ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 42
12 28.57
12 28.57
6 14.29
6 14.29
6 14.29
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 192
50 26.04
32 16.67
37 19.27
20 10.42
30 15.63
23 11.98
169 88.02%
3  โรงเรียนบ้านร่องหวาย 90
4 4.44
22 24.44
14 15.56
9 10.00
16 17.78
25 27.78
65 72.22%
4  โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 72
21 29.17
5 6.94
10 13.89
4 5.56
10 13.89
22 30.56
50 69.44%
5  โรงเรียนผาขวางวิทยา 215
34 15.81
58 26.98
15 6.98
26 12.09
3 1.40
79 36.74
136 63.26%
6  โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 102
22 21.57
14 13.73
9 8.82
9 8.82
7 6.86
41 40.20
61 59.80%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 54
4 7.41
5 9.26
4 7.41
9 16.67
9 16.67
23 42.59
31 57.41%
8  โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 353
49 13.88
46 13.03
63 17.85
23 6.52
20 5.67
152 43.06
201 56.94%
9  โรงเรียนบ้านดอยฮาง 113
12 10.62
18 15.93
33 29.20
0 0.00
1 0.88
49 43.36
64 56.64%
10  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 476
68 14.29
107 22.48
59 12.39
28 5.88
0 0.00
214 44.96
262 55.04%
11  โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 43
7 16.28
4 9.30
3 6.98
5 11.63
3 6.98
21 48.84
22 51.16%
12  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 94
5 5.32
15 15.96
20 21.28
1 1.06
7 7.45
46 48.94
48 51.06%
13  โรงเรียนบ้านจะคือ 182
5 2.75
67 36.81
18 9.89
0 0.00
2 1.10
90 49.45
92 50.55%
14  โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 363
22 6.06
36 9.92
21 5.79
49 13.50
53 14.60
182 50.14
181 49.86%
15  โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 112
12 10.71
28 25.00
6 5.36
3 2.68
6 5.36
57 50.89
55 49.11%
16  โรงเรียนบ้านริมลาว 101
18 17.82
13 12.87
14 13.86
3 2.97
0 0.00
53 52.48
48 47.52%
17  โรงเรียนบ้านปางคึก 82
3 3.66
23 28.05
8 9.76
3 3.66
1 1.22
44 53.66
38 46.34%
18  โรงเรียนบ้านศรีเวียง 70
12 17.14
14 20.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
38 54.29
32 45.71%
19  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 119
20 16.81
9 7.56
22 18.49
2 1.68
1 0.84
65 54.62
54 45.38%
20  โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 71
8 11.27
13 18.31
2 2.82
5 7.04
4 5.63
39 54.93
32 45.07%
21  โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 85
9 10.59
5 5.88
17 20.00
7 8.24
0 0.00
47 55.29
38 44.71%
22  โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 150
26 17.33
11 7.33
23 15.33
5 3.33
2 1.33
83 55.33
67 44.67%
23  โรงเรียนบ้านท่าสาย 19
2 10.53
1 5.26
4 21.05
0 0.00
1 5.26
11 57.89
8 42.11%
24  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 146
5 3.42
21 14.38
22 15.07
3 2.05
10 6.85
85 58.22
61 41.78%
25  โรงเรียนบ้านป่าบง 79
15 18.99
5 6.33
12 15.19
1 1.27
0 0.00
46 58.23
33 41.77%
26  โรงเรียนบ้านนางแล 106
30 28.30
6 5.66
7 6.60
1 0.94
0 0.00
62 58.49
44 41.51%
27  โรงเรียนบ้านจำบอน 127
30 23.62
0 0.00
21 16.54
1 0.79
0 0.00
75 59.06
52 40.94%
28  โรงเรียนบ้านเมืองชุม 250
46 18.40
16 6.40
40 16.00
0 0.00
0 0.00
148 59.20
102 40.80%
29  โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 96
16 16.67
0 0.00
7 7.29
16 16.67
0 0.00
57 59.38
39 40.63%
30  โรงเรียนบ้านป่ายางมน 101
13 12.87
11 10.89
8 7.92
3 2.97
4 3.96
62 61.39
39 38.61%
31  โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 160
4 2.50
33 20.63
24 15.00
0 0.00
0 0.00
99 61.88
61 38.13%
32  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 198
45 22.73
5 2.53
20 10.10
5 2.53
0 0.00
123 62.12
75 37.88%
33  โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 165
15 9.09
9 5.45
32 19.39
5 3.03
0 0.00
104 63.03
61 36.97%
34  โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 196
19 9.69
32 16.33
11 5.61
9 4.59
0 0.00
125 63.78
71 36.22%
35  โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 61
2 3.28
8 13.11
9 14.75
1 1.64
2 3.28
39 63.93
22 36.07%
36  โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 61
16 26.23
1 1.64
4 6.56
1 1.64
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
37  โรงเรียนบ้านดอน 162
23 14.20
10 6.17
17 10.49
6 3.70
0 0.00
106 65.43
56 34.57%
38  โรงเรียนบ้านหัวดอย 243
26 10.70
30 12.35
27 11.11
0 0.00
0 0.00
160 65.84
83 34.16%
39  โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 71
5 7.04
4 5.63
7 9.86
7 9.86
1 1.41
47 66.20
24 33.80%
40  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 284
12 4.23
16 5.63
53 18.66
4 1.41
6 2.11
193 67.96
91 32.04%
41  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 66
5 7.58
4 6.06
5 7.58
4 6.06
3 4.55
45 68.18
21 31.82%
42  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 124
17 13.71
9 7.26
5 4.03
8 6.45
0 0.00
85 68.55
39 31.45%
43  โรงเรียนบ้านปงเคียน 147
17 11.56
14 9.52
8 5.44
5 3.40
1 0.68
102 69.39
45 30.61%
44  โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 82
7 8.54
5 6.10
5 6.10
8 9.76
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
45  โรงเรียนบ้านรวมมิตร 219
2 0.91
26 11.87
33 15.07
3 1.37
2 0.91
153 69.86
66 30.14%
46  โรงเรียนบ้านโป่ง 83
6 7.23
8 9.64
9 10.84
1 1.20
1 1.20
58 69.88
25 30.12%
47  โรงเรียนบ้านช่องลม 57
0 0.00
4 7.02
10 17.54
3 5.26
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
48  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
11 23.40
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
49  โรงเรียนดอยลานพิทยา 104
10 9.62
6 5.77
13 12.50
1 0.96
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
50  โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 164
10 6.10
12 7.32
18 10.98
6 3.66
1 0.61
117 71.34
47 28.66%
51  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 101
7 6.93
11 10.89
9 8.91
1 0.99
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
52  โรงเรียนบ้านร่องเผียว 113
7 6.19
6 5.31
13 11.50
4 3.54
1 0.88
82 72.57
31 27.43%
53  โรงเรียนบ้านร่องห้า 26
0 0.00
3 11.54
3 11.54
1 3.85
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
54  โรงเรียนบ้านนางแลใน 130
4 3.08
11 8.46
19 14.62
0 0.00
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
55  โรงเรียนบ้านป่าซาง 66
8 12.12
0 0.00
8 12.12
0 0.00
1 1.52
49 74.24
17 25.76%
56  โรงเรียนบ้านดอยงาม 78
5 6.41
2 2.56
2 2.56
5 6.41
6 7.69
58 74.36
20 25.64%
57  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 133
12 9.02
3 2.26
19 14.29
0 0.00
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
58  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 145
7 4.83
8 5.52
19 13.10
2 1.38
1 0.69
108 74.48
37 25.52%
59  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 500
19 3.80
32 6.40
62 12.40
10 2.00
0 0.00
377 75.40
123 24.60%
60  โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 67
12 17.91
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
61  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 63
3 4.76
6 9.52
4 6.35
2 3.17
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 146
7 4.79
5 3.42
8 5.48
5 3.42
8 5.48
113 77.40
33 22.60%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 135
11 8.15
0 0.00
16 11.85
3 2.22
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 133
7 5.26
9 6.77
11 8.27
0 0.00
1 0.75
105 78.95
28 21.05%
65  โรงเรียนบ้านสันกลาง 57
2 3.51
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
66  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 2588
96 3.71
63 2.43
374 14.45
0 0.00
2 0.08
2053 79.33
535 20.67%
67  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
68  โรงเรียนบ้านห้วยขม 155
15 9.68
10 6.45
6 3.87
0 0.00
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
69  โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 308
13 4.22
9 2.92
29 9.42
9 2.92
0 0.00
248 80.52
60 19.48%
70  โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 52
1 1.92
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
71  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 59
0 0.00
0 0.00
10 16.95
1 1.69
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
72  โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
73  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 72
1 1.39
4 5.56
8 11.11
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
74  โรงเรียนบ้านเวียงชัย 78
10 12.82
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
75  โรงเรียนบ้านปุยคำ 124
9 7.26
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
76  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 131
7 5.34
8 6.11
8 6.11
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
77  โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 107
10 9.35
3 2.80
0 0.00
1 0.93
2 1.87
91 85.05
16 14.95%
78  โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 54
3 5.56
1 1.85
1 1.85
3 5.56
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
79  โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 62
3 4.84
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
80  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 77
6 7.79
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
81  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 577
18 3.12
10 1.73
52 9.01
0 0.00
0 0.00
497 86.14
80 13.86%
82  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 167
8 4.79
4 2.40
6 3.59
1 0.60
4 2.40
144 86.23
23 13.77%
83  โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
84  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 260
10 3.85
9 3.46
6 2.31
8 3.08
0 0.00
227 87.31
33 12.69%
85  โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 134
2 1.49
2 1.49
11 8.21
2 1.49
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
86  โรงเรียนแม่ยาววิทยา 197
8 4.06
10 5.08
6 3.05
0 0.00
0 0.00
173 87.82
24 12.18%
87  โรงเรียนบ้านจอเจริญ 115
2 1.74
3 2.61
9 7.83
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
88  โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 59
2 3.39
0 0.00
4 6.78
1 1.69
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
89  โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 207
3 1.45
2 0.97
10 4.83
7 3.38
2 0.97
183 88.41
24 11.59%
90  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 83
3 3.61
0 0.00
4 4.82
1 1.20
1 1.20
74 89.16
9 10.84%
91  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 2098
19 0.91
9 0.43
166 7.91
9 0.43
16 0.76
1879 89.56
219 10.44%
92  โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
93  โรงเรียนแม่มอญวิทยา 179
5 2.79
4 2.23
4 2.23
1 0.56
0 0.00
165 92.18
14 7.82%
94  โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
1 1.54
60 92.31
5 7.69%
95  โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
96  โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
97  โรงเรียนบ้านผาลั้ง 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
98  โรงเรียนบ้านหัวดง 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
99  โรงเรียนบ้านปางขอน 133
1 0.75
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
100  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 115
1 0.87
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
101  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านปางลาว 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,455 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,196 6.85
เตี้ย  1,103 6.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,832 10.50
ผอมและเตี้ย  411 2.35
อ้วนและเตี้ย  259 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,654 72.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,801 คน


27.51%


Powered By www.thaieducation.net