ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 98 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกรือเซะ 28
3 10.71
6 21.43
8 28.57
5 17.86
6 21.43
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 62
22 35.48
0 0.00
6 9.68
15 24.19
19 30.65
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนบ้านควนหยี 24
3 12.50
5 20.83
5 20.83
7 29.17
4 16.67
0 0.00
24 100.00%
4  โรงเรียนบ้านควนลาแม 93
45 48.39
28 30.11
2 2.15
17 18.28
1 1.08
0 0.00
93 100.00%
5  โรงเรียนบ้านบากง 121
44 36.36
36 29.75
5 4.13
32 26.45
4 3.31
0 0.00
121 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสมาหอ 80
12 15.00
15 18.75
25 31.25
14 17.50
10 12.50
4 5.00
76 95.00%
7  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 214
46 21.50
40 18.69
1 0.47
74 34.58
41 19.16
12 5.61
202 94.39%
8  โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 116
48 41.38
47 40.52
5 4.31
7 6.03
1 0.86
8 6.90
108 93.10%
9  โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 89
22 24.72
19 21.35
23 25.84
12 13.48
4 4.49
9 10.11
80 89.89%
10  โรงเรียนวัดมะกรูด 125
17 13.60
26 20.80
28 22.40
37 29.60
4 3.20
13 10.40
112 89.60%
11  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 106
23 21.70
21 19.81
27 25.47
14 13.21
9 8.49
12 11.32
94 88.68%
12  โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 103
27 26.21
31 30.10
1 0.97
29 28.16
2 1.94
13 12.62
90 87.38%
13  โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) 73
23 31.51
12 16.44
3 4.11
20 27.40
5 6.85
10 13.70
63 86.30%
14  โรงเรียนบ้านคูระ 91
16 17.58
20 21.98
17 18.68
8 8.79
17 18.68
13 14.29
78 85.71%
15  โรงเรียนบ้านนาเกตุ 139
56 40.29
31 22.30
28 20.14
2 1.44
2 1.44
20 14.39
119 85.61%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 251
30 11.95
42 16.73
13 5.18
72 28.69
55 21.91
39 15.54
212 84.46%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 194
75 38.66
62 31.96
0 0.00
26 13.40
0 0.00
31 15.98
163 84.02%
18  โรงเรียนบ้านกระโด 176
64 36.36
56 31.82
0 0.00
19 10.80
7 3.98
30 17.05
146 82.95%
19  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 171
18 10.53
34 19.88
9 5.26
52 30.41
28 16.37
30 17.54
141 82.46%
20  โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 263
58 22.05
36 13.69
5 1.90
80 30.42
36 13.69
48 18.25
215 81.75%
21  โรงเรียนบ้านต้นโตนด 26
8 30.77
4 15.38
1 3.85
8 30.77
0 0.00
5 19.23
21 80.77%
22  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 239
43 17.99
43 17.99
47 19.67
31 12.97
25 10.46
50 20.92
189 79.08%
23  โรงเรียนบ้านบูดน 241
23 9.54
33 13.69
28 11.62
44 18.26
49 20.33
64 26.56
177 73.44%
24  โรงเรียนตลาดปรีกี 415
61 14.70
98 23.61
5 1.20
87 20.96
52 12.53
112 26.99
303 73.01%
25  โรงเรียนบ้านยางแดง 90
35 38.89
17 18.89
5 5.56
8 8.89
0 0.00
25 27.78
65 72.22%
26  โรงเรียนวัดธนาภิมุข 101
18 17.82
9 8.91
9 8.91
19 18.81
15 14.85
31 30.69
70 69.31%
27  โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 127
34 26.77
30 23.62
3 2.36
15 11.81
6 4.72
39 30.71
88 69.29%
28  โรงเรียนบ้านตันหยง 71
7 9.86
10 14.08
2 2.82
17 23.94
12 16.90
23 32.39
48 67.61%
29  โรงเรียนบ้านชะเมา 77
22 28.57
9 11.69
9 11.69
10 12.99
2 2.60
25 32.47
52 67.53%
30  โรงเรียนบ้านบาเงง 78
23 29.49
15 19.23
5 6.41
9 11.54
0 0.00
26 33.33
52 66.67%
31  โรงเรียนบ้านบินยา 121
17 14.05
6 4.96
1 0.83
55 45.45
1 0.83
41 33.88
80 66.12%
32  โรงเรียนบ้านควนแตน 78
15 19.23
12 15.38
7 8.97
15 19.23
0 0.00
29 37.18
49 62.82%
33  โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 110
27 24.55
24 21.82
3 2.73
15 13.64
0 0.00
41 37.27
69 62.73%
34  โรงเรียนบ้านคางา 153
36 23.53
42 27.45
4 2.61
7 4.58
1 0.65
63 41.18
90 58.82%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 121
10 8.26
28 23.14
11 9.09
10 8.26
11 9.09
51 42.15
70 57.85%
36  โรงเรียนบ้านสายชล 118
27 22.88
14 11.86
9 7.63
9 7.63
9 7.63
50 42.37
68 57.63%
37  โรงเรียนบ้านราวอ 92
24 26.09
17 18.48
4 4.35
8 8.70
0 0.00
39 42.39
53 57.61%
38  โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 27
3 11.11
5 18.52
1 3.70
3 11.11
3 11.11
12 44.44
15 55.56%
39  โรงเรียนบ้านลางสาด 137
20 14.60
30 21.90
0 0.00
24 17.52
0 0.00
63 45.99
74 54.01%
40  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 344
68 19.77
93 27.03
14 4.07
0 0.00
0 0.00
169 49.13
175 50.87%
41  โรงเรียนบ้านถนน 197
47 23.86
40 20.30
6 3.05
7 3.55
0 0.00
97 49.24
100 50.76%
42  โรงเรียนวัดภมรคติวัน 64
6 9.38
7 10.94
17 26.56
0 0.00
2 3.13
32 50.00
32 50.00%
43  โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 139
13 9.35
26 18.71
4 2.88
24 17.27
0 0.00
72 51.80
67 48.20%
44  โรงเรียนบ้านปาลัส 153
16 10.46
47 30.72
7 4.58
0 0.00
0 0.00
83 54.25
70 45.75%
45  โรงเรียนบ้านมะหุด 189
28 14.81
42 22.22
7 3.70
8 4.23
0 0.00
104 55.03
85 44.97%
46  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 139
21 15.11
29 20.86
3 2.16
8 5.76
1 0.72
77 55.40
62 44.60%
47  โรงเรียนบ้านปลักปรือ 75
3 4.00
15 20.00
2 2.67
13 17.33
0 0.00
42 56.00
33 44.00%
48  โรงเรียนอนุบาลยะรัง 726
108 14.88
48 6.61
61 8.40
61 8.40
37 5.10
411 56.61
315 43.39%
49  โรงเรียนวัดนาประดู่ 134
12 8.96
15 11.19
30 22.39
0 0.00
0 0.00
77 57.46
57 42.54%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 176
19 10.80
38 21.59
7 3.98
10 5.68
0 0.00
102 57.95
74 42.05%
51  โรงเรียนบ้านกระเสาะ 167
31 18.56
14 8.38
0 0.00
23 13.77
2 1.20
97 58.08
70 41.92%
52  โรงเรียนบ้านวังกว้าง 404
79 19.55
76 18.81
3 0.74
7 1.73
1 0.25
238 58.91
166 41.09%
53  โรงเรียนบ้านเกาะตา 112
31 27.68
8 7.14
4 3.57
0 0.00
0 0.00
69 61.61
43 38.39%
54  โรงเรียนบ้านควนโนรี 96
7 7.29
21 21.88
1 1.04
7 7.29
0 0.00
60 62.50
36 37.50%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 410
46 11.22
53 12.93
26 6.34
21 5.12
2 0.49
262 63.90
148 36.10%
56  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 138
8 5.80
1 0.72
4 2.90
36 26.09
0 0.00
89 64.49
49 35.51%
57  โรงเรียนบ้านคลองหิน 144
21 14.58
21 14.58
2 1.39
6 4.17
0 0.00
94 65.28
50 34.72%
58  โรงเรียนบ้านอาโห 104
10 9.62
17 16.35
7 6.73
2 1.92
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
59  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 476
48 10.08
95 19.96
10 2.10
8 1.68
0 0.00
315 66.18
161 33.82%
60  โรงเรียนบ้านกระหวะ 203
32 15.76
24 11.82
4 1.97
8 3.94
0 0.00
135 66.50
68 33.50%
61  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 148
9 6.08
23 15.54
17 11.49
0 0.00
0 0.00
99 66.89
49 33.11%
62  โรงเรียนบ้านละหารยามู 165
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 32.12
1 0.61
111 67.27
54 32.73%
63  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 58
8 13.79
4 6.90
2 3.45
2 3.45
2 3.45
40 68.97
18 31.03%
64  โรงเรียนวัดป่าสวย 29
5 17.24
0 0.00
3 10.34
1 3.45
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
65  โรงเรียนบ้านคลองทราย 42
5 11.90
6 14.29
1 2.38
1 2.38
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
66  โรงเรียนบ้านตรัง 101
8 7.92
11 10.89
8 7.92
2 1.98
2 1.98
70 69.31
31 30.69%
67  โรงเรียนวัดเกาะหวาย 117
14 11.97
15 12.82
6 5.13
0 0.00
0 0.00
82 70.09
35 29.91%
68  โรงเรียนวัดบุพนิมิต 116
9 7.76
6 5.17
2 1.72
15 12.93
1 0.86
83 71.55
33 28.45%
69  โรงเรียนบ้านสามยอด 181
20 11.05
20 11.05
5 2.76
5 2.76
1 0.55
130 71.82
51 28.18%
70  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 59
10 16.95
4 6.78
0 0.00
2 3.39
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
71  โรงเรียนบ้านตุปะ 93
2 2.15
22 23.66
0 0.00
0 0.00
1 1.08
68 73.12
25 26.88%
72  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 165
12 7.27
23 13.94
7 4.24
2 1.21
0 0.00
121 73.33
44 26.67%
73  โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 93
3 3.23
3 3.23
8 8.60
9 9.68
1 1.08
69 74.19
24 25.81%
74  โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 81
24 29.63
-8 -9.88
0 0.00
3 3.70
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
75  โรงเรียนบ้านแขนท้าว 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 22.99
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
76  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 203
28 13.79
11 5.42
7 3.45
0 0.00
0 0.00
157 77.34
46 22.66%
77  โรงเรียนวัดทรายขาว 53
3 5.66
6 11.32
2 3.77
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
78  โรงเรียนบ้านสิเดะ 236
18 7.63
29 12.29
6 2.54
0 0.00
0 0.00
183 77.54
53 22.46%
79  โรงเรียนบ้านด่าน 64
7 10.94
0 0.00
2 3.13
4 6.25
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
80  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 124
12 9.68
13 10.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
81  โรงเรียนบ้านควนลังงา 152
9 5.92
2 1.32
10 6.58
9 5.92
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
82  โรงเรียนบ้านอินทนิล 223
11 4.93
17 7.62
1 0.45
10 4.48
5 2.24
179 80.27
44 19.73%
83  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 170
23 13.53
7 4.12
3 1.76
0 0.00
0 0.00
137 80.59
33 19.41%
84  โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 50
6 12.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
85  โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 34
2 5.88
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
86  โรงเรียนบ้านปานัน 134
10 7.46
8 5.97
5 3.73
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
87  โรงเรียนบ้านบาละแต 123
0 0.00
0 0.00
4 3.25
15 12.20
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
88  โรงเรียนวัดสุนทรวารี 106
7 6.60
1 0.94
7 6.60
0 0.00
1 0.94
90 84.91
16 15.09%
89  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 123
7 5.69
4 3.25
4 3.25
0 0.00
1 0.81
107 86.99
16 13.01%
90  โรงเรียนบ้านล้อแตก 94
4 4.26
2 2.13
0 0.00
3 3.19
1 1.06
84 89.36
10 10.64%
91  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) 273
15 5.49
8 2.93
3 1.10
3 1.10
0 0.00
244 89.38
29 10.62%
92  โรงเรียนบ้านเขาวัง 245
8 3.27
0 0.00
4 1.63
4 1.63
0 0.00
229 93.47
16 6.53%
93  โรงเรียนบ้านป่าบอน 79
0 0.00
2 2.53
2 2.53
1 1.27
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
94  โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านบูโกะ 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,779 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,058 14.94
เตี้ย  1,985 14.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  705 5.12
ผอมและเตี้ย  1,351 9.80
อ้วนและเตี้ย  504 3.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,176 52.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,603 คน


47.92%


Powered By www.thaieducation.net