ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านราโมง 304
54 17.76
50 16.45
9 2.96
64 21.05
59 19.41
68 22.37
236 77.63%
2  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 112
10 8.93
19 16.96
5 4.46
29 25.89
19 16.96
30 26.79
82 73.21%
3  โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 32
13 40.63
3 9.38
3 9.38
2 6.25
1 3.13
10 31.25
22 68.75%
4  โรงเรียนบ้านบัวทอง 128
6 4.69
21 16.41
5 3.91
27 21.09
26 20.31
43 33.59
85 66.41%
5  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 150
35 23.33
33 22.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
72 48.00
78 52.00%
6  โรงเรียนบ้านธารมะลิ 228
36 15.79
39 17.11
8 3.51
26 11.40
1 0.44
118 51.75
110 48.25%
7  โรงเรียนบ้านโต 362
33 9.12
27 7.46
10 2.76
89 24.59
12 3.31
191 52.76
171 47.24%
8  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 29
3 10.34
3 10.34
3 10.34
3 10.34
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
9  โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 707
114 16.12
50 7.07
15 2.12
50 7.07
63 8.91
415 58.70
292 41.30%
10  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 78
17 21.79
10 12.82
0 0.00
5 6.41
0 0.00
46 58.97
32 41.03%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 195
21 10.77
18 9.23
12 6.15
23 11.79
5 2.56
116 59.49
79 40.51%
12  โรงเรียนบ้านเยาะ 422
19 4.50
92 21.80
23 5.45
8 1.90
1 0.24
279 66.11
143 33.89%
13  โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 776
39 5.03
64 8.25
43 5.54
41 5.28
64 8.25
525 67.65
251 32.35%
14  โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 147
14 9.52
8 5.44
12 8.16
7 4.76
4 2.72
102 69.39
45 30.61%
15  โรงเรียนบ้านศรีนคร 105
0 0.00
3 2.86
11 10.48
11 10.48
6 5.71
74 70.48
31 29.52%
16  โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 95
11 11.58
8 8.42
8 8.42
1 1.05
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
17  โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 903
62 6.87
164 18.16
13 1.44
20 2.21
2 0.22
642 71.10
261 28.90%
18  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 118
8 6.78
7 5.93
6 5.08
7 5.93
6 5.08
84 71.19
34 28.81%
19  โรงเรียนบ้านยะรม 244
13 5.33
52 21.31
3 1.23
1 0.41
0 0.00
175 71.72
69 28.28%
20  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1150
68 5.91
16 1.39
108 9.39
84 7.30
38 3.30
836 72.70
314 27.30%
21  โรงเรียนบ้านนาข่อย 253
14 5.53
38 15.02
12 4.74
2 0.79
0 0.00
187 73.91
66 26.09%
22  โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 134
12 8.96
16 11.94
3 2.24
2 1.49
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
23  โรงเรียนบ้านปะเด็ง 64
6 9.38
4 6.25
4 6.25
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
24  โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 81
7 8.64
8 9.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
25  โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 160
24 15.00
3 1.88
2 1.25
0 0.00
0 0.00
131 81.88
29 18.13%
26  โรงเรียนบ้านแหร 327
15 4.59
27 8.26
5 1.53
8 2.45
1 0.31
271 82.87
56 17.13%
27  โรงเรียนบ้านจุโป 112
3 2.68
8 7.14
2 1.79
3 2.68
2 1.79
94 83.93
18 16.07%
28  โรงเรียนบ้านมาลา 131
10 7.63
6 4.58
2 1.53
0 0.00
1 0.76
112 85.50
19 14.50%
29  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 37
2 5.41
2 5.41
0 0.00
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
30  โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 148
1 0.68
7 4.73
8 5.41
0 0.00
0 0.00
132 89.19
16 10.81%
31  โรงเรียนบ้านวังศิลา 78
0 0.00
1 1.28
2 2.56
1 1.28
3 3.85
71 91.03
7 8.97%
32  โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,865 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  670 8.52
เตี้ย  807 10.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  347 4.41
ผอมและเตี้ย  515 6.55
อ้วนและเตี้ย  314 3.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,212 66.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,653 คน


33.73%


Powered By www.thaieducation.net