ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 48
2 4.17
10 20.83
31 64.58
5 10.42
0 0.00
0 0.00
48 100.00%
2  โรงเรียนบ้านร่องตาที 242
57 23.55
59 24.38
83 34.30
18 7.44
0 0.00
25 10.33
217 89.67%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 139
16 11.51
14 10.07
18 12.95
30 21.58
30 21.58
31 22.30
108 77.70%
4  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2564
58 2.26
130 5.07
306 11.93
310 12.09
1103 43.02
657 25.62
1907 74.38%
5  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 34
6 17.65
7 20.59
5 14.71
6 17.65
0 0.00
10 29.41
24 70.59%
6  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 53
6 11.32
7 13.21
14 26.42
3 5.66
6 11.32
17 32.08
36 67.92%
7  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 10
1 10.00
1 10.00
1 10.00
2 20.00
1 10.00
4 40.00
6 60.00%
8  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 96
51 53.13
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
40 41.67
56 58.33%
9  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 81
14 17.28
4 4.94
19 23.46
4 4.94
2 2.47
38 46.91
43 53.09%
10  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 66
13 19.70
7 10.61
8 12.12
7 10.61
0 0.00
31 46.97
35 53.03%
11  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 45
9 20.00
2 4.44
4 8.89
0 0.00
4 8.89
26 57.78
19 42.22%
12  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 58
7 12.07
3 5.17
9 15.52
5 8.62
0 0.00
34 58.62
24 41.38%
13  โรงเรียนวัดหนองบัว 132
9 6.82
5 3.79
27 20.45
9 6.82
4 3.03
78 59.09
54 40.91%
14  โรงเรียนบ้านพุบอน 40
5 12.50
3 7.50
7 17.50
1 2.50
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
15  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 110
9 8.18
2 1.82
29 26.36
1 0.91
2 1.82
67 60.91
43 39.09%
16  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 120
9 7.50
13 10.83
20 16.67
4 3.33
0 0.00
74 61.67
46 38.33%
17  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 66
9 13.64
2 3.03
14 21.21
0 0.00
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 536
54 10.07
25 4.66
72 13.43
15 2.80
35 6.53
335 62.50
201 37.50%
19  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 32
5 15.63
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
20  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 124
21 16.94
6 4.84
19 15.32
0 0.00
0 0.00
78 62.90
46 37.10%
21  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 44
5 11.36
1 2.27
9 20.45
0 0.00
1 2.27
28 63.64
16 36.36%
22  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 185
24 12.97
20 10.81
23 12.43
0 0.00
0 0.00
118 63.78
67 36.22%
23  โรงเรียนบ้านดง 61
2 3.28
4 6.56
0 0.00
2 3.28
13 21.31
40 65.57
21 34.43%
24  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 159
9 5.66
4 2.52
38 23.90
0 0.00
3 1.89
105 66.04
54 33.96%
25  โรงเรียนบ้านวังพง 57
5 8.77
2 3.51
5 8.77
3 5.26
4 7.02
38 66.67
19 33.33%
26  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
27  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 103
7 6.80
3 2.91
8 7.77
15 14.56
1 0.97
69 66.99
34 33.01%
28  โรงเรียนบ้านวังหิน 146
11 7.53
8 5.48
22 15.07
5 3.42
2 1.37
98 67.12
48 32.88%
29  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 86
21 24.42
2 2.33
5 5.81
0 0.00
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
30  โรงเรียนบ้านเขาวง 299
18 6.02
12 4.01
20 6.69
30 10.03
17 5.69
202 67.56
97 32.44%
31  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 59
0 0.00
1 1.69
17 28.81
1 1.69
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
32  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 67
6 8.96
8 11.94
6 8.96
0 0.00
1 1.49
46 68.66
21 31.34%
33  โรงเรียนบ้านบุ่ง 88
0 0.00
9 10.23
0 0.00
7 7.95
11 12.50
61 69.32
27 30.68%
34  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 635
61 9.61
29 4.57
77 12.13
19 2.99
3 0.47
446 70.24
189 29.76%
35  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 27
2 7.41
2 7.41
3 11.11
0 0.00
1 3.70
19 70.37
8 29.63%
36  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 54
7 12.96
0 0.00
6 11.11
3 5.56
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
37  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 190
11 5.79
15 7.89
23 12.11
7 3.68
0 0.00
134 70.53
56 29.47%
38  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 129
7 5.43
31 24.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 70.54
38 29.46%
39  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 119
2 1.68
13 10.92
16 13.45
3 2.52
1 0.84
84 70.59
35 29.41%
40  โรงเรียนบ้านหนองจอก 200
6 3.00
0 0.00
23 11.50
6 3.00
23 11.50
142 71.00
58 29.00%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 341
17 4.99
26 7.62
17 4.99
18 5.28
17 4.99
246 72.14
95 27.86%
42  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 79
5 6.33
2 2.53
11 13.92
3 3.80
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 54
2 3.70
3 5.56
7 12.96
3 5.56
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
44  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 113
8 7.08
3 2.65
17 15.04
3 2.65
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
45  โรงเรียนวัดทัพหมัน 429
37 8.62
29 6.76
26 6.06
18 4.20
4 0.93
315 73.43
114 26.57%
46  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 251
30 11.95
13 5.18
12 4.78
9 3.59
0 0.00
187 74.50
64 25.50%
47  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 219
12 5.48
0 0.00
43 19.63
0 0.00
0 0.00
164 74.89
55 25.11%
48  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 72
8 11.11
0 0.00
9 12.50
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
49  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 69
3 4.35
5 7.25
8 11.59
1 1.45
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
50  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 69
7 10.14
1 1.45
8 11.59
0 0.00
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 94
8 8.51
3 3.19
9 9.57
3 3.19
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
52  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
53  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 117
17 14.53
1 0.85
9 7.69
1 0.85
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
54  โรงเรียนวัดหนองยาง 67
3 4.48
2 2.99
10 14.93
1 1.49
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
55  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 55
0 0.00
1 1.82
12 21.82
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
56  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 60
6 10.00
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
57  โรงเรียนวัดทัพหลวง 150
9 6.00
4 2.67
10 6.67
9 6.00
3 2.00
115 76.67
35 23.33%
58  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 391
22 5.63
13 3.32
50 12.79
6 1.53
0 0.00
300 76.73
91 23.27%
59  โรงเรียนบ้านหูช้าง 276
12 4.35
18 6.52
16 5.80
12 4.35
6 2.17
212 76.81
64 23.19%
60  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 44
1 2.27
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
61  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 106
6 5.66
6 5.66
11 10.38
1 0.94
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
63  โรงเรียนบ้านจัน 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
6 9.52
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
64  โรงเรียนบ้านลานคา 83
5 6.02
1 1.20
10 12.05
2 2.41
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
65  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
3 10.34
23 79.31
6 20.69%
66  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
67  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
68  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 49
3 6.12
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
69  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 77
4 5.19
3 3.90
6 7.79
1 1.30
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
70  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 55
2 3.64
2 3.64
4 7.27
2 3.64
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
71  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 72
8 11.11
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
72  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 50
1 2.00
1 2.00
3 6.00
1 2.00
3 6.00
41 82.00
9 18.00%
73  โรงเรียนวัดสะนำ 35
3 8.57
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 111
7 6.31
0 0.00
8 7.21
4 3.60
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
75  โรงเรียนวัดปทุมทอง 48
1 2.08
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
76  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 109
6 5.50
2 1.83
5 4.59
5 4.59
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
77  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 207
9 4.35
7 3.38
15 7.25
3 1.45
0 0.00
173 83.57
34 16.43%
78  โรงเรียนบ้านกลาง 158
7 4.43
3 1.90
14 8.86
1 0.63
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
79  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 113
5 4.42
0 0.00
12 10.62
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
80  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 107
5 4.67
1 0.93
7 6.54
3 2.80
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 154
9 5.84
3 1.95
11 7.14
0 0.00
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
82  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 64
4 6.25
2 3.13
2 3.13
0 0.00
1 1.56
55 85.94
9 14.06%
83  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 79
0 0.00
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
84  โรงเรียนบ้านป่าเลา 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
85  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 174
5 2.87
3 1.72
15 8.62
1 0.57
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
86  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
87  โรงเรียนบ้านพุต่อ 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
2 3.77
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
88  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 139
1 0.72
5 3.60
12 8.63
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
89  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 260
11 4.23
8 3.08
9 3.46
0 0.00
5 1.92
227 87.31
33 12.69%
90  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 80
2 2.50
2 2.50
1 1.25
5 6.25
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
91  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 127
1 0.79
1 0.79
13 10.24
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
92  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
1 2.33
1 2.33
38 88.37
5 11.63%
93  โรงเรียนวัดผาทั่ง 129
0 0.00
3 2.33
8 6.20
4 3.10
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
94  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 69
4 5.80
2 2.90
2 2.90
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
95  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 117
0 0.00
0 0.00
13 11.11
0 0.00
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
96  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 73
3 4.11
1 1.37
4 5.48
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
97  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 10.71
75 89.29
9 10.71%
98  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
99  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 196
0 0.00
0 0.00
14 7.14
0 0.00
6 3.06
176 89.80
20 10.20%
100  โรงเรียนวัดทองหลาง 283
4 1.41
4 1.41
5 1.77
8 2.83
6 2.12
256 90.46
27 9.54%
101  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 169
7 4.14
3 1.78
5 2.96
1 0.59
0 0.00
153 90.53
16 9.47%
102  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
103  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
1 1.27
1 1.27
72 91.14
7 8.86%
104  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
105  โรงเรียนบ้านประดาหัก 125
2 1.60
0 0.00
8 6.40
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
106  โรงเรียนวัดหนองเต่า 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
107  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 290
1 0.34
0 0.00
21 7.24
0 0.00
0 0.00
268 92.41
22 7.59%
108  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
109  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 142
5 3.52
0 0.00
5 3.52
0 0.00
0 0.00
132 92.96
10 7.04%
110  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 44
1 2.27
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
111  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 90
0 0.00
3 3.33
3 3.33
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
113  โรงเรียนวัดหัวเมือง 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
1 3.23
29 93.55
2 6.45%
114  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 111
0 0.00
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
115  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 114
2 1.75
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
116  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 126
2 1.59
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
117  โรงเรียนบ้านสมอทอง 209
6 2.87
0 0.00
5 2.39
0 0.00
0 0.00
198 94.74
11 5.26%
118  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 844
25 2.96
7 0.83
8 0.95
0 0.00
0 0.00
804 95.26
40 4.74%
119  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 70
1 1.43
0 0.00
1 1.43
1 1.43
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
120  โรงเรียนบ้านห้วยบง 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
121  โรงเรียนบ้านตะกรุด 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 235
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
235 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,253 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  956 5.54
เตี้ย  669 3.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,664 9.64
ผอมและเตี้ย  665 3.85
อ้วนและเตี้ย  1,336 7.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,963 69.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,290 คน


30.66%


Powered By www.thaieducation.net