ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสันดอน 63
14 22.22
18 28.57
16 25.40
9 14.29
6 9.52
0 0.00
63 100.00%
2  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 81
59 72.84
5 6.17
12 14.81
3 3.70
2 2.47
0 0.00
81 100.00%
3  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 228
20 8.77
16 7.02
160 70.18
20 8.77
8 3.51
4 1.75
224 98.25%
4  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 47
17 36.17
11 23.40
0 0.00
15 31.91
0 0.00
4 8.51
43 91.49%
5  โรงเรียนวัดวังมะนาว 54
33 61.11
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
13 24.07
41 75.93%
6  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 25
15 60.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
8 32.00
17 68.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 101
8 7.92
10 9.90
15 14.85
18 17.82
16 15.84
34 33.66
67 66.34%
8  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 251
44 17.53
27 10.76
19 7.57
52 20.72
18 7.17
91 36.25
160 63.75%
9  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 72
20 27.78
9 12.50
9 12.50
6 8.33
0 0.00
28 38.89
44 61.11%
10  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 279
17 6.09
7 2.51
57 20.43
24 8.60
63 22.58
111 39.78
168 60.22%
11  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 174
34 19.54
17 9.77
19 10.92
34 19.54
0 0.00
70 40.23
104 59.77%
12  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 282
36 12.77
25 8.87
34 12.06
36 12.77
31 10.99
120 42.55
162 57.45%
13  โรงเรียนบ้านโป่ง 151
78 51.66
0 0.00
8 5.30
0 0.00
0 0.00
65 43.05
86 56.95%
14  โรงเรียนมหาราช๗ 315
40 12.70
37 11.75
18 5.71
27 8.57
46 14.60
147 46.67
168 53.33%
15  โรงเรียนสีวะรา 96
13 13.54
18 18.75
5 5.21
15 15.63
0 0.00
45 46.88
51 53.13%
16  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 189
2 1.06
19 10.05
24 12.70
21 11.11
33 17.46
90 47.62
99 52.38%
17  โรงเรียนบ้านหินสี 134
5 3.73
12 8.96
11 8.21
17 12.69
23 17.16
66 49.25
68 50.75%
18  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 359
18 5.01
38 10.58
67 18.66
27 7.52
28 7.80
181 50.42
178 49.58%
19  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3426
583 17.02
118 3.44
689 20.11
5 0.15
298 8.70
1733 50.58
1693 49.42%
20  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 92
6 6.52
5 5.43
12 13.04
5 5.43
17 18.48
47 51.09
45 48.91%
21  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 73
10 13.70
5 6.85
17 23.29
2 2.74
1 1.37
38 52.05
35 47.95%
22  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 78
8 10.26
6 7.69
22 28.21
0 0.00
0 0.00
42 53.85
36 46.15%
23  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 466
34 7.30
15 3.22
66 14.16
49 10.52
48 10.30
254 54.51
212 45.49%
24  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 93
10 10.75
16 17.20
11 11.83
3 3.23
1 1.08
52 55.91
41 44.09%
25  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 55
6 10.91
5 9.09
4 7.27
5 9.09
4 7.27
31 56.36
24 43.64%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 37
4 10.81
7 18.92
5 13.51
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
27  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 51
4 7.84
3 5.88
15 29.41
0 0.00
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
28  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 42
6 14.29
3 7.14
5 11.90
2 4.76
2 4.76
24 57.14
18 42.86%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 95
11 11.58
11 11.58
14 14.74
3 3.16
1 1.05
55 57.89
40 42.11%
30  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 479
47 9.81
37 7.72
107 22.34
8 1.67
2 0.42
278 58.04
201 41.96%
31  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 67
14 20.90
4 5.97
10 14.93
0 0.00
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
32  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 83
3 3.61
4 4.82
8 9.64
7 8.43
12 14.46
49 59.04
34 40.96%
33  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 225
25 11.11
19 8.44
33 14.67
13 5.78
2 0.89
133 59.11
92 40.89%
34  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 130
17 13.08
17 13.08
19 14.62
0 0.00
0 0.00
77 59.23
53 40.77%
35  โรงเรียนวัดสันติการาม 285
37 12.98
26 9.12
35 12.28
18 6.32
0 0.00
169 59.30
116 40.70%
36  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 109
14 12.84
11 10.09
12 11.01
4 3.67
3 2.75
65 59.63
44 40.37%
37  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 65
11 16.92
0 0.00
10 15.38
4 6.15
1 1.54
39 60.00
26 40.00%
38  โรงเรียนวัดอัมพวัน 85
15 17.65
3 3.53
10 11.76
6 7.06
0 0.00
51 60.00
34 40.00%
39  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 83
8 9.64
10 12.05
9 10.84
5 6.02
1 1.20
50 60.24
33 39.76%
40  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 319
21 6.58
21 6.58
75 23.51
2 0.63
7 2.19
193 60.50
126 39.50%
41  โรงเรียนบ้านหุบพริก 94
8 8.51
10 10.64
16 17.02
3 3.19
0 0.00
57 60.64
37 39.36%
42  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 176
8 4.55
17 9.66
38 21.59
5 2.84
1 0.57
107 60.80
69 39.20%
43  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 250
24 9.60
13 5.20
5 2.00
37 14.80
18 7.20
153 61.20
97 38.80%
44  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 125
8 6.40
6 4.80
13 10.40
7 5.60
13 10.40
78 62.40
47 37.60%
45  โรงเรียนวัดวันดาว 70
0 0.00
1 1.43
10 14.29
3 4.29
12 17.14
44 62.86
26 37.14%
46  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 92
6 6.52
9 9.78
18 19.57
0 0.00
1 1.09
58 63.04
34 36.96%
47  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 299
23 7.69
13 4.35
26 8.70
23 7.69
25 8.36
189 63.21
110 36.79%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 848
43 5.07
43 5.07
180 21.23
20 2.36
22 2.59
540 63.68
308 36.32%
49  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 514
40 7.78
36 7.00
56 10.89
18 3.50
36 7.00
328 63.81
186 36.19%
50  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 95
14 14.74
7 7.37
11 11.58
2 2.11
0 0.00
61 64.21
34 35.79%
51  โรงเรียนบ้านยางคู่ 73
7 9.59
1 1.37
18 24.66
0 0.00
0 0.00
47 64.38
26 35.62%
52  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 234
13 5.56
11 4.70
10 4.27
29 12.39
19 8.12
152 64.96
82 35.04%
53  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 233
42 18.03
19 8.15
18 7.73
1 0.43
1 0.43
152 65.24
81 34.76%
54  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 223
22 9.87
21 9.42
20 8.97
12 5.38
2 0.90
146 65.47
77 34.53%
55  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 593
54 9.11
53 8.94
25 4.22
47 7.93
25 4.22
389 65.60
204 34.40%
56  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 32
5 15.63
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
57  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 80
9 11.25
6 7.50
4 5.00
4 5.00
4 5.00
53 66.25
27 33.75%
58  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 123
9 7.32
6 4.88
4 3.25
10 8.13
12 9.76
82 66.67
41 33.33%
59  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2802
278 9.92
89 3.18
391 13.95
89 3.18
77 2.75
1878 67.02
924 32.98%
60  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 138
8 5.80
11 7.97
24 17.39
1 0.72
1 0.72
93 67.39
45 32.61%
61  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 112
0 0.00
10 8.93
26 23.21
0 0.00
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
62  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 101
9 8.91
6 5.94
17 16.83
0 0.00
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
63  โรงเรียนบ้านเขากรวด 60
6 10.00
3 5.00
7 11.67
3 5.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
64  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 79
15 18.99
3 3.80
7 8.86
0 0.00
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
65  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 57
4 7.02
4 7.02
6 10.53
4 7.02
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
66  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 70
7 10.00
6 8.57
3 4.29
2 2.86
4 5.71
48 68.57
22 31.43%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 121
10 8.26
11 9.09
4 3.31
3 2.48
10 8.26
83 68.60
38 31.40%
68  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 51
6 11.76
1 1.96
9 17.65
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
69  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 76
9 11.84
4 5.26
10 13.16
0 0.00
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
70  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 103
14 13.59
5 4.85
10 9.71
2 1.94
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
71  โรงเรียนวัดโพธิศรี 30
7 23.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
72  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 149
14 9.40
8 5.37
14 9.40
4 2.68
4 2.68
105 70.47
44 29.53%
73  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 822
51 6.20
142 17.27
31 3.77
8 0.97
8 0.97
582 70.80
240 29.20%
74  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 70
2 2.86
2 2.86
14 20.00
2 2.86
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
75  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 70
5 7.14
4 5.71
10 14.29
1 1.43
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
76  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 85
12 14.12
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
77  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 307
27 8.79
17 5.54
36 11.73
6 1.95
0 0.00
221 71.99
86 28.01%
78  โรงเรียนบ้านมณีลอย 40
5 12.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
79  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 70
8 11.43
3 4.29
4 5.71
0 0.00
4 5.71
51 72.86
19 27.14%
80  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 155
8 5.16
4 2.58
26 16.77
4 2.58
0 0.00
113 72.90
42 27.10%
81  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 234
9 3.85
15 6.41
38 16.24
0 0.00
1 0.43
171 73.08
63 26.92%
82  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 284
10 3.52
53 18.66
12 4.23
1 0.35
0 0.00
208 73.24
76 26.76%
83  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 255
20 7.84
10 3.92
38 14.90
0 0.00
0 0.00
187 73.33
68 26.67%
84  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 68
3 4.41
3 4.41
6 8.82
3 4.41
3 4.41
50 73.53
18 26.47%
85  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 95
3 3.16
11 11.58
11 11.58
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
86  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 61
5 8.20
3 4.92
8 13.11
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
87  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 138
11 7.97
8 5.80
11 7.97
3 2.17
3 2.17
102 73.91
36 26.09%
88  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 54
3 5.56
1 1.85
4 7.41
4 7.41
2 3.70
40 74.07
14 25.93%
89  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 58
0 0.00
4 6.90
10 17.24
0 0.00
1 1.72
43 74.14
15 25.86%
90  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 329
27 8.21
3 0.91
55 16.72
0 0.00
0 0.00
244 74.16
85 25.84%
91  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 362
40 11.05
32 8.84
21 5.80
0 0.00
0 0.00
269 74.31
93 25.69%
92  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1586
97 6.12
96 6.05
190 11.98
7 0.44
2 0.13
1194 75.28
392 24.72%
93  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 151
10 6.62
4 2.65
22 14.57
1 0.66
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
94  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 78
3 3.85
1 1.28
14 17.95
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
95  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 139
13 9.35
4 2.88
16 11.51
0 0.00
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
96  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 183
13 7.10
10 5.46
20 10.93
0 0.00
0 0.00
140 76.50
43 23.50%
97  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 94
7 7.45
5 5.32
8 8.51
1 1.06
1 1.06
72 76.60
22 23.40%
98  โรงเรียนวัดยางงาม 73
1 1.37
2 2.74
14 19.18
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
99  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 168
27 16.07
3 1.79
9 5.36
0 0.00
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
100  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 298
21 7.05
11 3.69
32 10.74
5 1.68
0 0.00
229 76.85
69 23.15%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 104
8 7.69
4 3.85
8 7.69
3 2.88
1 0.96
80 76.92
24 23.08%
102  โรงเรียนวัดเวียงทุน 169
13 7.69
6 3.55
14 8.28
6 3.55
0 0.00
130 76.92
39 23.08%
103  โรงเรียนบ้านรางม่วง 84
3 3.57
4 4.76
12 14.29
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
104  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 149
17 11.41
10 6.71
6 4.03
0 0.00
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
105  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 367
28 7.63
23 6.27
29 7.90
1 0.27
0 0.00
286 77.93
81 22.07%
106  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 332
20 6.02
28 8.43
25 7.53
0 0.00
0 0.00
259 78.01
73 21.99%
107  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41
1 2.44
1 2.44
7 17.07
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
108  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 82
6 7.32
4 4.88
5 6.10
3 3.66
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
109  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 52
5 9.62
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
110  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 114
0 0.00
4 3.51
20 17.54
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
111  โรงเรียนบ้านลำพระ 225
16 7.11
11 4.89
19 8.44
1 0.44
0 0.00
178 79.11
47 20.89%
112  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 91
11 12.09
7 7.69
1 1.10
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
113  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 29
1 3.45
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
114  โรงเรียนสินแร่สยาม 464
32 6.90
31 6.68
26 5.60
6 1.29
0 0.00
369 79.53
95 20.47%
115  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 152
6 3.95
4 2.63
12 7.89
5 3.29
4 2.63
121 79.61
31 20.39%
116  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 108
6 5.56
5 4.63
7 6.48
2 1.85
2 1.85
86 79.63
22 20.37%
117  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 69
0 0.00
4 5.80
10 14.49
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
118  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 143
15 10.49
8 5.59
5 3.50
1 0.70
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
119  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 100
0 0.00
1 1.00
10 10.00
9 9.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
120  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 96
4 4.17
3 3.13
6 6.25
0 0.00
5 5.21
78 81.25
18 18.75%
121  โรงเรียนวัดพเนินพลู 86
6 6.98
3 3.49
7 8.14
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
122  โรงเรียนบ้านหนองโก 65
3 4.62
1 1.54
4 6.15
4 6.15
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
123  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 142
4 2.82
5 3.52
8 5.63
4 2.82
5 3.52
116 81.69
26 18.31%
124  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 116
5 4.31
4 3.45
12 10.34
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
125  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
126  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 175
8 4.57
3 1.71
20 11.43
0 0.00
0 0.00
144 82.29
31 17.71%
127  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 198
12 6.06
5 2.53
16 8.08
1 0.51
0 0.00
164 82.83
34 17.17%
128  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 134
9 6.72
6 4.48
6 4.48
2 1.49
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
129  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 149
6 4.03
6 4.03
13 8.72
0 0.00
0 0.00
124 83.22
25 16.78%
130  โรงเรียนบ้านพุคาย 104
4 3.85
5 4.81
4 3.85
4 3.85
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
131  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 285
6 2.11
20 7.02
19 6.67
0 0.00
1 0.35
239 83.86
46 16.14%
132  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 167
5 2.99
0 0.00
7 4.19
1 0.60
13 7.78
141 84.43
26 15.57%
133  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
134  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 273
16 5.86
0 0.00
26 9.52
0 0.00
0 0.00
231 84.62
42 15.38%
135  โรงเรียนวัดบางกระ 146
7 4.79
3 2.05
10 6.85
2 1.37
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
136  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 100
4 4.00
1 1.00
7 7.00
3 3.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 90
2 2.22
2 2.22
6 6.67
2 2.22
1 1.11
77 85.56
13 14.44%
138  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 306
12 3.92
1 0.33
30 9.80
0 0.00
0 0.00
263 85.95
43 14.05%
139  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 65
3 4.62
1 1.54
4 6.15
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
140  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
2 6.90
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
141  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 73
3 4.11
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
142  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 206
12 5.83
4 1.94
10 4.85
2 0.97
0 0.00
178 86.41
28 13.59%
143  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 132
6 4.55
1 0.76
10 7.58
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
144  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 88
6 6.82
4 4.55
1 1.14
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
145  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 53
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
146  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 67
0 0.00
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
147  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 89
2 2.25
2 2.25
3 3.37
1 1.12
1 1.12
80 89.89
9 10.11%
148  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
149  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
1 1.61
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
150  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 251
8 3.19
14 5.58
2 0.80
0 0.00
0 0.00
227 90.44
24 9.56%
151  โรงเรียนวัดหนองบัว 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
153  โรงเรียนบ้านไทรงาม 95
0 0.00
2 2.11
5 5.26
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
154  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 91
1 1.10
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
155  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 92
1 1.09
1 1.09
4 4.35
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
156  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 124
0 0.00
0 0.00
8 6.45
0 0.00
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
157  โรงเรียนบ้านกล้วย 52
2 3.85
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
158  โรงเรียน บ้านวังปลา 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
159  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
160  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
161  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
162  โรงเรียนบ้านท่ายาง 129
1 0.78
1 0.78
4 3.10
0 0.00
0 0.00
123 95.35
6 4.65%
163  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 126
0 0.00
2 1.59
3 2.38
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
164  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.28
59 96.72
2 3.28%
165  โรงเรียนบ้านพุแค 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
166  โรงเรียนจันทคามวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านหนองขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,813 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,883 9.06
เตี้ย  1,766 5.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,883 12.21
ผอมและเตี้ย  911 2.86
อ้วนและเตี้ย  1,022 3.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,348 67.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,465 คน


32.90%


Powered By www.thaieducation.net