ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโพธาราม 69
21 30.43
17 24.64
18 26.09
8 11.59
5 7.25
0 0.00
69 100.00%
2  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 72
17 23.61
19 26.39
18 25.00
4 5.56
13 18.06
1 1.39
71 98.61%
3  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
11 20.00
6 10.91
10 18.18
11 20.00
9 16.36
8 14.55
47 85.45%
4  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 33
10 30.30
7 21.21
5 15.15
0 0.00
6 18.18
5 15.15
28 84.85%
5  โรงเรียนวัดกรุณา 29
4 13.79
4 13.79
9 31.03
3 10.34
4 13.79
5 17.24
24 82.76%
6  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 28
7 25.00
2 7.14
12 42.86
1 3.57
1 3.57
5 17.86
23 82.14%
7  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 154
28 18.18
30 19.48
18 11.69
27 17.53
18 11.69
33 21.43
121 78.57%
8  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 176
30 17.05
22 12.50
34 19.32
22 12.50
22 12.50
46 26.14
130 73.86%
9  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 118
12 10.17
16 13.56
30 25.42
10 8.47
17 14.41
33 27.97
85 72.03%
10  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 42
4 9.52
4 9.52
3 7.14
9 21.43
10 23.81
12 28.57
30 71.43%
11  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 199
37 18.59
13 6.53
46 23.12
6 3.02
31 15.58
66 33.17
133 66.83%
12  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 120
11 9.17
3 2.50
25 20.83
9 7.50
30 25.00
42 35.00
78 65.00%
13  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 68
39 57.35
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
24 35.29
44 64.71%
14  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 175
31 17.71
19 10.86
35 20.00
16 9.14
11 6.29
63 36.00
112 64.00%
15  โรงเรียนวัดโคกสุก 50
2 4.00
0 0.00
14 28.00
2 4.00
14 28.00
18 36.00
32 64.00%
16  โรงเรียนวัดดอนรังนก 101
60 59.41
0 0.00
3 2.97
0 0.00
1 0.99
37 36.63
64 63.37%
17  โรงเรียนบ้านคลองยาง 79
9 11.39
7 8.86
5 6.33
17 21.52
10 12.66
31 39.24
48 60.76%
18  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 66
2 3.03
8 12.12
16 24.24
7 10.61
6 9.09
27 40.91
39 59.09%
19  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 70
7 10.00
3 4.29
16 22.86
3 4.29
12 17.14
29 41.43
41 58.57%
20  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 139
18 12.95
15 10.79
25 17.99
9 6.47
14 10.07
58 41.73
81 58.27%
21  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 61
10 16.39
3 4.92
3 4.92
9 14.75
9 14.75
27 44.26
34 55.74%
22  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 31
3 9.68
3 9.68
5 16.13
3 9.68
3 9.68
14 45.16
17 54.84%
23  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 66
6 9.09
8 12.12
17 25.76
3 4.55
2 3.03
30 45.45
36 54.55%
24  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 33
2 6.06
4 12.12
2 6.06
4 12.12
6 18.18
15 45.45
18 54.55%
25  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 177
20 11.30
16 9.04
25 14.12
10 5.65
25 14.12
81 45.76
96 54.24%
26  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 61
18 29.51
9 14.75
6 9.84
0 0.00
0 0.00
28 45.90
33 54.10%
27  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 123
13 10.57
11 8.94
31 25.20
6 4.88
5 4.07
57 46.34
66 53.66%
28  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 110
15 13.64
23 20.91
13 11.82
8 7.27
0 0.00
51 46.36
59 53.64%
29  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 189
18 9.52
12 6.35
43 22.75
7 3.70
21 11.11
88 46.56
101 53.44%
30  โรงเรียนวัดหัวเด่น 131
22 16.79
6 4.58
41 31.30
0 0.00
0 0.00
62 47.33
69 52.67%
31  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 178
12 6.74
3 1.69
77 43.26
0 0.00
0 0.00
86 48.31
92 51.69%
32  โรงเรียนบ้านหนองยาง 153
23 15.03
15 9.80
22 14.38
11 7.19
7 4.58
75 49.02
78 50.98%
33  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 62
7 11.29
5 8.06
16 25.81
3 4.84
0 0.00
31 50.00
31 50.00%
34  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 147
20 13.61
21 14.29
20 13.61
12 8.16
0 0.00
74 50.34
73 49.66%
35  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 214
36 16.82
5 2.34
36 16.82
16 7.48
13 6.07
108 50.47
106 49.53%
36  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 69
2 2.90
0 0.00
15 21.74
2 2.90
15 21.74
35 50.72
34 49.28%
37  โรงเรียนวัดวงเดือน 109
15 13.76
6 5.50
16 14.68
9 8.26
6 5.50
57 52.29
52 47.71%
38  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 77
11 14.29
11 14.29
4 5.19
10 12.99
0 0.00
41 53.25
36 46.75%
39  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 110
10 9.09
18 16.36
15 13.64
7 6.36
0 0.00
60 54.55
50 45.45%
40  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 11
1 9.09
1 9.09
3 27.27
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
41  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 117
11 9.40
12 10.26
23 19.66
7 5.98
0 0.00
64 54.70
53 45.30%
42  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 237
8 3.38
15 6.33
33 13.92
27 11.39
24 10.13
130 54.85
107 45.15%
43  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 118
7 5.93
23 19.49
14 11.86
9 7.63
0 0.00
65 55.08
53 44.92%
44  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 29
4 13.79
5 17.24
1 3.45
1 3.45
2 6.90
16 55.17
13 44.83%
45  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2448
52 2.12
91 3.72
352 14.38
240 9.80
352 14.38
1361 55.60
1087 44.40%
46  โรงเรียนวัดฝาง 124
9 7.26
0 0.00
43 34.68
2 1.61
0 0.00
70 56.45
54 43.55%
47  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 23
1 4.35
1 4.35
5 21.74
2 8.70
1 4.35
13 56.52
10 43.48%
48  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 136
15 11.03
9 6.62
20 14.71
7 5.15
8 5.88
77 56.62
59 43.38%
49  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 30
2 6.67
3 10.00
5 16.67
3 10.00
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
50  โรงเรียนวัดโคกหมู 91
5 5.49
4 4.40
27 29.67
1 1.10
2 2.20
52 57.14
39 42.86%
51  โรงเรียนวัดหนองตาตน 85
4 4.71
4 4.71
9 10.59
8 9.41
11 12.94
49 57.65
36 42.35%
52  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 122
4 3.28
5 4.10
26 21.31
1 0.82
15 12.30
71 58.20
51 41.80%
53  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 139
7 5.04
1 0.72
26 18.71
7 5.04
17 12.23
81 58.27
58 41.73%
54  โรงเรียนวัดหนองน้อย 36
1 2.78
1 2.78
7 19.44
1 2.78
5 13.89
21 58.33
15 41.67%
55  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 41
6 14.63
2 4.88
9 21.95
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
56  โรงเรียนวัดท่ากระแส 56
2 3.57
0 0.00
16 28.57
2 3.57
3 5.36
33 58.93
23 41.07%
57  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 132
11 8.33
10 7.58
27 20.45
6 4.55
0 0.00
78 59.09
54 40.91%
58  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 81
8 9.88
5 6.17
19 23.46
1 1.23
0 0.00
48 59.26
33 40.74%
59  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 79
10 12.66
3 3.80
15 18.99
3 3.80
1 1.27
47 59.49
32 40.51%
60  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 217
11 5.07
21 9.68
37 17.05
15 6.91
2 0.92
131 60.37
86 39.63%
61  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 61
6 9.84
4 6.56
11 18.03
3 4.92
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
62  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 108
7 6.48
8 7.41
27 25.00
0 0.00
0 0.00
66 61.11
42 38.89%
63  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 62
4 6.45
4 6.45
5 8.06
6 9.68
5 8.06
38 61.29
24 38.71%
64  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 73
6 8.22
1 1.37
8 10.96
6 8.22
7 9.59
45 61.64
28 38.36%
65  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 81
3 3.70
5 6.17
5 6.17
8 9.88
10 12.35
50 61.73
31 38.27%
66  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 83
8 9.64
4 4.82
12 14.46
4 4.82
3 3.61
52 62.65
31 37.35%
67  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 102
9 8.82
5 4.90
24 23.53
0 0.00
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
68  โรงเรียนวัดมะปราง 97
11 11.34
8 8.25
16 16.49
1 1.03
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
69  โรงเรียนวัดหอระฆัง 54
1 1.85
2 3.70
17 31.48
0 0.00
0 0.00
34 62.96
20 37.04%
70  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 155
7 4.52
7 4.52
11 7.10
14 9.03
18 11.61
98 63.23
57 36.77%
71  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 120
4 3.33
3 2.50
16 13.33
6 5.00
15 12.50
76 63.33
44 36.67%
72  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 96
5 5.21
7 7.29
15 15.63
0 0.00
8 8.33
61 63.54
35 36.46%
73  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 138
5 3.62
9 6.52
6 4.35
14 10.14
15 10.87
89 64.49
49 35.51%
74  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 130
4 3.08
6 4.62
10 7.69
10 7.69
16 12.31
84 64.62
46 35.38%
75  โรงเรียนบ้านหนองแค 131
6 4.58
6 4.58
31 23.66
3 2.29
0 0.00
85 64.89
46 35.11%
76  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 84
12 14.29
0 0.00
14 16.67
3 3.57
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
77  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 70
10 14.29
6 8.57
7 10.00
1 1.43
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
78  โรงเรียนวัดหัวหว้า 83
11 13.25
6 7.23
11 13.25
0 0.00
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
79  โรงเรียนบ้านเก่า 42
5 11.90
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
80  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 30
1 3.33
0 0.00
9 30.00
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
81  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 155
4 2.58
6 3.87
30 19.35
11 7.10
0 0.00
104 67.10
51 32.90%
82  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 140
14 10.00
16 11.43
11 7.86
4 2.86
0 0.00
95 67.86
45 32.14%
83  โรงเรียนวัดคลองเกษม 92
15 16.30
1 1.09
0 0.00
0 0.00
13 14.13
63 68.48
29 31.52%
84  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 29
3 10.34
2 6.90
3 10.34
1 3.45
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
85  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 69
3 4.35
10 14.49
7 10.14
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
86  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 147
10 6.80
9 6.12
18 12.24
7 4.76
0 0.00
103 70.07
44 29.93%
87  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 54
1 1.85
2 3.70
13 24.07
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
88  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 792
18 2.27
18 2.27
159 20.08
39 4.92
0 0.00
558 70.45
234 29.55%
89  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 359
10 2.79
11 3.06
37 10.31
15 4.18
33 9.19
253 70.47
106 29.53%
90  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
0 0.00
1 5.88
12 70.59
5 29.41%
91  โรงเรียนวัดสระดู่ 161
14 8.70
8 4.97
21 13.04
4 2.48
0 0.00
114 70.81
47 29.19%
92  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 56
2 3.57
0 0.00
12 21.43
2 3.57
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
93  โรงเรียนบ้านหนองแจง 91
7 7.69
9 9.89
10 10.99
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
94  โรงเรียนวัดหนองแขม 98
9 9.18
4 4.08
9 9.18
6 6.12
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
95  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 194
8 4.12
6 3.09
39 20.10
2 1.03
0 0.00
139 71.65
55 28.35%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 127
7 5.51
4 3.15
24 18.90
0 0.00
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 91
10 10.99
2 2.20
12 13.19
1 1.10
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
98  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 99
13 13.13
1 1.01
9 9.09
4 4.04
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
99  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 26
3 11.54
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
100  โรงเรียนวัดคลองธรรม 64
1 1.56
3 4.69
13 20.31
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
101  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 120
11 9.17
1 0.83
19 15.83
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
102  โรงเรียนวัดท่า 105
11 10.48
9 8.57
7 6.67
0 0.00
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
103  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 149
6 4.03
5 3.36
9 6.04
11 7.38
7 4.70
111 74.50
38 25.50%
104  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 40
4 10.00
1 2.50
3 7.50
1 2.50
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
105  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 118
4 3.39
8 6.78
11 9.32
6 5.08
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
106  โรงเรียนวัดดอนตาล 66
4 6.06
0 0.00
4 6.06
4 6.06
4 6.06
50 75.76
16 24.24%
107  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 51
3 5.88
2 3.92
4 7.84
1 1.96
2 3.92
39 76.47
12 23.53%
108  โรงเรียนวัดจันทน์ 81
6 7.41
1 1.23
12 14.81
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
109  โรงเรียนวัดธรรมามูล 47
4 8.51
2 4.26
3 6.38
1 2.13
1 2.13
36 76.60
11 23.40%
110  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 185
14 7.57
0 0.00
29 15.68
0 0.00
0 0.00
142 76.76
43 23.24%
111  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 117
3 2.56
3 2.56
10 8.55
0 0.00
11 9.40
90 76.92
27 23.08%
112  โรงเรียนวัดคลองบุญ 126
2 1.59
0 0.00
15 11.90
0 0.00
12 9.52
97 76.98
29 23.02%
113  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 49
1 2.04
2 4.08
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
114  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
115  โรงเรียนวัดสนามชัย 81
3 3.70
0 0.00
6 7.41
3 3.70
6 7.41
63 77.78
18 22.22%
116  โรงเรียนวัดพระแก้ว 59
5 8.47
0 0.00
7 11.86
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
117  โรงเรียนเทพรัตน์ 178
7 3.93
14 7.87
16 8.99
2 1.12
0 0.00
139 78.09
39 21.91%
118  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 64
5 7.81
5 7.81
4 6.25
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
119  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 605
24 3.97
37 6.12
24 3.97
24 3.97
19 3.14
477 78.84
128 21.16%
120  โรงเรียนบ้านหัวถนน 87
7 8.05
2 2.30
7 8.05
2 2.30
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
121  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 184
13 7.07
8 4.35
17 9.24
0 0.00
0 0.00
146 79.35
38 20.65%
122  โรงเรียนพระยาตาก 79
7 8.86
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
123  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 45
2 4.44
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
124  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 227
3 1.32
3 1.32
37 16.30
2 0.88
0 0.00
182 80.18
45 19.82%
125  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 178
14 7.87
4 2.25
12 6.74
4 2.25
1 0.56
143 80.34
35 19.66%
126  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 164
3 1.83
6 3.66
20 12.20
3 1.83
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
127  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 113
0 0.00
4 3.54
9 7.96
8 7.08
1 0.88
91 80.53
22 19.47%
128  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
129  โรงเรียนวัดหาดอาษา 37
3 8.11
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
130  โรงเรียนวัดโรงวัว 123
13 10.57
10 8.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
131  โรงเรียนวัดนางลือ 145
6 4.14
10 6.90
9 6.21
1 0.69
1 0.69
118 81.38
27 18.62%
132  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 130
8 6.15
4 3.08
10 7.69
1 0.77
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
133  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 95
2 2.11
5 5.26
8 8.42
1 1.05
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
134  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
5 6.33
3 3.80
1 1.27
3 3.80
1 1.27
66 83.54
13 16.46%
135  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 68
1 1.47
4 5.88
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
136  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
137  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 150
0 0.00
0 0.00
24 16.00
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
138  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
2 2.82
2 2.82
60 84.51
11 15.49%
139  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 165
12 7.27
4 2.42
7 4.24
2 1.21
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
140  โรงเรียนวัดวังหมัน 156
6 3.85
5 3.21
9 5.77
2 1.28
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
141  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 101
3 2.97
1 0.99
8 7.92
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
142  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 152
4 2.63
4 2.63
12 7.89
1 0.66
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
143  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 58
2 3.45
3 5.17
3 5.17
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
144  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 172
2 1.16
12 6.98
9 5.23
0 0.00
0 0.00
149 86.63
23 13.37%
145  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 123
3 2.44
3 2.44
9 7.32
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
146  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
147  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 42
0 0.00
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
148  โรงเรียนวัดพร้าว 51
2 3.92
3 5.88
1 1.96
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
149  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
150  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
151  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 92
0 0.00
0 0.00
7 7.61
3 3.26
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
152  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 89
5 5.62
1 1.12
2 2.25
1 1.12
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
153  โรงเรียนวัดหนองจิก 65
3 4.62
2 3.08
1 1.54
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
154  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 82
4 4.88
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
155  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 93
3 3.23
0 0.00
3 3.23
1 1.08
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
156  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
2 3.64
51 92.73
4 7.27%
157  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
158  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
159  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
160  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 149
1 0.67
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
145 97.32
4 2.68%
161  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,380 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,351 6.97
เตี้ย  991 5.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,652 13.68
ผอมและเตี้ย  898 4.63
อ้วนและเตี้ย  1,004 5.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,484 64.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,896 คน


35.58%


Powered By www.thaieducation.net