ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 186
40 21.51
34 18.28
65 34.95
13 6.99
34 18.28
0 0.00
186 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 193
53 27.46
33 17.10
65 33.68
23 11.92
19 9.84
0 0.00
193 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาบอน 10
3 30.00
3 30.00
1 10.00
3 30.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
4  โรงเรียนบ้านน้ำตวง 208
93 44.71
82 39.42
17 8.17
16 7.69
0 0.00
0 0.00
208 100.00%
5  โรงเรียนบ้านป่าสัก(เวียงสา) 9
2 22.22
2 22.22
1 11.11
2 22.22
2 22.22
0 0.00
9 100.00%
6  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 31
22 70.97
1 3.23
6 19.35
2 6.45
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
7  โรงเรียนบ้านสาคร 27
23 85.19
0 0.00
2 7.41
0 0.00
2 7.41
0 0.00
27 100.00%
8  โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 27
6 22.22
2 7.41
14 51.85
1 3.70
4 14.81
0 0.00
27 100.00%
9  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 67
16 23.88
10 14.93
11 16.42
12 17.91
7 10.45
11 16.42
56 83.58%
10  โรงเรียนบ้านห้วยนาย 27
7 25.93
5 18.52
4 14.81
5 18.52
1 3.70
5 18.52
22 81.48%
11  โรงเรียนบ้านปางช้าง 53
7 13.21
14 26.42
0 0.00
21 39.62
0 0.00
11 20.75
42 79.25%
12  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 92
63 68.48
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
24 26.09
68 73.91%
13  โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 18
4 22.22
4 22.22
2 11.11
0 0.00
3 16.67
5 27.78
13 72.22%
14  โรงเรียนบ้านหัวนา(ภูเพียง) 7
1 14.29
2 28.57
2 28.57
0 0.00
0 0.00
2 28.57
5 71.43%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 125
22 17.60
20 16.00
6 4.80
14 11.20
23 18.40
40 32.00
85 68.00%
16  โรงเรียนบ้านนาคา 46
7 15.22
3 6.52
4 8.70
10 21.74
7 15.22
15 32.61
31 67.39%
17  โรงเรียนบ้านนาไลย 44
6 13.64
4 9.09
11 25.00
2 4.55
6 13.64
15 34.09
29 65.91%
18  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 20
4 20.00
2 10.00
5 25.00
2 10.00
0 0.00
7 35.00
13 65.00%
19  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 46
13 28.26
9 19.57
1 2.17
5 10.87
0 0.00
18 39.13
28 60.87%
20  โรงเรียนบ้านสถาน 61
14 22.95
12 19.67
10 16.39
1 1.64
0 0.00
24 39.34
37 60.66%
21  โรงเรียนศรีนาชื่น 32
4 12.50
4 12.50
5 15.63
4 12.50
2 6.25
13 40.63
19 59.38%
22  โรงเรียนบ้านธงหลวง 30
5 16.67
2 6.67
8 26.67
1 3.33
1 3.33
13 43.33
17 56.67%
23  โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 221
33 14.93
5 2.26
22 9.95
38 17.19
27 12.22
96 43.44
125 56.56%
24  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 25
4 16.00
1 4.00
7 28.00
2 8.00
0 0.00
11 44.00
14 56.00%
25  โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 9
2 22.22
1 11.11
1 11.11
1 11.11
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
26  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 34
4 11.76
4 11.76
6 17.65
2 5.88
2 5.88
16 47.06
18 52.94%
27  โรงเรียนบ้านน้ำหิน 42
11 26.19
2 4.76
8 19.05
0 0.00
1 2.38
20 47.62
22 52.38%
28  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 149
4 2.68
62 41.61
3 2.01
2 1.34
7 4.70
71 47.65
78 52.35%
29  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 37
2 5.41
2 5.41
6 16.22
3 8.11
6 16.22
18 48.65
19 51.35%
30  โรงเรียนบ้านปิงใน 61
3 4.92
5 8.20
4 6.56
6 9.84
13 21.31
30 49.18
31 50.82%
31  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 32
7 21.88
4 12.50
5 15.63
0 0.00
0 0.00
16 50.00
16 50.00%
32  โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
2 25.00
4 50.00
4 50.00%
33  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 293
14 4.78
101 34.47
22 7.51
2 0.68
5 1.71
149 50.85
144 49.15%
34  โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 87
14 16.09
7 8.05
17 19.54
3 3.45
0 0.00
46 52.87
41 47.13%
35  โรงเรียนบ้านสบยาง 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
1 2.13
10 21.28
25 53.19
22 46.81%
36  โรงเรียนบ้านผาขวาง 63
8 12.70
8 12.70
12 19.05
0 0.00
0 0.00
35 55.56
28 44.44%
37  โรงเรียนบ้านผาตูบ 36
4 11.11
3 8.33
9 25.00
0 0.00
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
38  โรงเรียนบ้านพรหม 40
0 0.00
5 12.50
1 2.50
5 12.50
6 15.00
23 57.50
17 42.50%
39  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 86
7 8.14
5 5.81
14 16.28
4 4.65
6 6.98
50 58.14
36 41.86%
40  โรงเรียนบ้านทัพม่าน 24
2 8.33
0 0.00
8 33.33
0 0.00
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
41  โรงเรียนบ้านป่าคา 12
2 16.67
2 16.67
0 0.00
1 8.33
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
42  โรงเรียนบ้านสองแคว 318
35 11.01
31 9.75
14 4.40
30 9.43
22 6.92
186 58.49
132 41.51%
43  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 588
49 8.33
55 9.35
86 14.63
25 4.25
25 4.25
348 59.18
240 40.82%
44  โรงเรียนบ้านป่าแดด 65
12 18.46
4 6.15
6 9.23
4 6.15
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 85
5 5.88
7 8.24
19 22.35
2 2.35
0 0.00
52 61.18
33 38.82%
46  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 68
5 7.35
6 8.82
10 14.71
1 1.47
4 5.88
42 61.76
26 38.24%
47  โรงเรียนบ้านวังหมอ 37
5 13.51
1 2.70
5 13.51
3 8.11
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 214
20 9.35
23 10.75
23 10.75
11 5.14
1 0.47
136 63.55
78 36.45%
49  โรงเรียนบ้านวังตาว 22
1 4.55
3 13.64
4 18.18
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
50  โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 97
6 6.19
8 8.25
18 18.56
0 0.00
3 3.09
62 63.92
35 36.08%
51  โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 380
47 12.37
37 9.74
14 3.68
35 9.21
3 0.79
244 64.21
136 35.79%
52  โรงเรียนบ้านสันทะ 118
17 14.41
10 8.47
15 12.71
0 0.00
0 0.00
76 64.41
42 35.59%
53  โรงเรียนบ้านสะเลียม 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
3 8.57
5 14.29
23 65.71
12 34.29%
54  โรงเรียนไตรธารวิทยา 41
7 17.07
7 17.07
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
55  โรงเรียนบ้านคำเรือง 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
12 21.43
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
56  โรงเรียนบ้านวังยาว 212
10 4.72
16 7.55
5 2.36
25 11.79
15 7.08
141 66.51
71 33.49%
57  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 12
1 8.33
1 8.33
2 16.67
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
58  โรงเรียนบ้านสาลีก 57
4 7.02
7 12.28
8 14.04
0 0.00
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 154
15 9.74
0 0.00
20 12.99
14 9.09
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
60  โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 50
3 6.00
3 6.00
2 4.00
5 10.00
2 4.00
35 70.00
15 30.00%
61  โรงเรียนบ้านกาใส 37
2 5.41
1 2.70
5 13.51
1 2.70
2 5.41
26 70.27
11 29.73%
62  โรงเรียนบ้านสันติภาพ 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
4 14.81
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
63  โรงเรียนบ้านศาลา 44
4 9.09
2 4.55
5 11.36
2 4.55
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
64  โรงเรียนบ้านนา 172
13 7.56
13 7.56
23 13.37
1 0.58
0 0.00
122 70.93
50 29.07%
65  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 83
11 13.25
2 2.41
9 10.84
2 2.41
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
66  โรงเรียนบ้านน้ำลี 21
3 14.29
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
67  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 114
9 7.89
1 0.88
22 19.30
0 0.00
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
68  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 65
13 20.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
69  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 58
4 6.90
3 5.17
9 15.52
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
70  โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 81
16 19.75
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
71  โรงเรียนบ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) 60
4 6.67
6 10.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
72  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 77
6 7.79
8 10.39
3 3.90
3 3.90
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
73  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 85
3 3.53
0 0.00
19 22.35
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 161
7 4.35
9 5.59
24 14.91
1 0.62
0 0.00
120 74.53
41 25.47%
75  โรงเรียนบ้านซาวหลวง 116
8 6.90
3 2.59
15 12.93
3 2.59
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
76  โรงเรียนบ้านวัวแดง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00
1 25.00%
77  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ 36
7 19.44
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
78  โรงเรียนบ้านปิงหลวง 89
9 10.11
4 4.49
5 5.62
3 3.37
1 1.12
67 75.28
22 24.72%
79  โรงเรียนบ้านห้วยบง 53
3 5.66
2 3.77
5 9.43
1 1.89
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
80  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 94
3 3.19
4 4.26
15 15.96
1 1.06
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
81  โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 33
5 15.15
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
82  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 34
4 11.76
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
83  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 88
4 4.55
4 4.55
6 6.82
2 2.27
4 4.55
68 77.27
20 22.73%
84  โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 97
3 3.09
12 12.37
6 6.19
1 1.03
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
85  โรงเรียนทุ่งศรีทอง 71
3 4.23
11 15.49
2 2.82
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
86  โรงเรียนบ้านน้ำหก 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
87  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.11
14 77.78
4 22.22%
88  โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 54
0 0.00
0 0.00
12 22.22
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
89  โรงเรียนราชานุบาล 1440
66 4.58
34 2.36
76 5.28
66 4.58
76 5.28
1122 77.92
318 22.08%
90  โรงเรียนบ้านเมืองจัง 65
4 6.15
3 4.62
6 9.23
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
91  โรงเรียนบ้านก้อ 75
3 4.00
4 5.33
3 4.00
3 4.00
3 4.00
59 78.67
16 21.33%
92  โรงเรียนบ้านหนองบัว 76
2 2.63
3 3.95
11 14.47
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
93  โรงเรียนบ้านน้ำปาย 53
3 5.66
2 3.77
4 7.55
2 3.77
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
94  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 93
4 4.30
10 10.75
5 5.38
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
95  โรงเรียนบ้านน้ำพาง 118
11 9.32
8 6.78
5 4.24
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
96  โรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม) 50
4 8.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
97  โรงเรียนบ้านห้วยปุก 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
4 13.33
24 80.00
6 20.00%
98  โรงเรียนบ้านนายาง 81
0 0.00
0 0.00
5 6.17
7 8.64
4 4.94
65 80.25
16 19.75%
99  โรงเรียนบ้านฟ้า 98
7 7.14
1 1.02
5 5.10
3 3.06
3 3.06
79 80.61
19 19.39%
100  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 83
9 10.84
3 3.61
3 3.61
0 0.00
1 1.20
67 80.72
16 19.28%
101  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
102  โรงเรียนบ้านบ่อหอย 220
5 2.27
16 7.27
4 1.82
13 5.91
3 1.36
179 81.36
41 18.64%
103  โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 70
4 5.71
4 5.71
5 7.14
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
104  โรงเรียนบ้านครกคำ 61
1 1.64
2 3.28
3 4.92
2 3.28
3 4.92
50 81.97
11 18.03%
105  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 61
3 4.92
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
106  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 85
1 1.18
7 8.24
7 8.24
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
107  โรงเรียนบ้านถืมตอง 74
3 4.05
7 9.46
3 4.05
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
108  โรงเรียนบ้านโป่งคำ 63
3 4.76
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
109  โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 46
3 6.52
4 8.70
1 2.17
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 139
8 5.76
9 6.47
5 3.60
2 1.44
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 169
5 2.96
5 2.96
17 10.06
2 1.18
0 0.00
140 82.84
29 17.16%
112  โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
4 9.76
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
113  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 603
15 2.49
30 4.98
51 8.46
4 0.66
1 0.17
502 83.25
101 16.75%
114  โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
115  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
116  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 110
8 7.27
6 5.45
3 2.73
1 0.91
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
117  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 56
4 7.14
3 5.36
1 1.79
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
118  โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
119  โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
120  โรงเรียนบ้านไพรอุดม 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
121  โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 15.00
17 85.00
3 15.00%
122  โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 232
16 6.90
0 0.00
12 5.17
0 0.00
6 2.59
198 85.34
34 14.66%
123  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 55
2 3.64
2 3.64
2 3.64
2 3.64
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
124  โรงเรียนบ้านบุ้ง 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
125  โรงเรียนบ้านใหม่ 141
9 6.38
0 0.00
11 7.80
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
126  โรงเรียนบ้านเรือง 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
127  โรงเรียนบ้านน้ำปูน 37
2 5.41
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
128  โรงเรียนบ้านฮากฮาน 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
129  โรงเรียนบ้านนาหล่าย 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
130  โรงเรียนบ้านตอง 79
1 1.27
1 1.27
8 10.13
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
131  โรงเรียนบ้านนาก้า 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
1 3.13
28 87.50
4 12.50%
132  โรงเรียนบ้านนาเคียน 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
133  โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
134  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
135  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 84
8 9.52
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
136  โรงเรียนบ้านนาสา 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
137  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
138  โรงเรียนบ้านนาผา 64
5 7.81
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
139  โรงเรียนบ้านน้ำงาว 92
1 1.09
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
140  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
141  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 121
0 0.00
0 0.00
12 9.92
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
142  โรงเรียนบ้านนาไค้ 91
7 7.69
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
143  โรงเรียนบ้านแคว้ง 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
144  โรงเรียนบ้านนากอก 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
145  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 59
2 3.39
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
147  โรงเรียนบ้านส้าน 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
148  โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
149  โรงเรียนบ้านปางสา 27
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
150  โรงเรียนบ้านเชียงของ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
151  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
152  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 56
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
153  โรงเรียนบ้านต้าม 64
1 1.56
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
154  โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
155  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
156  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
157  โรงเรียนบ้านเชตวัน 65
2 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
158  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1746
27 1.55
0 0.00
4 0.23
13 0.74
1 0.06
1701 97.42
45 2.58%
159  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
160  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
161  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านชมพู 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านนาซาว 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านน้ำอูน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านปงสนุก 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านพะเยา 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านพี้ใต้ 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านสาลี่ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหัวนา(เวียงสา) 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านเป้า 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านเปา 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,022 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,211 7.56
เตี้ย  953 5.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,248 7.79
ผอมและเตี้ย  539 3.36
อ้วนและเตี้ย  398 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,673 72.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,349 คน


27.14%


Powered By www.thaieducation.net