
27 84.38%
13  โรงเรียนบ้านแม่พุง 81
17 20.99
18 22.22
16 19.75
5 6.17
9 11.11
16 19.75
65 80.25%
14  โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 195
13 6.67
42 21.54
60 30.77
2 1.03
23 11.79
55 28.21
140 71.79%
15  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66
30 45.45
4 6.06
7 10.61
2 3.03
0 0.00
23 34.85
43 65.15%
16  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 59
9 15.25
8 13.56
8 13.56
9 15.25
4 6.78
21 35.59
38 64.41%
17  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 588
90 15.31
122 20.75
62 10.54
64 10.88
13 2.21
237 40.31
351 59.69%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 27
4 14.81
5 18.52
7 25.93
0 0.00
0 0.00
11 40.74
16 59.26%
19  โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 101
8 7.92
9 8.91
22 21.78
5 4.95
9 8.91
48 47.52
53 52.48%
20  โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 228
39 17.11
26 11.40
36 15.79
14 6.14
3 1.32
110 48.25
118 51.75%
21  โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 109
13 11.93
22 20.18
12 11.01
8 7.34
0 0.00
54 49.54
55 50.46%
22  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 109
6 5.50
4 3.67
15 13.76
10 9.17
19 17.43
55 50.46
54 49.54%
23  โรงเรียนร่องธารวิทยา 159
17 10.69
14 8.81
30 18.87
8 5.03
9 5.66
81 50.94
78 49.06%
24  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 373
50 13.40
39 10.46
44 11.80
23 6.17
26 6.97
191 51.21
182 48.79%
25  โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 323
24 7.43
21 6.50
28 8.67
45 13.93
34 10.53
171 52.94
152 47.06%
26  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 114
15 13.16
8 7.02
19 16.67
5 4.39
6 5.26
61 53.51
53 46.49%
27  โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 102
17 16.67
8 7.84
16 15.69
5 4.90
1 0.98
55 53.92
47 46.08%
28  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 112
15 13.39
10 8.93
24 21.43
0 0.00
0 0.00
63 56.25
49 43.75%
29  โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 220
22 10.00
36 16.36
34 15.45
3 1.36
0 0.00
125 56.82
95 43.18%
30  โรงเรียนบ้านสันติวัน 82
16 19.51
8 9.76
11 13.41
0 0.00
0 0.00
47 57.32
35 42.68%
31  โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 242
20 8.26
8 3.31
33 13.64
25 10.33
15 6.20
141 58.26
101 41.74%
32  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 84
7 8.33
5 5.95
13 15.48
3 3.57
7 8.33
49 58.33
35 41.67%
33  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 879
38 4.32
16 1.82
120 13.65
54 6.14
136 15.47
515 58.59
364 41.41%
34  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 105
17 16.19
8 7.62
15 14.29
3 2.86
0 0.00
62 59.05
43 40.95%
35  โรงเรียนริมวัง ๒ 20
5 25.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
36  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 123
15 12.20
16 13.01
14 11.38
3 2.44
0 0.00
75 60.98
48 39.02%
37  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 177
23 12.99
20 11.30
10 5.65
8 4.52
8 4.52
108 61.02
69 38.98%
38  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 144
22 15.28
6 4.17
21 14.58
6 4.17
0 0.00
89 61.81
55 38.19%
39  โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 216
14 6.48
38 17.59
20 9.26
3 1.39
5 2.31
136 62.96
80 37.04%
40  โรงเรียนบ้านป่าตึง 55
6 10.91
4 7.27
9 16.36
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
41  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 50
3 6.00
5 10.00
6 12.00
0 0.00
4 8.00
32 64.00
18 36.00%
42  โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 128
11 8.59
33 25.78
2 1.56
0 0.00
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
43  โรงเรียนบ้านดอนสลี 140
5 3.57
9 6.43
10 7.14
14 10.00
12 8.57
90 64.29
50 35.71%
44  โรงเรียนบ้านป่าบง 113
17 15.04
9 7.96
7 6.19
7 6.19
0 0.00
73 64.60
40 35.40%
45  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 94
2 2.13
6 6.38
8 8.51
8 8.51
9 9.57
61 64.89
33 35.11%
46  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 77
2 2.60
20 25.97
5 6.49
0 0.00
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
47  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 125
12 9.60
21 16.80
5 4.00
4 3.20
0 0.00
83 66.40
42 33.60%
48  โรงเรียนบ้านป่าส้าน 57
1 1.75
4 7.02
12 21.05
0 0.00
2 3.51
38 66.67
19 33.33%
49  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 93
17 18.28
13 13.98
1 1.08
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
50  โรงเรียนบ้านร้องบง 129
12 9.30
3 2.33
21 16.28
6 4.65
0 0.00
87 67.44
42 32.56%
51  โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 74
5 6.76
7 9.46
9 12.16
2 2.70
1 1.35
50 67.57
24 32.43%
52  โรงเรียนบ้านสัน 68
0 0.00
15 22.06
7 10.29
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
53  โรงเรียนบ้านกล้วย 184
20 10.87
11 5.98
23 12.50
5 2.72
0 0.00
125 67.93
59 32.07%
54  โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 122
18 14.75
0 0.00
19 15.57
1 0.82
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
55  โรงเรียนบ้านป่าจั่น 116
9 7.76
8 6.90
9 7.76
9 7.76
1 0.86
80 68.97
36 31.03%
56  โรงเรียนสันกลางวิทยา 94
3 3.19
12 12.77
13 13.83
1 1.06
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
57  โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 110
12 10.91
8 7.27
13 11.82
0 0.00
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
58  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 85
6 7.06
4 4.71
15 17.65
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
59  โรงเรียนบ้านต้นยาง 41
4 9.76
1 2.44
6 14.63
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
60  โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 130
8 6.15
15 11.54
11 8.46
1 0.77
3 2.31
92 70.77
38 29.23%
61  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 90
9 10.00
5 5.56
12 13.33
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
62  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 28
2 7.14
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
63  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 74
9 12.16
12 16.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
64  โรงเรียนบ้านปางหก 25
3 12.00
1 4.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
65  โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 112
6 5.36
11 9.82
14 12.50
0 0.00
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
66  โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 76
14 18.42
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
67  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 138
17 12.32
5 3.62
6 4.35
0 0.00
10 7.25
100 72.46
38 27.54%
68  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 233
15 6.44
16 6.87
9 3.86
13 5.58
9 3.86
171 73.39
62 26.61%
69  โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 94
8 8.51
6 6.38
10 10.64
1 1.06
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
70  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 166
7 4.22
9 5.42
7 4.22
7 4.22
14 8.43
122 73.49
44 26.51%
71  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 126
10 7.94
9 7.14
14 11.11
0 0.00
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
72  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 351
32 9.12
42 11.97
9 2.56
0 0.00
8 2.28
260 74.07
91 25.93%
73  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 31
1 3.23
1 3.23
4 12.90
1 3.23
1 3.23
23 74.19
8 25.81%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 97
10 10.31
8 8.25
3 3.09
4 4.12
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
75  โรงเรียนบ้านปางอ้อย 32
1 3.13
2 6.25
2 6.25
1 3.13
2 6.25
24 75.00
8 25.00%
76  โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 64
3 4.69
0 0.00
5 7.81
3 4.69
5 7.81
48 75.00
16 25.00%
77  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 128
10 7.81
5 3.91
15 11.72
2 1.56
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
78  โรงเรียนบ้านโป่ง 164
10 6.10
6 3.66
24 14.63
0 0.00
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
79  โรงเรียนบ้านถ้ำ 96
10 10.42
7 7.29
6 6.25
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
80  โรงเรียนบ้านปางหลวง 42
4 9.52
0 0.00
2 4.76
4 9.52
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 164
8 4.88
18 10.98
12 7.32
1 0.61
0 0.00
125 76.22
39 23.78%
82  โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 38
3 7.89
4 10.53
2 5.26
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
83  โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 90
13 14.44
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
84  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 186
16 8.60
21 11.29
6 3.23
0 0.00
0 0.00
143 76.88
43 23.12%
85  โรงเรียนบ้านดอยช้าง 546
20 3.66
25 4.58
30 5.49
20 3.66
30 5.49
421 77.11
125 22.89%
86  โรงเรียนป่าแดงวิทยา 171
9 5.26
6 3.51
18 10.53
0 0.00
6 3.51
132 77.19
39 22.81%
87  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 76
8 10.53
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
88  โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 103
9 8.74
12 11.65
2 1.94
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
89  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 95
5 5.26
5 5.26
11 11.58
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
90  โรงเรียนบ้านโป่งนก 240
12 5.00
18 7.50
16 6.67
7 2.92
0 0.00
187 77.92
53 22.08%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 92
7 7.61
0 0.00
13 14.13
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
92  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 579
21 3.63
33 5.70
71 12.26
0 0.00
0 0.00
454 78.41
125 21.59%
93  โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 168
6 3.57
14 8.33
14 8.33
2 1.19
0 0.00
132 78.57
36 21.43%
94  โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 84
6 7.14
1 1.19
4 4.76
6 7.14
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
95  โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 143
10 6.99
6 4.20
13 9.09
1 0.70
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
96  โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 62
2 3.23
3 4.84
6 9.68
2 3.23
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
97  โรงเรียนบ้านหนองยาว 135
13 9.63
2 1.48
10 7.41
2 1.48
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
98  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 108
1 0.93
8 7.41
7 6.48
5 4.63
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
99  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 237
2 0.84
3 1.27
19 8.02
3 1.27
19 8.02
191 80.59
46 19.41%
100  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 141
0 0.00
18 12.77
5 3.55
3 2.13
1 0.71
114 80.85
27 19.15%
101  โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 47
0 0.00
2 4.26
7 14.89
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
102  โรงเรียนบ้านแม่ตะละวิทยา 133
2 1.50
16 12.03
7 5.26
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
103  โรงเรียนบัวสลีวิทยา 49
4 8.16
2 4.08
2 4.08
0 0.00
1 2.04
40 81.63
9 18.37%
104  โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 381
12 3.15
20 5.25
15 3.94
9 2.36
13 3.41
312 81.89
69 18.11%
106  โรงเรียนบ้านป่าตึง 83
5 6.02
6 7.23
3 3.61
0 0.00
1 1.20
68 81.93
15 18.07%
107  โรงเรียนบ้านป่าสัก 84
7 8.33
3 3.57
5 5.95
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 175
9 5.14
11 6.29
6 3.43
4 2.29
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 106
1 0.94
4 3.77
12 11.32
1 0.94
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
110  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 208
9 4.33
13 6.25
10 4.81
3 1.44
0 0.00
173 83.17
35 16.83%
111  โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 113
3 2.65
6 5.31
10 8.85
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
112  โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 120
9 7.50
0 0.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
113  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 134
6 4.48
2 1.49
10 7.46
4 2.99
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
114  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 62
7 11.29
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
115  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 220
9 4.09
6 2.73
12 5.45
1 0.45
7 3.18
185 84.09
35 15.91%
116  โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 187
11 5.88
0 0.00
18 9.63
0 0.00
0 0.00
158 84.49
29 15.51%
117  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 490
17 3.47
6 1.22
50 10.20
0 0.00
0 0.00
417 85.10
73 14.90%
118  โรงเรียนบ้านวังวิทยา 203
4 1.97
4 1.97
21 10.34
1 0.49
0 0.00
173 85.22
30 14.78%
119  โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 108
0 0.00
9 8.33
4 3.70
2 1.85
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
120  โรงเรียนบ้านศาลา 37
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
121  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 82
5 6.10
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
122  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 312
5 1.60
2 0.64
31 9.94
2 0.64
1 0.32
271 86.86
41 13.14%
123  โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 111
7 6.31
4 3.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
124  โรงเรียนบ้านดินดำ 99
3 3.03
3 3.03
3 3.03
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
125  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 81
1 1.23
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
126  โรงเรียนริมวัง ๑ 27
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
127  โรงเรียนบ้านลังกา 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
128  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) 174
1 0.57
0 0.00
11 6.32
0 0.00
0 0.00
162 93.10
12 6.90%
129  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 32
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
130  โรงเรียนบ้านสันสลี 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
131  โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
132  โรงเรียนบ้านป่าต้าก 150
0 0.00
0 0.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
142 94.67
8 5.33%
133  โรงเรียนบ้านวาวี 645
17 2.64
0 0.00
16 2.48
0 0.00
0 0.00
612 94.88
33 5.12%
134  โรงเรียนเวียงผาวิทยา 481
3 0.62
10 2.08
5 1.04
5 1.04
1 0.21
457 95.01
24 4.99%
135  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
136  โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 277
5 1.81
3 1.08
2 0.72
2 0.72
0 0.00
265 95.67
12 4.33%
137  โรงเรียนบ้านขุนสรวย 94
2 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
138  โรงเรียนบ้านมังกาล่า 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
106 99.07
1 0.93%
139  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 348
0 0.00
0 0.00
3 0.86
0 0.00
0 0.00
345 99.14
3 0.86%
140  โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านขุนลาว 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 281
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
281 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,615 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,546 7.50
เตี้ย  1,368 6.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,903 9.23
ผอมและเตี้ย  639 3.10
อ้วนและเตี้ย  634 3.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,525 70.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,090 คน


29.54%


Powered By www.thaieducation.net