ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 47
18 38.30
28 59.57
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
47 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 82
29 35.37
21 25.61
12 14.63
17 20.73
3 3.66
0 0.00
82 100.00%
3  โรงเรียนบ้านละอาร์ 26
8 30.77
5 19.23
2 7.69
7 26.92
4 15.38
0 0.00
26 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแซะโมะ 33
3 9.09
26 78.79
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
5  โรงเรียนบ้านปายอ 119
43 36.13
20 16.81
18 15.13
15 12.61
0 0.00
23 19.33
96 80.67%
6  โรงเรียนบ้านวังไชย 76
9 11.84
9 11.84
7 9.21
18 23.68
16 21.05
17 22.37
59 77.63%
7  โรงเรียนบ้านละหาร 30
5 16.67
5 16.67
0 0.00
5 16.67
5 16.67
10 33.33
20 66.67%
8  โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 46
18 39.13
8 17.39
4 8.70
0 0.00
0 0.00
16 34.78
30 65.22%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 150
35 23.33
57 38.00
4 2.67
0 0.00
0 0.00
54 36.00
96 64.00%
10  โรงเรียนบ้านบน 204
29 14.22
63 30.88
6 2.94
21 10.29
2 0.98
83 40.69
121 59.31%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 159
28 17.61
18 11.32
16 10.06
17 10.69
13 8.18
67 42.14
92 57.86%
12  โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 121
15 12.40
11 9.09
3 2.48
26 21.49
14 11.57
52 42.98
69 57.02%
13  โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 260
46 17.69
35 13.46
2 0.77
35 13.46
27 10.38
115 44.23
145 55.77%
14  โรงเรียนบ้านแลแวะ 153
45 29.41
18 11.76
7 4.58
6 3.92
7 4.58
70 45.75
83 54.25%
15  โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 403
48 11.91
79 19.60
20 4.96
64 15.88
5 1.24
187 46.40
216 53.60%
16  โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 140
19 13.57
11 7.86
1 0.71
30 21.43
12 8.57
67 47.86
73 52.14%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 439
39 8.88
44 10.02
7 1.59
73 16.63
58 13.21
218 49.66
221 50.34%
18  โรงเรียนบ้านบือเระ 211
44 20.85
50 23.70
9 4.27
1 0.47
0 0.00
107 50.71
104 49.29%
19  โรงเรียนบ้านมะกอ 95
16 16.84
29 30.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 52.63
45 47.37%
20  โรงเรียนบ้านโตะบาลา 433
83 19.17
66 15.24
19 4.39
31 7.16
2 0.46
232 53.58
201 46.42%
21  โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 190
18 9.47
44 23.16
7 3.68
16 8.42
1 0.53
104 54.74
86 45.26%
22  โรงเรียนบ้านกะรุบี 272
41 15.07
25 9.19
20 7.35
33 12.13
4 1.47
149 54.78
123 45.22%
23  โรงเรียนบ้านปลักแตน 200
11 5.50
20 10.00
25 12.50
18 9.00
16 8.00
110 55.00
90 45.00%
24  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 176
17 9.66
16 9.09
5 2.84
32 18.18
8 4.55
98 55.68
78 44.32%
25  โรงเรียนบ้านละเวง 122
42 34.43
9 7.38
3 2.46
0 0.00
0 0.00
68 55.74
54 44.26%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 61
15 24.59
4 6.56
6 9.84
0 0.00
1 1.64
35 57.38
26 42.62%
27  โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 239
30 12.55
30 12.55
12 5.02
17 7.11
12 5.02
138 57.74
101 42.26%
28  โรงเรียนบ้านบีติง 83
9 10.84
9 10.84
1 1.20
13 15.66
1 1.20
50 60.24
33 39.76%
29  โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 92
7 7.61
16 17.39
9 9.78
3 3.26
0 0.00
57 61.96
35 38.04%
30  โรงเรียนบ้านโลทู 103
16 15.53
19 18.45
4 3.88
0 0.00
0 0.00
64 62.14
39 37.86%
31  โรงเรียนบ้านรังมดแดง 150
52 34.67
0 0.00
4 2.67
0 0.00
0 0.00
94 62.67
56 37.33%
32  โรงเรียนวัดโบกขรณี 74
11 14.86
8 10.81
8 10.81
0 0.00
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
33  โรงเรียนบ้านโคกนิบง 161
14 8.70
11 6.83
18 11.18
9 5.59
6 3.73
103 63.98
58 36.02%
34  โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 160
25 15.63
32 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 64.38
57 35.63%
35  โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 121
21 17.36
16 13.22
6 4.96
0 0.00
0 0.00
78 64.46
43 35.54%
36  โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 295
36 12.20
41 13.90
10 3.39
14 4.75
2 0.68
192 65.08
103 34.92%
37  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 484
75 15.50
65 13.43
12 2.48
14 2.89
0 0.00
318 65.70
166 34.30%
38  โรงเรียนบ้านบือจะ 139
17 12.23
23 16.55
2 1.44
4 2.88
1 0.72
92 66.19
47 33.81%
39  โรงเรียนบ้านลานช้าง 132
9 6.82
23 17.42
9 6.82
0 0.00
2 1.52
89 67.42
43 32.58%
40  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 328
25 7.62
16 4.88
13 3.96
49 14.94
3 0.91
222 67.68
106 32.32%
41  โรงเรียนบ้านมะนังยง 135
13 9.63
13 9.63
1 0.74
14 10.37
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
42  โรงเรียนบ้านบือแต 139
18 12.95
7 5.04
5 3.60
12 8.63
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
43  โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 123
15 12.20
20 16.26
1 0.81
0 0.00
1 0.81
86 69.92
37 30.08%
44  โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 173
22 12.72
8 4.62
4 2.31
12 6.94
3 1.73
124 71.68
49 28.32%
45  โรงเรียนบ้านตะบิ้ง 227
51 22.47
0 0.00
12 5.29
0 0.00
0 0.00
164 72.25
63 27.75%
46  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 94
5 5.32
5 5.32
6 6.38
10 10.64
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
47  โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 100
8 8.00
13 13.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
48  โรงเรียนวัดโชติรส 101
12 11.88
8 7.92
5 4.95
2 1.98
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 319
33 10.34
23 7.21
6 1.88
18 5.64
2 0.63
237 74.29
82 25.71%
50  โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 80
4 5.00
14 17.50
1 1.25
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
51  โรงเรียนบ้านเขาดิน 171
10 5.85
14 8.19
14 8.19
2 1.17
0 0.00
131 76.61
40 23.39%
52  โรงเรียนบ้านกะลาพอ 184
21 11.41
10 5.43
2 1.09
7 3.80
3 1.63
141 76.63
43 23.37%
53  โรงเรียนบ้านช่องแมว 253
20 7.91
22 8.70
10 3.95
5 1.98
0 0.00
196 77.47
57 22.53%
54  โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 195
14 7.18
5 2.56
9 4.62
15 7.69
0 0.00
152 77.95
43 22.05%
55  โรงเรียนบ้านปล่องหอย 124
3 2.42
15 12.10
3 2.42
4 3.23
2 1.61
97 78.23
27 21.77%
56  โรงเรียนบ้านกระจูด 142
6 4.23
13 9.15
6 4.23
2 1.41
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
57  โรงเรียนบ้านบาเลาะ 135
10 7.41
13 9.63
2 1.48
0 0.00
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
58  โรงเรียนวัดสารวัน 139
7 5.04
5 3.60
9 6.47
4 2.88
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 117
10 8.55
8 6.84
2 1.71
0 0.00
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
60  โรงเรียนบ้านตือเบาะ 282
13 4.61
24 8.51
5 1.77
6 2.13
0 0.00
234 82.98
48 17.02%
61  โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 95
8 8.42
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
62  โรงเรียนบ้านจ่ากอง 100
2 2.00
4 4.00
4 4.00
2 2.00
2 2.00
86 86.00
14 14.00%
63  โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) 247
18 7.29
16 6.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
213 86.23
34 13.77%
64  โรงเรียนบ้านสือดัง 292
22 7.53
16 5.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
254 86.99
38 13.01%
65  โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 151
6 3.97
3 1.99
5 3.31
3 1.99
2 1.32
132 87.42
19 12.58%
66  โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 111
5 4.50
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
67  โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,038 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,427 12.93
เตี้ย  1,309 11.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  435 3.94
ผอมและเตี้ย  716 6.49
อ้วนและเตี้ย  240 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,911 62.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,127 คน


37.39%


Powered By www.thaieducation.net