ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 228 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 228 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 5
3 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 62
30 48.39
13 20.97
7 11.29
10 16.13
1 1.61
1 1.61
61 98.39%
3  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 38
29 76.32
0 0.00
0 0.00
5 13.16
0 0.00
4 10.53
34 89.47%
4  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 101
12 11.88
10 9.90
18 17.82
19 18.81
28 27.72
14 13.86
87 86.14%
5  โรงเรียน บ้านฝาย 70
54 77.14
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
11 15.71
59 84.29%
6  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 123
97 78.86
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
20 16.26
103 83.74%
7  โรงเรียนบ้านนาวัง 50
37 74.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
11 22.00
39 78.00%
8  โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 25
8 32.00
4 16.00
4 16.00
3 12.00
0 0.00
6 24.00
19 76.00%
9  โรงเรียนบ้านหินลาด 19
6 31.58
2 10.53
2 10.53
4 21.05
0 0.00
5 26.32
14 73.68%
10  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 71
19 26.76
17 23.94
3 4.23
13 18.31
0 0.00
19 26.76
52 73.24%
11  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 62
20 32.26
14 22.58
10 16.13
0 0.00
0 0.00
18 29.03
44 70.97%
12  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 111
62 55.86
4 3.60
7 6.31
5 4.50
0 0.00
33 29.73
78 70.27%
13  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 184
22 11.96
12 6.52
24 13.04
34 18.48
37 20.11
55 29.89
129 70.11%
14  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 97
20 20.62
13 13.40
13 13.40
15 15.46
5 5.15
31 31.96
66 68.04%
15  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 43
5 11.63
5 11.63
10 23.26
5 11.63
3 6.98
15 34.88
28 65.12%
16  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 122
18 14.75
5 4.10
14 11.48
23 18.85
19 15.57
43 35.25
79 64.75%
17  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 133
33 24.81
28 21.05
8 6.02
17 12.78
0 0.00
47 35.34
86 64.66%
18  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 35
6 17.14
6 17.14
3 8.57
7 20.00
0 0.00
13 37.14
22 62.86%
19  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 91
13 14.29
10 10.99
20 21.98
6 6.59
8 8.79
34 37.36
57 62.64%
20  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 294
160 54.42
0 0.00
24 8.16
0 0.00
0 0.00
110 37.41
184 62.59%
21  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 200
6 3.00
17 8.50
34 17.00
23 11.50
44 22.00
76 38.00
124 62.00%
22  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 97
14 14.43
12 12.37
16 16.49
10 10.31
8 8.25
37 38.14
60 61.86%
23  โรงเรียนบ้านหนองแวง 129
32 24.81
32 24.81
12 9.30
0 0.00
0 0.00
53 41.09
76 58.91%
24  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 76
10 13.16
6 7.89
12 15.79
8 10.53
7 9.21
33 43.42
43 56.58%
25  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 137
25 18.25
22 16.06
5 3.65
18 13.14
7 5.11
60 43.80
77 56.20%
26  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 59
7 11.86
9 15.25
5 8.47
8 13.56
3 5.08
27 45.76
32 54.24%
27  โรงเรียน บ้านกุดเวียน 13
3 23.08
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
6 46.15
7 53.85%
28  โรงเรียนบ้านท่าฉาง 16
3 18.75
2 12.50
2 12.50
1 6.25
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
29  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 157
22 14.01
20 12.74
15 9.55
9 5.73
9 5.73
82 52.23
75 47.77%
30  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 106
19 17.92
16 15.09
10 9.43
4 3.77
0 0.00
57 53.77
49 46.23%
31  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 292
16 5.48
10 3.42
40 13.70
26 8.90
40 13.70
160 54.79
132 45.21%
32  โรงเรียนนาฝายวิทยา 163
69 42.33
0 0.00
2 1.23
0 0.00
2 1.23
90 55.21
73 44.79%
33  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 109
25 22.94
13 11.93
4 3.67
6 5.50
0 0.00
61 55.96
48 44.04%
34  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 119
11 9.24
7 5.88
26 21.85
5 4.20
2 1.68
68 57.14
51 42.86%
35  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 131
2 1.53
27 20.61
3 2.29
22 16.79
2 1.53
75 57.25
56 42.75%
36  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 155
23 14.84
17 10.97
15 9.68
8 5.16
2 1.29
90 58.06
65 41.94%
37  โรงเรียน บ้านยางหวาย 182
21 11.54
21 11.54
29 15.93
4 2.20
1 0.55
106 58.24
76 41.76%
38  โรงเรียน โนนหว้านไพล 103
16 15.53
7 6.80
9 8.74
7 6.80
4 3.88
60 58.25
43 41.75%
39  โรงเรียนบ้านกุดยาง 34
6 17.65
3 8.82
3 8.82
1 2.94
1 2.94
20 58.82
14 41.18%
40  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 174
24 13.79
5 2.87
39 22.41
0 0.00
2 1.15
104 59.77
70 40.23%
41  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 200
18 9.00
19 9.50
36 18.00
3 1.50
4 2.00
120 60.00
80 40.00%
42  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 40
5 12.50
0 0.00
11 27.50
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
43  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 174
15 8.62
21 12.07
11 6.32
0 0.00
22 12.64
105 60.34
69 39.66%
44  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 143
12 8.39
11 7.69
4 2.80
22 15.38
7 4.90
87 60.84
56 39.16%
45  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 98
11 11.22
10 10.20
6 6.12
6 6.12
5 5.10
60 61.22
38 38.78%
46  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 75
10 13.33
5 6.67
10 13.33
4 5.33
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
47  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 2619
139 5.31
43 1.64
423 16.15
121 4.62
281 10.73
1612 61.55
1007 38.45%
48  โรงเรียนบ้านเจาทอง 340
26 7.65
31 9.12
58 17.06
15 4.41
0 0.00
210 61.76
130 38.24%
49  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 93
9 9.68
6 6.45
18 19.35
1 1.08
0 0.00
59 63.44
34 36.56%
50  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 215
18 8.37
17 7.91
13 6.05
17 7.91
13 6.05
137 63.72
78 36.28%
51  โรงเรียน บ้านนารี 162
17 10.49
18 11.11
20 12.35
3 1.85
0 0.00
104 64.20
58 35.80%
52  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 28
4 14.29
1 3.57
5 17.86
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
53  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 17
3 17.65
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
54  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 60
12 20.00
2 3.33
5 8.33
2 3.33
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
55  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 95
10 10.53
5 5.26
14 14.74
4 4.21
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
56  โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 49
15 30.61
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
57  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 104
8 7.69
7 6.73
6 5.77
4 3.85
11 10.58
68 65.38
36 34.62%
58  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 76
11 14.47
6 7.89
5 6.58
3 3.95
1 1.32
50 65.79
26 34.21%
59  โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 41
4 9.76
3 7.32
6 14.63
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
60  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 53
6 11.32
3 5.66
3 5.66
2 3.77
4 7.55
35 66.04
18 33.96%
61  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 48
5 10.42
5 10.42
1 2.08
2 4.17
3 6.25
32 66.67
16 33.33%
62  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 106
15 14.15
10 9.43
2 1.89
8 7.55
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
63  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 203
19 9.36
14 6.90
25 12.32
7 3.45
2 0.99
136 67.00
67 33.00%
64  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 882
32 3.63
63 7.14
81 9.18
32 3.63
81 9.18
593 67.23
289 32.77%
65  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 116
15 12.93
4 3.45
10 8.62
9 7.76
0 0.00
78 67.24
38 32.76%
66  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 251
25 9.96
24 9.56
33 13.15
0 0.00
0 0.00
169 67.33
82 32.67%
67  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 150
12 8.00
11 7.33
8 5.33
11 7.33
7 4.67
101 67.33
49 32.67%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 95
10 10.53
8 8.42
5 5.26
7 7.37
1 1.05
64 67.37
31 32.63%
69  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 171
39 22.81
0 0.00
16 9.36
0 0.00
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
70  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 32
3 9.38
1 3.13
3 9.38
1 3.13
2 6.25
22 68.75
10 31.25%
71  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 71
2 2.82
8 11.27
11 15.49
0 0.00
1 1.41
49 69.01
22 30.99%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 305
31 10.16
31 10.16
28 9.18
3 0.98
0 0.00
212 69.51
93 30.49%
73  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 50
8 16.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
74  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 167
2 1.20
2 1.20
27 16.17
4 2.40
15 8.98
117 70.06
50 29.94%
75  โรงเรียนบ้านวังโพน 160
15 9.38
8 5.00
0 0.00
6 3.75
18 11.25
113 70.63
47 29.38%
76  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 82
22 26.83
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
77  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
8 19.51
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
78  โรงเรียนบ้านวังตะกู 137
4 2.92
8 5.84
24 17.52
4 2.92
0 0.00
97 70.80
40 29.20%
79  โรงเรียนบ้านต้อน 48
5 10.42
1 2.08
6 12.50
2 4.17
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
80  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 69
17 24.64
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
81  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 80
7 8.75
4 5.00
10 12.50
2 2.50
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
82  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 49
7 14.29
4 8.16
0 0.00
3 6.12
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
83  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 78
6 7.69
0 0.00
16 20.51
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
84  โรงเรียน บ้านห้วยบงเหนือ 82
9 10.98
7 8.54
7 8.54
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
85  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 40
5 12.50
2 5.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 73
6 8.22
1 1.37
5 6.85
6 8.22
2 2.74
53 72.60
20 27.40%
87  โรงเรียนโพนทองพิทยา 106
15 14.15
1 0.94
12 11.32
1 0.94
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
88  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 143
20 13.99
0 0.00
19 13.29
0 0.00
0 0.00
104 72.73
39 27.27%
89  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 59
5 8.47
5 8.47
6 10.17
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
90  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 37
4 10.81
0 0.00
2 5.41
3 8.11
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
91  โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย 71
4 5.63
5 7.04
3 4.23
5 7.04
2 2.82
52 73.24
19 26.76%
92  โรงเรียน บ้านซับม่วง 23
0 0.00
0 0.00
6 26.09
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
93  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย 146
19 13.01
16 10.96
3 2.05
0 0.00
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
94  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 62
7 11.29
2 3.23
5 8.06
2 3.23
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
95  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 66
5 7.58
5 7.58
0 0.00
5 7.58
2 3.03
49 74.24
17 25.76%
96  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 47
5 10.64
2 4.26
2 4.26
1 2.13
2 4.26
35 74.47
12 25.53%
97  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 283
20 7.07
14 4.95
32 11.31
4 1.41
2 0.71
211 74.56
72 25.44%
98  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 108
13 12.04
4 3.70
5 4.63
5 4.63
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
99  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
100  โรงเรียนบ้านซับชมภู 162
10 6.17
5 3.09
10 6.17
6 3.70
9 5.56
122 75.31
40 24.69%
101  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 106
2 1.89
11 10.38
2 1.89
9 8.49
2 1.89
80 75.47
26 24.53%
102  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 310
18 5.81
37 11.94
21 6.77
0 0.00
0 0.00
234 75.48
76 24.52%
103  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 177
12 6.78
9 5.08
18 10.17
0 0.00
4 2.26
134 75.71
43 24.29%
104  โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
105  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 259
21 8.11
13 5.02
18 6.95
8 3.09
0 0.00
199 76.83
60 23.17%
106  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 147
9 6.12
15 10.20
8 5.44
1 0.68
1 0.68
113 76.87
34 23.13%
107  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
2 4.17
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
108  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
2 9.09
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
109  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 45
3 6.67
1 2.22
4 8.89
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
110  โรงเรียน บ้านโนนแดง 248
4 1.61
2 0.81
18 7.26
4 1.61
27 10.89
193 77.82
55 22.18%
111  โรงเรียนบ้านนาอุดม 77
3 3.90
5 6.49
4 5.19
3 3.90
2 2.60
60 77.92
17 22.08%
112  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 127
11 8.66
5 3.94
8 6.30
4 3.15
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
113  โรงเรียนบ้านหนองไห 91
4 4.40
3 3.30
12 13.19
1 1.10
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
114  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
115  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 75
5 6.67
2 2.67
5 6.67
4 5.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
116  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 52
5 9.62
0 0.00
4 7.69
0 0.00
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
117  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 38
3 7.89
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
118  โรงเรียน บ้านสงแคน 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
3 6.98
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
119  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
0 0.00
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
120  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 173
20 11.56
0 0.00
16 9.25
0 0.00
0 0.00
137 79.19
36 20.81%
121  โรงเรียนบ้านโนนตาด 50
4 8.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
122  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 96
7 7.29
5 5.21
6 6.25
1 1.04
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
123  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 248
14 5.65
10 4.03
25 10.08
0 0.00
0 0.00
199 80.24
49 19.76%
124  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 316
28 8.86
16 5.06
11 3.48
7 2.22
0 0.00
254 80.38
62 19.62%
125  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 171
0 0.00
0 0.00
25 14.62
8 4.68
0 0.00
138 80.70
33 19.30%
126  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 78
8 10.26
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
127  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 106
2 1.89
7 6.60
10 9.43
1 0.94
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
128  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 175
6 3.43
10 5.71
14 8.00
3 1.71
0 0.00
142 81.14
33 18.86%
129  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 101
7 6.93
4 3.96
5 4.95
1 0.99
2 1.98
82 81.19
19 18.81%
130  โรงเรียนบ้านกุดละลม 32
3 9.38
1 3.13
1 3.13
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
131  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 273
22 8.06
10 3.66
7 2.56
6 2.20
6 2.20
222 81.32
51 18.68%
132  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 136
10 7.35
2 1.47
12 8.82
0 0.00
1 0.74
111 81.62
25 18.38%
133  โรงเรียน บ้านสำราญ 82
1 1.22
3 3.66
11 13.41
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
134  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 55
3 5.45
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
135  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 110
6 5.45
4 3.64
6 5.45
4 3.64
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
136  โรงเรียนบ้านนามน 145
12 8.28
0 0.00
14 9.66
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
137  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 46
4 8.70
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
138  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 112
7 6.25
3 2.68
6 5.36
1 0.89
2 1.79
93 83.04
19 16.96%
139  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 124
20 16.13
1 0.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
140  โรงเรียนบ้านหนองหอย 131
6 4.58
5 3.82
10 7.63
1 0.76
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
141  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 180
5 2.78
1 0.56
24 13.33
0 0.00
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
142  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
143  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 79
8 10.13
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
144  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 305
15 4.92
13 4.26
11 3.61
7 2.30
3 0.98
256 83.93
49 16.07%
145  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
146  โรงเรียนบ้านช่อระกา 185
2 1.08
9 4.86
18 9.73
0 0.00
0 0.00
156 84.32
29 15.68%
147  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 33
0 0.00
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
148  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี 247
19 7.69
8 3.24
5 2.02
3 1.21
2 0.81
210 85.02
37 14.98%
149  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 147
6 4.08
0 0.00
6 4.08
2 1.36
8 5.44
125 85.03
22 14.97%
150  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 135
5 3.70
5 3.70
3 2.22
3 2.22
4 2.96
115 85.19
20 14.81%
151  โรงเรียนบ้านโนนกอก 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
152  โรงเรียนบ้านนางแดด 145
5 3.45
4 2.76
4 2.76
4 2.76
3 2.07
125 86.21
20 13.79%
153  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
154  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 66
2 3.03
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
155  โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม 158
6 3.80
5 3.16
10 6.33
0 0.00
0 0.00
137 86.71
21 13.29%
156  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 158
7 4.43
4 2.53
7 4.43
3 1.90
0 0.00
137 86.71
21 13.29%
157  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 62
5 8.06
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
158  โรงเรียน หินเหิบซับภูทอง 78
5 6.41
2 2.56
2 2.56
0 0.00
1 1.28
68 87.18
10 12.82%
159  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 86
2 2.33
2 2.33
6 6.98
1 1.16
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
160  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
161  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
162  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 96
1 1.04
4 4.17
7 7.29
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
163  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง 253
14 5.53
2 0.79
14 5.53
1 0.40
0 0.00
222 87.75
31 12.25%
164  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 123
5 4.07
3 2.44
4 3.25
3 2.44
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
165  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
1 1.49
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
166  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
167  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 59
3 5.08
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
168  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 114
6 5.26
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
169  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 62
2 3.23
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
170  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 323
16 4.95
0 0.00
20 6.19
0 0.00
0 0.00
287 88.85
36 11.15%
171  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 260
6 2.31
6 2.31
10 3.85
4 1.54
2 0.77
232 89.23
28 10.77%
172  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 151
9 5.96
3 1.99
0 0.00
0 0.00
4 2.65
135 89.40
16 10.60%
173  โรงเรียน บ้านโนนลาน 116
4 3.45
1 0.86
6 5.17
1 0.86
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
174  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
3 3.85
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
175  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 127
5 3.94
2 1.57
6 4.72
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
176  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 70
2 2.86
2 2.86
3 4.29
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
2 4.00
45 90.00
5 10.00%
178  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 130
6 4.62
4 3.08
2 1.54
0 0.00
1 0.77
117 90.00
13 10.00%
179  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 175
1 0.57
3 1.71
13 7.43
0 0.00
0 0.00
158 90.29
17 9.71%
180  โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1829
58 3.17
53 2.90
27 1.48
4 0.22
34 1.86
1653 90.38
176 9.62%
181  โรงเรียน บ้านลำชี 42
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
182  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
183  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 85
-1 -1.18
3 3.53
3 3.53
1 1.18
2 2.35
77 90.59
8 9.41%
184  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 299
6 2.01
7 2.34
6 2.01
4 1.34
5 1.67
271 90.64
28 9.36%
185  โรงเรียน บ้านดอนหัน 44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
186  โรงเรียน บ้านคลองจันลา 192
5 2.60
2 1.04
7 3.65
3 1.56
0 0.00
175 91.15
17 8.85%
187  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 466
11 2.36
7 1.50
12 2.58
6 1.29
5 1.07
425 91.20
41 8.80%
188  โรงเรียน บ้านนาโจด 36
3 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
189  โรงเรียนบ้านป่ายาง 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
190  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 273
4 1.47
3 1.10
7 2.56
2 0.73
4 1.47
253 92.67
20 7.33%
191  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 110
1 0.91
1 0.91
6 5.45
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
192  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
193  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 257
11 4.28
0 0.00
7 2.72
0 0.00
0 0.00
239 93.00
18 7.00%
194  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
195  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 89
3 3.37
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
196  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 106
0 0.00
0 0.00
5 4.72
0 0.00
2 1.89
99 93.40
7 6.60%
197  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง 112
2 1.79
2 1.79
3 2.68
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
198  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
199  โรงเรียนสหประชาสรร 146
1 0.68
2 1.37
6 4.11
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
200  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง 33
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
201  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 105
1 0.95
0 0.00
2 1.90
3 2.86
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
202  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 128
2 1.56
0 0.00
5 3.91
0 0.00
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
203  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 55
2 3.64
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
204  โรงเรียนบ้านโสกรัง 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
52 94.55
3 5.45%
205  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 58
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
2 3.45
55 94.83
3 5.17%
206  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
207  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 179
2 1.12
2 1.12
4 2.23
0 0.00
0 0.00
171 95.53
8 4.47%
208  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 232
3 1.29
1 0.43
6 2.59
0 0.00
0 0.00
222 95.69
10 4.31%
209  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
210  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 469
3 0.64
1 0.21
14 2.99
0 0.00
0 0.00
451 96.16
18 3.84%
211  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
51 96.23
2 3.77%
212  โรงเรียนบ้านนาฮี 59
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
213  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 90
1 1.11
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
214  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 136
0 0.00
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
133 97.79
3 2.21%
215  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
216  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.30
0 0.00
76 98.70
1 1.30%
217  โรงเรียนบ้านโนนตูม 184
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.54
183 99.46
1 0.54%
218  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 150
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
150 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านโสกหว้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,087 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,420 8.04
เตี้ย  1,245 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,305 7.66
ผอมและเตี้ย  824 2.74
อ้วนและเตี้ย  875 2.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,418 74.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,669 คน


25.49%


Powered By www.thaieducation.net