ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 124 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.61
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 72
11 15.28
11 15.28
16 22.22
4 5.56
13 18.06
17 23.61
55 76.39%
2  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 53
7 13.21
9 16.98
1 1.89
14 26.42
8 15.09
14 26.42
39 73.58%
3  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 231
29 12.55
6 2.60
46 19.91
24 10.39
54 23.38
72 31.17
159 68.83%
4  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 34
19 55.88
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
11 32.35
23 67.65%
5  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 96
19 19.79
16 16.67
6 6.25
16 16.67
1 1.04
38 39.58
58 60.42%
6  โรงเรียนบ้านกล้วย 137
68 49.64
0 0.00
13 9.49
0 0.00
0 0.00
56 40.88
81 59.12%
7  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 22
6 27.27
0 0.00
7 31.82
0 0.00
0 0.00
9 40.91
13 59.09%
8  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 17
9 52.94
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
7 41.18
10 58.82%
9  โรงเรียนบ้านหนองบัว 108
28 25.93
5 4.63
17 15.74
11 10.19
2 1.85
45 41.67
63 58.33%
10  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 400
43 10.75
29 7.25
48 12.00
19 4.75
75 18.75
186 46.50
214 53.50%
11  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 120
19 15.83
10 8.33
27 22.50
5 4.17
1 0.83
58 48.33
62 51.67%
12  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 280
45 16.07
25 8.93
48 17.14
18 6.43
4 1.43
140 50.00
140 50.00%
13  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 156
9 5.77
12 7.69
50 32.05
5 3.21
0 0.00
80 51.28
76 48.72%
14  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 203
23 11.33
22 10.84
30 14.78
9 4.43
14 6.90
105 51.72
98 48.28%
15  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 29
2 6.90
4 13.79
3 10.34
3 10.34
2 6.90
15 51.72
14 48.28%
16  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 495
57 11.52
45 9.09
58 11.72
24 4.85
49 9.90
262 52.93
233 47.07%
17  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 88
9 10.23
8 9.09
14 15.91
5 5.68
5 5.68
47 53.41
41 46.59%
18  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 104
11 10.58
8 7.69
22 21.15
5 4.81
0 0.00
58 55.77
46 44.23%
19  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 135
8 5.93
20 14.81
29 21.48
1 0.74
0 0.00
77 57.04
58 42.96%
20  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 132
11 8.33
8 6.06
20 15.15
5 3.79
12 9.09
76 57.58
56 42.42%
21  โรงเรียนบ้านหนองจัง 104
14 13.46
10 9.62
13 12.50
5 4.81
1 0.96
61 58.65
43 41.35%
22  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 942
90 9.55
73 7.75
90 9.55
46 4.88
90 9.55
553 58.70
389 41.30%
23  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 84
18 21.43
1 1.19
11 13.10
1 1.19
1 1.19
52 61.90
32 38.10%
24  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
16 21.62
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
25  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 43
2 4.65
3 6.98
11 25.58
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
26  โรงเรียนวัดศรีเมือง 41
2 4.88
1 2.44
12 29.27
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
27  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 108
11 10.19
10 9.26
8 7.41
8 7.41
2 1.85
69 63.89
39 36.11%
28  โรงเรียนบ้านหนองตูม 259
21 8.11
8 3.09
37 14.29
22 8.49
3 1.16
168 64.86
91 35.14%
29  โรงเรียนวัดหนองกก 100
9 9.00
2 2.00
24 24.00
0 0.00
0 0.00
65 65.00
35 35.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 229
27 11.79
14 6.11
32 13.97
5 2.18
0 0.00
151 65.94
78 34.06%
31  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 100
13 13.00
2 2.00
14 14.00
2 2.00
2 2.00
67 67.00
33 33.00%
32  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 215
28 13.02
12 5.58
27 12.56
3 1.40
0 0.00
145 67.44
70 32.56%
33  โรงเรียนวัดสงฆาราม 57
6 10.53
6 10.53
2 3.51
4 7.02
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
34  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 131
9 6.87
5 3.82
24 18.32
3 2.29
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
35  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 78
15 19.23
1 1.28
8 10.26
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
36  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 110
12 10.91
2 1.82
17 15.45
2 1.82
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
37  โรงเรียนวัดเสาหิน 81
5 6.17
3 3.70
9 11.11
7 8.64
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
38  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 71
0 0.00
0 0.00
17 23.94
4 5.63
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
39  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 140
16 11.43
6 4.29
13 9.29
5 3.57
1 0.71
99 70.71
41 29.29%
40  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 96
12 12.50
5 5.21
4 4.17
7 7.29
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
41  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 62
6 9.68
3 4.84
8 12.90
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
42  โรงเรียนวัดเต่าทอง 62
8 12.90
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
43  โรงเรียนวัดทุ่ง 72
3 4.17
6 8.33
11 15.28
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
44  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 94
12 12.77
11 11.70
2 2.13
1 1.06
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
45  โรงเรียนบ้านวังวน 105
2 1.90
5 4.76
22 20.95
0 0.00
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
46  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 280
25 8.93
17 6.07
23 8.21
6 2.14
5 1.79
204 72.86
76 27.14%
47  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 108
11 10.19
5 4.63
9 8.33
4 3.70
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
48  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 118
7 5.93
9 7.63
13 11.02
2 1.69
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
49  โรงเรียนบ้านปากคลอง 73
4 5.48
4 5.48
10 13.70
0 0.00
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
50  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 210
2 0.95
12 5.71
39 18.57
1 0.48
0 0.00
156 74.29
54 25.71%
51  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 35
1 2.86
0 0.00
8 22.86
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
52  โรงเรียนวัดยางเอน 74
3 4.05
0 0.00
16 21.62
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
53  โรงเรียนบ้านสำนัก 24
2 8.33
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
54  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 176
5 2.84
7 3.98
30 17.05
2 1.14
0 0.00
132 75.00
44 25.00%
55  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 126
7 5.56
8 6.35
13 10.32
3 2.38
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
56  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 118
6 5.08
5 4.24
16 13.56
1 0.85
1 0.85
89 75.42
29 24.58%
57  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1939
126 6.50
33 1.70
172 8.87
0 0.00
145 7.48
1463 75.45
476 24.55%
58  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 145
12 8.28
3 2.07
17 11.72
3 2.07
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
59  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 46
2 4.35
1 2.17
5 10.87
2 4.35
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
60  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 109
4 3.67
6 5.50
16 14.68
0 0.00
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
61  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 76
2 2.63
1 1.32
10 13.16
5 6.58
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
62  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 110
10 9.09
8 7.27
1 0.91
7 6.36
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
63  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 69
3 4.35
2 2.90
10 14.49
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
64  โรงเรียนบ้านนากาหลง 90
5 5.56
1 1.11
14 15.56
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
65  โรงเรียนบ้านวังแดด 96
7 7.29
4 4.17
8 8.33
1 1.04
1 1.04
75 78.13
21 21.88%
66  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 69
14 20.29
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
67  โรงเรียนวัดปรักรัก 105
4 3.81
2 1.90
15 14.29
1 0.95
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
68  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 121
9 7.44
3 2.48
12 9.92
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
69  โรงเรียนบ้านโป่งแค 51
2 3.92
2 3.92
5 9.80
1 1.96
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
70  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 113
3 2.65
2 1.77
15 13.27
2 1.77
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
71  โรงเรียนบ้านยางแหลม 83
7 8.43
0 0.00
9 10.84
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
72  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 84
0 0.00
3 3.57
8 9.52
4 4.76
1 1.19
68 80.95
16 19.05%
73  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 58
6 10.34
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
74  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 100
5 5.00
2 2.00
8 8.00
3 3.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
75  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
76  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 184
12 6.52
0 0.00
15 8.15
5 2.72
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
77  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 184
11 5.98
9 4.89
12 6.52
0 0.00
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
78  โรงเรียนวัดโบสถ์ 123
5 4.07
4 3.25
12 9.76
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
79  โรงเรียนบ้านลานทอง 54
1 1.85
1 1.85
7 12.96
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
80  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 110
5 4.55
4 3.64
3 2.73
4 3.64
2 1.82
92 83.64
18 16.36%
81  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 212
8 3.77
4 1.89
20 9.43
0 0.00
2 0.94
178 83.96
34 16.04%
82  โรงเรียนบ้านวังหิน 94
4 4.26
3 3.19
8 8.51
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
83  โรงเรียนบ้านวังไทร 139
3 2.16
12 8.63
7 5.04
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
84  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
2 10.53
16 84.21
3 15.79%
85  โรงเรียนวัดเชตุพน 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
86  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 117
4 3.42
1 0.85
13 11.11
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
87  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 373
19 5.09
20 5.36
15 4.02
2 0.54
1 0.27
316 84.72
57 15.28%
88  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 164
13 7.93
0 0.00
11 6.71
1 0.61
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
89  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 99
5 5.05
1 1.01
8 8.08
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
90  โรงเรียนบ้านวังลึก 169
11 6.51
4 2.37
7 4.14
2 1.18
1 0.59
144 85.21
25 14.79%
91  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 1055
23 2.18
55 5.21
33 3.13
24 2.27
18 1.71
902 85.50
153 14.50%
92  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 104
2 1.92
3 2.88
10 9.62
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
93  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 139
7 5.04
8 5.76
4 2.88
1 0.72
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
94  โรงเรียนวัดหางตลาด 165
4 2.42
6 3.64
13 7.88
0 0.00
0 0.00
142 86.06
23 13.94%
95  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 97
8 8.25
4 4.12
0 0.00
1 1.03
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
96  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 91
1 1.10
1 1.10
9 9.89
1 1.10
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
97  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 200
12 6.00
1 0.50
13 6.50
0 0.00
0 0.00
174 87.00
26 13.00%
98  โรงเรียนบ้านเนินยาง 66
1 1.52
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
99  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 141
0 0.00
2 1.42
7 4.96
6 4.26
0 0.00
126 89.36
15 10.64%
100  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 160
3 1.88
2 1.25
3 1.88
0 0.00
9 5.63
143 89.38
17 10.63%
101  โรงเรียนบ้านด่าน 134
4 2.99
4 2.99
5 3.73
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
102  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 52
3 5.77
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
103  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 133
0 0.00
4 3.01
2 1.50
1 0.75
3 2.26
123 92.48
10 7.52%
104  โรงเรียนบ้านยางแดน 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
105  โรงเรียนวัดกกแรต 151
4 2.65
5 3.31
0 0.00
0 0.00
2 1.32
140 92.72
11 7.28%
106  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 97
0 0.00
0 0.00
1 1.03
3 3.09
3 3.09
90 92.78
7 7.22%
107  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 84
2 2.38
2 2.38
1 1.19
1 1.19
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
108  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 134
0 0.00
2 1.49
5 3.73
2 1.49
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
109  โรงเรียนบ้านดงเดือย 121
3 2.48
0 0.00
3 2.48
0 0.00
2 1.65
113 93.39
8 6.61%
110  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 83
0 0.00
3 3.61
2 2.41
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
111  โรงเรียนวัดดงยาง 85
2 2.35
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
112  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 121
0 0.00
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
113  โรงเรียนวัดปากพระ 202
0 0.00
1 0.50
6 2.97
0 0.00
4 1.98
191 94.55
11 5.45%
114  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
115  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 147
4 2.72
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
116  โรงเรียนบ้านปากแคว 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
1 1.12
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
117  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
118  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 302
2 0.66
1 0.33
3 0.99
0 0.00
0 0.00
296 98.01
6 1.99%
119  โรงเรียนบ้านวังหาด 103
0 0.00
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
102 99.03
1 0.97%
120  โรงเรียนบ้านยางเมือง 154
1 0.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 99.35
1 0.65%
121  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองตม 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,156 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,275 7.02
เตี้ย  739 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,701 9.37
ผอมและเตี้ย  403 2.22
อ้วนและเตี้ย  544 3.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,494 74.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,662 คน


25.68%


Powered By www.thaieducation.net