ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาดอย 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสันติสุข 47
18 38.30
14 29.79
3 6.38
9 19.15
3 6.38
0 0.00
47 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 33
17 51.52
14 42.42
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแม่หาร 7
1 14.29
2 28.57
3 42.86
0 0.00
1 14.29
0 0.00
7 100.00%
5  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 42
10 23.81
10 23.81
6 14.29
7 16.67
5 11.90
4 9.52
38 90.48%
6  โรงเรียนบ้านแม่สุ 77
19 24.68
19 24.68
5 6.49
19 24.68
5 6.49
10 12.99
67 87.01%
7  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 82
20 24.39
20 24.39
0 0.00
20 24.39
0 0.00
22 26.83
60 73.17%
8  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 104
69 66.35
0 0.00
1 0.96
0 0.00
0 0.00
34 32.69
70 67.31%
9  โรงเรียนบ้านสบเมย 219
38 17.35
57 26.03
9 4.11
31 14.16
8 3.65
76 34.70
143 65.30%
10  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 64
10 15.63
13 20.31
1 1.56
11 17.19
1 1.56
28 43.75
36 56.25%
11  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 58
14 24.14
6 10.34
12 20.69
0 0.00
0 0.00
26 44.83
32 55.17%
12  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 22
4 18.18
3 13.64
2 9.09
3 13.64
0 0.00
10 45.45
12 54.55%
13  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 90
23 25.56
10 11.11
1 1.11
11 12.22
3 3.33
42 46.67
48 53.33%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 27
3 11.11
5 18.52
5 18.52
0 0.00
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
15  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 65
8 12.31
13 20.00
8 12.31
2 3.08
0 0.00
34 52.31
31 47.69%
16  โรงเรียนบ้านขุนวง 24
7 29.17
3 12.50
1 4.17
0 0.00
0 0.00
13 54.17
11 45.83%
17  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 56
8 14.29
7 12.50
7 12.50
1 1.79
2 3.57
31 55.36
25 44.64%
18  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 30
5 16.67
3 10.00
4 13.33
1 3.33
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
19  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 12
3 25.00
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
20  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 50
6 12.00
5 10.00
6 12.00
2 4.00
1 2.00
30 60.00
20 40.00%
21  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 23
1 4.35
0 0.00
8 34.78
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
22  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 49
4 8.16
7 14.29
3 6.12
5 10.20
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
23  โรงเรียนบ้านแม่จอ 26
4 15.38
2 7.69
3 11.54
1 3.85
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
24  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 65
1 1.54
6 9.23
5 7.69
6 9.23
7 10.77
40 61.54
25 38.46%
25  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 255
36 14.12
29 11.37
0 0.00
29 11.37
0 0.00
161 63.14
94 36.86%
26  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 98
10 10.20
7 7.14
6 6.12
8 8.16
5 5.10
62 63.27
36 36.73%
27  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 55
7 12.73
5 9.09
5 9.09
3 5.45
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
28  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 61
8 13.11
5 8.20
1 1.64
5 8.20
3 4.92
39 63.93
22 36.07%
29  โรงเรียนบ้านกะริคี 34
2 5.88
2 5.88
8 23.53
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
30  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 86
10 11.63
10 11.63
0 0.00
10 11.63
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
31  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 71
2 2.82
12 16.90
8 11.27
2 2.82
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
32  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 51
6 11.76
4 7.84
7 13.73
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
33  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 74
9 12.16
9 12.16
0 0.00
6 8.11
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
34  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 138
11 7.97
10 7.25
8 5.80
10 7.25
5 3.62
94 68.12
44 31.88%
35  โรงเรียนบ้านหัวลา 57
6 10.53
6 10.53
3 5.26
2 3.51
1 1.75
39 68.42
18 31.58%
36  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 38
4 10.53
2 5.26
1 2.63
4 10.53
1 2.63
26 68.42
12 31.58%
37  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 59
7 11.86
7 11.86
0 0.00
4 6.78
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
38  โรงเรียนบ้านแม่หาด 138
17 12.32
3 2.17
17 12.32
3 2.17
2 1.45
96 69.57
42 30.43%
39  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 70
0 0.00
16 22.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
40  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 71
2 2.82
4 5.63
5 7.04
10 14.08
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
41  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 72
2 2.78
18 25.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
42  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 31
4 12.90
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
43  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 59
3 5.08
13 22.03
1 1.69
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
44  โรงเรียนบ้านผาเยอ 129
11 8.53
12 9.30
0 0.00
14 10.85
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
45  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 112
11 9.82
11 9.82
1 0.89
9 8.04
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
46  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 49
3 6.12
2 4.08
1 2.04
5 10.20
3 6.12
35 71.43
14 28.57%
47  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 60
7 11.67
5 8.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
48  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 195
6 3.08
13 6.67
8 4.10
15 7.69
13 6.67
140 71.79
55 28.21%
49  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 62
3 4.84
2 3.23
12 19.35
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
50  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 77
1 1.30
12 15.58
5 6.49
3 3.90
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
51  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
52  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 81
1 1.23
10 12.35
7 8.64
1 1.23
2 2.47
60 74.07
21 25.93%
53  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 66
0 0.00
8 12.12
6 9.09
0 0.00
3 4.55
49 74.24
17 25.76%
54  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 121
17 14.05
9 7.44
5 4.13
0 0.00
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
55  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 43
4 9.30
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
56  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 12
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
57  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 89
13 14.61
5 5.62
3 3.37
1 1.12
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
58  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 81
11 13.58
9 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
59  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 45
0 0.00
5 11.11
3 6.67
2 4.44
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
60  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 37
2 5.41
4 10.81
2 5.41
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
61  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 29
6 20.69
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
62  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
63  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 79
8 10.13
7 8.86
1 1.27
2 2.53
1 1.27
60 75.95
19 24.05%
64  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 63
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
3 4.76
48 76.19
15 23.81%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 98
5 5.10
4 4.08
12 12.24
2 2.04
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
66  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 98
6 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 17.35
75 76.53
23 23.47%
67  โรงเรียนบ้านดอยงาม 81
5 6.17
6 7.41
7 8.64
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
68  โรงเรียนบ้านคะปวง 114
2 1.75
7 6.14
17 14.91
0 0.00
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
69  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 66
2 3.03
10 15.15
3 4.55
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
70  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 77
10 12.99
6 7.79
1 1.30
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
71  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 46
3 6.52
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
72  โรงเรียนบ้านเลโคะ 56
5 8.93
1 1.79
5 8.93
1 1.79
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
73  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 76
3 3.95
1 1.32
9 11.84
2 2.63
1 1.32
60 78.95
16 21.05%
74  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 72
2 2.78
7 9.72
4 5.56
2 2.78
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
75  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 29
3 10.34
3 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
76  โรงเรียนบ้านสบหาร 29
0 0.00
2 6.90
2 6.90
2 6.90
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
77  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 79
3 3.80
8 10.13
4 5.06
1 1.27
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
78  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 40
4 10.00
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
79  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 30
1 3.33
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
80  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 760
35 4.61
28 3.68
86 11.32
1 0.13
0 0.00
610 80.26
150 19.74%
81  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 128
3 2.34
10 7.81
10 7.81
2 1.56
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
82  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 57
5 8.77
4 7.02
1 1.75
1 1.75
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
83  โรงเรียนบ้านป่าโปง 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
84  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 48
2 4.17
0 0.00
1 2.08
6 12.50
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
85  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 86
2 2.33
1 1.16
4 4.65
9 10.47
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
86  โรงเรียนบ้านดงกู่ 39
5 12.82
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
87  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 56
2 3.57
3 5.36
1 1.79
3 5.36
1 1.79
46 82.14
10 17.86%
88  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 315
18 5.71
11 3.49
18 5.71
8 2.54
1 0.32
259 82.22
56 17.78%
89  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 109
14 12.84
1 0.92
4 3.67
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
90  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 58
5 8.62
5 8.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
91  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 41
2 4.88
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
92  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 100
8 8.00
5 5.00
2 2.00
2 2.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
93  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 71
2 2.82
3 4.23
1 1.41
5 7.04
1 1.41
59 83.10
12 16.90%
94  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 24
2 8.33
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
95  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 139
0 0.00
0 0.00
12 8.63
8 5.76
3 2.16
116 83.45
23 16.55%
96  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 50
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
97  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 126
5 3.97
6 4.76
4 3.17
5 3.97
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
98  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 173
8 4.62
5 2.89
5 2.89
6 3.47
3 1.73
146 84.39
27 15.61%
99  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 78
3 3.85
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
100  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 131
17 12.98
0 0.00
0 0.00
3 2.29
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
101  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 81
3 3.70
2 2.47
4 4.94
2 2.47
1 1.23
69 85.19
12 14.81%
102  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 111
5 4.50
4 3.60
5 4.50
2 1.80
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
103  โรงเรียนบ้านโพซอ 188
7 3.72
16 8.51
2 1.06
2 1.06
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
104  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 7
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
105  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
106  โรงเรียนบ้านอมพาย 86
5 5.81
3 3.49
2 2.33
2 2.33
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
107  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 29
2 6.90
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
108  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
109  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 83
6 7.23
0 0.00
3 3.61
2 2.41
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
110  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
111  โรงเรียนบ้านแม่เงา 108
3 2.78
3 2.78
5 4.63
3 2.78
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
112  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 132
0 0.00
0 0.00
8 6.06
9 6.82
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
113  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 55
4 7.27
2 3.64
1 1.82
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
114  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
115  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
116  โรงเรียนบ้านเสาหิน 90
6 6.67
3 3.33
0 0.00
2 2.22
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
117  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 58
2 3.45
3 5.17
0 0.00
2 3.45
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
118  โรงเรียนบ้านแม่สวด 86
2 2.33
3 3.49
3 3.49
1 1.16
1 1.16
76 88.37
10 11.63%
119  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 69
2 2.90
2 2.90
3 4.35
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
120  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 96
5 5.21
6 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
121  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 70
4 5.71
3 4.29
1 1.43
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
122  โรงเรียนบ้านแม่งะ 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
123  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
2 2.70
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
124  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 84
2 2.38
3 3.57
2 2.38
1 1.19
1 1.19
75 89.29
9 10.71%
125  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 94
7 7.45
2 2.13
1 1.06
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
126  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 77
3 3.90
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
127  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
128  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 61
1 1.64
4 6.56
1 1.64
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
129  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 41
3 7.32
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
130  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 82
2 2.44
6 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
131  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 196
5 2.55
0 0.00
8 4.08
0 0.00
6 3.06
177 90.31
19 9.69%
132  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
3 7.14
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
133  โรงเรียนบ้านแม่ละ 42
1 2.38
2 4.76
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
134  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 44
0 0.00
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
135  โรงเรียนบ้านแม่ออก 33
1 3.03
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
136  โรงเรียนบ้านแม่แพ 121
5 4.13
6 4.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
137  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 55
2 3.64
2 3.64
0 0.00
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
138  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 145
7 4.83
1 0.69
3 2.07
2 1.38
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
139  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 34
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
140  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 47
0 0.00
2 4.26
1 2.13
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
141  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 63
4 6.35
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
142  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 128
2 1.56
2 1.56
3 2.34
2 1.56
1 0.78
118 92.19
10 7.81%
143  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 141
9 6.38
0 0.00
2 1.42
0 0.00
0 0.00
130 92.20
11 7.80%
144  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 90
2 2.22
0 0.00
3 3.33
2 2.22
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
145  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 105
2 1.90
0 0.00
3 2.86
2 1.90
1 0.95
97 92.38
8 7.62%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 138
2 1.45
0 0.00
4 2.90
3 2.17
1 0.72
128 92.75
10 7.25%
147  โรงเรียนบ้านแม่โถ 73
0 0.00
3 4.11
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
148  โรงเรียนบ้านสาม 30
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
149  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
150  โรงเรียนบ้านแม่และ 51
1 1.96
1 1.96
0 0.00
1 1.96
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
151  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
152  โรงเรียนล่องแพวิทยา 336
7 2.08
3 0.89
4 1.19
1 0.30
3 0.89
318 94.64
18 5.36%
153  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
154  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 222
3 1.35
1 0.45
1 0.45
0 0.00
4 1.80
213 95.95
9 4.05%
155  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
52 96.30
2 3.70%
156  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 100
1 1.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
157  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
158  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 144
0 0.00
0 0.00
2 1.39
0 0.00
0 0.00
142 98.61
2 1.39%
159  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 81
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
160  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านฟักทอง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านละอูบ 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 186
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,639 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  883 6.47
เตี้ย  771 5.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  589 4.32
ผอมและเตี้ย  415 3.04
อ้วนและเตี้ย  127 0.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,854 79.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,785 คน


20.42%


Powered By www.thaieducation.net