ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.29
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยตูม 52
11 21.15
6 11.54
4 7.69
20 38.46
11 21.15
0 0.00
52 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 461
383 83.08
27 5.86
12 2.60
7 1.52
26 5.64
6 1.30
455 98.70%
3  โรงเรียนบ้านวังจาน 50
8 16.00
14 28.00
7 14.00
8 16.00
8 16.00
5 10.00
45 90.00%
4  โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 163
25 15.34
25 15.34
22 13.50
22 13.50
28 17.18
41 25.15
122 74.85%
5  โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 476
48 10.08
51 10.71
60 12.61
73 15.34
70 14.71
174 36.55
302 63.45%
6  โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 114
6 5.26
9 7.89
14 12.28
15 13.16
23 20.18
47 41.23
67 58.77%
7  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 142
8 5.63
11 7.75
3 2.11
19 13.38
42 29.58
59 41.55
83 58.45%
8  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 185
15 8.11
10 5.41
22 11.89
27 14.59
30 16.22
81 43.78
104 56.22%
9  โรงเรียนบ้านโตก 192
31 16.15
27 14.06
32 16.67
15 7.81
0 0.00
87 45.31
105 54.69%
10  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 119
18 15.13
13 10.92
17 14.29
5 4.20
10 8.40
56 47.06
63 52.94%
11  โรงเรียนบ้านลาดน้อย 48
5 10.42
7 14.58
9 18.75
4 8.33
0 0.00
23 47.92
25 52.08%
12  โรงเรียนบ้านขมวด 124
13 10.48
15 12.10
19 15.32
9 7.26
6 4.84
62 50.00
62 50.00%
13  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 84
18 21.43
6 7.14
15 17.86
1 1.19
0 0.00
44 52.38
40 47.62%
14  โรงเรียนธาราคีรี 88
13 14.77
12 13.64
14 15.91
0 0.00
0 0.00
49 55.68
39 44.32%
15  โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 61
9 14.75
7 11.48
8 13.11
2 3.28
1 1.64
34 55.74
27 44.26%
16  โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 190
27 14.21
23 12.11
24 12.63
9 4.74
0 0.00
107 56.32
83 43.68%
17  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 92
7 7.61
2 2.17
11 11.96
9 9.78
7 7.61
56 60.87
36 39.13%
18  โรงเรียนบ้านโคก 123
10 8.13
5 4.07
28 22.76
3 2.44
2 1.63
75 60.98
48 39.02%
19  โรงเรียนบ้านซับขลุง 96
7 7.29
1 1.04
10 10.42
8 8.33
11 11.46
59 61.46
37 38.54%
20  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 50
2 4.00
8 16.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
21  โรงเรียนบ้านวังซอง 50
4 8.00
3 6.00
4 8.00
8 16.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
22  โรงเรียนบ้านหนองตาด 66
6 9.09
4 6.06
7 10.61
4 6.06
4 6.06
41 62.12
25 37.88%
23  โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 69
0 0.00
0 0.00
11 15.94
14 20.29
1 1.45
43 62.32
26 37.68%
24  โรงเรียนบ้านสักแห้ง 154
13 8.44
10 6.49
26 16.88
6 3.90
2 1.30
97 62.99
57 37.01%
25  โรงเรียนบ้านวังขอน 44
14 31.82
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
26  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 85
7 8.24
8 9.41
10 11.76
5 5.88
0 0.00
55 64.71
30 35.29%
27  โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 88
10 11.36
5 5.68
8 9.09
8 9.09
0 0.00
57 64.77
31 35.23%
28  โรงเรียนบ้านคลองสาร 46
2 4.35
3 6.52
6 13.04
3 6.52
2 4.35
30 65.22
16 34.78%
29  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 2297
155 6.75
152 6.62
135 5.88
58 2.53
253 11.01
1544 67.22
753 32.78%
30  โรงเรียนบ้านอมกง 147
13 8.84
7 4.76
15 10.20
12 8.16
0 0.00
100 68.03
47 31.97%
31  โรงเรียนบ้านผาทอง 60
6 10.00
2 3.33
4 6.67
4 6.67
3 5.00
41 68.33
19 31.67%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 161
11 6.83
4 2.48
14 8.70
10 6.21
11 6.83
111 68.94
50 31.06%
33  โรงเรียนบ้านป่าแดง 126
18 14.29
1 0.79
18 14.29
2 1.59
0 0.00
87 69.05
39 30.95%
34  โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 46
5 10.87
3 6.52
3 6.52
3 6.52
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
35  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 43
3 6.98
0 0.00
9 20.93
0 0.00
1 2.33
30 69.77
13 30.23%
36  โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 40
5 12.50
4 10.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
37  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 119
18 15.13
1 0.84
16 13.45
0 0.00
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
38  โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 105
10 9.52
6 5.71
12 11.43
2 1.90
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
39  โรงเรียนบ้านพี้ 129
10 7.75
8 6.20
15 11.63
2 1.55
1 0.78
93 72.09
36 27.91%
40  โรงเรียนบ้านห้วยนาค 29
5 17.24
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
41  โรงเรียนบ้านระวิง 242
5 2.07
11 4.55
30 12.40
9 3.72
11 4.55
176 72.73
66 27.27%
42  โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 195
19 9.74
6 3.08
28 14.36
0 0.00
0 0.00
142 72.82
53 27.18%
43  โรงเรียนบ้านวังหิน 280
17 6.07
14 5.00
41 14.64
3 1.07
0 0.00
205 73.21
75 26.79%
44  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 120
11 9.17
11 9.17
7 5.83
3 2.50
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
45  โรงเรียนบ้านสะเดียง 148
9 6.08
6 4.05
22 14.86
1 0.68
1 0.68
109 73.65
39 26.35%
46  โรงเรียนบ้าน กม.28 149
8 5.37
13 8.72
18 12.08
0 0.00
0 0.00
110 73.83
39 26.17%
47  โรงเรียนบ้านหัวนา 96
8 8.33
6 6.25
9 9.38
0 0.00
2 2.08
71 73.96
25 26.04%
48  โรงเรียนบ้านกกไทร 173
13 7.51
8 4.62
23 13.29
0 0.00
0 0.00
129 74.57
44 25.43%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 130
10 7.69
3 2.31
4 3.08
13 10.00
3 2.31
97 74.62
33 25.38%
50  โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 40
3 7.50
0 0.00
6 15.00
1 2.50
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
51  โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 192
12 6.25
11 5.73
22 11.46
2 1.04
1 0.52
144 75.00
48 25.00%
52  โรงเรียนบ้านซับข่อย 56
9 16.07
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
53  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 113
8 7.08
6 5.31
6 5.31
3 2.65
5 4.42
85 75.22
28 24.78%
54  โรงเรียนบ้านนาป่า 62
5 8.06
5 8.06
2 3.23
2 3.23
1 1.61
47 75.81
15 24.19%
55  โรงเรียนบ้านวังพลับ 55
6 10.91
3 5.45
4 7.27
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
56  โรงเรียนบ้านซับเปิบ 137
18 13.14
6 4.38
4 2.92
4 2.92
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
57  โรงเรียนบ้านวังโค้ง 122
6 4.92
0 0.00
10 8.20
7 5.74
5 4.10
94 77.05
28 22.95%
58  โรงเรียนบ้านยางลาด 128
11 8.59
3 2.34
11 8.59
3 2.34
1 0.78
99 77.34
29 22.66%
59  โรงเรียนบ้านป่าเลา 67
7 10.45
1 1.49
6 8.96
1 1.49
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
60  โรงเรียนบ้านวังทอง 45
8 17.78
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
61  โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 122
8 6.56
5 4.10
14 11.48
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
62  โรงเรียนบ้านโตกใต้ 78
9 11.54
0 0.00
6 7.69
2 2.56
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
63  โรงเรียนบ้านโคกยาว 134
9 6.72
8 5.97
12 8.96
0 0.00
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
64  โรงเรียนบ้านยางหัวลม 45
3 6.67
3 6.67
2 4.44
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
65  โรงเรียนบ้านกกจั่น 106
4 3.77
8 7.55
4 3.77
3 2.83
2 1.89
85 80.19
21 19.81%
66  โรงเรียนบ้านนายม 96
10 10.42
6 6.25
3 3.13
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
67  โรงเรียนบ้านหนองกลอย 66
5 7.58
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
68  โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 63
2 3.17
3 4.76
4 6.35
3 4.76
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
69  โรงเรียนบ้านดงขุย 373
16 4.29
17 4.56
9 2.41
15 4.02
14 3.75
302 80.97
71 19.03%
70  โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 48
4 8.33
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
71  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 332
27 8.13
14 4.22
19 5.72
1 0.30
0 0.00
271 81.63
61 18.37%
72  โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 292
22 7.53
7 2.40
21 7.19
2 0.68
1 0.34
239 81.85
53 18.15%
73  โรงเรียนบ้านกล้วย 73
8 10.96
2 2.74
0 0.00
3 4.11
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
74  โรงเรียนบ้านวังชะนาง 141
11 7.80
5 3.55
6 4.26
3 2.13
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
75  โรงเรียนบ้านป่าบง 119
4 3.36
0 0.00
7 5.88
10 8.40
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
76  โรงเรียนบ้านนางั่ว 205
6 2.93
9 4.39
18 8.78
2 0.98
0 0.00
170 82.93
35 17.07%
77  โรงเรียนบ้านวังศาล 114
9 7.89
4 3.51
5 4.39
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
78  โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 109
5 4.59
1 0.92
10 9.17
2 1.83
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
79  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 485
10 2.06
10 2.06
25 5.15
25 5.15
10 2.06
405 83.51
80 16.49%
80  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
1 2.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
81  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 64
1 1.56
0 0.00
6 9.38
1 1.56
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
82  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 103
2 1.94
4 3.88
7 6.80
3 2.91
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
83  โรงเรียนบ้านชอนไพร 58
1 1.72
3 5.17
4 6.90
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
84  โรงเรียนบ้านกงกะยาง 97
8 8.25
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
85  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 65
3 4.62
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
86  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 52
1 1.92
2 3.85
2 3.85
1 1.92
2 3.85
44 84.62
8 15.38%
87  โรงเรียนบ้านทางข้าม 46
0 0.00
1 2.17
5 10.87
1 2.17
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
88  โรงเรียนบ้าน กม.2 255
15 5.88
0 0.00
23 9.02
0 0.00
0 0.00
217 85.10
38 14.90%
89  โรงเรียนบ้านท่าพล 188
2 1.06
6 3.19
17 9.04
3 1.60
0 0.00
160 85.11
28 14.89%
90  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 48
1 2.08
4 8.33
2 4.17
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
91  โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
92  โรงเรียนบ้านวังรวก 72
3 4.17
1 1.39
5 6.94
1 1.39
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
93  โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 95
5 5.26
4 4.21
4 4.21
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
94  โรงเรียนบ้านวังหินซอง 66
2 3.03
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
95  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 76
1 1.32
1 1.32
6 7.89
1 1.32
1 1.32
66 86.84
10 13.16%
96  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 94
4 4.26
1 1.06
3 3.19
2 2.13
2 2.13
82 87.23
12 12.77%
97  โรงเรียนบ้านยางกุด 87
2 2.30
3 3.45
4 4.60
2 2.30
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
98  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 127
4 3.15
2 1.57
5 3.94
0 0.00
5 3.94
111 87.40
16 12.60%
99  โรงเรียนบ้านศาลาลาย 64
4 6.25
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
100  โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 64
3 4.69
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
101  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 44
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
102  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 151
0 0.00
0 0.00
2 1.32
15 9.93
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
103  โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 73
2 2.74
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
104  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
105  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
106  โรงเรียนบ้านเนินสง่า 89
1 1.12
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
107  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 289
7 2.42
6 2.08
8 2.77
3 1.04
1 0.35
264 91.35
25 8.65%
108  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 47
-1 -2.13
0 0.00
6 12.77
0 0.00
-1 -2.13
43 91.49
4 8.51%
109  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
110  โรงเรียนบ้านดงลาน 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
111  โรงเรียนบ้านบง 130
2 1.54
4 3.08
1 0.77
1 0.77
2 1.54
120 92.31
10 7.69%
112  โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 121
3 2.48
2 1.65
3 2.48
1 0.83
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
113  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 68
2 2.94
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
114  โรงเรียนบ้านลาดแค 123
0 0.00
1 0.81
8 6.50
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
115  โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 42
0 0.00
2 4.76
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
116  โรงเรียนบ้านโนนตูม 126
2 1.59
2 1.59
1 0.79
2 1.59
1 0.79
118 93.65
8 6.35%
117  โรงเรียนบ้านดง 128
0 0.00
0 0.00
7 5.47
0 0.00
1 0.78
120 93.75
8 6.25%
118  โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 96
2 2.08
1 1.04
3 3.13
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
119  โรงเรียนบ้านหนองระมาน 50
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
120  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 71
1 1.41
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
121  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 167
0 0.00
0 0.00
6 3.59
1 0.60
0 0.00
160 95.81
7 4.19%
122  โรงเรียนบ้านคลองบง 125
0 0.00
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
123  โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 101
1 0.99
0 0.00
3 2.97
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
124  โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.56
63 98.44
1 1.56%
125  โรงเรียนบ้านดงลึก 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านตะเบาะ 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านเขาขาด 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านเขาสัก 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนสายสมร 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,967 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,436 8.46
เตี้ย  783 4.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,297 7.64
ผอมและเตี้ย  571 3.37
อ้วนและเตี้ย  628 3.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,252 72.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,715 คน


27.79%


Powered By www.thaieducation.net