ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 70
10 14.29
14 20.00
11 15.71
14 20.00
9 12.86
12 17.14
58 82.86%
2  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 156
14 8.97
9 5.77
22 14.10
23 14.74
30 19.23
58 37.18
98 62.82%
3  โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 64
21 32.81
10 15.63
4 6.25
0 0.00
0 0.00
29 45.31
35 54.69%
4  โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 103
31 30.10
2 1.94
18 17.48
5 4.85
0 0.00
47 45.63
56 54.37%
5  โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) 27
1 3.70
2 7.41
11 40.74
0 0.00
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
6  โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 161
25 15.53
20 12.42
24 14.91
8 4.97
4 2.48
80 49.69
81 50.31%
7  โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 56
5 8.93
8 14.29
10 17.86
5 8.93
0 0.00
28 50.00
28 50.00%
8  โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) 150
21 14.00
4 2.67
29 19.33
4 2.67
12 8.00
80 53.33
70 46.67%
9  โรงเรียนบ้านบางเก่า 60
2 3.33
0 0.00
23 38.33
2 3.33
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 65
14 21.54
5 7.69
6 9.23
4 6.15
0 0.00
36 55.38
29 44.62%
11  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 41
3 7.32
7 17.07
4 9.76
4 9.76
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
12  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 168
24 14.29
23 13.69
23 13.69
3 1.79
0 0.00
95 56.55
73 43.45%
13  โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 53
5 9.43
1 1.89
16 30.19
0 0.00
1 1.89
30 56.60
23 43.40%
14  โรงเรียนบ้านรางจิก 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 21.43
11 19.64
33 58.93
23 41.07%
15  โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 139
22 15.83
8 5.76
17 12.23
8 5.76
2 1.44
82 58.99
57 41.01%
16  โรงเรียนบ้านหันตะเภา 47
7 14.89
0 0.00
10 21.28
2 4.26
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
17  โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) 46
5 10.87
0 0.00
13 28.26
0 0.00
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
18  โรงเรียนวัดม่วงงาม 72
10 13.89
0 0.00
14 19.44
3 4.17
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
19  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 840
69 8.21
82 9.76
51 6.07
68 8.10
43 5.12
527 62.74
313 37.26%
20  โรงเรียนบ้านเขากระปุก 77
23 29.87
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
21  โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 98
3 3.06
0 0.00
32 32.65
0 0.00
0 0.00
63 64.29
35 35.71%
22  โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 163
4 2.45
1 0.61
34 20.86
16 9.82
0 0.00
108 66.26
55 33.74%
23  โรงเรียนบ้านสระพระ 167
3 1.80
5 2.99
21 12.57
8 4.79
17 10.18
113 67.66
54 32.34%
24  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 50
4 8.00
0 0.00
11 22.00
1 2.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
25  โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 94
2 2.13
6 6.38
18 19.15
4 4.26
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
26  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 138
4 2.90
9 6.52
19 13.77
7 5.07
5 3.62
94 68.12
44 31.88%
27  โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 414
51 12.32
17 4.11
54 13.04
7 1.69
1 0.24
284 68.60
130 31.40%
28  โรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 1462
130 8.89
21 1.44
231 15.80
64 4.38
11 0.75
1005 68.74
457 31.26%
29  โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 39
2 5.13
0 0.00
9 23.08
0 0.00
1 2.56
27 69.23
12 30.77%
30  โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 212
19 8.96
7 3.30
23 10.85
8 3.77
8 3.77
147 69.34
65 30.66%
31  โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 82
8 9.76
1 1.22
12 14.63
2 2.44
2 2.44
57 69.51
25 30.49%
32  โรงเรียนบ้านหุบกะพง 115
10 8.70
11 9.57
9 7.83
2 1.74
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
33  โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 47
4 8.51
0 0.00
4 8.51
0 0.00
5 10.64
34 72.34
13 27.66%
34  โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 123
11 8.94
8 6.50
10 8.13
5 4.07
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
35  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 270
27 10.00
28 10.37
15 5.56
4 1.48
0 0.00
196 72.59
74 27.41%
36  โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 78
8 10.26
2 2.56
7 8.97
1 1.28
3 3.85
57 73.08
21 26.92%
37  โรงเรียนบ้านพุเข็ม 56
8 14.29
4 7.14
0 0.00
3 5.36
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
38  โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 133
6 4.51
11 8.27
11 8.27
4 3.01
3 2.26
98 73.68
35 26.32%
39  โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
40  โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 54
4 7.41
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
41  โรงเรียนวัดวังไคร้ 162
6 3.70
9 5.56
26 16.05
1 0.62
0 0.00
120 74.07
42 25.93%
42  โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 51
4 7.84
0 0.00
6 11.76
1 1.96
2 3.92
38 74.51
13 25.49%
43  โรงเรียน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 67
2 2.99
4 5.97
11 16.42
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 72
5 6.94
0 0.00
13 18.06
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
45  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 84
2 2.38
6 7.14
11 13.10
2 2.38
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
46  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 90
7 7.78
3 3.33
11 12.22
1 1.11
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
47  โรงเรียนบ้านซ่อง 302
18 5.96
19 6.29
32 10.60
3 0.99
1 0.33
229 75.83
73 24.17%
48  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 180
8 4.44
4 2.22
31 17.22
0 0.00
0 0.00
137 76.11
43 23.89%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 42
1 2.38
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
50  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 51
6 11.76
3 5.88
3 5.88
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
51  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 104
2 1.92
2 1.92
17 16.35
3 2.88
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
52  โรงเรียนชาวไร่ 163
7 4.29
11 6.75
19 11.66
0 0.00
0 0.00
126 77.30
37 22.70%
53  โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 150
14 9.33
2 1.33
16 10.67
0 0.00
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
54  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 47
0 0.00
0 0.00
10 21.28
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
55  โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 128
5 3.91
2 1.56
16 12.50
4 3.13
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
56  โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) 145
2 1.38
7 4.83
20 13.79
1 0.69
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
57  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 121
9 7.44
1 0.83
13 10.74
1 0.83
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
58  โรงเรียนบ้านวังนางนวล 46
2 4.35
4 8.70
0 0.00
1 2.17
2 4.35
37 80.43
9 19.57%
59  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 113
9 7.96
5 4.42
6 5.31
2 1.77
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
60  โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 96
3 3.13
6 6.25
8 8.33
1 1.04
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
61  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 121
2 1.65
2 1.65
18 14.88
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
62  โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 114
2 1.75
0 0.00
9 7.89
0 0.00
9 7.89
94 82.46
20 17.54%
63  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
2 3.13
2 3.13
53 82.81
11 17.19%
64  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 106
8 7.55
5 4.72
3 2.83
1 0.94
1 0.94
88 83.02
18 16.98%
65  โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 208
6 2.88
5 2.40
16 7.69
7 3.37
1 0.48
173 83.17
35 16.83%
66  โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) 135
3 2.22
0 0.00
19 14.07
0 0.00
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
67  โรงเรียนบ้านยางชุม 123
5 4.07
0 0.00
15 12.20
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
68  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 93
6 6.45
3 3.23
4 4.30
0 0.00
2 2.15
78 83.87
15 16.13%
69  โรงเรียนบ้านบางเกตุ 52
1 1.92
2 3.85
2 3.85
3 5.77
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
70  โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 33
0 0.00
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
71  โรงเรียนวัดช่อม่วง 47
4 8.51
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
72  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 195
13 6.67
10 5.13
5 2.56
1 0.51
0 0.00
166 85.13
29 14.87%
73  โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 239
5 2.09
0 0.00
30 12.55
0 0.00
0 0.00
204 85.36
35 14.64%
74  โรงเรียนบ้านหนองขาม 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
75  โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 148
11 7.43
4 2.70
3 2.03
3 2.03
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
76  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 132
2 1.52
2 1.52
14 10.61
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
77  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 250
7 2.80
4 1.60
18 7.20
5 2.00
0 0.00
216 86.40
34 13.60%
78  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 48
0 0.00
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
79  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 152
0 0.00
0 0.00
17 11.18
0 0.00
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
80  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 60
2 3.33
1 1.67
1 1.67
1 1.67
1 1.67
54 90.00
6 10.00%
81  โรงเรียนบ้านร่องระกำ 121
6 4.96
1 0.83
4 3.31
1 0.83
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 82
0 0.00
3 3.66
4 4.88
1 1.22
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
83  โรงเรียนวัดหนองบัว 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
84  โรงเรียนบ้านหนองโรง 175
0 0.00
0 0.00
15 8.57
0 0.00
0 0.00
160 91.43
15 8.57%
85  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 117
4 3.42
6 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
86  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 82
4 4.88
0 0.00
1 1.22
2 2.44
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
87  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 142
3 2.11
1 0.70
7 4.93
1 0.70
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
88  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 66
1 1.52
3 4.55
1 1.52
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
89  โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 106
5 4.72
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
90  โรงเรียนบ้านในดง 220
4 1.82
4 1.82
3 1.36
1 0.45
4 1.82
204 92.73
16 7.27%
91  โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
92  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 127
2 1.57
1 0.79
6 4.72
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
93  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 57
3 5.26
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
94  โรงเรียนบ้านดอน 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
95  โรงเรียนบ้านพุตุม 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
96  โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
97  โรงเรียนบ้านเนินทราย 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
98  โรงเรียนบ้านด่านโง 128
0 0.00
0 0.00
6 4.69
1 0.78
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
99  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 402
6 1.49
0 0.00
10 2.49
4 1.00
2 0.50
380 94.53
22 5.47%
100  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
101  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
102  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
103  โรงเรียนบ้านสารเห็ด 160
0 0.00
0 0.00
6 3.75
0 0.00
0 0.00
154 96.25
6 3.75%
104  โรงเรียนวัดหว้า 81
1 1.23
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
105  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 109
0 0.00
1 0.92
3 2.75
0 0.00
0 0.00
105 96.33
4 3.67%
106  โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
107  โรงเรียนบ้านพุหวาย 171
0 0.00
3 1.75
3 1.75
0 0.00
0 0.00
165 96.49
6 3.51%
108  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
109  โรงเรียน บ้านเขาอ่างแก้ว 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านต้นเกด 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านท่ามะริด 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 154
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
154 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านหนองแขม 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดท่าเหว 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,870 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  853 5.74
เตี้ย  477 3.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,418 9.54
ผอมและเตี้ย  357 2.40
อ้วนและเตี้ย  195 1.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,570 77.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,300 คน


22.19%


Powered By www.thaieducation.net