ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังปลา 284
27 9.51
18 6.34
68 23.94
21 7.39
68 23.94
82 28.87
202 71.13%
2  โรงเรียนวัดสว่างมนัส 493
44 8.92
55 11.16
67 13.59
99 20.08
77 15.62
151 30.63
342 69.37%
3  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1487
110 7.40
79 5.31
257 17.28
189 12.71
365 24.55
487 32.75
1000 67.25%
4  โรงเรียนบ้านคลองระ 79
2 2.53
14 17.72
13 16.46
7 8.86
17 21.52
26 32.91
53 67.09%
5  โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 37
0 0.00
11 29.73
4 10.81
5 13.51
4 10.81
13 35.14
24 64.86%
6  โรงเรียนบ้านดวด 158
23 14.56
19 12.03
27 17.09
10 6.33
20 12.66
59 37.34
99 62.66%
7  โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 26
2 7.69
7 26.92
4 15.38
2 7.69
0 0.00
11 42.31
15 57.69%
8  โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 79
4 5.06
11 13.92
2 2.53
15 18.99
13 16.46
34 43.04
45 56.96%
9  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 79
14 17.72
8 10.13
9 11.39
10 12.66
4 5.06
34 43.04
45 56.96%
10  โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 36
7 19.44
4 11.11
2 5.56
1 2.78
6 16.67
16 44.44
20 55.56%
11  โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 171
15 8.77
15 8.77
15 8.77
11 6.43
39 22.81
76 44.44
95 55.56%
12  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 93
19 20.43
9 9.68
22 23.66
0 0.00
0 0.00
43 46.24
50 53.76%
13  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 400
32 8.00
27 6.75
69 17.25
42 10.50
39 9.75
191 47.75
209 52.25%
14  โรงเรียนพัฒนศึกษา 216
8 3.70
18 8.33
29 13.43
26 12.04
28 12.96
107 49.54
109 50.46%
15  โรงเรียนบ้านเขาล้าน 213
14 6.57
14 6.57
18 8.45
28 13.15
33 15.49
106 49.77
107 50.23%
16  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 238
12 5.04
23 9.66
17 7.14
25 10.50
40 16.81
121 50.84
117 49.16%
17  โรงเรียนชุมชนสวี 265
17 6.42
14 5.28
58 21.89
16 6.04
25 9.43
135 50.94
130 49.06%
18  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 875
38 4.34
60 6.86
83 9.49
98 11.20
143 16.34
453 51.77
422 48.23%
19  โรงเรียนวัดนพคุณ 56
8 14.29
6 10.71
4 7.14
5 8.93
4 7.14
29 51.79
27 48.21%
20  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 172
10 5.81
6 3.49
22 12.79
16 9.30
28 16.28
90 52.33
82 47.67%
21  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 249
31 12.45
7 2.81
16 6.43
38 15.26
24 9.64
133 53.41
116 46.59%
22  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1064
59 5.55
42 3.95
122 11.47
101 9.49
164 15.41
576 54.14
488 45.86%
23  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 82
21 25.61
9 10.98
7 8.54
0 0.00
0 0.00
45 54.88
37 45.12%
24  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 171
17 9.94
5 2.92
13 7.60
24 14.04
18 10.53
94 54.97
77 45.03%
25  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 245
16 6.53
14 5.71
16 6.53
30 12.24
30 12.24
139 56.73
106 43.27%
26  โรงเรียนบ้านปังหวาน 183
12 6.56
21 11.48
27 14.75
10 5.46
9 4.92
104 56.83
79 43.17%
27  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 369
53 14.36
31 8.40
64 17.34
2 0.54
0 0.00
219 59.35
150 40.65%
28  โรงเรียนวัดแหลมปอ 172
5 2.91
8 4.65
17 9.88
13 7.56
25 14.53
104 60.47
68 39.53%
29  โรงเรียนวัดธัญญาราม 175
29 16.57
7 4.00
27 15.43
2 1.14
1 0.57
109 62.29
66 37.71%
30  โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 75
3 4.00
3 4.00
9 12.00
0 0.00
11 14.67
49 65.33
26 34.67%
31  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 58
9 15.52
5 8.62
6 10.34
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
32  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 76
5 6.58
3 3.95
9 11.84
9 11.84
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
33  โรงเรียนบ้านพังเหา 121
7 5.79
20 16.53
14 11.57
0 0.00
0 0.00
80 66.12
41 33.88%
34  โรงเรียนวัดชุมแสง 137
10 7.30
2 1.46
10 7.30
12 8.76
12 8.76
91 66.42
46 33.58%
35  โรงเรียนบ้านปากทรง 70
0 0.00
3 4.29
7 10.00
3 4.29
10 14.29
47 67.14
23 32.86%
36  โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 180
4 2.22
4 2.22
20 11.11
6 3.33
25 13.89
121 67.22
59 32.78%
37  โรงเรียนบ้านเขาแงน 77
4 5.19
4 5.19
8 10.39
3 3.90
6 7.79
52 67.53
25 32.47%
38  โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 71
2 2.82
14 19.72
7 9.86
0 0.00
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
39  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน) 87
8 9.20
4 4.60
16 18.39
0 0.00
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
40  โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 102
7 6.86
2 1.96
9 8.82
9 8.82
5 4.90
70 68.63
32 31.37%
41  โรงเรียนบ้านบางหยี 152
8 5.26
3 1.97
8 5.26
18 11.84
10 6.58
105 69.08
47 30.92%
42  โรงเรียนบ้านน้ำตก 43
1 2.33
1 2.33
10 23.26
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
43  โรงเรียนบ้านคลองสง 138
4 2.90
1 0.72
15 10.87
5 3.62
16 11.59
97 70.29
41 29.71%
44  โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 454
11 2.42
5 1.10
51 11.23
14 3.08
51 11.23
322 70.93
132 29.07%
45  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 42
5 11.90
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
46  โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 14
2 14.29
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
47  โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 46
5 10.87
0 0.00
6 13.04
2 4.35
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
48  โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ 75
3 4.00
11 14.67
2 2.67
3 4.00
2 2.67
54 72.00
21 28.00%
49  โรงเรียนบ้านในหุบ 187
23 12.30
0 0.00
15 8.02
14 7.49
0 0.00
135 72.19
52 27.81%
50  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 36
1 2.78
1 2.78
8 22.22
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
51  โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 209
20 9.57
11 5.26
19 9.09
7 3.35
1 0.48
151 72.25
58 27.75%
52  โรงเรียนวัดท้องตม 51
4 7.84
0 0.00
6 11.76
3 5.88
1 1.96
37 72.55
14 27.45%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 318
19 5.97
13 4.09
53 16.67
0 0.00
0 0.00
233 73.27
85 26.73%
54  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 87
9 10.34
2 2.30
11 12.64
1 1.15
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 322
10 3.11
13 4.04
13 4.04
23 7.14
26 8.07
237 73.60
85 26.40%
56  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 134
12 8.96
0 0.00
23 17.16
0 0.00
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
57  โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 159
10 6.29
5 3.14
23 14.47
3 1.89
0 0.00
118 74.21
41 25.79%
58  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 208
5 2.40
6 2.88
40 19.23
2 0.96
0 0.00
155 74.52
53 25.48%
59  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 95
1 1.05
4 4.21
14 14.74
2 2.11
3 3.16
71 74.74
24 25.26%
60  โรงเรียนบ้านคู 273
29 10.62
0 0.00
22 8.06
15 5.49
1 0.37
206 75.46
67 24.54%
61  โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 197
7 3.55
9 4.57
32 16.24
0 0.00
0 0.00
149 75.63
48 24.37%
62  โรงเรียนวัดท่าทอง 83
6 7.23
0 0.00
12 14.46
2 2.41
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
63  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 228
10 4.39
11 4.82
11 4.82
8 3.51
13 5.70
175 76.75
53 23.25%
64  โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 134
7 5.22
9 6.72
5 3.73
7 5.22
3 2.24
103 76.87
31 23.13%
65  โรงเรียนบ้านทับช้าง 52
2 3.85
7 13.46
2 3.85
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
66  โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' 65
5 7.69
3 4.62
5 7.69
2 3.08
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
67  โรงเรียนวัดพะงุ้น 71
3 4.23
6 8.45
7 9.86
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
68  โรงเรียนบ้านคลองกก 111
3 2.70
6 5.41
14 12.61
0 0.00
2 1.80
86 77.48
25 22.52%
69  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 111
5 4.50
5 4.50
12 10.81
3 2.70
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
70  โรงเรียนบ้านน้ำลอด 41
8 19.51
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
71  โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 116
2 1.72
2 1.72
8 6.90
4 3.45
9 7.76
91 78.45
25 21.55%
72  โรงเรียนบ้านปากเลข 93
10 10.75
3 3.23
6 6.45
1 1.08
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
73  โรงเรียนวัดเชิงคีรี 33
2 6.06
3 9.09
2 6.06
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
74  โรงเรียนวัดจันทราวาส 71
5 7.04
4 5.63
4 5.63
0 0.00
1 1.41
57 80.28
14 19.72%
75  โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 51
2 3.92
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
76  โรงเรียนวัดดอนชัย 62
2 3.23
2 3.23
8 12.90
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
77  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 212
5 2.36
1 0.47
14 6.60
6 2.83
15 7.08
171 80.66
41 19.34%
78  โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 772
20 2.59
21 2.72
107 13.86
0 0.00
0 0.00
624 80.83
148 19.17%
79  โรงเรียนบ้านเขาค่าย 510
32 6.27
20 3.92
41 8.04
0 0.00
0 0.00
417 81.76
93 18.24%
80  โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 105
8 7.62
2 1.90
5 4.76
2 1.90
2 1.90
86 81.90
19 18.10%
81  โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 103
2 1.94
3 2.91
13 12.62
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
82  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 176
13 7.39
3 1.70
13 7.39
0 0.00
0 0.00
147 83.52
29 16.48%
83  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 225
11 4.89
11 4.89
12 5.33
2 0.89
1 0.44
188 83.56
37 16.44%
84  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 67
4 5.97
2 2.99
4 5.97
1 1.49
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
85  โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 61
0 0.00
1 1.64
4 6.56
0 0.00
5 8.20
51 83.61
10 16.39%
86  โรงเรียนบ้านในเหมือง 346
16 4.62
13 3.76
27 7.80
0 0.00
0 0.00
290 83.82
56 16.18%
87  โรงเรียนบ้านดอนนน 51
2 3.92
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
88  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 490
25 5.10
6 1.22
16 3.27
8 1.63
20 4.08
415 84.69
75 15.31%
89  โรงเรียนบ้านทรายทอง 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
90  โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 94
2 2.13
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
91  โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
92  โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 179
3 1.68
1 0.56
21 11.73
1 0.56
0 0.00
153 85.47
26 14.53%
93  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 104
5 4.81
0 0.00
5 4.81
0 0.00
5 4.81
89 85.58
15 14.42%
94  โรงเรียนบ้านคลองน้อย 152
11 7.24
3 1.97
1 0.66
0 0.00
6 3.95
131 86.18
21 13.82%
95  โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
96  โรงเรียนบ้านเขาตากุน 66
0 0.00
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
97  โรงเรียนวัดชลธารวดี 53
0 0.00
1 1.89
3 5.66
3 5.66
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
98  โรงเรียนบ้านไทรล่า 93
1 1.08
5 5.38
5 5.38
1 1.08
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
99  โรงเรียนบ้านสะพานยูง 90
2 2.22
0 0.00
8 8.89
0 0.00
1 1.11
79 87.78
11 12.22%
100  โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 132
7 5.30
0 0.00
9 6.82
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
101  โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 133
6 4.51
3 2.26
7 5.26
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
102  โรงเรียนวัดนาทิการาม 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
103  โรงเรียนวัดราชบุรณะ 74
1 1.35
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 75
0 0.00
2 2.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
105  โรงเรียนวัดนาสัก 102
0 0.00
2 1.96
8 7.84
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
106  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
107  โรงเรียนวัดหนองบัว 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
0 0.00
1 1.59
57 90.48
6 9.52%
108  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ 382
2 0.52
10 2.62
12 3.14
5 1.31
7 1.83
346 90.58
36 9.42%
109  โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
2 4.65
39 90.70
4 9.30%
110  โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 65
5 7.69
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
111  โรงเรียนบ้านในกริม 90
1 1.11
0 0.00
3 3.33
0 0.00
3 3.33
83 92.22
7 7.78%
112  โรงเรียนบ้านดอนแค 126
2 1.59
0 0.00
7 5.56
0 0.00
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
113  โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
114  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 119
1 0.84
0 0.00
0 0.00
7 5.88
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
115  โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
116  โรงเรียนประชาเอื้ออารี 198
1 0.51
1 0.51
9 4.55
0 0.00
1 0.51
186 93.94
12 6.06%
117  โรงเรียนบ้านยางงาม 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
118  โรงเรียนบ้านคลองเหนก 109
0 0.00
1 0.92
4 3.67
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
119  โรงเรียนวัดวาลุการาม 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,801 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,166 5.89
เตี้ย  890 4.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,119 10.70
ผอมและเตี้ย  1,066 5.38
อ้วนและเตี้ย  1,501 7.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,059 65.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,742 คน


34.05%


Powered By www.thaieducation.net