ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 112 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม 68
8 11.76
60 88.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ 71
9 12.68
2 2.82
18 25.35
11 15.49
20 28.17
11 15.49
60 84.51%
3  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 884
101 11.43
93 10.52
129 14.59
194 21.95
222 25.11
145 16.40
739 83.60%
4  โรงเรียนบ้านหนองพรหม 174
25 14.37
30 17.24
30 17.24
17 9.77
17 9.77
55 31.61
119 68.39%
5  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 95
8 8.42
9 9.47
10 10.53
16 16.84
18 18.95
34 35.79
61 64.21%
6  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1056
89 8.43
84 7.95
153 14.49
88 8.33
219 20.74
423 40.06
633 59.94%
7  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 86
31 36.05
11 12.79
4 4.65
1 1.16
0 0.00
39 45.35
47 54.65%
8  โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 200
13 6.50
11 5.50
25 12.50
24 12.00
36 18.00
91 45.50
109 54.50%
9  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 290
8 2.76
10 3.45
54 18.62
18 6.21
64 22.07
136 46.90
154 53.10%
10  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 72
15 20.83
3 4.17
17 23.61
2 2.78
0 0.00
35 48.61
37 51.39%
11  โรงเรียนวัดโป่งตามุข 352
51 14.49
42 11.93
61 17.33
23 6.53
0 0.00
175 49.72
177 50.28%
12  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 114
12 10.53
17 14.91
15 13.16
10 8.77
0 0.00
60 52.63
54 47.37%
13  โรงเรียนบ้านเนิน 102
13 12.75
11 10.78
19 18.63
5 4.90
0 0.00
54 52.94
48 47.06%
14  โรงเรียน บ้านบางหัก 44
15 34.09
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
15  โรงเรียน บ้านหนองขยาด 264
38 14.39
20 7.58
35 13.26
20 7.58
0 0.00
151 57.20
113 42.80%
16  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 124
12 9.68
2 1.61
14 11.29
14 11.29
10 8.06
72 58.06
52 41.94%
17  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ 127
16 12.60
7 5.51
7 5.51
13 10.24
10 7.87
74 58.27
53 41.73%
18  โรงเรียนบ้านทรายมูล 138
20 14.49
9 6.52
21 15.22
5 3.62
0 0.00
83 60.14
55 39.86%
19  โรงเรียน บ้านน้ำซับ 46
3 6.52
4 8.70
4 8.70
3 6.52
4 8.70
28 60.87
18 39.13%
20  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 261
9 3.45
6 2.30
42 16.09
15 5.75
30 11.49
159 60.92
102 39.08%
21  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 213
22 10.33
5 2.35
15 7.04
13 6.10
26 12.21
132 61.97
81 38.03%
22  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 300
19 6.33
16 5.33
14 4.67
35 11.67
30 10.00
186 62.00
114 38.00%
23  โรงเรียนวัดนาวังหิน 50
6 12.00
0 0.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
24  โรงเรียน อนุบาลพนัสศึกษาลัย 3076
209 6.79
194 6.31
669 21.75
76 2.47
8 0.26
1920 62.42
1156 37.58%
25  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 138
11 7.97
10 7.25
10 7.25
10 7.25
10 7.25
87 63.04
51 36.96%
26  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ 52
5 9.62
4 7.69
8 15.38
1 1.92
1 1.92
33 63.46
19 36.54%
27  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 52
11 21.15
1 1.92
4 7.69
2 3.85
1 1.92
33 63.46
19 36.54%
28  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 159
5 3.14
10 6.29
12 7.55
12 7.55
18 11.32
102 64.15
57 35.85%
29  โรงเรียน บ้านบึงตะกู 81
4 4.94
9 11.11
7 8.64
5 6.17
4 4.94
52 64.20
29 35.80%
30  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 73
5 6.85
5 6.85
5 6.85
5 6.85
6 8.22
47 64.38
26 35.62%
31  โรงเรียน วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 269
39 14.50
12 4.46
24 8.92
19 7.06
0 0.00
175 65.06
94 34.94%
32  โรงเรียนวัดแหลมแค 262
18 6.87
20 7.63
52 19.85
1 0.38
0 0.00
171 65.27
91 34.73%
33  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ 136
12 8.82
14 10.29
10 7.35
8 5.88
0 0.00
92 67.65
44 32.35%
34  โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย 211
21 9.95
22 10.43
17 8.06
8 3.79
0 0.00
143 67.77
68 32.23%
35  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 202
21 10.40
13 6.44
18 8.91
13 6.44
0 0.00
137 67.82
65 32.18%
36  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 138
15 10.87
15 10.87
14 10.14
0 0.00
0 0.00
94 68.12
44 31.88%
37  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 111
10 9.01
0 0.00
24 21.62
0 0.00
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
38  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 724
65 8.98
40 5.52
114 15.75
0 0.00
0 0.00
505 69.75
219 30.25%
39  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 107
13 12.15
6 5.61
11 10.28
2 1.87
0 0.00
75 70.09
32 29.91%
40  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี 159
4 2.52
7 4.40
9 5.66
11 6.92
16 10.06
112 70.44
47 29.56%
41  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 58
4 6.90
4 6.90
9 15.52
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
42  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 212
30 14.15
16 7.55
16 7.55
0 0.00
0 0.00
150 70.75
62 29.25%
43  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 874
58 6.64
0 0.00
146 16.70
0 0.00
47 5.38
623 71.28
251 28.72%
44  โรงเรียนบ้านคลองโค 108
9 8.33
1 0.93
5 4.63
10 9.26
6 5.56
77 71.30
31 28.70%
45  โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 83
7 8.43
8 9.64
8 9.64
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
46  โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 231
21 9.09
15 6.49
15 6.49
4 1.73
8 3.46
168 72.73
63 27.27%
47  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 81
8 9.88
4 4.94
9 11.11
1 1.23
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
48  โรงเรียนวัดทรงธรรม 287
16 5.57
8 2.79
53 18.47
0 0.00
0 0.00
210 73.17
77 26.83%
49  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 157
7 4.46
11 7.01
24 15.29
0 0.00
0 0.00
115 73.25
42 26.75%
50  โรงเรียน บ้านสามแยก 95
4 4.21
2 2.11
19 20.00
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
51  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 181
19 10.50
13 7.18
15 8.29
0 0.00
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
52  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 121
6 4.96
5 4.13
19 15.70
1 0.83
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
53  โรงเรียนบ้านหนองข่า 125
17 13.60
0 0.00
11 8.80
4 3.20
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
54  โรงเรียน วัดแปลงเกต 144
15 10.42
4 2.78
15 10.42
2 1.39
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
55  โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 144
4 2.78
9 6.25
17 11.81
3 2.08
3 2.08
108 75.00
36 25.00%
56  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 104
12 11.54
8 7.69
6 5.77
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
57  โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์ 62
3 4.84
3 4.84
9 14.52
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
58  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม 183
8 4.37
11 6.01
11 6.01
8 4.37
6 3.28
139 75.96
44 24.04%
59  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ 151
4 2.65
16 10.60
15 9.93
1 0.66
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
60  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน 61
4 6.56
2 3.28
8 13.11
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
61  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 124
10 8.06
4 3.23
6 4.84
4 3.23
4 3.23
96 77.42
28 22.58%
62  โรงเรียนวัดเนินตามาก 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
4 6.45
2 3.23
48 77.42
14 22.58%
63  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 98
6 6.12
8 8.16
8 8.16
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
64  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 131
10 7.63
4 3.05
7 5.34
5 3.82
3 2.29
102 77.86
29 22.14%
65  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1043
57 5.47
59 5.66
105 10.07
4 0.38
2 0.19
816 78.24
227 21.76%
66  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ 84
4 4.76
3 3.57
1 1.19
6 7.14
4 4.76
66 78.57
18 21.43%
67  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน 99
4 4.04
5 5.05
9 9.09
1 1.01
2 2.02
78 78.79
21 21.21%
68  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
69  โรงเรียน วัดศรีประชาราม 556
26 4.68
12 2.16
62 11.15
10 1.80
1 0.18
445 80.04
111 19.96%
70  โรงเรียน บ้านสระนา 166
8 4.82
7 4.22
14 8.43
3 1.81
1 0.60
133 80.12
33 19.88%
71  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ 188
6 3.19
7 3.72
19 10.11
5 2.66
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
72  โรงเรียน วัดบ้านศาลา 96
5 5.21
2 2.08
11 11.46
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
73  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 188
4 2.13
8 4.26
19 10.11
4 2.13
0 0.00
153 81.38
35 18.62%
74  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 321
12 3.74
1 0.31
46 14.33
0 0.00
0 0.00
262 81.62
59 18.38%
75  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ 90
5 5.56
5 5.56
5 5.56
0 0.00
1 1.11
74 82.22
16 17.78%
76  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 234
23 9.83
8 3.42
9 3.85
1 0.43
0 0.00
193 82.48
41 17.52%
77  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง 172
6 3.49
12 6.98
11 6.40
1 0.58
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
78  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 163
10 6.13
2 1.23
13 7.98
2 1.23
1 0.61
135 82.82
28 17.18%
79  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด 73
3 4.11
2 2.74
7 9.59
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
80  โรงเรียนวัดหนองกะขะ 146
8 5.48
2 1.37
13 8.90
1 0.68
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
81  โรงเรียนวัดบ้านกลาง 216
3 1.39
0 0.00
22 10.19
9 4.17
0 0.00
182 84.26
34 15.74%
82  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 248
4 1.61
7 2.82
18 7.26
9 3.63
1 0.40
209 84.27
39 15.73%
83  โรงเรียนบ้านทับร้าง 286
12 4.20
5 1.75
16 5.59
11 3.85
0 0.00
242 84.62
44 15.38%
84  โรงเรียนวัดพานทอง 424
15 3.54
0 0.00
50 11.79
0 0.00
0 0.00
359 84.67
65 15.33%
85  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 111
3 2.70
2 1.80
12 10.81
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
86  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 159
3 1.89
5 3.14
12 7.55
1 0.63
3 1.89
135 84.91
24 15.09%
87  โรงเรียน วัดท่าบุญมี 82
3 3.66
1 1.22
6 7.32
1 1.22
1 1.22
70 85.37
12 14.63%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 413
19 4.60
17 4.12
21 5.08
1 0.24
2 0.48
353 85.47
60 14.53%
89  โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 138
7 5.07
3 2.17
10 7.25
0 0.00
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
90  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 97
4 4.12
0 0.00
9 9.28
1 1.03
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
91  โรงเรียน วัดบางนาง 49
0 0.00
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
92  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
7 5.88
4 3.36
6 5.04
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
93  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 66
1 1.52
1 1.52
7 10.61
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
94  โรงเรียนวัดป่าแก้ว 155
3 1.94
1 0.65
17 10.97
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
95  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 97
6 6.19
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
96  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ 254
19 7.48
4 1.57
10 3.94
1 0.39
0 0.00
220 86.61
34 13.39%
97  โรงเรียน บ้านเนินถาวร 83
1 1.20
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
98  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 46
0 0.00
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
99  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 144
3 2.08
7 4.86
7 4.86
1 0.69
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
100  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม 83
1 1.20
1 1.20
5 6.02
0 0.00
3 3.61
73 87.95
10 12.05%
101  โรงเรียน บ้านทับสูง 56
0 0.00
4 7.14
2 3.57
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
102  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ 57
0 0.00
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
103  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 240
6 2.50
0 0.00
3 1.25
14 5.83
1 0.42
216 90.00
24 10.00%
104  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย 91
3 3.30
1 1.10
2 2.20
2 2.20
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
105  โรงเรียนบ้านคลองยาง 59
1 1.69
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
106  โรงเรียนวัดหนองสังข์ 172
6 3.49
5 2.91
3 1.74
0 0.00
0 0.00
158 91.86
14 8.14%
107  โรงเรียนบ้านหนองยาง 178
0 0.00
0 0.00
12 6.74
2 1.12
0 0.00
164 92.13
14 7.87%
108  โรงเรียน บ้านบางแสม 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
0 0.00
1 1.54
60 92.31
5 7.69%
109  โรงเรียนบ้านคลองปริง 72
1 1.39
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
110  โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
111  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 71
0 0.00
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
112  โรงเรียนวัดเนินสัก 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,127 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,615 6.98
เตี้ย  1,202 5.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,807 12.14
ผอมและเตี้ย  838 3.62
อ้วนและเตี้ย  873 3.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,792 68.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,335 คน


31.72%


Powered By www.thaieducation.net