ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 92
33 35.87
20 21.74
12 13.04
18 19.57
9 9.78
0 0.00
92 100.00%
2  โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 126
23 18.25
26 20.63
28 22.22
30 23.81
19 15.08
0 0.00
126 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 124
46 37.10
3 2.42
10 8.06
25 20.16
0 0.00
40 32.26
84 67.74%
4  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) 537
45 8.38
25 4.66
110 20.48
75 13.97
74 13.78
208 38.73
329 61.27%
5  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 61
10 16.39
10 16.39
7 11.48
7 11.48
2 3.28
25 40.98
36 59.02%
6  โรงเรียนวัดดอนสุโข 90
17 18.89
8 8.89
16 17.78
8 8.89
4 4.44
37 41.11
53 58.89%
7  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 328
59 17.99
35 10.67
60 18.29
32 9.76
0 0.00
142 43.29
186 56.71%
8  โรงเรียนบ้านหัวเขา 50
13 26.00
2 4.00
7 14.00
2 4.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
9  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 87
21 24.14
8 9.20
10 11.49
0 0.00
0 0.00
48 55.17
39 44.83%
10  โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 793
41 5.17
15 1.89
114 14.38
38 4.79
133 16.77
452 57.00
341 43.00%
11  โรงเรียนบ้านสระกระโจม 233
2 0.86
8 3.43
45 19.31
10 4.29
31 13.30
137 58.80
96 41.20%
12  โรงเรียนวัดท่าจัด 42
7 16.67
2 4.76
3 7.14
5 11.90
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
13  โรงเรียนวัดรางกร่าง 150
11 7.33
32 21.33
16 10.67
0 0.00
1 0.67
90 60.00
60 40.00%
14  โรงเรียนวัดบางบอน 226
45 19.91
3 1.33
36 15.93
0 0.00
0 0.00
142 62.83
84 37.17%
15  โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 46
7 15.22
6 13.04
2 4.35
2 4.35
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
16  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 57
4 7.02
8 14.04
8 14.04
1 1.75
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
17  โรงเรียนวัดสระด่าน 158
5 3.16
13 8.23
26 16.46
10 6.33
4 2.53
100 63.29
58 36.71%
18  โรงเรียนวัดชีธาราม 93
4 4.30
1 1.08
16 17.20
7 7.53
5 5.38
60 64.52
33 35.48%
19  โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 150
18 12.00
11 7.33
6 4.00
18 12.00
0 0.00
97 64.67
53 35.33%
20  โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 105
16 15.24
0 0.00
20 19.05
0 0.00
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
21  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 105
8 7.62
10 9.52
4 3.81
9 8.57
4 3.81
70 66.67
35 33.33%
22  โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 94
8 8.51
6 6.38
17 18.09
0 0.00
0 0.00
63 67.02
31 32.98%
23  โรงเรียนบ้านดงกะเชา 68
1 1.47
2 2.94
19 27.94
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
24  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1360
141 10.37
79 5.81
131 9.63
51 3.75
36 2.65
922 67.79
438 32.21%
25  โรงเรียนบ้านหัววัง 244
69 28.28
7 2.87
2 0.82
0 0.00
0 0.00
166 68.03
78 31.97%
26  โรงเรียนวัดคอกวัว 44
2 4.55
7 15.91
5 11.36
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
27  โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 105
10 9.52
1 0.95
10 9.52
12 11.43
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
28  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 48
2 4.17
3 6.25
7 14.58
0 0.00
3 6.25
33 68.75
15 31.25%
29  โรงเรียนวัดสระพังลาน 166
6 3.61
8 4.82
27 16.27
5 3.01
4 2.41
116 69.88
50 30.12%
30  โรงเรียนวัดหนองตาสาม 229
33 14.41
7 3.06
26 11.35
2 0.87
0 0.00
161 70.31
68 29.69%
31  โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 44
4 9.09
3 6.82
5 11.36
0 0.00
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
32  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 110
14 12.73
8 7.27
6 5.45
4 3.64
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
33  โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 69
7 10.14
0 0.00
12 17.39
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
34  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 56
4 7.14
2 3.57
7 12.50
1 1.79
2 3.57
40 71.43
16 28.57%
35  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1114
62 5.57
43 3.86
66 5.92
74 6.64
69 6.19
800 71.81
314 28.19%
36  โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 254
4 1.57
11 4.33
15 5.91
15 5.91
26 10.24
183 72.05
71 27.95%
37  โรงเรียนวัดบางสาม 172
20 11.63
2 1.16
25 14.53
1 0.58
0 0.00
124 72.09
48 27.91%
38  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 140
15 10.71
10 7.14
12 8.57
2 1.43
0 0.00
101 72.14
39 27.86%
39  โรงเรียนบ้านนเรศ 173
14 8.09
13 7.51
18 10.40
3 1.73
0 0.00
125 72.25
48 27.75%
40  โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 102
8 7.84
2 1.96
17 16.67
1 0.98
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
41  โรงเรียนวัดไผ่ขาด 141
3 2.13
7 4.96
21 14.89
7 4.96
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
42  โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 38
1 2.63
1 2.63
7 18.42
0 0.00
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
43  โรงเรียนวัดจำปา 190
16 8.42
7 3.68
24 12.63
3 1.58
0 0.00
140 73.68
50 26.32%
44  โรงเรียนวัดย่านซื่อ 47
2 4.26
3 6.38
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
45  โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 118
8 6.78
0 0.00
12 10.17
10 8.47
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
46  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 91
5 5.49
4 4.40
14 15.38
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
47  โรงเรียนวัดทับกระดาน 206
9 4.37
14 6.80
17 8.25
10 4.85
2 0.97
154 74.76
52 25.24%
48  โรงเรียนวัดกกม่วง 93
8 8.60
6 6.45
7 7.53
2 2.15
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
49  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 155
14 9.03
3 1.94
21 13.55
0 0.00
0 0.00
117 75.48
38 24.52%
50  โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 66
14 21.21
0 0.00
0 0.00
1 1.52
1 1.52
50 75.76
16 24.24%
51  โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 109
10 9.17
4 3.67
4 3.67
3 2.75
5 4.59
83 76.15
26 23.85%
52  โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 97
7 7.22
4 4.12
12 12.37
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
53  โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 73
3 4.11
3 4.11
6 8.22
2 2.74
3 4.11
56 76.71
17 23.29%
54  โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 121
5 4.13
4 3.31
19 15.70
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
55  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 328
29 8.84
10 3.05
33 10.06
3 0.91
0 0.00
253 77.13
75 22.87%
56  โรงเรียนบ้านทะเลบก 141
7 4.96
0 0.00
23 16.31
2 1.42
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
57  โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 106
4 3.77
0 0.00
20 18.87
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
58  โรงเรียนวัดบ่อคู่ 40
4 10.00
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
59  โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 98
4 4.08
2 2.04
15 15.31
1 1.02
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
60  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 157
12 7.64
0 0.00
23 14.65
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
61  โรงเรียนวัดจันทราวาส 90
3 3.33
3 3.33
9 10.00
3 3.33
2 2.22
70 77.78
20 22.22%
62  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 113
4 3.54
6 5.31
15 13.27
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
63  โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 137
11 8.03
1 0.73
18 13.14
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
64  โรงเรียนวัดดอนสงวน 37
2 5.41
1 2.70
4 10.81
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
65  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 173
17 9.83
5 2.89
15 8.67
0 0.00
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
66  โรงเรียนวัดโคกสำโรง 43
5 11.63
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
67  โรงเรียนวัดนันทวัน 96
7 7.29
1 1.04
12 12.50
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
68  โรงเรียนวัดทุ่งคอก 578
30 5.19
18 3.11
71 12.28
0 0.00
0 0.00
459 79.41
119 20.59%
69  โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 178
4 2.25
2 1.12
30 16.85
0 0.00
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
70  โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 65
3 4.62
2 3.08
5 7.69
1 1.54
2 3.08
52 80.00
13 20.00%
71  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 298
25 8.39
12 4.03
17 5.70
4 1.34
1 0.34
239 80.20
59 19.80%
72  โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 124
12 9.68
0 0.00
12 9.68
0 0.00
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
73  โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 155
7 4.52
3 1.94
16 10.32
2 1.29
1 0.65
126 81.29
29 18.71%
74  โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 266
12 4.51
10 3.76
27 10.15
0 0.00
0 0.00
217 81.58
49 18.42%
75  โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 110
4 3.64
4 3.64
6 5.45
4 3.64
2 1.82
90 81.82
20 18.18%
76  โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 110
5 4.55
4 3.64
11 10.00
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
77  โรงเรียนบ้านหนองจิก 131
5 3.82
4 3.05
6 4.58
0 0.00
8 6.11
108 82.44
23 17.56%
78  โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 35
3 8.57
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
79  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 224
15 6.70
6 2.68
9 4.02
4 1.79
4 1.79
186 83.04
38 16.96%
80  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 71
1 1.41
4 5.63
5 7.04
0 0.00
2 2.82
59 83.10
12 16.90%
81  โรงเรียนวัดคณฑี 108
10 9.26
3 2.78
1 0.93
0 0.00
4 3.70
90 83.33
18 16.67%
82  โรงเรียนบ้านบัวขาว 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
83  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
4 7.14
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
84  โรงเรียนวัดบ้านกรวด 70
2 2.86
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
85  โรงเรียนบ้านยมเบือ 91
0 0.00
0 0.00
14 15.38
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
86  โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 85
4 4.71
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
87  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 105
5 4.76
6 5.71
5 4.76
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
88  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 150
3 2.00
3 2.00
6 4.00
2 1.33
8 5.33
128 85.33
22 14.67%
89  โรงเรียนวัดหนองพันเทา 223
19 8.52
6 2.69
7 3.14
0 0.00
0 0.00
191 85.65
32 14.35%
90  โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 119
2 1.68
0 0.00
9 7.56
1 0.84
5 4.20
102 85.71
17 14.29%
91  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 105
0 0.00
1 0.95
1 0.95
13 12.38
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
92  โรงเรียนบ้านหนองแหน 58
0 0.00
1 1.72
6 10.34
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
93  โรงเรียนบ้านประทุนทอง 111
2 1.80
2 1.80
10 9.01
1 0.90
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
94  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 111
0 0.00
0 0.00
15 13.51
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
95  โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 91
2 2.20
1 1.10
8 8.79
0 0.00
1 1.10
79 86.81
12 13.19%
96  โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 175
1 0.57
0 0.00
6 3.43
1 0.57
15 8.57
152 86.86
23 13.14%
97  โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 61
2 3.28
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
98  โรงเรียนวัดสำเภาทอง 48
1 2.08
1 2.08
3 6.25
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
99  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 145
5 3.45
5 3.45
8 5.52
0 0.00
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
100  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 66
1 1.52
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
101  โรงเรียนวัดยางยี่แส 188
5 2.66
5 2.66
5 2.66
5 2.66
2 1.06
166 88.30
22 11.70%
102  โรงเรียนวัดหัวกลับ 146
4 2.74
4 2.74
9 6.16
0 0.00
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
103  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 89
3 3.37
1 1.12
6 6.74
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
104  โรงเรียนพลับพลาไชย 233
6 2.58
1 0.43
19 8.15
0 0.00
0 0.00
207 88.84
26 11.16%
105  โรงเรียนบ้านเขากำแพง 208
6 2.88
5 2.40
10 4.81
2 0.96
0 0.00
185 88.94
23 11.06%
106  โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 38
2 5.26
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
107  โรงเรียนวัดดอนมะนาว 143
4 2.80
0 0.00
9 6.29
2 1.40
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
108  โรงเรียนวัดหนองหลุม 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
1 1.15
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
109  โรงเรียนวัดท่าข้าม 169
4 2.37
2 1.18
8 4.73
3 1.78
0 0.00
152 89.94
17 10.06%
110  โรงเรียนวัดหนองแจง 161
2 1.24
0 0.00
14 8.70
0 0.00
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
111  โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 288
13 4.51
1 0.35
14 4.86
0 0.00
0 0.00
260 90.28
28 9.72%
112  โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
113  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 120
2 1.67
2 1.67
7 5.83
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
115  โรงเรียนวัดเขาพระ 154
5 3.25
1 0.65
5 3.25
0 0.00
3 1.95
140 90.91
14 9.09%
116  โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 133
2 1.50
2 1.50
4 3.01
2 1.50
2 1.50
121 90.98
12 9.02%
117  โรงเรียนสองพี่น้อง 134
2 1.49
0 0.00
10 7.46
0 0.00
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
118  โรงเรียนวัดคลองตัน 132
0 0.00
0 0.00
11 8.33
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
119  โรงเรียนบ้านหนองแขม 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
120  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
121  โรงเรียนวัดสระยายโสม 167
0 0.00
0 0.00
8 4.79
4 2.40
0 0.00
155 92.81
12 7.19%
122  โรงเรียนวัดหนองหลอด 99
4 4.04
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
123  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 78
2 2.56
0 0.00
1 1.28
0 0.00
2 2.56
73 93.59
5 6.41%
124  โรงเรียนวัดโภคาราม 204
1 0.49
0 0.00
11 5.39
0 0.00
1 0.49
191 93.63
13 6.37%
125  โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 346
9 2.60
0 0.00
11 3.18
0 0.00
0 0.00
326 94.22
20 5.78%
126  โรงเรียนบ้านโป่ง 89
2 2.25
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
127  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
128  โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 151
3 1.99
0 0.00
4 2.65
0 0.00
0 0.00
144 95.36
7 4.64%
129  โรงเรียนบ้านสระหลวง 88
1 1.14
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
130  โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 103
1 0.97
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
131  โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 169
0 0.00
2 1.18
3 1.78
0 0.00
1 0.59
163 96.45
6 3.55%
132  โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 98
1 1.02
2 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
133  โรงเรียนวัดช่องลม 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,039 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,353 6.75
เตี้ย  687 3.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,894 9.45
ผอมและเตี้ย  578 2.88
อ้วนและเตี้ย  506 2.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,021 74.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,018 คน


25.04%


Powered By www.thaieducation.net