ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 127 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 17
4 23.53
4 23.53
9 52.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาลึก 52
14 26.92
11 21.15
10 19.23
10 19.23
7 13.46
0 0.00
52 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 84
19 22.62
17 20.24
12 14.29
18 21.43
18 21.43
0 0.00
84 100.00%
4  โรงเรียนบ้านบางกลํ่า 118
20 16.95
0 0.00
98 83.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 161
4 2.48
2 1.24
155 96.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00%
6  โรงเรียนวัดปรางแก้ว 133
34 25.56
36 27.07
23 17.29
18 13.53
5 3.76
17 12.78
116 87.22%
7  โรงเรียนบ้านดินลาน 128
37 28.91
17 13.28
19 14.84
17 13.28
17 13.28
21 16.41
107 83.59%
8  โรงเรียนบ้านโปะหมอ 509
81 15.91
90 17.68
103 20.24
48 9.43
55 10.81
132 25.93
377 74.07%
9  โรงเรียนวัดบางศาลา 130
33 25.38
13 10.00
29 22.31
5 3.85
3 2.31
47 36.15
83 63.85%
10  โรงเรียน วัดคลองแห 297
20 6.73
25 8.42
34 11.45
45 15.15
59 19.87
114 38.38
183 61.62%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า 104
16 15.38
16 15.38
4 3.85
16 15.38
4 3.85
48 46.15
56 53.85%
12  โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 58
2 3.45
5 8.62
6 10.34
7 12.07
11 18.97
27 46.55
31 53.45%
13  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 319
48 15.05
43 13.48
62 19.44
10 3.13
7 2.19
149 46.71
170 53.29%
14  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 783
68 8.68
70 8.94
35 4.47
132 16.86
87 11.11
391 49.94
392 50.06%
15  โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร 845
67 7.93
32 3.79
124 14.67
97 11.48
95 11.24
430 50.89
415 49.11%
16  โรงเรียนบ้านควน 115
14 12.17
1 0.87
13 11.30
13 11.30
14 12.17
60 52.17
55 47.83%
17  โรงเรียนบ้านควนสะตอ 72
11 15.28
17 23.61
4 5.56
0 0.00
2 2.78
38 52.78
34 47.22%
18  โรงเรียนบ้านโคกเมา 495
75 15.15
50 10.10
23 4.65
56 11.31
27 5.45
264 53.33
231 46.67%
19  โรงเรียนวัดม่วงค่อม 240
18 7.50
10 4.17
28 11.67
28 11.67
28 11.67
128 53.33
112 46.67%
20  โรงเรียนบ้านกรอบ 203
12 5.91
17 8.37
33 16.26
13 6.40
18 8.87
110 54.19
93 45.81%
21  โรงเรียนวัดจังโหลน 57
12 21.05
10 17.54
4 7.02
0 0.00
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
22  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 215
24 11.16
15 6.98
28 13.02
14 6.51
17 7.91
117 54.42
98 45.58%
23  โรงเรียนบ้านหัวปาบ 202
37 18.32
22 10.89
15 7.43
11 5.45
6 2.97
111 54.95
91 45.05%
24  โรงเรียนบ้านห้วยโอน 212
28 13.21
10 4.72
6 2.83
35 16.51
16 7.55
117 55.19
95 44.81%
25  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 118
16 13.56
5 4.24
14 11.86
12 10.17
5 4.24
66 55.93
52 44.07%
26  โรงเรียนวัดท่าข้าม 59
4 6.78
5 8.47
6 10.17
7 11.86
4 6.78
33 55.93
26 44.07%
27  โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 53
5 9.43
5 9.43
6 11.32
3 5.66
4 7.55
30 56.60
23 43.40%
28  โรงเรียนบ้านวังพา 220
36 16.36
22 10.00
6 2.73
22 10.00
9 4.09
125 56.82
95 43.18%
29  โรงเรียนวัดเขากลอย 144
24 16.67
12 8.33
8 5.56
10 6.94
8 5.56
82 56.94
62 43.06%
30  โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 201
10 4.98
8 3.98
18 8.96
18 8.96
26 12.94
121 60.20
80 39.80%
31  โรงเรียนบ้านเกาะนก 121
18 14.88
9 7.44
8 6.61
10 8.26
3 2.48
73 60.33
48 39.67%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 109
7 6.42
16 14.68
9 8.26
7 6.42
4 3.67
66 60.55
43 39.45%
33  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 319
34 10.66
35 10.97
29 9.09
18 5.64
7 2.19
196 61.44
123 38.56%
34  โรงเรียนวัดบางทีง 172
16 9.30
4 2.33
15 8.72
20 11.63
11 6.40
106 61.63
66 38.37%
35  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 553
39 7.05
67 12.12
29 5.24
39 7.05
29 5.24
350 63.29
203 36.71%
36  โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 323
15 4.64
7 2.17
44 13.62
22 6.81
30 9.29
205 63.47
118 36.53%
37  โรงเรียนวัดท่าช้าง 63
18 28.57
0 0.00
3 4.76
0 0.00
2 3.17
40 63.49
23 36.51%
38  โรงเรียนบ้านชายคลอง 117
25 21.37
4 3.42
12 10.26
1 0.85
0 0.00
75 64.10
42 35.90%
39  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 316
38 12.03
30 9.49
25 7.91
7 2.22
13 4.11
203 64.24
113 35.76%
40  โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 89
2 2.25
8 8.99
9 10.11
6 6.74
6 6.74
58 65.17
31 34.83%
41  โรงเรียนบ้านยวนยาง 69
13 18.84
4 5.80
7 10.14
0 0.00
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
42  โรงเรียนบ้านม่วง 188
12 6.38
6 3.19
34 18.09
6 3.19
6 3.19
124 65.96
64 34.04%
43  โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 47
3 6.38
3 6.38
9 19.15
1 2.13
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
44  โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 81
10 12.35
6 7.41
4 4.94
7 8.64
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
45  โรงเรียนบ้านไสท้อน 40
3 7.50
2 5.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
46  โรงเรียนบ้านหัวไทร 70
4 5.71
12 17.14
5 7.14
1 1.43
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
47  โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 74
0 0.00
3 4.05
7 9.46
3 4.05
10 13.51
51 68.92
23 31.08%
48  โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย 441
19 4.31
8 1.81
51 11.56
27 6.12
31 7.03
305 69.16
136 30.84%
49  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 78
15 19.23
0 0.00
8 10.26
1 1.28
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
50  โรงเรียนบ้านหน้าควน 79
9 11.39
3 3.80
11 13.92
1 1.27
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
51  โรงเรียนบ้านป่ายาง 133
14 10.53
5 3.76
12 9.02
8 6.02
1 0.75
93 69.92
40 30.08%
52  โรงเรียนวัดท่านางหอม 88
3 3.41
5 5.68
8 9.09
5 5.68
5 5.68
62 70.45
26 29.55%
53  โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 123
12 9.76
0 0.00
20 16.26
0 0.00
3 2.44
88 71.54
35 28.46%
54  โรงเรียนวัดทุ่งคา 210
19 9.05
14 6.67
25 11.90
0 0.00
0 0.00
152 72.38
58 27.62%
55  โรงเรียนบ้านฉลุง 460
26 5.65
34 7.39
17 3.70
37 8.04
12 2.61
334 72.61
126 27.39%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 177
17 9.60
9 5.08
6 3.39
7 3.95
9 5.08
129 72.88
48 27.12%
57  โรงเรียนวัดเลียบ 96
3 3.13
1 1.04
21 21.88
1 1.04
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
58  โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 169
10 5.92
22 13.02
13 7.69
0 0.00
0 0.00
124 73.37
45 26.63%
59  โรงเรียนวัดแม่เตย 83
2 2.41
5 6.02
15 18.07
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
60  โรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง) 54
4 7.41
4 7.41
1 1.85
4 7.41
1 1.85
40 74.07
14 25.93%
61  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 419
41 9.79
22 5.25
41 9.79
3 0.72
0 0.00
312 74.46
107 25.54%
62  โรงเรียนบ้านลานควาย 275
21 7.64
35 12.73
7 2.55
6 2.18
0 0.00
206 74.91
69 25.09%
63  โรงเรียนวัดหูแร่ 411
22 5.35
24 5.84
41 9.98
12 2.92
1 0.24
311 75.67
100 24.33%
64  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 18.52
3 5.56
41 75.93
13 24.07%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 104
4 3.85
2 1.92
14 13.46
1 0.96
4 3.85
79 75.96
25 24.04%
66  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 198
16 8.08
7 3.54
21 10.61
3 1.52
0 0.00
151 76.26
47 23.74%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 408
9 2.21
9 2.21
36 8.82
15 3.68
27 6.62
312 76.47
96 23.53%
68  โรงเรียนบ้านท่าไทร 43
1 2.33
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
69  โรงเรียนบ้านควนนา 52
5 9.62
4 7.69
3 5.77
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
70  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 146
13 8.90
3 2.05
7 4.79
10 6.85
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
71  โรงเรียนบ้านคลองปอม 129
2 1.55
2 1.55
10 7.75
5 3.88
10 7.75
100 77.52
29 22.48%
72  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 81
11 13.58
4 4.94
1 1.23
2 2.47
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
73  โรงเรียนบ้านควนเนียง 1078
57 5.29
38 3.53
140 12.99
3 0.28
1 0.09
839 77.83
239 22.17%
74  โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 128
3 2.34
5 3.91
6 4.69
2 1.56
12 9.38
100 78.13
28 21.88%
75  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 406
34 8.37
17 4.19
32 7.88
2 0.49
2 0.49
319 78.57
87 21.43%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 66
4 6.06
3 4.55
4 6.06
2 3.03
1 1.52
52 78.79
14 21.21%
77  โรงเรียนบ้านบางแฟบ 316
19 6.01
17 5.38
29 9.18
2 0.63
0 0.00
249 78.80
67 21.20%
78  โรงเรียนบ้านเกาะหมี 151
6 3.97
18 11.92
8 5.30
0 0.00
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
79  โรงเรียนบ้านปลายละหาน 95
7 7.37
1 1.05
11 11.58
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
80  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 254
23 9.06
6 2.36
13 5.12
11 4.33
0 0.00
201 79.13
53 20.87%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 135
7 5.19
7 5.19
14 10.37
0 0.00
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
82  โรงเรียนบ้านหาร 194
19 9.79
4 2.06
12 6.19
3 1.55
1 0.52
155 79.90
39 20.10%
83  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 100
9 9.00
0 0.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
84  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย 140
3 2.14
3 2.14
6 4.29
6 4.29
9 6.43
113 80.71
27 19.29%
85  โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 208
10 4.81
9 4.33
20 9.62
1 0.48
0 0.00
168 80.77
40 19.23%
86  โรงเรียนวัดท่าหยี 78
2 2.56
2 2.56
3 3.85
3 3.85
5 6.41
63 80.77
15 19.23%
87  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 121
7 5.79
3 2.48
13 10.74
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
88  โรงเรียนวัดนารังนก 78
6 7.69
4 5.13
3 3.85
0 0.00
1 1.28
64 82.05
14 17.95%
89  โรงเรียนวัดบางลึก 39
3 7.69
1 2.56
1 2.56
1 2.56
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
90  โรงเรียนบ้านควนโส 148
4 2.70
1 0.68
15 10.14
6 4.05
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
91  โรงเรียนวัดคูหาใน 138
4 2.90
11 7.97
9 6.52
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
92  โรงเรียนบ้านหินผุด 157
9 5.73
9 5.73
9 5.73
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
93  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 112
3 2.68
2 1.79
11 9.82
3 2.68
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
94  โรงเรียนบ้านเขาพระ 554
33 5.96
18 3.25
36 6.50
4 0.72
0 0.00
463 83.57
91 16.43%
95  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 55
1 1.82
2 3.64
1 1.82
3 5.45
2 3.64
46 83.64
9 16.36%
96  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 173
2 1.16
1 0.58
14 8.09
11 6.36
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
97  โรงเรียนวัดควนเนียง 131
5 3.82
6 4.58
8 6.11
2 1.53
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
98  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 152
6 3.95
5 3.29
11 7.24
2 1.32
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
99  โรงเรียนบ้านนาแสน 76
8 10.53
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
100  โรงเรียนบ้านไร่ 188
8 4.26
2 1.06
19 10.11
0 0.00
0 0.00
159 84.57
29 15.43%
101  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 72
2 2.78
2 2.78
6 8.33
1 1.39
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
102  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 152
3 1.97
8 5.26
11 7.24
0 0.00
1 0.66
129 84.87
23 15.13%
103  โรงเรียนวัดพรุเตาะ 53
0 0.00
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
104  โรงเรียนวัดท่าแซ 155
2 1.29
1 0.65
4 2.58
9 5.81
7 4.52
132 85.16
23 14.84%
105  โรงเรียนบ้านปลักคล้า 88
8 9.09
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
106  โรงเรียนวัดโคกเหรียง 109
6 5.50
0 0.00
8 7.34
1 0.92
1 0.92
93 85.32
16 14.68%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา 103
10 9.71
2 1.94
3 2.91
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
108  โรงเรียนวัดเจริญภูผา 98
1 1.02
4 4.08
6 6.12
2 2.04
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
109  โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 151
3 1.99
0 0.00
17 11.26
0 0.00
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
110  โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ 153
4 2.61
0 0.00
16 10.46
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
111  โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 123
1 0.81
0 0.00
15 12.20
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
112  โรงเรียนบ้านใต้ 257
6 2.33
1 0.39
22 8.56
0 0.00
4 1.56
224 87.16
33 12.84%
113  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 128
6 4.69
0 0.00
8 6.25
0 0.00
1 0.78
113 88.28
15 11.72%
114  โรงเรียนบ้านควนกบ 84
3 3.57
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
115  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 123
5 4.07
4 3.25
4 3.25
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
116  โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 191
8 4.19
0 0.00
12 6.28
0 0.00
0 0.00
171 89.53
20 10.47%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
118  โรงเรียนวัดปากจ่า 40
0 0.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
119  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
120  โรงเรียนบ้านควนขัน 70
1 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.14
64 91.43
6 8.57%
121  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 94
0 0.00
0 0.00
7 7.45
1 1.06
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
122  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 130
4 3.08
7 5.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
123  โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 67
3 4.48
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
124  โรงเรียนบ้านคลองต่อ 146
0 0.00
0 0.00
5 3.42
0 0.00
5 3.42
136 93.15
10 6.85%
125  โรงเรียนวัดโคกม่วง 178
5 2.81
0 0.00
4 2.25
0 0.00
0 0.00
169 94.94
9 5.06%
126  โรงเรียนวัดเนินพิชัย 221
11 4.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
210 95.02
11 4.98%
127  โรงเรียนวัดดอน 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,245 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,744 7.84
เตี้ย  1,258 5.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,228 10.02
ผอมและเตี้ย  1,053 4.73
อ้วนและเตี้ย  839 3.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,123 67.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,122 คน


32.02%


Powered By www.thaieducation.net